fuse

listen to the pronunciation of fuse
İngilizce - Türkçe
{f} eritmek
{i} fünye
sigorta

Kesinlikle Tom'un sigortası atmış. - Tom certainly has a short fuse.

Sigortayı attırmış olmalıyız. - We must've blown a fuse.

{f} kaynaşmak
(Askeri) TAPA: Mermiyi mermi yolu üzerinde istenilen zamanda, istenilen yerde ve istenilen şartlar altında paralandırmaya yarayan mekanik veya elektrikli cihaz. Tapalar, genellikle mermiye takılışlarına ve gördükleri işe göre sınıflandırılırlar. I. Mermiye takılışlarına göre ikiye ayrılırlar
ateşleme fitili
(Ticaret) füzyon yapmak
birleşmek
(Denizbilim) korunç
(Biyokimya) kaynamak
(Mekanik) kaynayıp birleşme
ergimek
birleştirmek
(Ticaret) füzyona gitmek
(sigorta) atmak
(metal) eritmek
(sigorta) attırmak
eriyerek birleşmek
(metal) erimek
{f} erit
tapa
eriterek birleştirmek
(Mühendislik) sigorta; madenin sıcaklık dolayısıyla sıvı haline gelmesi; kaynayıp birleşme
eriyip birbiriyle kaynaşmak
x birleştir/yak/eri/erit
f eritmek
{i} fitil
(Mukavele) elektrik sigortası
{f} yanmak
attırmak
{f} erimek
{f} kaynaştırmak
{f} eritmek; erimek; eriyip birbiriyle kaynaşmak
(Askeri) (SPECIFY) TAPA (BELİRTMEK): Bir topçu veya deniz topçu desteğinde; arzu edilen tapa faaliyetini belirtmek için kullanılan emir veya istek. Örnek; tavikli, mekanik ihtiraklı tapa, TV tapası zamanlı tapa
{f} eri
{f} atmak
{i} elek. sigorta
fitil/tapa/sigorta
{f} tapa koymak
fuze
{f} eritmek
fuze
{i} fünye
fuse holder
sigorta tutucusu
fuse alarm
sigorta alarmı
fuse box
sigorta kutusu
fuse clip
sigorta kelepçesi
fuse holder
sigorta yuvası
fuse holder
sigorta tutucu
fuse socket
sigorta duyu
fuse wire
sigorta teli
fuse with solder
lehim makinası ile erit
fuse has blown
Sigorta atmış
fuse holder
sigorta yuvası, sigorta tutucu
fuse link
sigorta bağlantı
fuse maker
sigorta maker
fuse panel
sigorta tablosu
fuse and relay center
sigorta ve röle merkezi
fuse block
sigorta bloku
fuse block
sigorta tablası
fuse board
sigorta tablosu
fuse breaker
(Elektrik, Elektronik) sigorta kesici
fuse cavity
(Askeri) TAPA BOŞLUĞU: Bir imla hakkında tapanın gireceği boşluk
fuse chart
(Otomotiv) sigorta tablosu
fuse contact
(Elektrik, Elektronik,Teknik) sigorta kontağı
fuse delay
(Askeri) TAVİKLİ TAPA: Tapa ateşleme serisinde geciktirme unsuru bulunan tapa. Ayrıca bakınız: "delay fuze" ve "fuze"
fuse details
(Otomotiv) sigorta detayları
fuse details
(Otomotiv) sigorta bilgileri
fuse error
(Askeri) TAPA HATASI: Tapanın belirli bir cephane cinsi için tespit edilmiş standarttan ayrılması veya tapa içindeki elemanlardan herhangi birinin çalışmasıyla meydana gelen hata
fuse failure
(Otomotiv) sigorta arızası
