strike

listen to the pronunciation of strike
English - Turkish
darbe

Bir kelime ile gelen bir darbe, bir kılıçla gelenbir darbeden daha derin vurur. - A blow with a word strikes deeper than a blow with a sword.

grev

Sendikalara ya da greve katılmadılar. - They did not join unions or strike.

Grev ülkenin ekonomisini etkiledi. - The strike affected the nation's economy.

çarpmak
{i} hava saldırısı
{i} vurma
akdetmek
{f} izlenim bırakmak
{i} ask. saldırı, vuruş: air strike havadan vuruş
{i} çalma
{i} vuruş
keşif
kibrit yakmak
karşılaşmak
aşk etmek
bırakım
doğrultu
sökmek
uzanış
bozmak
rastgelmek
para basmak
tabetmek
(Askeri) saldırı

SSCB sadece son çare olarak ülkede hava saldırılarını kullanacak. - The USSR will only use air strikes in the country as a last resort.

ABD yalnızca son çare olarak ülkede hava saldırılarını kullanacak. - The USA will only use air strikes in the country as a last resort.

keşfetme
üstünlük
pişirme
sıyırma
bir izlenim bırakmak
basmak
(kazarak/vb.) bulmak
çalmak
çarpma

Meteorun çarpması sadece bir zaman meselesi. - It's only a matter of time before the meteor strikes.

Başka gezegenlere gitmezsek, tek bir meteor çarpması hepimizi öldürebilir. - If we don't travel to other planets, a single meteor strike could kill us all.

aklına gelivermek
yanmak
grev yapmak
iş bırakımı
yakmak
çakmak

Sana çakmak için iyi bir düşüncem var,zira çok kaba davrandın. - I have a good mind to strike you for being so rude.

bulmak
düşündürmek
çarp

Öyleyse aşk nedir? İnsanları herhangi bir yaşta çarpabilen bir hastalıktır. - Then what is love? A disease which can strike people at any age.

Meteor çarpması tehdidini ciddiye almazsak hepimiz öleceğiz. - If we don't take the threat of meteor strikes seriously, we'll all die.

vurmak
(petrol/vb.) bulma
etkilemek
çarpm

Meteor çarpması tehdidini ciddiye almazsak hepimiz öleceğiz. - If we don't take the threat of meteor strikes seriously, we'll all die.

Başka gezegenlere gitmezsek, tek bir meteor çarpması hepimizi öldürebilir. - If we don't travel to other planets, a single meteor strike could kill us all.

ulaşmak
{f} (yıldırım) düşmek
{i} maden bulma
{f} isabet etmek
{f} kök salmak
(Askeri) VURUŞ: Makinalı tüfeklerde mermilerin hedefe veya herhangi bir yere vuruşu. Ayrıca bakınız: "impact"
{f} takınmak
{f} yeretmek
{f} etki bırakmak
{f} çalmak (saat)
{f} gibi gelmek
{i} petrol bulma
{f} çarpmak: The ship struck the iceberg. Gemi aysberge çarptı
{f} yolunu tutmak
dolu zahire ölçüsünü bir tahta parçasıyla silip düzeltmek
{i} beklenmedik başarı
{f} gözüne ilişmek
{f} çıkarmak
{f} (struck, struck/strick.en)
{i} nükleer saldırı
{f} indirmek
{i} vurgun
{f} basmak çalgı
{f} para
çalmak gelmek
striking
{s} çarpıcı

Tom çarpıcı biçimde yakışıklı. - Tom is strikingly handsome.

Bu çarpıcı biçimde yakışıklı genç adam kim? - Who is this strikingly handsome young man?

strike up
(Fiili Deyim ) (çalmaya , söylemeye) başlamak
strike up
başlamak

Öğrenci merkezi konuşmalara başlamak için iyi bir yer. - The student center is a good place to strike up conversations.

