yüzme

listen to the pronunciation of yüzme
Türkisch - Englisch
swimming

John is in the swimming club. - John yüzme kulübündedir.

I prefer swimming to skiing. - Yüzmeyi kaymaya tercih ederim.

swim

When I was a child, I often went swimming in the sea. - Ben bir çocukken çoğu zaman denizde yüzmeye gittim.

I prefer swimming to skiing. - Yüzmeyi kaymaya tercih ederim.

natatory
natation
swim, swimming; floating
bathing
floating, flotation
flotation
swimming, natation
flotage
floating

Dan's body was floating in the swimming pool. - Dan'ın ceseti yüzme havuzunda yüzüyordu.

float

An apple floats in water, but not a pear. - Bir elma suda yüzer ama bir armut yüzmez.

The substance is light enough to float on the water. - Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif.

buoyancy
bathe

Bathers in Argentina were attacked by piranhas. - Arjantin'de yüzmeye gidenler piranhalar tarafından saldırıya uğradı.

yüzmek
swim

He is afraid of swimming. - O, yüzmekten korkuyor.

He went to sea to swim. - O yüzmek için denize gitti.

yüz
hundred

The airplane flies at a speed of five hundred kilometers per hour. - Uçak saatte beş yüz kilometre hızla uçar.

I would love to write hundreds of sentences on Tatoeba, but I've got things to do. - Tatoeba'ya yüzlerce cümle yazmak isterdim ama yapmam gereken şeyler var.

yüz
face

Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering. - Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim.

The girl fainted, but she came to when we threw water on her face. - Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi.

yüzme öğretmeni
swimming teacher
yüzme bilmemek
swim like a brick
yüzme gücü
flotage
yüzme havuzu
swimming pool, swimming bath
yüzme havuzu
natatorium
yüzme havuzu
lido
yüzme kesesi
float
yüzme kesesi
sound
yüzme kesesi
airbladder
yüzme kollukları
water wings
yüzme merkezi
metacenter
yüzme organı
swimmer
yüzme yeleği
air jacket
yüzme yeteneği
buoyancy
yüz
front

I sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves. - Ben bütün gün bilgisayar ekranı önünde otururum, bu yüzden elektro-manyetik dalgalar tarafından oldukça şiddetli şekilde bombardıman edilirim.

The fog was so thick that I couldn't see my hand in front of my face. - Sis l kadar yoğundu ki yüzümün önündeki elimi göremedim.

yüz
countenance
kapalı yüzme havuzu
indoor swimming pool
yüz
one hundred

One hundred and fifty people entered the marathon race. - Yüz elli kişi maraton yarışına girdi.

One hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, six hundred, seven hundred, eight hundred, nine hundred, one thousand. - Yüz, iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüz, altı yüz, yedi yüz, sekiz yüz, dokuz yüz, bin.

yüz
facial

I have a facial boil. There's a painful lump at the back of one nostril. - Bir yüz çıbanım var.Bir burun deliğinin arkasında acılı bir yumru var.

Her facial expression was more sour than a lemon. - Onun yüz ifadesi bir limondan daha ekşiydi.

yüz
cheek

My brother got cheeky. - Erkek kardeşim yüzsüzleşti.

Gluteus Maximus was one of the cheekiest Roman emperors. - Gluteus Maximus, en yüzsüz Roma imparatorlarından biriydi.

yüz
cast of features
yüz
obverse
yüzmek
{f} ride
yüzmek
float

The substance is light enough to float on the water. - Bu nesne su üzerinde yüzmek için yeterince hafif.

deri yüzme
(Gıda) skinning
yüz
(Teknik,Tekstil) good side
yüz
figure

I figured Tom would mess up again. - Tom'un tekrar yüzüne gözüne bulaştıracağını düşündüm.

I figured Tom wasn't going to go, so I went. - Tom'un gitmeyeceğini düşündüm, bu yüzden ben gittim.

yüz
feature

Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father. - Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer.

He has really soft facial features. - O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip.

yüz
impudence
yüz
(Bilgisayar) sides

Econony and quality are not opposites, but rather two sides of the same coin. - Ekonomi ve kalite karşıt değildir, aynı madalyonun iki yüzüdür.

Are the Bush administration and al-Qaida the two sides of the same coin? - Bush yönetimi ve El Kaide aynı madalyonun iki yüzü müdür?

yüz
frontage
yüz
(Arkeoloji) façade
yüz
face side
yüz
frostbite
yüz
facade
yüz
features

Tom's facial features and mannerisms are very much like those of his father. - Tom'un yüz hatları ve tavırları babasınına çok benzer.