fuse holder cover
sigorta tutucusu kapağı
fuse igniter
(Askeri) fitil ateşleyici
fuse kit
sigorta kiti
fuse kit
sigorta takımı
fuse link
(Otomotiv) sigorta bağlantısı
fuse link wire
(Otomotiv) sigorta bağlantı kablosu
fuse number
(Otomotiv) sigorta numarası
fuse panel
(Otomotiv) sigorta paneli
fuse plug
sigorta göbeği
fuse proximity
(Askeri) VT TAPASI: Bak. "proximity fuze"
fuse puller
(Otomotiv) sigorta çıkartıcısı
fuse puller
(Otomotiv) sigorta maşası
fuse range
(Askeri) TAPA MESAFESİ, TAPA SANİYESİ: Bir mermiyi uçuş yolu üzerinde istenilen noktada patlatmak için bir tapanın ayar edildiği mesafe
fuse setter
(Askeri) TAPA TANZİM ANAHTARI: Bir merminin tapasını, tapa saniyesine (zaman ve mesafeye) göre ayarlamaya yarayan alet
fuse setter operator
(Askeri) TAPA TANZİMCİSİ: Top mürettebatına mensup olan ve atış esnasında mekanik tip tapa tanzim anahtarını kullanan er, cephaneci
fuse setting
(Askeri) TAPA TANZİMİ: Mermiyi istenilen noktada paralandırmak için, tapanın mermi yolu üzerindeki faaliyetini istenilen noktaya kadar devam ettirmek üzere yapılan tanzim
fuse terminal
sigorta bağlama yeri
fuse tongs
(Elektrik, Elektronik,Teknik) sigorta maşası
fuse train
(Askeri) TAPA ATEŞLEME ZİNCİRİ: Bak. "explosive train"
fuse tripped
(Elektrik, Elektronik) sigortanın atması
fuse with solder
lehim makinesi ile eritmek
fuse/relay box
(Otomotiv) sigorta/röle kutusu
cartridge fuse
(Elektrik, Elektronik,Teknik) kaset sigorta
common fuse
adi sigorta
fused
(Otomotiv) sigortalı
fused
kaynaşmış
fused
kaynaşık
fuses
sigortalar
fusing
(Tekstil) yapışkan tela
fusing
(Tekstil) tela
fuze
(Askeri) kapsül
fuze
tapalamak
light the fuse of
fitillemek
switch fuse
sigortalı anahtar
automatic fuse
otomatik sigorta
base fuse
dip tapa
blow a fuse
sigorta atmak
blow a fuse
tepesi atmak
cartridge fuse
kovanlı sigorta
current limiting fuse
akım sınırlama sigortası
electrical fuse
elektrik sigortası
fused
{f} eri
fusing
erime
fuze
birleşmek
high voltage fuse
yüksek gerilim sigortası
hydrostatic fuse
hidrostatik tapa
lead fuse
kurşunlu sigorta
non-delay fuse
taviksiz tapa
percussion fuse
müsademeli tapa
plug fuse
elektrik sigortası
safety fuse
güvenlik sigortası
safety fuse
sigorta
safety fuse
emniyet tapası
tail fuse
dip tapa
time fuse
ihtiraklı tapa
time fuse
ayarlı fitil
blow a fuse
(deyim) Öfkelenmek, tepesi atmak
blow a fuse
(deyim) Sigortaları atmak, çok kızmak
blown fuse
Yanan sigortayı
fused
erimiş
fuzed
fünyeli
fuzes
fünye
short fuse
Çok çabuk kızma, kolayca sinirlenmeye meyil
strip fuse
şerit sigorta
wire fuse
telli sigorta
aerial burst fuse