strike a blow
(deyim) saldırı yapmak
strike a blow
(deyim) atak yapmak
strike a blow
(deyim) hücum etmek
strike a blow
(deyim) ağır bir darbe indirmek
strike a chord
heyecanladırmak
strike a chord
ilgisini çekmek
strike a deal
(Ticaret) iş anlaşması yapmak
strike a deal
anlaşma yapmak
strike clause
(Ticaret) grev şartı
strike into
saplamak (bir başka şeye)
strike into
vurmak
strike lightly
çırpıştırmak
strike off
uçurmak
strike off
kesip koparmak
strike off
basmak
strike off
listeden çıkarmak
strike offs
(Tekstil) prova örnekleri
strike on
bir şeyi keşfetmek
strike out
yola koyulmak
strike out
çıkarmak
strike out
sağa sola vurmak
strike out
sağa sola yumruk yağdırmak
strike out for
-e doğru gitmek
strike plate
kilit karşılığı
strike price
(Ticaret) işlem fiyatı
strike price
(Ticaret) kullanım fiyatı
strike sails
(Askeri) yelkenleri mayna etmek
strike team
vurucu ekip
strike up
(arkadaşlık/ilişki) kurmak
strike warn
(Askeri) darbe ikazları
strike warn
(Askeri) darbe uyarıları
strike a bad patch
başı dara düşmek
strike a balance
dengeyi bulmak
strike a balance
denge sağlamak
strike a bargain
uzlaşmak
strike a bargain
anlaşmaya varmak
strike a cord
aklına getirmek
strike a cord
hatırlatmak
strike a light
kibrit çakmak
strike a sour note
tadını kaçırmak
strike ballot
grev oylaması
strike breaker
grev kırıcı işçi
strike breaking
grev kırma
strike call
grev çağrısı
strike camp
çadırları toplamak
strike down
yere sermek
strike it rich
başına talih kuşu konmak
strike off
çıkarmak
strike off
sil
strike oil
şansı yaver gitmek
strike on
buluvermek
strike on
bulmak
strike out
sil
strike out
-den çıkarmak
strike out
silmek
strike root
kök salmak
strike the right note
lafı gediğine oturtmak
strike up
çalmaya başlamak
strike up
başla

Öğrenci merkezi konuşmalara başlamak için iyi bir yer. - The student center is a good place to strike up conversations.

strike up
(arkadaşlık) kurmak
strike while the iron is hot
demir tavında dövülür
strike-prone
grev eğilimli
strike a cord
bir kordon grev
strike a cutting
toprağa daldırma
strike a cutting
çelik ekmek
strike a happy medium
(deyim) İkilemde kalınmış bir durumda orta yolu bulmak
strike a pose
(deyim) Poz vermek

Mujgan walked into the room and struck a pose.

strike action
Grev, iş bırakma
strike as
grev olarak
strike at
grev at
strike axis
(Mühendislik) Dalım ekseni
strike balance
grev denge
strike capability
grev yeteneği
strike dead
grev ölü
strike deaf
grev sağır
strike fault
boyuna kırık
strike for
grev
strike out
(deyim) Başarısız olmak, başaramamak,becerememek
strike out on one´s own
k. dili kendi yoluna gitmek
strike partnership
grev ortaklık
strike the ball
top grev
strike through
karalamak
strike up a conversation
sohbet etmeye başlamak
strike while the iron is hot
k. dili fırsatı yakalamışken ondan istifade etmek
strike with
-e yakalanmak
strike-back
grev-back
strike-slip fault
(Jeoloji) Doğrultu atımlı fay
strikingly
göz alıcı bir şekilde
stricken
{s} muzdârip
striking
{s} grevdeki
struck
vurmak
struck
grevde
struck
vur

Tom yumruğu ile duvara vurdu. - Tom struck the wall with his fist.

