notice

listen to the pronunciation of notice
English - Turkish
{f} farkına varmak

Yapmanız gereken üçüncü şey bu yeteneği geliştireceğinizin farkına varmak - The third thing you have to do is develop this ability to notice.

{f} farketmek
{i} duyuru

Tüm fonlar bir sonraki duyuruya kadar dondurulur. - All funds are frozen until further notice.

Olay bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. - The event has been postponed until further notice.

{i} ilan

Tom duvara ilan yapıştırdı. - Tom posted the notice on the wall.

{i} bildirim

Tom'un ölüm bildirimi bugünkü gazetedeydi. - Tom's death notice was in today's paper.

Tom fiyat değişikliği hakkında bir bildirimde bulundu. - Tom put up a notice about the change in price.

{i} bildiri

O, duvara bir bildiri yapıştırdı. - She pasted a notice on the wall.

Birkaç gün içinde bir bildirim alacaksınız. - You'll receive a notice in a few days.

{i} ihbar
{i} (yazılı) ilan, duyuru, bildiri
{f} 1. farketmek, farkına varmak; dikkat etmek. 2
uyarma

O, uyarmadan ayrıldı. - He quit without notice.

Odaya girdiğimi uyarmak için Tom ve Mary birbirlerine bağıramayacak kadar çok meşguldü. - Tom and Mary were too busy yelling at each other to notice that I'd entered the room.

(n) bildirim
{f} bildir

Bildirim kötü biçimde basıldı. - The notice was badly printed.

Tom'un ölüm bildirimi bugünkü gazetedeydi. - Tom's death notice was in today's paper.

{i} genelge

Yönetici ekstra tatil hakkında bir genelge çıkardı. - The manager put up a notice about the extra holiday.

(fiil) farkına varmak, farketmek, dikkat etmek, önemsemek, eleştirmek (kitap vb.), duyurmak, bildirmek
{f} eleştirmek (kitap vb.)
{i} süre (tanınan)
çakmak
bahsetmek
saygı göstermek
riayet
saygı

Her nasılsa, Japon lisem hakkında en fazla fark ettiğim şey öğrenciler tarafından öğretmenlerine gösterilen büyük saygıydı. - What I most noticed about my Japanese high school, however, was the great respect shown by students toward their teachers.

serv
{i} ihbarname
{i} ikaz
give notice işten çıkacağını önceden haber vermek
{i} mühlet
{i} uyarı

E-postada bir uyarı geldi. - A notice came in the mail.

Parktaki uyarı çimlerden uzak durun diyordu. - The notice in the park said, Keep off the grass.

{f} bildirmek
{i} ihtar
gözü ilişmek
haber

O bana haber vermedi. - She didn't notice me.

Tom, haber verilmeden görevden alındı ​​. - Tom was dismissed without notice.

önem vermek
önemseme

O hiçbir zaman babasının söylediklerini önemsemez. - He never takes any notice of what his father says.

gözünden kaçmamak
eleştiri saygı
{f} dikkat etmek
{i} farketme

Onun hatanı farketmesi kesin. - He's bound to notice your mistake.

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

{i} dikkat

O, benim tavsiyemi dikkate almadı - He took no notice of my advice.

Hatamın onun dikkatinden kaçacağını umuyorum. - I hope my mistake will escape his notice.

{f} dikkat et

Tom bütün çocukların dikkat etmediğini fark etti. - Tom noticed that not all the kids were paying attention.

Işığın kırmızıya döndüğüne dikkat etmedim. - I didn't notice the light turn red.

{f} duyurmak
bildirme
tebligat
eleştiri
-e dikkat etmek
{i} bilgi

Bu soruyu gerekli bilgiyi edindikten sonra yanıtlayacağım. - I'll have to take that question on notice.

{f} önemsemek
görmek

Tom yerde bir şey fark etti ve ne olduğunu görmek için eğildi. - Tom noticed something on the floor and bent down to see what it was.

