facility

listen to the pronunciation of facility
English - Turkish
{i} imkân
{i} olanak
{i} (özel bir) hizmet, servis
avantaj/kolaylık/ustalık
sühulet
uysallık
istidat
kolaylık
her türlü şey
yetenek
elverişlilik
fırsat
beceri
avantaj
yararlı her türlü kuruluş
ustalık
rahatlık
{i} tesis

Dan maksimum güvenlikli bir tesiste ömür boyu hapis cezasını çekiyordu. - Dan was serving a life sentence in a maximum security facility.

Tom'un yabancı dil edinimi için bir tesisi var. - Tom has a facility for acquiring foreign languages.

özel bir iş için yapılmış bina
(Askeri) KOLAYLIK TESİSİ: Bir gayrimenkulun; işletme bölümü durumuna bulunan ve özel tipte bazı fiziki yardım temin suretiyle, bu görevin yerine getirilmesinde yararlı olan veya yararlı olabilecek olan bir kısım veya bölüm ya da bir teçhizat maddesi
{i} (özel bir hizmet için yapılmış) tesis, yer
fesahat
{i} araç
suhulet
{i} vasıta
(Askeri) (NATO) KOLAYLIK: Kara, deniz veya hava kuvvetlerinde belirli bir hareket yardımı sağlayarak herhangi bir faaliyet veya harekatı kolaylaştıran bir hareket tarzı
tesisat
(Mukavele) özel bir iş için yapılmış bina; kolaylık; serbestlik; hüner
uzluk
(Nükleer Bilimler) tesis,alt tesis
facilities vasıta
bina
(Ticaret) hesap
yer
servis
olanak kolaylık
(Ticaret) kredi
kolaylaştırıcı
ease
rahat

Tom dün gece Mary'yi rahat ettiriyor gibi görünmüyordu. - Tom couldn't seem to put Mary at ease.

Babamın şirketinde asla rahat hissetmedim. - I never felt at ease in my father's company.

ease
{i} kolaylık

Soruyu kolaylıkla yanıtlaması bizi şaşırttı. - The ease with which he answered the question surprised us.

O kolaylıkla yarışı kazandı. - He won the race with ease.

facility desing
(Endüstri) Tesis tasarımı
facility location
(Endüstri) Tesis yerleşimi
facility manager
Tesis müdürü
facility planning
(Endüstri) Tesis planlaması
facility planning and location
(Endüstri) Tesis planlaması ve yerleşimi
facility agreement
tesisat anlaşması
facility attachment
tesis ekleri
facility in business
(Ticaret) işlerde kolaylık
facility of payment
(Ticaret) tediyede kolaylık
facility rating
(Askeri) tesis test kıymetlendirmesi
facility rating
(Askeri) TESİS TEST KIYMETLENDİRMESİ (HV.): Hava trafik görevlerine ait bir terim. Hava trafik kontrol memurları ehliyetnamesinin arkasına bir hava trafik kontrol sınavcısı tarafından yapılan ve şahsın gerekli testleri başarılı şekilde tamamladığını ve bir hava trafik kontrol tesisinde bu sıfatla hava trafik kontrol görevlerini yerine getirecek ehliyette olduğunu gösterir yazılı onay. Bir kimse, tesis test değerlendirmesi olmadan hava trafiğini direkt denetimsiz idare edemez
facility security clearance
(Askeri) tesis güvenlik belgesi
facility security dearance
(Askeri) TESİS GÜVENLİK BELGESİ: Bir tesisin; güvenlik bakımından, bazı kategorilerle (ve bunun altındaki bütün kategorilerde) ki gizlilik dereceli bilgilere vakıf olabileceği hususunda idari bir karar veya takdir
facility under construction
(Turizm) yapımı devam eden tesis
facility value
(Dilbilim) kolaylık-zorluk değeri
facilities
{i} kolaylıklar
facilities
{i} tesisler

Modern sonrası tesislerin eksikliği birçok nakliyatçılar için sıkıntıya neden oldu. - The lack of modern post facilities caused trouble for many shippers.