Saat onu vurduğunda, o ev ödevini henüz bitirmişti. - He had just finished his homework when the clock struck ten.

stricken
mustarip
stricken
ıstırap çeken
stricken
hastalığa yakalanmış
strike up
kurmak (dostluk)
striking
(Askeri) vuruş
striking
usturuplu
striking
vurma
striking
göze çarpıcı
striking
(Askeri) müsademe
striking
vurarak
striking
frapan
strikingly
vurarak
struck
vurulmak
struck
isabet almak
stricken
(dert/hastalık/vb.'den) çeken
stricken
{f} çarp
stricken
f., bak. strike. s. with/by -e uğramış, -e yakalanmış, -e tutulmuş: stricken by poverty fakir bir hale düşmüş
striking
dikkat çekici

İki oğlan arasında dikkat çekici farklılıklar vardı. - Striking differences existed between the two boys.

striking
{f} vur

Nisanda aydınlık soğuk bir gündü ve saat on üçü vuruyordu. - It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.

striking
gözalıcı
strike down
Lağvetmek, kaldırmak, etkisizleştirmek
strike of
Grev
strike out
(Spor) Topu dışarı atmak

Fear of striking out keep the players from playing game.

strike out
1. for -e doğru gitmek. 2. sağa sola vurmak, sağa sola yumruk yağdırmak
strike upon
grev üzerine
striking
(Askeri) VURUŞ, MÜSADEME: Hava ve Deniz Kuvvetleriyle herhangi bir hedefe yapılan ani ve yoğunlaşmış bir taarruz ve bir piyade kıtasının asıl müsademe kuvveti, düşmanla bilfiil savaşan muharebe kuvveti. Buna (striking force) da denir
struck
vurdu

Tom yumruğu ile duvara vurdu. - Tom struck the wall with his fist.

Yıldırım kuleyi vurdu. - Lightning struck the tower.

joint strike analysis cell; joint strike analysis center
(Askeri) müşterek darbe analiz hücresi ; müşterek darbe analiz merkezi
stricken
{s} felakete uğramış
stricken
{s} üzgün
stricken
dertli
stricken
tutulmuş
stricken
uğramış
stricken
{s} yaralı
stricken
{s} eli ayağı tutmayan
stricken
içindekiler kabın ağız seviyesine indirilmiş
stricken
yaralanmış
stricken
yakalanmış
strike back
geri vurmak
strike back
karşılık vermek
strike down
devirmek
strike down
aciz bırakmak
strike off
vurup kesmek
strike off
vurup koparmak
strike off
basmak (kitap vb.)
strike off
üzerini çizmek
strike off
(Fiili Deyim ) (kafasını) kesmek , uçurmak
strike off
silmek
strike off
(fiil)rup kesmek, vurup koparmak, silmek, üzerini çizmek, çıkarmak, basmak (kitap vb.)
strike out
yüzmek
strike out
buluş yapmak
strike out
üzerini çizmek
strike out
bulmak
strike out
sağa sola vurmak, sağa sola yumruk yağdırmak. strike out on one's own k.dili. kendi yoluna gitmek
English - English
To delete or cross out; to scratch or eliminate

Please strike the last sentence.

An old English measure of corn equal to the bushel
a blow or application of physical force against something
To capitulate: to signal a surrender by hauling down the colours
a work stoppage
To haul down, or lower a mast, a flag or cargo, etc
To score a goal
Of a clock, to announce (an hour of the day), usually by one or more sounds

The clock struck one.

the status of being the batsman that the bowler is bowling at
To impress, seem or appear (to)

Golf has always struck me as a waste of time.

To stop working to achieve better working conditions

The workers struck for a week before the new contract went through.

a status resulting from a batter swinging and missing a pitch, or not swinging at a pitch in the strike zone, or hitting a foul ball that is not caught
the act of knocking down all ten pins in on the first roll of a frame
the primary face of a hammer, opposite the peen
To hit

Strike the door sharply with your foot and see if it comes loose.

To manufacture, as by stamping

We will strike a medal in your honour.

