değer

listen to the pronunciation of değer
Turkish - English
value

It is of little value. - O, çok az değerlidir.

Jefferson believed firmly in the value of education. - Jefferson eğitimin değerine kesin olarak inanıyordu.

worth

This problem is worth discussing. - Bu sorun tartışılmaya değer.

That topic is worth discussing. - Bu konu tartışılmaya değer.

price

A man can know the price of everything and the value of nothing. - Bir insan her şeyin fiyatını bilebilir ve hiçbir şeyin değerini bilemez.

I don't think it's worth the price they're asking. - Bunun onların istedikleri fiyata değer olduğunu sanmıyorum.

worth, worthy; value, worth; price; merit, worth
valuation

Valuation is not always objective. - Değerlendirme her zaman objektif değildir.

rate

How would you rate that? - Bunu nasıl değerlendirirdin?

The value of the dollar declines as the rate of inflation rises. - Doların değeri enflasyonun yükselme oranında düşer.

specification
merit

To do good to others is a meritorious act; to hurt others is a sin. - Başkalarına iyilik etmek değerli bir harekettir; başkalarını incitmek bir günahtır.

worthwhile

It is worthwhile considering what it is that makes people happy. - İnsanları mutlu eden şeyin ne olduğunu düşünmeye değer.

I think what Tom is doing is worthwhile. - Bence Tom'un yaptığı zahmete değer.

worthiness
dearness
merit, worth
worthy

The statesman is worthy of respect. - Bir devlet adamı saygıya değer olmalıdır.

There was nothing worthy of remark at the fair. - Fuarda dikkate değer bir şey yoktu.

costliness
value, worth
person of great merit
worthy of

His performance was worthy of praise. - Onun gösterisi övgüye değerdi.

There was nothing worthy of remark at the fair. - Fuarda dikkate değer bir şey yoktu.

worthy of; worth: zahmete değer bir ödül a prize worth struggling for
(Matematik) value
amount

Your suggestion amounts to an order. - Öneriniz emir değerindedir.

preciousness
currency

In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira. - Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir.

When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency. - Bir para birimi değer kaybettiği zaman, bu para ülke ekonomisi üzerinde enflasyonist bir etkiye sahiptir.

precious

Water is as precious as air. - Su da hava kadar değerlidir.

All socks are very precious. - Tüm çoraplar çok değerlidir.

estimation
desert

In the desert, water is worth its weight in gold. - Çölde, suyun ağırlığı altın değerindedir.

(Bilgisayar) values

Tom and I don't share the same values. - Tom ve ben aynı değerleri paylaşmayız.

He always values his wife's opinions. - O, her zaman karısının görüşlerine değer verir.

moral

He has no moral values. - O hiçbir ahlaki değere sahip değil.

Tom has no moral values. - Tom'un ahlaki değerleri yok.

esteem

This is the love that esteems others better than oneself. - Bu başkalarını kendinden daha iyi değer veren sevgidir.

Sami was a much esteemed teacher. - Sami çok değerli bir öğretmendi.

(Bilgisayar) change to
(Ticaret) nominal
dignity
{i} reading

I think this book is worth reading. - Sanırım bu kitap okumaya değer.

Do you think this book is worth reading? - Bu kitabın okumaya değer olacağını düşünüyor musun?

goodwill
significance
weight

The dress was worth its weight of gold. - Elbise, ağırlığınca altına değerdi.

Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain. - Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler.

cost

That coat may have cost a lot of money, but it's worth it. - O palto çok paraya malolmuş olabilir ama o ona değer.