Herhangi bir üye bu tesislerden yararlanabilir. - Any member can make use of these facilities.

facilities
{i} imkânlar
filling facility
Dolum tesisi
ease
{i} dinme
ease
{f} dikkatle yerleştirmek
ease
{i} konfor
facilities
araç gereç
ease
kolaylıkla

O çapraz bulmacayı kolaylıkla çözdü. - He did the crossword with ease.

İşi kolaylıkla yaptı. - She did the job with ease.

ease
genişlik
ease
gönence
facilities
(Ticaret) hizmet araçları
facilities
vasıta
facilities
sosyal tesisler
facilities
tesis
global environment facility
küresel çevre imkanı
global environmental facility
(Denizbilim) gef
global environmental facility
(Politika, Siyaset) küresel çevre imkanı
item facility
(Dilbilim) madde zorluğu
item facility
(Dilbilim) madde kolaylığı
ease
refah
ease
yatıştırmak
ease
dindirmek

Tom'un acısını dindirmek istiyorum. - I'd like to ease Tom's pain.

Sadece ağrıyı dindirmek için bana bir şey ver. - Just give me something to ease the pain.

ease
yumuşamak
ease
huzur

Onunla birlikte huzursuz hissediyorum. - I feel ill at ease with her.

Yeni ortamlarda huzursuz hissettim. - He felt ill at ease in the new surroundings.

ease
gevşetmek
ease
dikkatle hareket ettirmek
facilities
imkân
facilities
olanaklar

Üniversitemiz mükemmel spor olanaklarına sahiptir. - Our university has excellent sports facilities.

Okul olanaklarımız yabancı öğrenciler için yetersizdir. - Our school facilities are inadequate for foreign students.

auxiliary facility
yardımcı tesis
compensatory financing facility
telafi edici finansman kolaylığı
ease
{i} rahat, sıkıntısızlık
ease
{f} rahat ettirmek, sıkıntıdan kurtarmak
entrance facility
giriş tesis
experimental facility, trial plant
deney tesisi, deneme tesisi
facilities
olanak

Üniversitemiz mükemmel spor olanaklarına sahiptir. - Our university has excellent sports facilities.

Okul olanaklarımız yabancı öğrenciler için yetersizdir. - Our school facilities are inadequate for foreign students.