To dismantle and take away the set; (strike the set)
In an option contract, the price at which the holder buys or sells if they choose to exercise the option
If you are struck by something, you think it is very impressive, noticeable, or interesting. She was struck by his simple, spellbinding eloquence What struck me about the firm is how genuinely friendly and informal it is
1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game5 to 2" produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments struck a sour note" pierce with force; "The bullet struck her thigh"; "The icy wind struck through our coats" deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon; "The teacher struck the child"; "the opponent refused to strike"; "The boxer struck the attacker dead" remove by erasing or crossing out; "Please strike this remark from the record" produce by ignition or a blow; "strike fire from the flintstone"; "strike a match" stop work in order to press demands; "The auto workers are striking for higher wages"; "The employees walked out when their demand for better benefits was not met
{n} four pecks, a bushel, a strickle
{v} to hit with a blow, dash, stamp, sound, affect, run ashore, lower, let sail or surrender, to lade liquor into cooler
If something that is falling or moving strikes something, it hits it. His head struck the bottom when he dived into the 6ft end of the pool One 16-inch shell struck the control tower = hit
To hit; to collide; to dush; to clash; as, a hammer strikes against the bell of a clock
stop work in order to press demands; "The auto workers are striking for higher wages"; "The employees walked out when their demand for better benefits was not met
attain; "The horse finally struck a pace"
The horizontal direction of the outcropping edges of tilted rocks; or, the direction of a horizontal line supposed to be drawn on the surface of a tilted stratum
To come in collision with; to strike against; as, a bullet struck him; the wave struck the boat amidships; the ship struck a reef
If an idea or thought strikes you, it suddenly comes into your mind. A thought struck her. Was she jealous of her mother, then? At this point, it suddenly struck me that I was wasting my time
a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions; "the strike lasted more than a month before it was settled"
produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments struck a sour note"
arrive at after reckoning, deliberating, and weighing; "strike a balance"; "strike a bargain"
a pitch that is in the strike zone and that the batter does not hit; "this pitcher throws more strikes than balls" a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball; "he finished with three strikes in the tenth frame" an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective; "the strike was scheduled to begin at dawn" a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions; "the strike lasted more than a month before it was settled" cause to form between electrodes of an arc lamp; "strike an arc" arrive at after reckoning, deliberating, and weighing; "strike a balance"; "strike a bargain" indicate (a certain time) by striking; "The clock struck midnight"; "Just when I entered, the clock struck" make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept
If something strikes you as being a particular thing, it gives you the impression of being that thing. He struck me as a very serious but friendly person You've always struck me as being an angry man
To take forcibly or fraudulently; as, to strike money
If you strike a pose or attitude, you put yourself in a particular position, for example when someone is taking your photograph. She struck a pose, one hand on her hip and the other waving an imaginary cigarette. = adopt
indicate (a certain time) by striking; "The clock struck midnight"; "Just when I entered, the clock struck"
An effort to increase egg production by strangling the chicken
Fullness of measure; hence, excellence of quality
The process of impressing the design from a die into a planchet to make a coin, token or medal; The completeness of detail (as in weak strike, full strike, etc ) created during this process
The time immediately following the last performance while all cast and crew members are required to stay and dismantle, or watch the two people who own Makita screw drivers dismantle, the set Gloria Dennison, Stage Coach Players, Dekalb, Illinois
produce by ignition or a blow; "strike fire from the flintstone"; "strike a match"
To strike means to attack someone or something quickly and violently. The attacker struck as she was walking near a housing estate at Monacurra
To touch or hit with some force, either with the hand or with an instrument; to smite; to give a blow to, either with the hand or with any instrument or missile
To sound by percussion, with blows, or as with blows; to be struck; as, the clock strikes
To cause to sound by one or more beats; to indicate or notify by audible strokes; as, the clock strikes twelve; the drums strike up a march
have an emotional or cognitive impact upon; "This child impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me as odd"
the trend of a linear feature on a map or on a generally flat ground surface The linear feature usually is the eroded end of a layered rock unit or the inter-section of a fault plane with the land surface
When workers strike, they go on strike. their recognition of the workers' right to strike They shouldn't be striking for more money The government agreed not to sack any of the striking workers. + striker strikers strik·er The strikers want higher wages, which state governments say they can't afford
deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon; "The teacher struck the child"; "the opponent refused to strike"; "The boxer struck the attacker dead"
It is at right angles to the dip
To tap or press the keys of a keyboard with a finger or thumb (Kybdy, Gr 1)
To touch; to act by appulse
To become attached to something; said of the spat of oysters
touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
Any actual or constructive striking at the pitched ball, three of which, if the ball is not hit fairly, cause the batter to be put out; hence, any of various acts or events which are ruled as equivalent to such a striking, as failing to strike at a ball so pitched that the batter should have struck at it
Knocking down all ten pins with the first ball or delivery
If someone strikes oil or gold, they discover it in the ground as a result of mining or drilling. Hamilton Oil announced that it had struck oil in the Liverpool Bay area of the Irish Sea
The direction or trend of a bedding plane or fault, as it intersects the horizontal
If you strike gold, you find, do, or produce something that brings you a lot of money or success. The company has struck gold with its new holiday development, Center Parcs
To run upon a rock or bank; to be stranded; as, the ship struck in the night
and 17
When there is a strike, workers stop doing their work for a period of time, usually in order to try to get better pay or conditions for themselves. French air traffic controllers have begun a three-day strike in a dispute over pay Staff at the hospital went on strike in protest at the incidents. a call for strike action
To make a sudden impression upon, as by a blow; to affect sensibly with some strong emotion; as, to strike the mind, with surprise; to strike one with wonder, alarm, dread, or horror
To surrender (strike ones colors)
{f} hit; collide with; attack, assault; afflict with a disease; injure by biting; impress; produce a spark; stamp; eliminate; arrive at; reach; instill; temporarily cease working as a protest; make
When a clock strikes, its bells make a sound to indicate what the time is. The clock struck nine Finally, the clock strikes
To punish; to afflict; to smite
To make and ratify; as, to strike a bargain
The extortion of money, or the attempt to extort money, by threat of injury; blackmailing
strike a balance
To find a compromise between two conflicting things