(Askeri) İHTİRAKLI TAPA: Tayyareden salınan veya bir silah ya da rampadan atılan bir bomba veya mermiyi belirli bir irtifada veya zamanda patlatmak için, çalışmaya başlayacağı an önceden tespit edilen tapa
all ways fuse
(Askeri) HER VURUŞ DURUMUNDA PATLAYAN TAPA: Özellikle bazı tip hava mermilerinde kullanılan tapa. Mermi hedefe vurduğu zaman bu tapa ne vaziyette olursa olsun, paralama barutunu ateşler
antidisturbance fuse
(Askeri) KIMILDATMAYA KARŞI HASSAS MAYIN TAPASI: Kurulduktan sonra hassas bir duruma gelip herhangi bir hareket veya kımıldatmanın infilaka sebep olacağı tapa. Buna "anti-handling fuze" da denir. Ayrıca bakınız: "antiwithdrawal device"
auxiliary fuse
(Otomotiv) yardımcı sigorta
auxiliary fuse box
(Otomotiv) yardımcı sigorta kutusu
base detonating fuse
(Askeri) DİP TAPA: Bu tapalarda iki türlüdür: a) (delay fuze; Tavikli tapa) b) (non-delay fuze; Taviksiz tapa )
base fuse
(Askeri) DİP TAPA: Bir mermi veya bombanın dibine yerleştirilmiş tapa
battery fuse
(Otomotiv) batarya sigorta
battery fuse
(Otomotiv) batarya sigortası
blade fuse
kanat sigortası
blasting fuse
(Askeri) TAHRİP KAPSÜLÜ FÜNYESİ: Bir infilak maddesini ateşlemede kullanılan tahrip kapsülü saniyeli fitili
blow a fuse
sigortayı attırmak
blow a fuse
k.dili. tepesi atmak, öfkelenmek
closed fuse
(Elektrik, Elektronik) kapalı sigorta
combination time and impact fuse
(Askeri) KARIŞIK TAPA: Ayrıca bakınız: "hydrostatic fuze", "igniting fuze", "impact action fuze", "proximity fuze", "self destroying fuze", "variable time fuze"
delay fuse
(Askeri) GECİKMELİ TAPA: Tapa ateşleme serisine, merminin gecikme süresince, hedefe nüfuz ettikten sonra patlamasına imkan verecek bir geciktirme unsuru ilave edilmiş tapa. Bu çeşit tapalar, mayın tesiri veya sekme fiili için merminin infilaktan önce hedefe nüfuzuna imkan vermek maksadıyla kullanılır. Buna "delayed action fuze" da denir. Bak. "fuze"
delayed action fuse
(Madencilik) gecikmeli kapsül
delayed action fuse
(Askeri) GECİKTİRMELİ TAPA: Bak. "fuze", "delayed fuze"
delayed action fuse
(Madencilik) gecikmeli kapçık
detonating fuse
(Askeri) ATEŞLEME FÜNYESİ, İNFİLAKLI TAPA, DETONASYON FÜNYESİ: Yüksek süratli bir infilak maddesini ihtiva eden bez veya kurşun fitilden oluşan fünye. Bu fünye, mermi, mayın, bomba veya torpidoların paralama haklarını ateşlemekte kullanılır
direct action fuse
(Askeri) MÜSADEMELİ TAPA: Bak. "impact action fuse", "proximity fuse", "self destroying fuse", "time fuse"
disconnector fuse
sigortali ayirici
engine spray fuse
(Askeri) MOTOR SOĞUTUCU (HV.): Bir yastık su taşırma düzeninin (pad deluge), fırlatma sırasında füze motorunu veya motoru soğutmada kullanılan kısmı
excitation fuse