facilities
imkan
installation medical facility
Kurulum sağlık kurumuna
intermediate care facility
ara bakım tesisi
launch facility
başlatmak tesis
nuclear facility
nükleer tesis
occupancy of a software facility
bir yazılım olanağını kullanım oranı
overdraft facility
Kredili Mevduat tesis
skilled nursing facility
yetenekli bakım tesisi
sport facility
spor tesisi
(R) meteorological mobile facility (replacement)
(Askeri) seyyar meteorolojik tesis (yedek)
aeromedical staging facility
(Askeri) hava sağlık ocağı
air facility
(Askeri) HAVA TESİSİ: Hava harekatlarının idare edilebileceği veya idare edildiği bir tesis. Ayrıca bakınız: "facility"
air landing facility
(Askeri) HAVA BAŞI İNİŞ TESİSİ: Bir hava başında; tayyarelerin arasız inişlerine imkan verecek yeterlikte inşa edilebilen en zaruri tesisler. Bir hava meydanındakinden daha az teferruatta tesisleri içine alır
air traffic control facility
(Askeri) HAVA TRAFİK KONTROL TESİSİ: Hava trafik kontrol hizmetlerini yapmak üzere kurulmuş, bu maksada uygun personel ve malzeme ile teçhiz edilmiş bir tesis
amphibious assault fuel supply facility
(Askeri) amfibi taarruz yakıt tedarik tesisi
automated air facility information file
(Askeri) otomatik hava tesisi bilgi dosyası
backup facility
yedekleme merkezi
bottling facility
şişeleme fabrikası
bottling facility
şişeleme tesisi
build a facility
tesis kurmak
central meat processing facility
(Askeri) MERKEZİ ET İŞLEM TEŞKİLİ: Kıta iaşesinde faydalanılan bozulmaya müsait etlerin, kümes hayvanları ve balıkların, esas itibariyle alınması, hazırlanması ve dağıtılması maksadıyla kurulmuş bir tesis
civil engineering file; common equipment facility
(Askeri) inşaat mühendisiği dosyası; ortak teçhizat tesisi
collection coordination facility
(Askeri) toplama koordinasyon tesisi
confinement facility
(Askeri) CEZA İNFAZ YERİ: Bir askeri cezaevi, hastane, tutuklu koğuşu, ıslah eğitim merkezi, disiplin cezaevi vesaire ceza infaz yerleri. Ayrıca bakınız: "correctional facility"
convalescent facility
(Askeri) NEKAHET PAVYONU: Vazifeleri başına dönecek kadar iyileşmemiş olan fakat günlük tıbbi tedavi ve bakıma da ihtiyaçları bulunmayan hasta ve yaralıların nekahet devresini geçirmeleri ve eski hallerine gelmeleri için faydalanılan ve sabit bir hastanenin idaresinde olmakla beraber yekdiğerinden ayrı bulunan bina veya binalar
correctional facility
(Askeri) ISLAH TESİSİ: Mahpusların tutuklanmasına ait ve ıslah eğitim merkezi, disiplin cezaevi, disiplin eğitim merkezi hastahane tutuklu koğuşu ve askeri hapishaneyi içine alan tesis. Ayrıca bakınız: "confinement facility"
critical facility
(Askeri) KRİTİK TESİS: Milli Savunma veya sivil ihtiyaçlar için gerekli veya miktar itibariyle mahdut oluşları ya da hassas meskun bölgelerde toplu bulunuşları bakımından düşman taarruzuna muhtemel hedef teşkil eden tesisler
cryptographic repair facility
(Askeri) KRİPTO TAMİR TESİSLERİ
declared facility
beyan edilen tesis
diplomatic facility
(Askeri) diplomatik tesis
dry irradiation facility
(Nükleer Bilimler) kuru ışınlama düzeneği
fixed medical treatment facility
(Askeri) SABİT TIBBİ TEDAVİ TESİSİ: Belirli bir yerde uzunca bir süre faaliyette bulunacağı tasarlanmış tıbbi tedavi tesisi. Ayrıca bakınız: "medical treatment facility"
fleet area control and surveillance facility
(Askeri) donanma bölge kontrol ve gözetleme tesisi
global environmental facility
(Avrupa Birliği) (GEF) Küresel Çevre İmkanı
intermediate data distribution facility
(Askeri) ara veri dağıtım tesisi
intransit aeromedical evacuation facility
(Askeri) TRANSİT HAVADAN TIBBİ NAKLİYE TESİSİ: Hava yolu ile nakledilmeyi bekleyen transit hastalara sınırlı tıbbi hizmet sağlayan, bir hava üssündeki veya civarındaki tıbbi bir tesis. Bu tip sıhhi tesis, faaliyet programı dahilinde, ulaştırma havacılığından etkili bir şekilde faydalanmayı sağlamak amacıyla temin edilir. "Geceleme" tesislerini, indirme ve bindirme hava limanlarındaki transit tesisleri ve bir denizaşırı muharebe bölgesindeki yaralı toplama tesislerini kapsar. Bak. "aeromedical evacuation unit"
key facility list
(Askeri) ANA TESİS LİSTESİ: Askeri harekatların veya askeri üretim programlarının desteklenmesi için birinci derecede önemli endüstriyel ve seçilmiş askeri tesislerin listesi. Bu liste Müşterek Kurmay Başkanları'nın prensip talimatı uyarınca hazırlanır. ABD Anayurdu dahilinde bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Muavini (Tesisler ve Lojistik) ile Müşterek Kurmay Başkanları Müşterek karargahı J4'ü tarafından tespit edilir, seçkin kritik endüstri tesisleri, kamu tesisleri ve devlet mali tesislerinden ibaret bir liste