You should try to strike a balance between your social life and work life.

strike a nerve
Alternative form of touch a nerve
strike bowler
a bowler having the ability to take wickets, though often concedes runs
strike down
to invalidate
strike down
to cause to suddenly die

And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.

strike down
to knock down
strike gold
To be lucky, to win or be successful
strike gold
To find gold
strike it lucky
To have unexpected good fortune
strike lucky
To have unexpected good fortune
strike out
To retire a batter after three strikes

He struck out Jones with a nasty slider.

strike out
To strongly criticize or defend with words, in particular as a rebuttal to previous criticism
strike out
To lash out; to strike or hit at someone or something, particularly something in arm's length of the striker and at or near the level of the striker's head
strike out
To draw a line through some text such as a printed or written sentence, with the purpose of deleting that text from the rest of the document. The text so deleted may be completely obscured, or it may be deliberately left legible with the line through it so that readers can see that it was deliberately deleted
strike out
To be retired after three strikes (missed swings, as opposed to any other way of becoming "out.")

He struck out on a nasty slider.

strike out
To be refused a request or to have a proposal not be accepted, in particular a request for a (hopefully romantic) date

Dave asked the new girl out but he struck out.

strike partner
A fellow striker

The striker crossed the ball into the area and found his strike partner Jones, who headed it into the net.

strike partners
plural form of strike partner
strike plate
A metal plate affixed to a door jamb that holds the door closed when the door bolt is extended into a hole, protecting the jamb against friction from the bolt
strike rate
the number of runs of a batter divided by the number of balls faced
strike rate
the number of runs scored by a batsman per 100 balls faced; the number of balls bowled by a bowler divided by the number of wickets taken
strike through
Partly obliterate text by drawing a continuous line through the centre thereof, usually to indicate the deletion of an error or obsolete information

It is useful to strike through an incorrect text, leaving it legible, to demonstrate that it is an incorrect usage.

strike up
To start something with somebody else. Usually a conversation or relationship

He struck up a friendship with Redford that was to last for many years.

strike up
To start something, usually playing live music

ergative)The bride entered the church just as the Wedding March struck up.

strike while the iron is hot
Take advantage of opportunity
strike while the iron is hot
To act on an opportunity promptly while favorable conditions exist; to avoid waiting

We should strike while the iron is hot and order some immediately, before they change the offer.

strike while the iron is hot
To strike a hot piece of metal, especially iron, with a mallet or other tool before it cools, while it is still hot enough to be shaped
strike zone
The area through which if a pitched ball passes, it will be called a strike, typically from the batter's knees to the belt and the width of home plate

That umpire often compresses the strike zone late in the game.