Good words are worth a lot, but cost almost nothing. - İyi sözler çok değerlidir , ama neredeyse hiçbir maliyeti yoktur.

account

In judging his work, we must take his lack of experience into account. - İşini değerlendirirken, onun deneyim eksikliğini de hesaba katmalıyız.

figure

Tom figured it was worth a try. - Tom bunun denemeye değer olduğunu düşündü.

meaning

My existence is worthless and meaningless. - Benim varlığım değersiz ve anlamsız.

at
değer biçmek
assess
değer vermek
value
değer biçmek
appraise
değer biçmek
value
değer biçmek
appreciate
yeterince değer vermemek
underrate
değer biçme
{i} valuation
değer vermek
treasure
değer vermek
cherish

You must cherish your freedoms. - Özgürlüklerine değer vermek zorundasın.

değer biçmek
prize
değer vermek
dignify
değer vermek
appreciate
değer biçme
appraisal
değer biçmek
rate
değer biçmek
size up
değer katmak
enrich
değer kazanma
appreciation
değer süre
(Muzik) value
değer tahmini
appraisal
değer vermek
prize
değer vermek
to esteem, appreciate
değer kazanmak
appreciate
değer tahmini
evaluation
değer kaybetme
depreciation

Does depreciation of the yen give rise to inflation? - Yenin değer kaybetmesi enflasyona neden olur mu?

değer olmak
values to be
değer vermek
Value, esteem, appreciate
değer vermemek
no value
değer yitimi
Loss of value
değer artışı
appreciation
değer azalması
depreciation
değer biçen
evaluative
değer biçen kimse
valuator
değer biçen kimse
valuer
değer biçen kimse
appraiser
değer biçilebilir
assessable
değer biçilebilir
ratable
değer biçilebilirlik
rateability
değer biçilebilirlik
ratability
değer biçilemeyecek kadar küçük
inappreciable
değer biçme
evaluation, valuation
değer biçme
appraisement
değer biçmek
1. to evaluate. 2. to set the price (of)
değer biçmek
judge
değer biçmek
to evaluate, to assess, to appraise, to estimate
değer biçmek
evaluate
değer biçmek
gauge
değer biçmek
estimate
değer biçmek
set by
değer biçmek
put down
değer düşürücü
depreciatory
değer farkı
differential
değer katkı vergisi
Value Added Tax
değer kaybetmek
sag
değer kaybetmek
to depreciate
değer kaybı
waste
değer kazanmak
gain value
değer kuramı
theory of values
değer kâğıtları
securities
değer verilen birinin hamurundaki bozukluk
feet of clay
değer verilmemiş
unvalued
değer vermek
to esteem, to appreciate
değer vermek
esteem
değer yargısı
standard of judgment
değer yargısı
evaluation apprasial
değer yargısı
value judgment
değer yargısı
standard of judgment, value judgment
değer yükseltimi revaluation
(of currency)
değer/etiket
(Bilgisayar) value/label
deneysel değer
experimental value
değişmez değer
invariant
dikkate değer
remarkable

He has made remarkable progress in English. - İngilizcede dikkate değer bir ilerleme kaydetti.

I think Tom is a pretty remarkable person. - Tom'un oldukça dikkate değer bir kişi olduğunu düşünüyorum.

değer verme
(Bilgisayar,Teknik) assignment
kayda değer
remarkable

Lindbergh's solo nonstop transatlantic flight was a remarkable accomplishment. - Lindbergh'in tek başına sürekli transatlantik uçuşu kayda değer bir başarıydı.

He made remarkable progress in English. - İngilizcede kayda değer bir gelişme yaptı.

ahlâki değer
ethos
değer biç
{f} value

The diamond was valued at 5,000 dollars. - Elmasa 5,000 dolar değer biçildi.

değer vermek
have a high opinion of
dikkate değer
notable

Chemistry has made notable progress in recent years. - Kimya bilimi son zamanlarda dikkate değer bir gelişim gösterdi.

ekonomik değer
(Ticaret) value
fazla değer vermek
over estimate
ikili değer
(Bilgisayar) binary
nominal değer
denomination
resmedilmeye değer
picturesque

Naples is a picturesque city. - Napoli resmedilmeye değer bir şehirdir.