launch and service facility
(Askeri) fırlatma ve bakım tesisi
launch and service facility
(Askeri) FIRLATMA VE BAKIM TESİSİ: Zeminde veya yer altında inşa edilmiş bir tesis. Bu tesis, füze sığınağından, rampadan ve füzeyi atışa hazırlamak, kontrol etmek ve fırlatmak için gerekli teçhizattan ibarettir
launch control facility
(Askeri) fırlatma kontrol tesisi
launch facility
(Askeri) fırlatma tesisi
medical treatment facility
(Askeri) TIBBİ TEDAVİ TESİSİ: Tıbbi tedavi ve/veya diş tedavisine muhtaç şahıslarla bir yolda tedavi sağlamak maksadıyla kurulmuş bir tesis. Ayrıca bakınız: "fixed medical treatment facility" ve "nonfixed medical treatment facility"
medical treatment facility; message text format
(Askeri) tıbbi tedavi tesisi; mesaj metin formatı
meteorological mobile facility
(Askeri) seyyar meteorolojik tesis
missile assembly checkout facility
(Askeri) FÜZE MONTAJ KONTROL TESİSİ: Faal bir füze fırlatma mahali yanında, füze sisteminin nihai montajı ve kontrolü için tasarlanan bir bina, karavan veya diğer tür bir yapı
mobile aeromedical staging facility
(Askeri) seyyar hava-sıhhi toplanma tesisi
mobile cryptologic support facility
(Askeri) seyyar kripto destek tesisi
naval air facility; nonappropriated funds; numbered air force
(Askeri) deniz hava tesisi; tahsis edilmemiş fonlar; sıra numarası verilmiş hava kuvveti
noncontiguous facility
(Askeri) ÜS DIŞI TESİS: Belirtilen kuvvet komutanlığının faaliyet sorumluluğunu üstlendiği, ancak bu kuvvet komutanlığının bir üs kompleksinde veya onun yakınında yer almayan bir tesis. Bu tesisin sahası sadece, tesis tarafından fiilen tutulan yer ile çevre emniyeti için gerekli olan asgari sahayı içine almaktadır. Bak. "base complex"
noncontiguous facility
(Askeri) üs dışı tesis
nonfixed medical treatment facility
(Askeri) SEYYAR SIHHİ TEDAVİ TESİSİ: Su üzeri sıhhi tedavi tesislerini de içeren, bir yerden başka bir yere intikal ettirilecek şekilde kurulmuş sıhhi tedavi tesisi. Su üzerindeki sıhhi tedavi tesisleri bu meydandadır. Bak. "medical treatment facility"
np treatment facility
(Askeri) NÖROPSİKİYATRİK TEDAVİ MERKEZİ: ABD. de; normal olarak, bir ordu hizmet bölgesinin ileri kısmında kurulan bir sahra ordusu sıhhi tedavi tesisi, bu tesis; tümen, kolordu, ordu birliklerinden ve diğer teşkil ve müesseselerden sevk edilen NÖROPSİKİYATRİK hastalarını tedavi eden esas merkezidir. Çok defa, bütün NÖROPSİKİYATRİK hastaları, ordu bölgelerinden tahliye edilmeden önce, bu merkezlerden birinden geçerler
nursing and treatment facility
(Turizm) bakım ve tedavi tesisi
originating medical facility
(Askeri) İLK TIBBİ TESİS: Bir hastayı başka bir tıbbi tesise sevkeden ilk tıbbi tesis
personnel control facility
(Askeri) personel kontrol imkanı
radiation facility
(Nükleer Bilimler) radyasyon tesisi
radio facility charts
(Askeri) TELSİZ TESİSLERİ HARİTASI: Haritaya geçirilmiş uçuş yolları üzerindeki telsiz seyrüsefer tesislerini gösterir harita. Bu haritalardan her biri memleketin belirlibir bölgesini kapsar. Telsiz istasyonları hakiki coğrafi mevkileri ile gösterilir ve bu haritaların ölçeğide huzme mihverleri (legs of range) derecesini gösterecek kadar büyük olur
refinery facility
(Ticaret) tasfiye tesisi
refreshments facility
(Turizm) yiyecek-içecek tesisi
riding facility
binicilik tesisi
sensitive compartmented information facility
(Askeri) hassas bölünmüş bilgi tesisi
software support facility
(Askeri) yazılım desteği tesisi
tactical combat force; technical control facility
(Askeri) taktik muharebe kuvveti; teknik kontrol tesisi
tactical communications control facility
(Askeri) taktik muhabere kontrol tesisi
tactical sensitive compartmented information facility
(Askeri) taktik hassas bölünmüş bilgi tesisi
terminal radar approach control facility
(Askeri) terminal radar yaklaşma kontrol tesisi
tourist facility
(Turizm) turistik tesis
tourist facility license
(Ticaret) turistik tesis kurma izni
tracing facility
izleme olanağı
treatment facility
(Avrupa Birliği) arıtma tesisi
waste water treatment facility
(Avrupa Birliği) atık su arıtma tesisi
English - English
Ease in learning or in doing something; proficiency