Zeminde bir şey fark ettim ve ne olduğunu görmek için eğildim. - I noticed something on the floor and bent down to see what it was.

not

Masamda bir not fark ettim ama kimin yazdığını bilmiyorum. - I noticed a note on my desk, but I do not know who wrote it.

Notu kapıya yapıştırdı. - He pasted the notice on the door.

anmak
(Politika, Siyaset) notification
ilan (yazılı)
fark etmek

Tom hatanı fark etmek zorunda. - Tom is bound to notice your mistake.

Sahilde yürüyen güzel kadını fark etmekten kendimi alamadım. - He couldn't help but notice the beautiful woman walking down the beach.

söz etmek
eleştirmek (kitap)
tebl
ihbarda
ihbarı
notice deposit
(Ticaret) ihbarlı mevduat
notice law
tebligat hukuku
notice of arrest
(Kanun) tutuklamanın bildirilmesi
notice of award
(İnşaat) ihale uyarısı
notice of claim
(Ticaret) sigortacılıkta hasar ihbarı
notice of claim
(Kanun,Sigorta) hasar ihbarı
notice of closure
(Politika, Siyaset) kat ihtarnamesi
notice of defect
(Kanun) ayıp ihbarı
notice of judgment
(Kanun) hükmün tebliği
notice of levy
(Ticaret) haciz bildirisi
notice of levy
(Ticaret) haciz ihbarnamesi
notice of levy
(Ticaret) haciz varakası
notice of meeting
(Ticaret) toplantıya davet ilanı
notice of report
(Kanun) ihbar tebligatı
notice of wages
(Ticaret) ücret beyannamesi
notice text
(Bilgisayar) uyarı metni
notice to airmen
(Askeri) havacılara duyuru
notice board
ilan tahtası
notice of acceptance
kabul bildirimi
notice of arrival
varış bildirgesi
notice period
ihbar süresi
notice of intent
niyet bildirimi
notice of readiness
(Ticaret) Bir gemi yükleme veyahut tahliye limanına vardığında beyan ettiği evrak; hazırlık mektubu
notice of selection
seçicilik farkındalığı
notice of waiver
(Kanun) Feragatname bildirisi
notice paper
tebliğ mazbatası
notice so.
fark çok
notice to quit
Tahliye ihtarnamesi
notice board
duyuru panosu
notice board
ilân tahtası
notice number
(Bilgisayar) uyarı numarası
notice of
(Fiili Deyim ) farkında olmak , haberi olmak
notice of ammunition reclassification
(Askeri) harp malzemesi yeniden tasnif bildirimi
notice of availability
(Askeri) MEVCUT MADDELERİ BİLDİRME RAPORU: Mevcut raporu
notice of birth
doğum bildirimi
notice of credit due
(Askeri) AÇILACAK KREDİ İHBARNAMESİ: Açılacak kredi bildirisi
notice of death
ölüm ilanı
notice of death
vefat ilanı
notice of loss
(Ticaret) hasar beyannamesi
notice of nonavailability
(Askeri) (NONA) İSTEK YAPILMAYACAK MADDELER BİLDİRİSİ: Memleket içinde bulunmadıkları için ikmalleri yapılamayacak; demode veya kadro dışı bırakıldıkları için, normal olarak, tedarik edilemeyecek ve yerlerine ikame madde temin olunamayacak veya başka bir makamın sorumluluğuna geçmiş, her istek grubuna ait maddeleri gösterir bir bildiri
notice period
mühlet
notice to airmen
(Askeri) HAVACILARA DUYURU, İLAN: Herhangi bir havacılık tesisinin hizmetinin usullerinin veya tehlikesinin, uçuş harekatıyla ilgili personel için hayati önemi bulunan vakitli bilginin oluşturulması, onların durumu veya değişikliği ile bilgiyi ihtiva eden bir duyuru, tebliğidir. Aynı zamanda NOTAM olarak anılmaktadır
notice to airmen
(Askeri) havacılara uyarılar
notice to mariners
(Askeri) denizcilere uyarılar
notice to proceed
(İnşaat) işe başlama emri
notice, notification
ilan
notice, notification
duyuru
notice, notification
bildirim
not notice
gözden kaçırmak
notification, notice, serving
bildirimi, bildirim, hizmet
escape notice
(Fiili Deyim ) gözden kaçmak
give smb. notice
izne çıkarmak
short notice
kısa süre

Tom çok kısa sürede Boston'a gitmek zorunda kaldı. - Tom had to go to Boston on short notice.