ikaz sigortası
flash fuse
(Askeri) ATEŞLEYİCİ: Bak. "squip"
fused
sigortası olan
fused
x birleştir/yak/eri/erit
fusing
eritme
fuze
{i} (top mermisine ait) tapa
fuze
{i} fitil
fuze
{i} tapa
fuze
{f} yanmak
fuze
{i} sigorta
fuze
{f} atmak
fuze
{f} birleştirmek
grenade fuse
(Askeri) TÜFEK BOMBASI FÜNYESİ: Bak. "fuze"
hanging fuse
asma sigortası
hanging fuse
süspansiyon sigorta
have a short fuse
çabuk sinirlenmek
have a short fuse
tepesi çok çabuk atmak
hydrostatic fuse
(Askeri) HİDROSTATİK TAPA: Önceden tespit edilmiş bir derinlikte sualtı infilakı meydana getirmek üzere su bombalarında kullanılan tapa
igniting fuse
(Askeri) ATEŞLEMELİ TAPA: İmla hakkını az miktarda kara barut vasıtasıyla ateşleyen tipte el bombası tapası
igniting fuse
(Askeri) ateşlemeli tapa
ignition fuse
(Askeri) Ateşleme tapası
impact action fuse
(Askeri) MÜSADEMELİ TAPA: Bir mermi veya bombanın bir cisme çarpması ile faaliyete geçen tapa. "Direct action fuze" ile eş anlamlıdır. Bak. "percussion fuze", "contact fuze", "fuze"
impact action fuse
(Askeri) darbe tesirli fünye
impact fuse
(Askeri) MÜSADEMELİ TAPA: Bu tapalarda beş türlüdür: a) Superquick fuze; Üstün hassas tapa. b) Instantaneous fuze; Hassas tapa c) Delay fuze; Tavikli tapa. d) Selective superquick fuze; Birden fazla tesirli tapa. e) Super sentitive fuze; Çok üstün hassas tapa
impact fuse
(Askeri) (FUSE) MÜSADEMELİ TAPA: Mermi veya bombanın hedefe çarpmasıyla faaliyete geçen tapa. Buna (percussion fuze) ve (contact fuze) da denir. Bak. "fuze"
impact fuse
(Askeri) Hassas tapa
instantaneous fuse
(Askeri) HASSAS TAPA: Müsademe anında, toprağa girmeden evvel mermiyi paralandıran ve ufak bir mermi çukuru meydana getiren top. Bak. "fuze"
instantaneus fuse
(Askeri) Hassas tapa
point detonating fuse
(Askeri) BAŞ TAPA: Gördükleri işe göre üçe ayrılırlar
proximity fuse
(Askeri) TV TAPA: Bir mermi, bomba, mayın veya infilak maddesini; hedefin çok yakınında bir dış tesirle faaliyete geçirildiği zaman infilak ettirecek şekilde imal edilmiş bir tapa
reactor fuse
(Nükleer Bilimler) reaktör güvenlik sigortası
safety fuse
emniyet tıpası
safety fuse
kurşun sigorta
switch fuse
sigortali anahtar
time fuse
(Askeri) İHTİRAKLI TAPA: Sonunda tapanın faaliyete geçeceği süreyi tanzim eden taksimatlı bir zaman ayar düzenine sahip tapa. Ayrıca bak "fuse"
time fuse
saniyeli fitil
where is the fuse box
sigorta kutusu nerede
İngilizce - İngilizce
To furnish with or install a fuse
A device to prevent the overloading of an electrical circuit
(also fuze in US) A cord that, when lit, conveys the fire to some explosive device
Indicating a tendency to lose one's temper