The facility she shows in playing the violin is unrivalled.

An installation, contrivance, or other thing which facilitates something; a place for doing something

Transport facilities in Bangkok are not sufficient to prevent frequent traffic collapses during rush hour.

ease
{n} easiness, ease, readiness, quickness
a service that an organization or a piece of equipment offers you; "a cell phone with internet facility" services and space and equipment provided for a particular purpose; "catering facilities"; "toilet facilities" a building or place that provides a particular service or is used for a particular industry; "the assembly plant is an enormous facility" a natural effortlessness; "they conversed with great facility"; "a happy readiness of conversation"--Jane Austen
An element of telephone plant which forms a part of the the complete end-to-end telephone connection E g , wire, submarine, cable, microwave HF radio, fiber, satellite systems
Easiness of access; complaisance; affability
Any transmission system (digital carrier, copper cable, fiber optic cable, microwave, etc ) used, or available for use, in furnishing a communications system
Facility includes data about the combinations of physical, financial, and human resources that are used to provide or receive services Certain types of facilities provide direct health-care services while some other types of facilities provide the services affecting the health of individuals only indirectly Examples of facilities are hospitals, laboratories, community health centers, public health units, clinics, pharmacies, libraries, restaurants, cafeterias, parking lots, schools, administrative offices, food manufacturing plants, and slaughterhouses Note that this subject area would not include the data about the resources (buildings, land, human, etc ) that are used to create the facility That data is included in resources subject area
Easiness to be persuaded; readiness or compliance; usually in a bad sense; pliancy
The location or locations where direct client services are carried out The location where specific client-related inquiries, appointments, etc can be addressed
That which promotes the ease of any action or course of conduct; advantage; aid; assistance; usually in the plural; as, special facilities for study
ease in learning or doing something
As defined by CERCLA, any building, structure, installation, pipe or pipeline, well, pit, pond, lagoon, impoundment, ditch, landfill, storage container, motor vehicle, rolling stock, or aircraft; or any site or area where hazardous substances have been deposited, stored, disposed of, placed, or otherwise come to be located
services and space and equipment provided for a particular purpose; "catering facilities"; "toilet facilities"
A generic term for a logical component of a system (such as a telecommunications channel, a cross connect, a switch, a computer, a control center, a building, etc )
A Laboratory building, group of buildings, or specific area that is managed by an individual designated by the facility associate director (See also "Facility Manager" and "Facility Associate Director ") May also indicate a portion of a building, such as a laboratory or group of laboratories, dedicated to an operation Groups occupying a specific facility are not necessarily under the same directorate's management (See also "Program Associate Director ")
Property used for academic activities, maintenance, research, development or testing It includes plant equipment and real property It does not include material, special test equipment and special tooling
a service that an organization or a piece of equipment offers you; "a cell phone with internet facility"
All or any portion of buildings, structures, site improvements, complexes, equipment, roads, walks, passageways, parking lots, or other real or personal property located on a site
-a physical building or property used to store or transform inventory
Defined for the purposes of TRI reporting as all buildings, equipment, structures, and other stationary items which are located on a single site or on contiguous or adjacent sites and which are owned or operated by the same person
A plant, laboratory, office, college, university, or commercial structure with associated warehouses, storage areas, utilities, and components, that, when related by function and location, form an operating entity (A business or educational organization may consist of one or more facilities as defined herein ) For purposes of industrial security, the term does not include Government installations
a natural effortlessness; "they conversed with great facility"; "a happy readiness of conversation"--Jane Austen
All or part of any public or private building, structure, installation, equipment, or vehicle or vessel, including but not limited to ships
Ease in performance; readiness proceeding from skill or use; dexterity; as, practice gives a wonderful facility in executing works of art