Bu kadar kısa sürede beni gördüğün için seni takdir ediyorum. - I appreciate you seeing me on such short notice.

notices
tebliğler
at short notice
kısa zamanda
beneath notice
(Konuşma Dili) dikkate değmez
bring to one's notice
farkına varmak
burn notice
(Askeri) ifşa bildirisi
cont notice
(Bilgisayar) devam uyarıcı dipnot
court notice
mahkeme ilanı
failure notice
(Bilgisayar) hata bildirimi
give somebody notice
uyarı vermek
give somebody notice of
uyarmak
issue a notice
genelge çıkarmak
legal notice
yasal uyarı
notice board
duyuru tahtası
notice board
pano
receive a notice
(Ticaret) tebellüğ etmek
requirement notice form
(Askeri) ihtiyaç bildirim formu
serve a notice
ihbarname çekmek
serve a notice
tebligatta bulunmak
take no notice
umursamamak
take no notice
dikkate almamak
take no notice of
dikkate almamak
take notice of
ile ilgilenmek
take notice of
umursamak
take notice of
-e aldırmak
till further notice
yeni bir duyuruya kadar
worthy of notice
dikkate değer
worthy of notice
dikkat edilmesi gereken
escape one's notice
gözünden kaçmak
escape sb's notice
dikkatinden kaçmak
fail to notice
dikkat edeme
give notice
haber vermek
give notice
bildirmek
public notice
genel duyuru
renewal notice
yenileme belgesi
slip one's notice
gözünden kaçmak
take notice of
farkına varmak
take notice of
dikkate almak
booking notice
kayıt notu, deftere geçirme notu
delay a notice
bir uyarı gecikme
fail to notice
farkına varamamak
give a notice
bir bildirimde
give a week's notice
bir hafta önceden haber vermek
give notice
İşten çıkacağını önceden haber vermek
give so. notice that ...
vermek çok. dikkat edin
overdue notice
gecikmiş uyarı
preliminary notice
on uyarı
public notice
kamu haber
redundance notice
işten çıkarma duyurusu
regardless of notice
haber verilmeksizin
seven days notice
yedi gün önceden haber
take no notice
Önemsememek, dikkate almamak
alert notice; search and rescue alert notice
(Askeri) alarm bildirimi; arama kurtarma alarm bildirimi
English - English
A published critical review of a play etc
The act of observing; perception

He took no notice of the changes, and went on as though nothing had happened.

To observe or take notice of

So you punched out a window for ventilation. Was that before or after you noticed you were standing in a lake of gasoline?.

Formal notification or warning

I gave notice at work that I will quit in two weeks.

To detect; to perceive with the mind

I noticed that the dog hadn't barked the night of the murder.

A written or printed announcement

Shall we post a notice about the new policy?.

