yerme

listen to the pronunciation of yerme
Turkish - English
vilification
slander
burlesque
detraction
disparagement
obloquy
satire
vilify
yer
{i} location

Please tell me your location. - Lütfen bana bulunduğunuz yeri bildirin.

Every year I find myself at a different location. - Her yıl kendimi farklı bir yerde buluyorum.

yermek
{f} vilify
yer
place

They set the time and place of the wedding. - Onlar düğünün zamanını ve yerini belirlediler.

You know many interesting places, don't you? - Çok enteresan yerler biliyorsun, değil mi?

yer
floor

I felt the floor shake. - Yerin sallandığını hissettim.

The police found some blood on the floor. - Polisler yerde biraz kan buldular.

yer
{i} ground

After the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise. - Depremin ardından, insanlar şaşkınlıkla yerdeki derin çukura baktılar.

I tripped over a stone and fell to the ground. - Bir taşa takıldım ve yere düştüm.

yer
spot

What's your favorite vacation spot? - Favori tatil yerin nedir?

Tom got the key from its secret hiding spot and opened the door. - Tom gizli saklama yerinden anahtarı aldı ve kapıyı açtı.

yer
{i} terrain

Situated on hilly terrain, the cathedral can be seen from a long distance. - Tepelik arazide yer alan katedral uzun bir mesafeden görülebilir.

yer
{i} stand

Tom couldn't see the lake from where he was standing. - Tom durduğu yerden gölü göremiyordu.

Stand where you are or I'll kill you. - Olduğun yerde kal yoksa öldürürüm.

yermek
criticize
yer
(Bilgisayar) to
yer
{i} quarter

I eat dinner at quarter past seven. - Yediyi çeyrek geçe akşam yemeğini yerim.

yer
{i} where

His dog follows him wherever he goes. - Köpeği her yerde onu gittiği yerden takip eder.

Stratford-on-Avon, where Shakespeare was born, is visited by many tourists every year. - Shakespeare'in doğduğu yer, Stratford-on-Avon, her yıl bir sürü turist tarafından ziyaret edilir.

yer
trace

The police looked everywhere and couldn't find any trace of Tom. - Polis her yere baktı ve Tom'la ilgili herhangi bir iz bulamadı.

The police looked everywhere and could find no trace of Tom. - Polis her yere baktı ve Tom'la ilgili hiçbir iz bulamadı.

yer
(Havacılık) spool
yer
point

His speech was to the point. - Onun konuşması tam yerindeydi.

I assume that at some point Tom will just give up. - Sanırım Tom bir yerde vazgeçecektir.

yer
residence
yer
yard
yer
(Bilgisayar) in
yer
terrane
yer
(Askeri) catchall
yer
employment
yer
scar

The natives are scared of this place. - Yerliler buradan korkuyorlar.

She's out there somewhere alone and scared. - O orada bir yerde yalnız ve korkmuş.

yer
mark

On your marks, get set, go! - Yerlerinize... Hazır... Başla!

Tom met Mary in a local flea market. - Tom yerel bit pazarında Mary'yle buluştu.

yer
subterranean
yer
(Bilgisayar) topo
yer
{i} whereabouts

Parents should monitor their children's whereabouts. - Anne ve babalar, çocuklarının bulunduğu yerleri izlemelidir.

I don't know his whereabouts. - Onun bulunduğu yeri bilmiyorum.

yer
venture
yer
feature
yer
duty

Come what may, we must do our duty. - Ne olursa olsun vazifemizi yerine getirmeliyiz.

Try to fulfill your duty. - Görevini yerine getirmeye çalış.

yer
facility
yer
party

We need to rent a room for our party. - Bizim parti için bir yer kiralamalıyız.

Paul went to the party in place of his father. - Paul babasının yerine partiye gitti.

yer
bin

I use a three-ring binder for all my subjects instead of a notebook for each one. - Her biri için bir dizüstü bilgisayar yerine bütün konularım için üç halkalı klasör kullanırım.

yer
housing
yer
swatch
yermek
evil
yermek
hack
yermek
burlesque
yermek
disparage
yermek
decry
yermek
lampoon

It's easy to lampoon their ideas now, but they seemed quite reasonable at the time. - Şu an onların fikirlerini yermek kolay, fakat onlar o zaman epey haklı göründü.

yermek
lash
yer
site

Dan sent the machines to a site where they would be dismantled. - Dan makineleri sökülecekleri bir yere gönderdi.