All buildings, structures and other stationary items which are located on a single site or a contiguous or adjacent site which are owned or operated by the same person and which actually manufacture, produce, use, transfer, store, supply or distribute any hazardous material The term includes railroad yards and truck terminals but does not include individual trucks, rolling stock, water vessels, airplanes or other transportation vehicles
A transmission path between two or more locations without terminating or signaling equipment [Addition of terminating equipment would produce either a channel, a central office line or a trunk Various types of signaling would also be used depending on the application }
skillful performance or ability without difficulty; "his quick adeptness was a product of good design"; "he was famous for his facility as an archer"
The physical location where medical services are provided When used in regards to services performed in a facility setting, the term "facility" includes, inpatient hospital, outpatient hospital, emergency room, ambulatory surgical center and skilled nursing facility
The quality of being easily performed; freedom from difficulty; ease; as, the facility of an operation
{i} device; ease; tool, convenience; talent, ability; willingness; place used for a specific purpose
An existing or planned location or site at which prime movers, electric generators, and/or equipment for converting mechanical, chemical, and/or nuclear energy into electric energy are situated, or will be situated A facility may contain more than one generator of either the same or different prime mover type For a cogenerator, the facility includes the industrial or commercial process
Building or site owned, leased, used, or controlled by ASU
Facilities are buildings, pieces of equipment, or services that are provided for a particular purpose. What recreational facilities are now available? The problem lies in getting patients to a medical facility as soon as possible
the buildings, equipment, structures, and other stationary items which are located on a single site or on contiguous or adjacent sites and which are owned or operated by the same person, or by any person who controls, is controlled by, or is under common control with, such person
Any equipment, structure, system, process, or activity that fulfills a specific purpose Examples include accelerators, storage areas, fusion research devices, nuclear reactors, production or processing plants, coal conversion plants, magnetohydrodynamics experiments, windmills, radioactive waste disposal systems and burial grounds, testing laboratories, research laboratories, transportation activities, and accommodations for analytical examinations of irradiated and unirradiated components (DOE Order 5500 1B) Back to Top
means any area, place, or property where a hazardous substance in excess of the concentrations which satisfy the requirements of section 20120a(1)(a) or (17) or the cleanup criteria for unrestricted residential use under part 213 has been released, deposited, disposed of, or otherwise comes to be located Facility does not include any area, place, or property at which response activities have been completed which satisfy the cleanup criteria for the residential category provided for in section 20120a(1)(a) and (17) or at which corrective action has been completed under part 213 which satisfies the cleanup criteria for unrestricted residential use
A structure, building, or operation, that has one or more permitted pieces of equipment
As defined in Part 201 of Act 451, a facility is an area, place, or property where a hazardous substance in excess of the cleanup criteria under Part 201 has been released
A facility is something such as an additional service provided by an organization or an extra feature on a machine which is useful but not essential. It is very useful to have an overdraft facility
an installation, contrivance, or other thing which facilitates something
a building or place that provides a particular service or is used for a particular industry; "the assembly plant is an enormous facility"
a physical plant or installation, e g base, arsenal or building, used to make easier the performance of a function; or the materiel resources needed to facilitate any action or operation
A physical element of infrastructure; intended to provide support, shelter, or otherwise to facilitate economic or social activities and thereby accrue benefits for humanity
valerian
fac
N-facility
In the Open Systems Interconnection-Reference Model (OSI-RM), the transfer of data from one layer (N) to the next higher layer (N+1)
correctional facility
A prison, reformatory, or similar institution in which people are confined for the purpose of punishment and/or social rehabilitation

On Oct. 19, the Standish city council voted to allow federal prisoners, including detainees from Gitmo, to be housed at the local correctional facility.