strike zones
plural form of strike zone
strike-slip fault
A fault where two blocks move horizontally in opposite directions along the fault line
strike an attitude
Hold your body in a way that suggests a particular quality or feeling
strike a happy medium
(deyim) To find an answer to a problem that is halfway between two unsatisfactory answers

1. Mary said the dress was blue. Jane said it was green. They finally struck a happy medium and decided it was blue-green. 2. Two teaspoons of sugar made the cup of coffee too sweet, and one not sweet enough. One heaping teaspoon struck a happy medium.

strike a happy medium
(deyim) Find an answer to a problem that is halfway between two unsatisfactory answers

1. Mary said the dress was blue. Jane said it was green. They finally struck a happy medium and decided it was blue-green. 2. Two teaspoons of sugar made the cup of coffee too sweet, and one not sweet enough. One heaping teaspoon struck a happy medium.

strike a pose
(deyim) Position oneself in a certain posture
strike my last
ignore my last

Please ignore my last comment.

strike price
The price at which a put or call option can be exercised
strike someone
occur to someone
strike the wrong note
Say or do something in the wrong way
stricken
removed or rubbed out
stricken
Past participle of to strike. (deleted, hit)
stricken
struck by something
stricken
: removed from a country's naval register, ex. the United States Naval Vessel Register
striking
of that which makes a strong impression

He looked quite striking in his new suit and tie.

strikingly
Remarkably, surprisingly

Strikingly, he had bowed deeply to the Emperor.

strikingly
In a striking way

He entered strikingly, taking over the stage.

strikingly
To a remarkable degree or extent

Patterns of evolution in the two families, however, are strikingly different.