The investigators gathered evidence from the crash site. - Araştırmacılar kaza yerinden delil topladılar.

yer
room

She made room for an old lady. - O yaşlı bir bayana yer açtı.

Is there any room to spare in your car? - Arabanızda ayıracak yer var mı?

yer
situs
yer
abode
yer
locality
yer
situation

Why don't you actually consider your situation instead of just chancing it? - Sadece onu değiştirmek yerine, neden durumunu gerçekten düşünmüyorsun?

If I were you, I would have done the same thing in such a difficult situation. - Yerinde olsam, böyle zor bir durumda aynı şeyi yaparım.

yer
earth

The earth is where we all live. - Dünya hepimizin yaşadığı yerdir.

In the beginning God created the heaven and the earth. - Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

yer
seat

Tom showed up early so he could get a good seat. - İyi bir yer alabilmek için Tom erken geldi.

Tom saved Mary a seat. - Tom Mary'ye bir yer ayırdı.

yermek
satirize
yermek
denigrate
yer
the land
yer
placing
yer
place of
yer
{i} slot
Yer
(Tıp) locum
yer
lampoon

It's easy to lampoon their ideas now, but they seemed quite reasonable at the time. - Şu an onların fikirlerini yermek kolay, fakat onlar o zaman epey haklı göründü.

yer
{i} locale
yer
{i} standing

Tom couldn't see the lake from where he was standing. - Tom durduğu yerden gölü göremiyordu.

There was standing room only in the Regional Express to Nuremberg. - Sadece, Nürnberg Bölgesel Ekspres treninde ayakta duracak yer vardı.

yer
{i} glebe
yer
{i} space

I had to leave out this problem for lack of space. - Yer yokluğu yüzünden bu sorunu atlamak zorunda kaldım.

Tom was angry at Mary because she parked in his space. - Tom Mary'ye onun yerine park ettiği için kızgındı.

yer
{i} station

There is a large parking lot in front of the station. - İstasyonun önünde büyük bir park yeri vardır.

He took the video to a local TV station. - Bir yerel televizyon kanalı için video çekti.

yer
{i} POST

In the post office, mail is classified according to the place where it is to go. - Postanede, posta gideceği yere göre sınıflandırılır.

Instead of coming directly home, I took the long way and stopped by the post office. - Doğrudan eve gelme yerine uzun bir yol yürüdüm ve postanenin yanında durdum.

yer
mother earth
yer
whither
yer
(Askeri) geolocation code file; standard specified geographic location file
yer
{i} ubiety
yer
{i} locus
yer
billet
yer
{i} stead

If you can't come, send someone in your stead. - Eğer gelemiyorsan senin yerine birini gönder.

The president did not come, but sent the vice-president in his stead. - Başkan gelmedi ama, yerine başkan yardımcısını gönderdi.

yer
{i} premises
yer
{i} footing
yer
whence
yer
terraneous
yer
{i} position

Were I in your position, I would do it at once. - Yerinde olsam, onu derhal yaparım.

All the players were in position. - Bütün oyuncular yerlerindeydi.

yer
importance, place of importance: Bu maddenin sanayideki yeri yadsınamaz. It can't be denied that this material is of importance for industry
yer
space, room: Otobüsün arka tarafında yer yok. There's no room in the back of the bus
yer
terrain, region, area
yer
area

All the seating areas are taken. - Tüm oturma yerleri tutulmuş.

Tom doesn't like people who smoke in no smoking areas. - Tom, sigara içilmesi yasak yerlerde sigara içen insanlardan hoşlanmaz.

yer
platform
yer
place; location, spot, point; ground; floor; seat; space, room; situation, employment, duty; mark, scar, trace; earth
yer
floor: Bebek yerde emekliyor. The baby's crawling on the floor. Yerler halı kaplıydı. The floors were covered with rugs
yer
the earth, the ground: Yere düştü. He fell to the ground. Bütün parası yerde gömülü. All of his money is buried in the ground
yer
mark (left by something): yara yeri scar left by a wound
yer
place; spot; position; location: Kandilli fevkalade güzel bir yer. Kandilli is an extraordinarily beautiful place. Senin yerin burası. This is your place./This is where you're to be. Eğlence yeri değil burası; ciddi bir işyeri. This isn't a place you come to in order to amuse yourself; it's a place where business is transacted in a serious way. Yerimde olsaydın ne yapardın? If you'd been in my shoes what would you have done? Feramuz Paşa'nın tarihteki yeri pek önemli sayılamaz. Feramuz Pasha's place in history cannot be reckoned an important one. Bu evin yeri hoşuma gidiyor. I like this house's location. Ağrının yerini daha iyi tarif edemez misiniz? Can't you describe more clearly where the pain is?
yer
(a) seat; (a) room: Matine için iki yer ayırttım. I've reserved two seats for the matinée. Lokantada dört kişilik bir yer buldum. I found a table for four in the restaurant. Bu otelde boş yer yok. This hotel has no vacant rooms
yer
geo

Georgia is his native state. - Gürcistan onun yerli devletidir.