facilities
plural form of facility
facilities
something created to fulfil a particular function
facilities
something that facilitates, or makes possible an action or process
materials recovery facility
A waste recycling plant. Often shortened to MRF
facilities
include nuclear facilities, irradiation installations, mining and milling facilities, waste management facilities and any other place where radioactive materials are produced, processed, used, handled, stored or disposed of or where radiation generators are installed on such a scale that consideration of protection and safety is required Activities include the production, use, import and export of radiation sources for industrial, research and medical purposes, the transport of radioactive material, the mining and processing of radioactive ores and closeout of associated facilities, cleanup of sites affected by residues from past activities and radioactive waste management activities such as the discharge of effluents
facilities
Facilities are elements, attributes, and the semantics associated with those elements and attributes
facilities
{i} place used for a specific purpose; means, resources, tools, appliances
facilities
Functionality includes elements, attributes, and the semantics associated with those elements and attributes An implementation supporting that functionality is said to provide the necessary facilities
facilities
{n} means to promote or render easy
overdraft facility
An overdraft facility is a formal arrangement with a bank which allows an account holder to draw on funds in excess of the amount on deposit. Overdraft facility financing is most commonly used by businesses as a way of making their working capital more flexible, although it can also be available to individuals. Banks which offer this service typically have a number of expectations from customers who use it, and it is important to be aware of these expectations before entering an overdraft facility agreement
athletic facility
a facility for athletic events
cafeteria facility
(usually plural) facilities for providing food for employees or visitors
cold storage facility
warehouse or container in which things are stored at very low temperatures
day-care facility
center for care of young children; nursery school
extended care facility
a medical institution that provides prolonged care (as in cases of prolonged illness or rehabilitation from acute illness)
facilities
a restroom or toilet
facilities
A general term describing various services e g photocopying
facilities
Usually refers to transmission lines or circuits, or long distance services A user's facilities are the circuits that that user has to make calls
facilities
Hardware Faculty/Staff Help Student Help Newsletters Policies Services Staff Training
facilities
acq A physical plant, such as real estate and improvements thereto, including building and equipment, which provides the means for assisting or making easier the performance of a system function The facilities to which this standard applies are those in which personnel perform system operational or maintenance duties [MIL-HDBK-1908B]
facilities
Any area used for the collection, processing, compatibility testing, storage or distribution of blood and blood components [From §606 3(h)]
facilities
Facilities include all Laboratory buildings and structures
facilities
Buildings and the associated supporting infrastructure such as roads, trails, and utilities
facilities
location for treatment or services
facilities
A location containing the equipment, supplies, voice and data communication lines, to conduct transactions required to conduct business under normal conditions SIMILAR TERMS: Primary Site, Primary Processing Facility, Primary Office Facility
facilities
Transmission lines, switches and other physical components used to provide telephone service
facilities
Typically refers to buildings (greater than 16 square feet), parking lots and associated roadways
facilities
All facilities required to support the core processes, including the resources to house and support information technology resources, and the other resource elements defined above
facilities
Structures associated with Reclamation irrigation projects, municipal and industrial water systems, power generation facilities, including all storage, conveyance, distribution, and drainage systems Horsetooth Reservoir and its four dams are facilities on the Colorado-Big Thompson Project
facilities
Building(s) and grounds where donated property is/ will be located
facilities
The structural, mechanical, and electronic capacity of building to utilize technology
facilities
Financial assistance programs (1) Available to central banks from the Bank for International Settlements (2) Available to member states from the International Monetary Fund
facilities
Something created to serve a particular function
facilities
The buildings, machines and other equipment, and furniture and fixtures needed to produce and distribute a product
facilities
plural of facility
intermediate care facility
A health care facility for individuals who are disabled, elderly, or nonacutely ill, usually providing less intensive care than that offered at a hospital or skilled nursing facility
nuclear facility
nuclear power plant
recreational facility
a public facility for recreation
recreational facility
place where one can relax and enjoy oneself
residential treatment facility
residential 'treatment .center a place that gives treatment to people with mental problems or problems with drugs or alcohol
sport facility
site which has sports equipment
facility
Favorites