When talking about being laid off, he has a short fuse.

To melt together; to blend; to mix indistinguishably
The mechanism that ignites the charge in an explosive device
To melt together
to unite or blend as by melting together
This is a two-terminal device that is normally a low resistive element and is programmed or "blown" resulting in an open or high impedance Typical materials are nichrome and polysilicon This is element is inherently radiation-hard
{v} to melt, liquefy, soften, be melted
A device that will heat up, melt and electrically open the circuit after a period of prolonged abnormal current flow
A component used in an electrical circuit to safely interrupt current flow in the circuit if that flow exceeds the rating of the fuse The fuse is rated at the maximum safe current capacity of the circuit
a protective device containing a short piece of wire that melts and breaks when current through it exceeds a rated value, thus de-energizing the circuit
A fusible plug that screws into a receptacle, used as a fuse in electric wiring
A device often found in older homes designed to prevent overloads in electrical lines See Circuit Breakers
To unite or blend, as if melted together
any igniter that is used to initiate the burning of a propellant electrical device that can interrupt the flow of electrical current when it is overloaded make liquid or plastic by heating; "The storm fused the electric mains"
If you blow a fuse, you suddenly become very angry and are unable to stay calm. For all my experience, I blew a fuse in the quarter-final and could have been sent off
A fuse is a safety device in an electric plug or circuit. It contains a piece of wire which melts when there is a fault so that the flow of electricity stops. The fuse blew as he pressed the button to start the motor Remove the circuit fuse before beginning electrical work
To liquefy by heat; to render fluid; to dissolve; to melt
mix together different elements; "The colors blend well"
an electrical device which is designed to break a circuit and halt current flow when the current in the circuit exceeds the maximum considered to be safe for the conductors of devices in the circuit
A fuse is a device on a bomb or firework which delays the explosion so that people can move a safe distance away. A bomb was deactivated at the last moment, after the fuse had been lit
When an electric device fuses or when you fuse it, it stops working because of a fault. The wire snapped at the wall plug and the light fused Rainwater had fused the bulbs
any igniter that is used to initiate the burning of a propellant
A safety device with a metal wire or strip that melts when the current gets too strong, cutting off the flow of the electrical current
A safety device in an electric circuit that fails prior to overload of the electrical system
If you say that someone has a short fuse or is on a short fuse you mean that they are quick to react angrily when something goes wrong. I have a very short fuse and a violent temper. In electrical engineering, a safety device that protects electric circuits from the effects of excessive electric currents. A fuse commonly consists of a current-conducting strip or wire of easily fusible metal; whenever the circuit is made to carry a current larger than that for which it is intended, the strip melts to interrupt it
If someone or something lights the fuse of a particular situation or activity, they suddenly get it started. Hopes for an early cut in German interest rates lit the market's fuse early on
{i} protective device in an electrical circuit which melts under excess voltage and breaks the circuit; cord or tube for igniting an explosive
make liquid or plastic by heating; "The storm fused the electric mains"
A short strip of metal having extremely low resistance and functioning as a protective device in a circuit A fuse will melt when its rated current is exceeded, thereby opening the circuit
  1   A device that has as its critical component a metal wire or strip that will melt when heated by a prescribed (design) amperage, creating an open in the circuit of which it is a part, thereby protecting the circuit from an overcurrent condition   Note: Fuses are often characterized as "fast-blow" or "slow-blow," according to the time required for them to respond to an overcurrent condition   Fast-blow fuses open nearly instantaneously when exposed to an overcurrent condition   Slow-blow fuses can tolerate a transient overcurrent condition, but will open if the overcurrent condition is sustained   2   In optical fiber technology, to join the endfaces of a pair of optical fibers by melting, i e , welding, the endfaces together
To be reduced from a solid to a fluid state by heat; to be melted; to melt
When the current increases beyond a certain safe strength, the metal melts, interrupting the circuit and thereby preventing possibility of damage
An overcurrent protection device that contains a thin strip of metal that will melt and open the circuit in case of circuit overload Must be replaced after a circuit overload Back to alphabetical list
