a paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking

listen to the pronunciation of a paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking
English - Turkish

Definition of a paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking in English Turkish dictionary

prospectus
prospektüs

Prospektüsler iki sponsor temsilci tarafından imzalanmalıdır. - Prospectuses must be signed by two sponsor representatives.

Lütfen acele edin ve prospektüsü bitirin. - Please hurry and finish the prospectus.

prospectus
{i} tanıtıcı broşür [brit.]
prospectus
(Kanun,Ticaret) izahname
prospectus
(Kanun) izahat
prospectus
(Ticaret) tarifname
prospectus
tanıtmalık
prospectus
tanıtma broşürü
prospectus
{i} tarife
prospectus
(isim) prospektüs, tarife, proje, tanıtıcı broşür [brit.]
prospectus
yayımlanacak kitabı ayrıntılı olarak tarif eden broşür
prospectus
{i} proje
English - English
prospectus
a paper or pamphlet containing information of a proposed undertaking

  Hyphenation

  a pa·per or pam·phlet containing in·for·ma·tion of a pro·posed un·der·tak·ing

  Turkish pronunciation

  ı peypır ır pämflıt kınteynîng înfôrmeyşın ıv ı prıpōzd ʌndırteykîng

  Pronunciation

  /ə ˈpāpər ər ˈpamflət kənˈtānəɴɢ ənˈfôrˈmāsʜən əv ə prəˈpōzd ˈəndərˌtākəɴɢ/ /ə ˈpeɪpɜr ɜr ˈpæmflət kənˈteɪnɪŋ ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən əv ə prəˈpoʊzd ˈʌndɜrˌteɪkɪŋ/

  Word of the day

  glower
Favorites