The villages in the Alps are very picturesque. - Alplerdeki köyler resmedilmeye değerdir.

en yüksek değer
optimum
aktif değer
(Ticaret) asset value
artık değer
(Askeri) excess capacity
artık değer
(Ticaret) residual
artık değer
(Ticaret) residual value
beklenen parasal değer
(Ticaret) expected monetary value
beyan edilen değer
(Ticaret) declared value
birim değer
(Ticaret) unit value
cari değer
(Ticaret) present value
değer biçme
estimate
değer biçme
vigour
değer biçme
measuring
değer biçmek
(Ticaret) appreciation
değer vermek
assign
değer  biçerek
appreciably
dip değer
(Matematik) trough value
eigen değer
(Matematik) eigen value
emek-değer kuramı
labour theory of value
emek-değer teorisi
(Ticaret) labor theory of value
etkin değer
root mean square value
etkin değer
(Bilgisayar) root mean
etkin değer
rms value
etkin değer
(Bilgisayar) root-mean
fiili değer
(Ticaret) actual value
gelecek değer
future value
geçerli değer
(Bilgisayar) current value
hedef değer
(Ticaret) target value
ideal değer
ideal value
ikili değer
(Bilgisayar) binary value
ilk değer
(Bilgisayar) first value
likit değer
(Ticaret) quick asset
makul değer
(Ticaret) fair value
menkul değer
(Ticaret) stock
nominal değer
(Teknik,Ticaret) par
nominal değer
(Ticaret) face par
nominal değer
(Ticaret) face amount
nominal değer üzerinden
(Ticaret) at par
sabit değer
constant value
sınır değer
extreme value
tahmini değer
(Ticaret) expected value
tahmini değer
(Ticaret) appraised value
tahmini değer
(Kanun,Sigorta,Teknik) estimated value
tavan değer
(Politika, Siyaset) ceiling
tepe değer
mode
toplumsal değer
social value
değer
extreme value
yeni değer
(Bilgisayar) replace with
yeni değer
(Bilgisayar) with
yeni değer
(Bilgisayar) new value
yeni değer
(Bilgisayar) change to
yeni değer
(Bilgisayar) as
öz değer
eigenvalue
değer biç
appraise

Tom had the painting appraised by an expert before he bought it. - Tom onu almadan önce bir ressam tarafından tabloya bir değer biçtirdi.

değer biç
{f} appraised

Tom had the painting appraised by an expert before he bought it. - Tom onu almadan önce bir ressam tarafından tabloya bir değer biçtirdi.

değer biç
assess
değer biç
{f} rate
değer biçme
evaluation
değer biçmek
bid
değer biçmek
price
damızlık değer
(Hayvan Bilim, Zooloji) Breeding value

Breeding values of animals must be calculated from generation to generation.

değerler
values

Tom has no moral values. - Tom'un ahlaki değerleri yok.

In living through these uncertain times, it is necessary to be flexible and not be a captive to traditional values. - Bu belirsiz zamanlarda yaşamada, esnek olmak ve geleneksel değerlere esir olmamak gerekmektedir.

değer biç
valorizate
değer biçme
{i} assessment
değerler
(Hukuk) assets
Turkish - Turkish
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse
Kişinin isteyen, ihtiyaç duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey
Yüksek ve yararlı nitelik. Üstün, yararlı nitelikleri olan (kimse): "Bu kız aramaya, düşünmeye değer bir şey değildi."- R. N. Güntekin
Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı
Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha
Yüksek ve yararlı nitelik
value
fehamet
kıymet
değer analizi
Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde analiz edilip katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi
değer artırma
Fiyatını yükseltme
değer düşürme
Fiyatını indirme, değerini aşağıya çekme
değer düşürümü
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
değer kuramı
Değerlerin önem sıralarını ve bu arada en yüksek değeri araştırarak bir değer ölçüsü bildiren felsefe kuramı
değer yargısı
Bir değerlendirme getiren yargı
Değer biçme
takdir
değer
Favorites