He has really soft facial features. - O gerçekten yumuşak yüz hatlarına sahip.

yüzmek
skin

After you kill the sheep, you'll have to skin it. - Koyunu öldürdükten sonra onun derisini yüzmek zorunda kalacaksın.

zorunlu yüzme
(Denizbilim) forced swimming
yüz
physiognomy
yüz
{f} swimming

It was such a hot day that we went swimming. - Öylesine sıcak bir gündü ki yüzmeye gittik.

When I was a child, I often went swimming in the sea. - Ben bir çocukken çoğu zaman denizde yüzmeye gittim.

yüz
snoot
yüz
frontispiece
yüz
{f} swum

Tom has never swum in our pool. - Tom bizim havuzda hiç yüzmedi.

He had not swum more than a few yards before one of the skulking ground sharks had him fast by the upper part of the thigh. - Saklanan zemin köpek balıklarından biri onu uyluğun üst kısmından hızla yakalamadan önce o birkaç yardadan daha fazla yüzmemişti.

yüz
{f} floating

The fisherman saved himself by means of a floating board. - Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı.

A white cloud is floating in the blue summer sky. - Beyaz bir bulut mavi yaz gökyüzünde yüzüyordu.

yüz
{f} swim

When can I swim here? - Ne zaman burada yüzebilirim?

John is in the swimming club. - John yüzme kulübündedir.

yüz
puss
yüz
side

Everyone is a moon, and has a dark side which he never shows to anybody. - Herkes bir aydır, ve hiç kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır.

He put on his sweater wrong side out. - O kazağını ters yüz giydi.

yüz
swam

Takuya swam naked as a jaybird. - Takuya alakarga gibi çıplak yüzdü.

Ann swam across the river. - Ann nehrin karşı tarafına yüzdü.

yüz
visage

Tom's face lost its passive visage and revealed his horror and disgust. - Tom'un yüzü pasif görüntüsünü kaybetti ve korku ve nefretini açığa vurdu.

yüzmek
bathe
kurbağalama yüzme
Breaststroke Swimming
yüz
to face

Those selected will have to face extensive medical and psychological tests. - Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak.

You ought to face the stark reality. - Yalın gerçeklikle yüz yüze gelmelisin.

yüzmek
to swim

To swim in the ocean is my greatest pleasure. - Okyanusta yüzmek benim en büyük zevkimdir.

The river flows too fast to swim in. - Nehir yüzmek için çok hızlı akıyor.

açık yüzme havuzu
open air swimming pool
derisini yüzme
excoriation
kelebek stili yüzme
butterfly stroke
kişisel yüzme aracı
(Askeri) personal flotation device
krol yüzme
crawl
ritmik yüzme
synchronized swimming
senkronize yüzme
synchronized swimming
serbest yüzme
freestyle swimming
sırtüstü yüzme
backstroke
yan yüzme
sidestroke
yüz
favor

I used to love swimming. It was my favorite sport in high school. - Ben yüzmeyi severdim. O, lisede favori sporumdu.

One hundred is my favorite number. - Yüz, benim en sevdiğim sayıdır.

yüz
mien
yüz
surface: suyun yüzü the surface of the water
yüz
kisser
yüz
side: ırmağın öte yüzünde on the other side of the river. problemin bu yüzü this aspect of the problem
yüz
cutting edge, face (of a knife blade or other sharp tool)
yüz
hecto
yüz
phiz
yüz
face, mug; (bina) façade; (para, madalya, vb.) obverse; surface; impudence, cheek; facial
yüz
{f} float

A ball is floating down the river. - Bir top nehirden aşağı doğru yüzüyordu.

The fisherman saved himself by means of a floating board. - Balıkçı kendini yüzen bir tahta vasıtasıyla kurtardı.

yüz
face (of a person or animal)
yüz
cloth which encloses the stuffing of a cushion or pillow, case; mattress ticking; cloth used to cover a chair or sofa, upholstery, upholstering
yüz
face (the front, exposed, finished, dressed, or otherwise specially prepared surface of something): kumaşın yüzü the face of the cloth. dağın kuzey yüzü the north face of the mountain. binanın yüzü the building's façade. paltonun yüzü the outer side of the coat
yüz
sense of shame, shame: Sende hiç yüz yok mu? Have you no shame? Ne yüzle ondan böyle bir şey isteyebilirsin? How can you have the gall to ask her for such a thing?
yüz
dial