{n} regard, advice, information, warning
{f} discern, perceive; pay attention; observe, remark
{v} to see, regard, observe, attend
If an employer gives an employee notice, the employer tells the employee that he or she must leave his or her job within a fixed period of time. The next morning I telephoned him and gave him his notice
the act of noticing or paying attention; "he escaped the notice of the police"
A message sent by email to inform someone that a printed document is available for pick-up This is a PrinterOn Member service
advance notification (usually written) of the intention to withdraw from an arrangement or contract; "we received a notice to vacate the premises"; "he gave notice two months before he moved"
{i} announcement; poster, sign; notification (often of termination of employment or a living situation); warning; attention, consideration
A notice is a written article in a newspaper or magazine in which someone gives their opinion of a play, film, or concert. Nevertheless, it's good to know you've had good notices, even if you don't read them. = review
Use of the content on this site is governed by our Terms of Use By accessing, browsing or otherwise using this site, you acknowledge that you have read the Terms of Use and agree to be bound by the Terms of Use without limitation or qualification
An official request to vacate a property A freeholder or landlord may serve you notice on your home for a variety of reasons, including failure to pay rent, breach of lease and in the case of rented property, simply because they want to sell the property
If something escapes your notice, you fail to recognize it or realize it. It hasn't escaped our notice that the hospital has come out of all the proposed changes really quite nicely
Information or a warning usually given in writing, informing a person of some fact which it is his legal right to know
a formal, written announcement communicating scheduling information or other information a bout a case The original notice is filed with the Clerk of Superior Court and copies are mailed or hand-delivered to parties to the litigation
A written announcement or warning: (of Condition-Settlement) Notice to a court that removes a case from its control pending occurrence of the terms upon which settlement or dismissal of the case are conditioned (of Motion) Notice to an opposing party that on a certain date a motion will be made in court (of Noncompliance) Notice to a court that the terms of a conditional settlement have not been completed Filing of this notice acts to restore the case to active status and to control of the court
An announcement, often accompanied by comments or remarks; as, book notices; theatrical notices
specific legal meaning varies for different provinces and territories In general, it refers to a notification, in writing, given by one party (landlord or tenant) to the other Check your local legislation
A notice is informational, a way for an application to announce an event
If you bring something to someone's notice, you make them aware of it. I am so glad that you have brought this to my notice
a sign posted in a public place as an advertisement; "a poster advertised the coming attractions"
If you take notice of a particular fact or situation, you behave in a way that shows that you are aware of it. We want the government to take notice of what we think they should do for single parents This should make people sit up and take notice
A writing communicating information or warning
The result of notification in accordance with this CPS
Intelligence, by whatever means communicated; knowledge given or received; means of knowledge; express notification; announcement; warning
If you notice something or someone, you become aware of them. People should not hesitate to contact the police if they've noticed anyone acting suspiciously I noticed that most academics were writing papers during the summer Luckily, I'd noticed where you left the car Mrs Shedden noticed a bird sitting on the garage roof She needn't worry that he'll think she looks a mess. He won't notice
A notice is one of a number of letters that are similar or exactly the same which an organization sends to people in order to give them information or ask them to do something. Bonus notices were issued each year from head office to local agents
To show that one has observed; to take public note of; remark upon; to make comments on; to refer to; as, to notice a book
an announcement containing information about a future event; "you didn't give me enough notice"
To observe; to see to mark; to take note of; to heed; to pay attention to
notice or perceive; "She noted that someone was following her"; "mark my words
If a situation is said to exist until further notice, it will continue for an uncertain length of time until someone changes it. All flights to Lanchow had been cancelled until further notice
The use of the content on this site is governed by our Terms of Use By accessing, browsing, or otherwise using this site you acknowledge that you have read the Terms of Use and that you agree to be bound by the Terms of Use without limitation or qualification
discover or determine the existence, presence, or fact of; "She detected high levels of lead in her drinking water"; "We found traces of lead in the paint"
Notice of trademark rights is given by use of the symbols, TM, SM or ®, or by phrases such as "XYZ Company is the registered owner of the trademark ABC," or "Reg U S Pat Off " The symbols "TM" and "SM" are used for trademarks and service marks respectively, and provide notice that a company considers its use of a mark to be protected by trademark laws, even though the mark is not federally registered Use of the "®" symbol gives notice specifically of the existence of a federal trademark registration Failure to provide notice of federal registration can result in the court denying certain monetary awards, unless the plaintiff can prove the defendant actually knew the mark was registered
Information of a fact as may fairly and properly be expected or required in the particular circumstances Example: Notice of a hearing date [Top of Page]
If you take no notice of someone or something, you do not consider them to be important enough to affect what you think or what you do. They took no notice of him, he did not stand out, he was in no way remarkable I tried not to take any notice at first but then I was offended by it. = ignore
The act of noting, remarking, or observing; observation by the senses or intellect; cognizance; note
notice or perceive; "She noted that someone was following her"; "mark my words"
To treat with attention and civility; as, to notice strangers
An official form used to notify property owners of a violation
express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with; "He never acknowledges his colleagues when they run into him in the hallway"; "She acknowledged his complement with a smile"; "it is important to acknowledge the work of others in one's own writing"
If something comes to your notice, you become aware of it. Her work also came to the notice of the French actor-producer Louis Jouvet
polite or favorable attention; "his hard work soon attracted the teacher's notice"