equip with a fuse; provide with a fuse
A safety device used in electrical circuits for the protection of the circuit conductor and components
A device that protects an electrical circuit from excessive amperes by opening its internal element
Device which protects circuit by melting of its current responsive element when overcurrent passes through it
The device that ignites the explosive charge in a mine or missile
A tube or casing filled with combustible matter, by means of which a charge of powder is ignited, as in blasting; called also fuzee
A cord-like substance used in the ignition of explosives Black powder is entrained in the cord and, when lit, burns along the cord at a set rate A fuse can be safely used to ignite a cap, which is the primer for an explosive
To be blended, as if melted together
A cord that, when lit, conveys the fire to some explosive device
A wire, bar, or strip of fusible metal inserted for safety in an electric circuit
A plug fitted to the fuse hole of a shell to hold the fuse
A device designed to provide protection for a given circuit or device by physically opening the circuit Fuses are rated by their amperage and are designed to blow or open when the current being drawn through it exceeds its design rating 2
A protection device found on the line It is used to protect the system from faults For example, if a fault occurs beyond the fuse point, the fuse will blow but the rest of the system will stay alive When the fuse is blown, it sounds like a gun shot Some older customer homes have fuses as well Customers are encouraged to check their fuse box or breaker box before they call in with the power is out, to be sure the problem is on the utility system rather than within the home
A protective device of calibrated metal which melts and breaks when the current through it produces heat which exceeds the rated value of the fuse
If something fuses two different qualities, ideas, or things, or if they fuse, they join together, especially in order to form a pleasing or satisfactory combination. His music fused the rhythms of jazz with classical forms What they have done is fuse two different types of entertainment, the circus and the rock concert Past and present fuse. = combine
a device usually consisting of a metal link housed in a ceramic tube A fuse will melt when the current passing through it exceeds a defined amount, thus disconnecting the electrical supply Fuses can be found in UK mains plugs and in the panel supplying electricity to an area
become plastic or fluid or liquefied from heat; "The substances fused at a very high temperature"
A device connected to an electrical circuit designed to melt and open the circuit in the event of excess current flow Gearhead A mechanical device that converts speed and torque to values required by the application Output torque increases, and output speed decreases proportionally to the gear ratio Generator A machine that converts mechanical energy into electric energy
{f} combine by melting together; be combined through melting together; unite, combine; be united or combined
A piece of metal, connected in the circuit to be protected, that melts and interrupts the circuit when excess current flows
electrical device that can interrupt the flow of electrical current when it is overloaded
Device that interrupts current if a circuit is overloaded or a short occurs
In electricity, a safety device fitted to plugs It consists of a wire that melts and breaks the circuit if the current is too high
When things fuse or are fused, they join together physically or chemically, usually to become one thing. You can also say that one thing fuses with another. The skull bones fuse between the ages of fifteen and twenty-five Conception occurs when a single sperm fuses with an egg Manufactured glass is made by fusing various types of sand Their solution was to isolate specific clones of B cells and fuse them with cancer cells The flakes seem to fuse together and produce ice crystals
A device that has as its critical component a metal wire or strip that will melt when heated by a prescribed (design) amperage, creating an open in the circuit of which it is a part, thereby protecting the circuit from an overcurrent condition
fuse box
An electrical box that distributes incoming electricity into circuits, each with an overload fuse or breaker
fuse box
electric box, box containing fuses and electrical connections
fuse box
The fuse box is the box that contains the fuses for all the electric circuits in a building. It is usually fixed to a wall. a box that contains the fuses of the electrical system of a house or other building
fuse box
A metal box that contains the fuses that regulate electric current in a house
fuse box
A box or panel containing your vehicles various fuses
blow a fuse
To cause fuse (or circuit-breaker) to sacrifice itself by overloading the circuit it protects
blow a fuse
To lose one's temper; to become enraged