Strictly speaking, Chinese consists of hundreds of dialects. - Aslına bakarsan, Çinçe yüzlerce lehçeden oluşur.

yüz
brow
yüz
fivescore
yüzmek
go for a swim
yüzmek
{f} shave
yüzmek
strike out
yüzmek
/içinde/ to be covered with, be thickly coated with, be thick with: Kitaplar toz içinde yüzüyor. The books are thick with dust
yüzmek
/içinde/ to wallow in, swim in: Servet içinde yüzüyor. He's wallowing in wealth
yüzmek
to float (on water or in the air)
yüzmek
/içinde/ (for a garment) to be much too big for one, swallow one: Bu paltonun içinde yüzüyorum. This coat swallows me
yüzmek
flinch
yüzmek
to swim, to bathe; to float; to wallow
Türkisch - Türkisch
Yüzmek (I, II) işi
(Osmanlı Dönemi) AŞNA
(Osmanlı Dönemi) AVEMEN
yüzme havuzu
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
yüzme kesesi
Balıklarda, iç organların üzerinde bulunan ve su içinde balığın dengede durmasını sağlayan tek veya iki bölmeli balon biçiminde organ
yüz
On kere on, doksan dokuzdan bir artık
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat: "Bir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor."- S. F. Abasıyanık
yüz
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı
yüz
Yüzey, satıh
yüz
Bir şeyin ön tarafta bulunan bölümü, cephe
yüz
Bu sayıyı gösteren 100, C rakamlarının adı
yüz
Kez, kere kelimeleri ile birlikte kullanılarak yapılan işin çokluğunu abartmalı bir biçimde anlatır: "Hikmet Beyin kurum ve edası, her zamankinden belki yüz kat üstündü."- S. M. Alus
yüz
Kesici araçlarda keskin kenar
Yüz
duluk
Yüz
(Osmanlı Dönemi) LEÇ
Yüz
beniz
Yüzmek
(Osmanlı Dönemi) HAMR
Yüzmek
(Osmanlı Dönemi) SAHF
kapalı yüzme havuzu
Kapalı bir mekân içine alınmış, suyu ısıtılan, yüzme sporunun yapıldığı havuz
yüz
Keskin kenar
yüz
Nedeniyle, sebebiyle
yüz
On kere on, doksan dokuzdan bir artık olan
yüz
Yan, taraf
yüz
Bir yapının dışa bakan düşey yüzeylerinin tümü
yüz
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
yüz
Yapının cephesi
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat
yüz
Utanma
yüz
Yastığa geçirilen kılıf
yüz
Bir şeyin görünen bölümünde kullanılan kumaş
yüz
Birinin görülegelen veya umulan hoşgörürlüğüne güvenilerek gösterilen cüret
yüz
Kez, kere kelimeleri ile birlikte kullanılarak yapılan işin çokluğunu abartmalı bir biçimde anlatır
yüz
Bir kumaşın dikiş sırasında dışa getirilen gösterişli bölümü
yüz
Yapı cephesi
yüz
Nedeniyle, sebebiyle: "Bu yüzden Fuat Köprülü ile çatışmaya başlamışlardı gazetelerde."- Y. Z. Ortaç
yüz
Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm
yüzmek
Derisini çıkarmak, derisini soymak
yüzmek
Herhangi bir durumun en aşırı derecesinde olmak
yüzmek
Kol, bacak, yüzgeç gibi organların özel hareketleriyle su yüzeyinde veya su içinde ilerlemek, durmak
yüzmek
Derisini çıkarmak, derisini soymak. Çok para istemek
yüzmek
Herhangi bir şeyle üzeri kaplanmak, bir şeye bulanmak
yüzmek
Bir sıvının yüzeyinde batmadan durmak
yüzmek
Yüzme sporu yapmak
yüzmek
Herhangi bir durumun en aşırı derecesinde olmak: "Hiçbir kaygının gölgelemediği bir saadet içinde yüzmektedir."- H. Taner
yüzmek
Çok para istemek
yüzmek
Dalgalanmak
yüzmek
Kol, bacak, yüzgeç gibi organların özel hareketleriyle su yüzeyinde veya su içinde ilerlemek, durmak: "Yüzmek bilmediği için on dakika içinde boğulmuştu."- S. F. Abasıyanık
yüzmek
Dalgalanmak: "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak."- M. A. Ersoy
yüzme
Favoriten