If you hand in your notice or give in your notice, you tell your employer that you intend to leave your job soon within a set period of time. He handed in his notice at the bank and ruined his promising career. = quit
a request for payment; "the notification stated the grace period and the penalties for defaulting"
If you give notice about something that is going to happen, you give a warning in advance that it is going to happen. Interest is paid monthly. Three months' notice is required for withdrawals She was transferred without notice
Written warning to another of a person's intention to do something or take some (legal) action
Knowledge of a factor or occurence Axquired directly through information received or personal experience (actual knowledge) or constructively through publication of the information in the public record (constructive notice)
This is a privacy requirement - one of the Fair Information Practices Web site users should be affirmatively and clearly told what information is collected about them and how it will be used
(1) Legal notice is notice which is required to be made by law, or notice which is imparted by operation of law as a result of the possession of property or the recording of documents (2) Notice which is required by contract, for example, when the parties agree to terminate a contract by the written notice of either party 30 days prior to termination
A condition that is less severe than a warning, and that will likely not cause problems See also error, warning
Notice is used in expressions such as `at short notice', `at a moment's notice' or `at twenty-four hours' notice', to indicate that something can or must be done within a short period of time. There's no one available at such short notice to take her class All our things stayed in our suitcase, as if we had to leave at a moment's notice
Important news about the organization or program, including closures and recent name changes
An official communication required to be delivered to a member of the public, an affected third party, or an applicant in particular circumstances under the Act Notice must be provided: to an affected third party where there is an intention to provide access to information which might be withheld under the Act's exceptions for business information or personal privacy; to an applicant, when the requested information might be withheld under the exceptions for business information or personal privacy and the third party has been notified; to both the applicant and third party, to inform them of the decision on disclosure or non-disclosure of the third party's information; to the person concerned when his or her personal information is disclosed to an applicant because there are compelling reasons of health or safety to do so; to an applicant when his or her request is transferred to another public body; to a third party whose information is disclosed in the public interest
This privacy requirement is one of the Fair Information Practices Web users should be affirmatively and clearly told what information is collected about them and how it will be used
a short critical review; "the play received good notices"
Written information, advice, or warning intended to notify a person or entity of some event or proceeding Often used to provide statutory notice of a recent legislative enactment
A notice is a formal announcement in a newspaper or magazine about something that has happened or is going to happen. I rang The Globe with news of Blake's death, and put notices in the personal column of The Times = announcement
the act of noticing or paying attention; "he escaped the notice of the police" polite or favorable attention; "his hard work soon attracted the teacher's notice" a short critical review; "the play received good notices" an announcement containing information about a future event; "you didn't give me enough notice" advance notification (usually written) of the intention to withdraw from an arrangement or contract; "we received a notice to vacate the premises"; "he gave notice two months before he moved" express recognition of the presence or existence of, or acquaintance with; "He never acknowledges his colleagues when they run into him in the hallway"; "She acknowledged his complement with a smile"; "it is important to acknowledge the work of others in one's own writing" notice or perceive; "She noted that someone was following her"; "mark my words
Attention; respectful treatment; civility
Sky definitions are global to the project This means that if you edit a sky definition within the current variation and there are any other variations in the project that use the same sky definition, then future simulations in the affected variations will all use the new settings
make or write a comment on; "he commented the paper of his colleague"
A notice is a written announcement in a place where everyone can read it. A few guest houses had `No Vacancies' notices in their windows. a notice which said `Beware Flooding'
Formal notification to the party that has been sued in a civil case of the fact that the lawsuit has been filed Also, any form of notification of a legal proceeding
notice board
A board, hanging on a wall, on which notices and announcements are posted
notice boards
plural form of notice board
notice board
board on which notices are posted
notice board
a board that hangs on a wall; displays announcements
notice of meeting
invitation to participate in a general meeting of a company
notice of withdrawal
announcement by a customer that he wishes to remove his money from a savings account
notice period
{i} (Finance) period of time during which a purchaser of a futures contract can be called to accept delivery (usually 3 to 6 weeks before the termination of the contract)
notice to quit
Notice given to a tenant to vacate a rented property
notice to quit
A written announcement given by the landlord or the tenant to end a tenancy
notice to quit
A written notice given by a landlord to his tenant, stating that the landlord intends to regain possession of the leased premises and that the tenant is required to quit and remove himself from the premises either at the end of the lease term or immediately if there is a breach of lease or if the tenancy is at will or by sufferance; sometimes refers to the notice given by the tenant to the landlord that he intends to give up possession on a stated day
notice to quit
A notice sent to a tenant, telling him or her to vacate the rented property
notice to quit
A notice to a tenant to vacate rented property
notice to quit
a notice to a tenant to vacate property
notice to quit
A notice from a landlord to a tenant ordering the tenant to leave the property
D-notice
A defence notice, formerly an official request to news editors not to publish or broadcast items on specified subjects for reasons of national security, replaced in 1993 with the DA-notice
DA-notice
A defence advisory notice, an official (but unenforceable) request to news editors not to publish or broadcast items on specified subjects for reasons of national security
at a moment's notice
Immediately; instantaneously; without need of warning

