yalan

listen to the pronunciation of yalan
Türkisch - Englisch
lie

Parents teach their children that it's wrong to lie. - Ebeveynler çocuklarına yalan söylemenin yanlış bir şey olduğunu öğretirler.

Because he lied, he was punished. - O, yalan söylediği için cezalandırıldı.

tale
fairy
made-up
madeup
wrong

To tell a lie is wrong. - Yalan söylemek yanlıştır.

I think it's wrong to tell a lie. - Ben yalan söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum.

falsity
(Argo) porky
fabricate
pretense
artificialness
deceit
lie, story, fabrication, falsehood; false, untrue
flam
plumper
shave
quack

Mary is a quack doctor. - Mary bir yalancı doktor.

untrue
sham

The Bermuda Triangle is a sham. - Bermuda Şeytan Üçgeni bir yalandır.

Shame on you for lying. - Yalan söylediğin için yazıklar olsun.

prevarication
lie, falsehood, untruth, fabrication; fib
mendacious
gammon
fib
made up
tarradiddle
untruth
invention
hollow
falsehood

I believe you are telling me a falsehood, Anne, she said sharply. I know you are. - Bana bir yalan söylüyor olduğuna inanıyorum, Anne dedi keskin bir biçimde. Senin yalan söylediğini biliyorum.

Time reveals truth as well as falsehood. - Zaman yalanın yanı sıra gerçeği de ortaya koyar.

taradiddle
false, untrue
telltale
untruthful
falseness
fabrication

Even if it's not true, it's a brilliant fabrication. - Bu doğru olmasa bile, parlak bir yalan.

perjure
imagination
story

Whatever story I tell, Mother believes me. - Ne yalan söylersem söyleyeyim, Annem bana inanır.

Her story can't be true. She often tells lies. - Onun hikayesi gerçek olamaz. O sık sık yalan söyler.

baloney
{i} fudge
imaginary
a lie in
a fib
taradidle
lied to
falsehoods
misstate
false

Time reveals truth as well as falsehood. - Zaman yalanın yanı sıra gerçeği de ortaya koyar.

The girls spread many false rumors and lies about Mary. - Kızlar Mary hakkında birçok uydurma söylenti ve yalanlar yaydılar.

fallacious
yalan söylemek
lie

Telling lies is a very bad habit. - Yalan söylemek çok kötü bir alışkanlıktır.

It is wrong to tell lies. - Yalan söylemek yanlıştır.

yalan dolan
monkey business
yalan makinesi
polygraph

Would you mind taking a polygraph test? - Bir yalan makinesi testi alır mısınız?

Dan failed the polygraph test. - Dan yalan makinesinden geçemedi.

yalan söylemek
to lie, to tell lies
yalan atmak
tell a lie
yalan beyan
false statement
yalan beyanda bulunma
fraudulent representation
yalan dolan
humbug
yalan dolan
funny business
yalan dolan
a pack of lies
yalan dünya
transitory life
yalan makinası
(Ticaret) polygraph
yalan olmayan
straight
yalan söyleme
(Askeri) deceive
yalan söylemek
deceive
yalan söylemek
knock about
yalan söylemek
tell lies
yalan söylemek
declare untrue
yalan söyleyerek
lying
yalan yanlış
erroneous
yalan yanlış
carelessly
yalan yere yemin etme
perjure
yalan olmak
to lie
yalan söyle
lie
yalan söylemek
to tell lies
yalan (yere) şahadet
law perjury
yalan abanoz ağacı
(Botanik, Bitkibilim) laburnum anagyroides
yalan abanoz ağacı
(Botanik, Bitkibilim) golden chain
yalan abanoz ağacı
(Botanik, Bitkibilim) common laburnum
yalan anlatmak
misstate
yalan atmak
dish out
yalan atmak/kıvırmak/söylemek
to lie; to tell lies
yalan beyan
false pretenses
yalan beyan
fraudulent representation
yalan beyan korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) mythophobia
yalan beyanda bulunmak
make a false statement
yalan beyanda bulunmak
(Kanun) make false statement
yalan beyanla
under false pretenses
yalan bir şekilde
falsely

There are those who think, falsely, that video games are the source of all our ills. - Video oyunlarının, yalan bir şekilde, tüm hastalıkların kaynağı olduğunu düşünenler var.

yalan değil
it is not a lie
yalan dolan
pack of nonsense
yalan dolan
lies and untruths, pack of lies
yalan dünya
this transitory life
yalan haber
doctored news
yalan haber
falsified news
yalan haber
fabricated news
yalan haber vermek
(deyim) give a false colour to
yalan iddia
jactitation
yalan ifade
misstatement
yalan ifade
prevarication
yalan ifade verdirmek
suborn
yalan mı yani?
is that wrong?
yalan mı yani?
is that a lie?
yalan mı?
is that a lie?
yalan mı?
is that wrong?
yalan söyleme
lying

Tom couldn't keep lying to Mary. He felt he just had to tell her the truth. - Tom Mary'ye yalan söylemeyi sürdüremedi.O sadece ona gerçeği söylemek zorunda olduğunu hissetti.