stricken
{a} struck, smitten, hurt, advanced
striking
{a} beating, affecting, surprising, fine
strike price
The price fixed by the seller of a security after receiving bids in a tender offer
Struck
stroke
a strike
uchi
stricken
If a person or place is stricken by something such as an unpleasant feeling, an illness, or a natural disaster, they are severely affected by it. a family stricken by genetically inherited cancer Foreign aid workers will not be allowed into the stricken areas. Stricken is also a combining form. He was panic-stricken at the thought he might never play again. drought-stricken areas. very badly affected by trouble, illness, unhappiness etc
stricken
Struck; smitten; wounded; as, the stricken deer
stricken
Stricken is the past participle of some meanings of strike
stricken
Whole; entire; said of the hour as marked by the striking of a clock
stricken
{f} hit; collide with; attack, assault; afflict with a disease; injure by biting; impress; produce a spark; stamp; eliminate; arrive at; reach; instill; temporarily cease working as a protest; make
stricken
past participle of to strike, deleted, hit
stricken
put out of action (by illness)
stricken
{s} hit, wounded; afflicted, overwhelmed (by disease, disaster, etc.)
stricken
(used in combination) affected by something overwhelming; "conscience-smitten"; "awe-struck"
stricken
See Strike, v
stricken
grievously affected especially by disease
stricken
disabled or incapacitated by something
stricken
Worn out; far gone; advanced
strike back
If you strike back, you harm or criticize someone who has harmed or criticized you. Our instinctive reaction when someone causes us pain is to strike back Sometimes, Kappy got angry and struck back at him in whatever way she could
strike back
return a blow or punch
strike back
make a counterattack and return like for like, especially evil for evil; "The Empire strikes back"; "The Giants struck back and won the opener"; "The Israeli army retaliated for the Hamas bombing"
strike down
declare null and void; make ineffective; "Cancel the election results"; "strike down a law"
strike down
cause to die, especially suddenly; "The disease struck down many young men in the village"
strike down
If someone is struck down, especially by an illness, they are killed or severely harmed by it. Frank had been struck down by a massive heart attack
strike down
cause to die, especially suddenly; "The disease struck down many young men in the village
strike down
cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers"
strike off
If someone such as a doctor or lawyer is struck off, their name is removed from the official register and they are not allowed to do medical or legal work any more. a company lawyer who had been struck off for dishonest practices He could be struck off the medical register
strike off
remove from a list; "Cross the name of the dead person off the list"
strike out
Usually, getting all three strikes in the tenth frame; also sometimes the same as punch out
strike out
If someone strikes out, they fail. The lawyer admitted that he was the firm's second lawyer. The first one had struck out completely. see also strike 19
strike out
go out; beat, harm; swim with vigor
strike out
To get all three available strike in the tenth frame or, similarly, finish the game from any point with strikes
strike out
If you strike out, you begin to do something different, often because you want to become more independent. She wanted me to strike out on my own, buy a business. a desire to make changes and to strike out in new directions
strike out
be unsuccessful in an endeavor; "The candidate struck out with his health care plan
strike out
cause to retire; "The pitcher retired three batters"; "the runner was put out at third base"
strike out
put out or be put out by a strikeout; "Oral struck out three batters to close the inning"
strike out
remove from a list; "Cross the name of the dead person off the list"
strike out
be unsuccessful in an endeavor; "The candidate struck out with his health care plan"
strike out
If you strike out at someone, you hit, attack, or speak angrily to them. He seemed always ready to strike out at anyone and for any cause Frampton struck out blindly, hitting not Waddington, but an elderly man
strike out
Out recorded by recording three strikes on the batter
strike out
set out on a course of action; "He struck out on his own"
strike price
The fixed price at which the owner of an option can purchase, in the case of a call, or sell, in the case of a put, the underlying security or commodity
strike up
begin; "strike up a conversation"; "strike up a friendship
strike up
When musicians strike up a piece of music, or when music strikes up, the music begins. And then the orchestra struck up the National Anthem The band struck up, and riders paraded round the ring
strike up
When you strike up a conversation or friendship with someone, you begin one. I trailed her into Penney's and struck up a conversation
strike up
begin; "strike up a conversation"; "strike up a friendship"
strike up
start playing; "The musicians struck up a tune"
strikes
third-person singular of strike
strikes
plural of strike
striking
{i} act of hitting; refusal to work as a form of protest
striking
a person or a thing that is striking, attracts a lot of attention by being very unusual or easily noticed
striking
The process of reheating glass after it has cooled, in order to develop a color or an opacifying agent
striking
present participle of strike
striking
having a quality that thrusts itself into attention; "an outstanding fact of our time is that nations poisoned by anti semitism proved less fortunate in regard to their own freedom"; "a new theory is the most prominent feature of the book"; "salient traits"; "a spectacular rise in prices"; "a striking thing about Picadilly Circus is the statue of Eros in the center"; "a striking resemblance between parent and child"
striking
Affecting with strong emotions; surprising; forcible; impressive; very noticeable; as, a striking representation or image; a striking resemblance
striking
The act of hitting an opponent with the arm, hand, elbow, head, foot, leg, or knee
striking
{s} arresting, noticeable, tending to draw attention
striking
from Strike, v
striking
sensational in appearance or thrilling in effect; "a dramatic sunset"; "a dramatic pause"; "a spectacular display of northern lights"; "it was a spectacular play"; "his striking good looks always created a sensation"
striking
Something that is striking is very noticeable or unusual. The most striking feature of those statistics is the high proportion of suicides He bears a striking resemblance to Lenin. + strikingly strik·ing·ly In one respect, however, the men really were strikingly similar. a strikingly handsome man
striking
the physical coming together of two or more things; "contact with the pier scraped paint from the hull"
striking
Someone who is striking is very attractive, in a noticeable way. She was a striking woman with long blonde hair. see also strike
striking
the act of contacting one thing with another; "repeated hitting raised a large bruise"; "after three misses she finally got a hit"
strikingly
in a remarkable manner, conspicuously
strikingly
In a striking manner}
strikingly
in a striking manner; "this was strikingly demonstrated"; "the evidence was strikingly absent"
strikingly
in a striking manner; "this was strikingly demonstrated"; "the evidence was strikingly absent
struck
{s} smitten by, affected by
struck
past participle of to strike (hit)
struck
Struck is the past tense and past participle of strike. the past tense of strike. be struck on sb/sth to think that someone or something is very good
struck
(used in combination) affected by something overwhelming; "conscience-smitten"; "awe-struck"
struck
of Strike
struck
past tense of to strike (hit)
struck
past tense of to strike (delete)
strike
Favorites