Eponymously, the minutemen were ready at a moment’s notice.

burn notice
an announcement of dismissal of an agent or source an intelligence agency considers to have become unreliable
constructive notice
Notice of a fact which is created by operation of law, despite a lack of actual notice
give notice
To announce one's intent to leave a job; to inform an employer that one is leaving

He gave notice yesterday that he'll leave in two weeks.

judicial notice
In the law of evidence, the power of a court to deem the burden of proof to be established as to a particular fact without the introduction of evidence, because the fact is one that is a matter of common knowledge, or is readily demonstrated by reference to sources of unquestionable authority

Example: If an attorney were to ask the court to admit into evidence the fact that a party can not have traveled from Chicago to Los Angeles without crossing several state lines, or that July 4, 2000 fell on a Tuesday, the court would likely take judicial notice of the fact.

penal notice
A warning endorsed on a court order, notifying the recipient that he or she is liable to committal to prison for breach of the order
take no notice of
to ignore

There was a person called Nana who ruled the nursery. Sometimes she took no notice of the playthings lying about, and sometimes, for no reason whatever, she went swooping about like a great wind and hustled them away in cupboards.

take notice
To notice; to take note
be on notice
(deyim) When playing a best of game and one player is a single game or match away from losing they are said to be on notice
fixed penalty notice
Fixed penalty notices (FPNs) were introduced in Britain in the 1950s to deal with minor parking offences. Originally used by police and traffic wardens, their use has extended to other public officials and authorities, as has the range of offences for which they can be used
notice of
referrals
noticed
{s} observed; noticeable; considerable, substantial
noticed
being perceived or observed; "an easily noticed effect on the rate of growth"
noticed
past of notice
noticed
being perceived or observed; "an easily noticed effect on the rate of growth
notices
third-person singular of notice
notices
plural of notice
noticing
present participle of notice
Turkish - English

Definition of notice in Turkish English dictionary

davanın ihbarı law third-party notice, notice given
to a third party
notice
Favorites