Jack said he had never told a lie, but he was lying. - Jack asla yalan söylemediğini söyledi fakat yalan söylüyordu.

yalan söylemek
prevaricate
yalan söylemek
tell a lie

It is wrong to tell a lie. - Yalan söylemek yanlıştır.

To tell a lie is wrong. - Yalan söylemek yanlıştır.

yalan söylemek
tell a fib
yalan söylemek
fabricate
yalan söylemek
fib
yalan söylemektense ölürüm
I would die before I lied
yalan tere yemin etmekten suçlu
perjured
yalan yanlış
1. very inaccurate, very erroneous, full of mistakes. 2. very inaccurately, very erroneously
yalan yemin
false oath
yalan yemin
perjury
yalan yere tanıklık cezası
(Kanun) penalty of perjury
yalan yere yemin
perjury
yalan yere yemin
false oath
yalan yere yemin cürmü
(Kanun) felony of false swearing
yalan yere yemin eden
perjurer
yalan yere yemin etme cezası
(Kanun) penalty of perjury
yalan yere yemin etmek
to perjure oneself, to forswear oneself
yalan yere yemin etmek
perjure oneself
yalan yere yemin etmek
forswear oneself
yalan yere yemin etmiş
forsworn
yalan yere yeminin neticeleri
(Kanun) consequences of perjury
yalan yere şahadet
perjury
yalan çıkmak
to turn out to be untrue
yalan şahadet cürmü
(Kanun) felony of perjury
yalan şahitlik
(Kanun) perjury
beyaz yalan
fib
beyaz yalan
a white lie
beyaz yalan
tarradiddle
kuyruklu yalan
cock-and-bull story
kuyruklu yalan
fairy tale
yalan söylemek
perjure
Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar
(Atasözü) Your mother alone will be wail you
Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar
(deyim) There will never be anyone to care for you as much as your mother would do
Yalan söylemek
(deyim) spin a lie
yalan söylemek
tell lie
yalan söylemek
to tell a lie
beyaz yalan
white lie
bir ayak üstünde bin yalan söylemek
1. to tell a whole pack of lies at one go. 2. to be a big liar
bir yığın yalan
pack of nonsense
bir yığın yalan söylemek
tell a pack of lies
iyi niyetli yalan hoş görülür
the end jutifies the means
katmerli yalan
lie based upon another lie
kuyruklu (yalan)
whacking
kuyruklu yalan
whopper
kuyruklu yalan
big lie, whopper
kuyruklu yalan
whopping lie
kuyruklu yalan
rouser
kuyruklu yalan
walloping lie
kuyruklu yalan
corker
kuyruklu yalan
romance
kuyruklu yalan
whacker
müthiş yalan
oner
sana yalan, bana gerçek
(Konuşma Dili) You don't seem to believe it, but I know it to be true
yalan söylemek
fable
zararsız yalan
fib
ölürüm de yalan söylemem
I would die before I lied
Türkisch - Türkisch
Gerçek olmayan, asılsız, uydurma: "Bir gerçekten yalana değil, inşallah bir yalandan gerçeğe çıkmışsınızdır."- F. R. Atay
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz
Gerçek olmayan, asılsız, uydurma
(Osmanlı Dönemi) Bak: Kizb
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır: "Yalanı en güzel kullanmış olanlar eski şarklılardır."- A. Haşim
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
kaşkariko
(Osmanlı Dönemi) VEL'
(Osmanlı Dönemi) ZEHV
şorolop
hilaf
(Osmanlı Dönemi) SEDC
(Osmanlı Dönemi) İDD
(Osmanlı Dönemi) MEZZA'
maval
enisan
yalan dolan
Gerçek olmayan birçok söz
yalan dolan
Dolaşık, yolsuz davranış
yalan dünya
Geçici, ölümlü hayat, yalancı dünya
yalan haber
Gerçek olmayan, uydurma haber
yalan makinesi
Suçluların suçlarını itiraf etmesi amacıyla özel yapılmış makine
yalan makinesi
Çok kolay ve sık yalan söyleyebilen kimse
yalan yanlış
Yanlış şeylerle dolu; doğru, düzgün olmasına önem verilmeyerek, üstünkörü, gerçek olmayan, karmakarışık
Yalan söylemek
(Osmanlı Dönemi) TAKAVVÜL
Yalan söylemek
(Osmanlı Dönemi) BEHT
Yalan söylemek
(Osmanlı Dönemi) MÜBAHE
Yalan söylemek
(Osmanlı Dönemi) ADYE
Yalan söylemek
(Osmanlı Dönemi) BEŞK
Yalan söylemek
(Osmanlı Dönemi) HADB
katmerli yalan
Yalan üstüne söylenmiş yalan
kuyruklu yalan
Çok büyük yalan
yalan
Favoriten