When he learned that his daughter had eloped, he blew a fuse.

fuse.
cut off

A thermal cut-off.

fused
Melted
fused
Joined together by fusing
fused
Simple past tense and past participle of fuse
fused
Furnished with a fuse
fuze
To attach a fuze of similar detonator
fuze
An alternative spelling of fuse in the sense of a detonator. In a specifically military context, "fuze" refers to a mechanism containing mechanical and/or electronic components which detonates the weapon
proximity fuse
A fuse that is designed to detonate an explosive automatically when close enough to the target to destroy it
short fuse
The personality trait of being quick to anger

Be careful of what you say; he has a short fuse.

blow a fuse
(deyim) Lose one's temper
blow a fuse
(deyim) Get very angry and fly into a rage

The professor combusted when the student didn't know the answer to a very elementary question.

short fuse
A tendency to get angry easily, a quick temper
A fuse
fusee
bickford fuse
It burns from 2 to 4 feet a minute
bickford fuse
A fuse used in blasting, consisting of a long cylinder of explosive material inclosed in a varnished wrapping of rope or hose
cartridge fuse
a fuse cased in a tube
detonating fuse
a fuse containing an explosive
fused
past of fuse
fused
joined together into a whole; "United Industries"; "the amalgamated colleges constituted a university"; "a consolidated school"
fused
If an electric plug or circuit is fused, it has a fuse in it. if a piece of electrical equipment is fused, it is fitted with a fuse
fused
{s} welded, soldered; blended, combined, united
fuses
Removable devices that link a circuit at the fuse box Fuse connections blow apart and break the circuit if an overload or short occurs
fuses
Protective devices that shut off electrical power when an overload occurs
fuses
(Otomotiv) Fuses control the flow of current to the electrical components on your vehicle the same way they do at home. They are located in a fuse box that's usually found under or near the dashboard. Your owner's manual can help you locate it
fuses
Replaceable protective devices with a fuseable link that burns apart to protect a circuit from an overload or a short
fuses
A device designed to open and protect equipment or a circuit from being destroyed when the circuit is subjected to a power overload This is a non-reversible action and there are 3 main types of fuses; glass, ceramic and spade
fuses
plural of fuse
fuses
A disposable safety device used to prevent over amperage damage to electrical equipment and also fire Fuses for very specific uses, and are rated by type, voltage, and ampacity
fuses
third-person singular of fuse
fuses
Fuses control the flow of current to the electrical components on your vehicle the same way they do at home They are located in a fuse box that's usually found under or near the dashboard Your owner's manual can help you locate it
fuses
over current components that melt to open the circuit and protect other electrical/electronic components from excess current flow; see circuit breakerFuses must be removed and replaced after they "blow out "
fusing
Heating an electroplated tin/lead layer to ensure an interfacing alloy bond occurs
fusing
present participle of fuse
fusing
(1) The process of founding or melting the batch; (2) heating pieces of glass in a kiln or furnace until they bond (see casting and kiln forming); (3) heating enameled glasses until the enamel bonds with the surface of the obje ct
fusing
Process used to permanently affix the toner particles to the copy paper Most commonly, heat and pressure applied by a heat lamp inside two rollers
fusing
(1) The process of founding or melting the batch; 92) heating pieces of glass in a kiln or furnace until they bond (see kiln forming and casting); (3) enameling glass
fusing
The fusion of different coloured glasses at high temperature to attain a collage-effect in glass
fusing
All OSRAM SYLVANIA Quicktronic ballasts contain inherent electrical protection Although there is no need to externally fuse the ballast, should code or regulation require one, 3 amp slow blow fuses are recommended
fusing
Use of heat to melt more than two pieces of glass together
fusing
The melting or melting together, such as the melting of an acetate fabric by too hot an iron, or the melting of an acetate plastic with cotton cloth to make men's shirt-collar cloth stiffer
fuze
An alternative spelling of fuse in the sense of a detonator
fuze
A tube, filled with combustible matter, for exploding a shell, etc
fuze
A device for setting off an explosive charge; a command or request to indicate the type of fuze action desired, such as delay, quick or time for the 60-mm mortar
fuze
When the current increases beyond a certain safe strength, the metal melts, interrupting the circuit and thereby preventing possibility of damage
fuze
{f} attach a fuse, attach a wick (to explosives)
fuze
It burns from 2 to 4 feet a minute
fuze
See Fuse, n
fuze
an American spelling of fuse
fuze
A wire, bar, or strip of fusible metal inserted for safety in an electric circuit
fuze
any igniter that is used to initiate the burning of a propellant
fuze
{i} fuse, wick (attached to an explosive)
fuze
A term for the mechanical or electrical device with explosive components used to initiate the detonation of a weapon by an action such as hydrostatic pressure, electrical energy, impact, mechanical time, or a combination of these, at the desired time
fuze
A fuse used in blasting, consisting of a long cylinder of explosive material inclosed in a varnished wrapping of rope or hose
fuzes
plural of fuze
impact fuse
explosive that is activated by a strong impact
plug fuse
a fuse with a thread that screws into a socket
safety fuse
fuse consisting of a tube or cord filled or saturated with combustible matter
safety-fuse
{i} security device used in electrical systems, fuse
short fuse
quick temper; tendency to become displeased or impatient easily
short fuse
A quick temper
time fuse
detonator operated at the end of a certain amount of time
time-fuse
a fuse made to burn for a given time (especially to explode a bomb)
fuse