George III has been unfairly maligned by historians. - George III, tarihçiler tarafından haksız yere kötü muamele gördü.

yer
piece of land, piece of property: Kalamış'ta bir yer aldık. We bought a piece of property in Kalamış
yer
passage or part (of something written or spoken): Söylevimin bu yeri alkışlanmaya değer, değil mi? This part of my speech merits applause, doesn't it?
yer
place, position (of employment)
yer
ubiety; pew
yer
the earth, the planet earth
yermek
to disapprove; to condemn
yermek
revile
yermek
to run down, point out the faults of, criticize, speak ill of
yermek
revile against smth
yermek
slander
yermek
revile at smth
yermek
to satirize; to deride
yermek
to criticize, to disparage, to run down, to decry; to satirize
English - English

Definition of yerme in English English dictionary

yer
yeah; yes
yer
you

'Still, yer got nice looks,' said Ella.

yer
your

'Make yer way down to the station,' he said.

yer
you're

Yer a lotta nosey parkers.

yer
Yer is used in written English to represent the word `you' when it is pronounced informally. I bloody told yer it would sell. your or you
yer
Ere; before
yer
pron. (Informal) your
yer
{e} ere; before (Archaic)
yer
Yer is used in written English to represent the word `your' when it is pronounced informally. Mister, can we 'elp to carry yer stuff in?
Turkish - Turkish
Yermek işi, zem
kov
Yer
yan
Yer
(Osmanlı Dönemi) HAYYİZ
Yer
(Osmanlı Dönemi) MEVKİ'
Yer
(Osmanlı Dönemi) RİMM
Yer
(Hukuk) MAHAL
Yer
nokta
yer
İz
yer
(Osmanlı Dönemi) mekân
yer
Herhangi bir şeye, bir işe ayrılmış bölüm veya alan. İz. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa
yer
Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal
yer
Sinema ve tiyatroda veya taşıtlarda oturulacak koltuk, sandalye: "Ön tarafta bir yer bulup oturunca kurnazlığına pek sevindi."- H. Taner
yer
Otel, motel vb.nde kalınacak oda
yer
Bulunulan, yaşanılan, oturulan şehir, kasaba, mahalle
yer
Herhangi bir şeye, bir işe ayrılmış bölüm veya alan
yer
Ekime elverişli toprak parçası, arazi
yer
Görev, makam: "Askerden gelirse bakalım bir yere yerleştirebilecek miyiz?"- M. Ş. Esendal. Önem
yer
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân: "İzinsiz bir yere gitmek ne haddime?"- M. Ş. Esendal
yer
Gezinilen, ayakla basılan taban
yer
Yer yuvarı, yerküre, dünya
yer
Bulunulan, yaşanılan, oturulan şehir, kasaba, mahalle: "Anadolu'nun bazı yerlerinde eski bir kocakarı itikadı vardır."- R. N. Güntekin
yer
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
yer
Durum, konum
yer
Ülke, bölge
yer
Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa
yer
Önem
yer
Durum, konum, vaziyet
yer
Durum, konum, vaziyet. Ülke, bölge
yer
Sinema ve tiyatroda veya taşıtlarda oturulacak koltuk, sandalye
yer
Gezinilen, ayakla basılan taban: "Ayıp bir şey gördü mü kulaklarına kadar kızarıyor, gözünü yerde bir noktaya dikip öylece kalakalıyordu."- H. Taner
yer
Görev, makam
yermek
Kötülüklerini söylemek, zemmetmek
yermek
Beğenmemek, hoşlanmamak, tiksinmek
yermek
Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek: "Bir hikâyeciyi övebilmek için ötekilerini ulu orta yermeğe başladılar."- S. F. Abasıyanık
yermek
Alaylı bir dille kusurlarını söylemek, kusurlarını ortaya koymak, hicvetmek
yermek
Eleştirmek
yerme
Favorites