to respect is to accord the individual recognition and consideration due

listen to the pronunciation of to respect is to accord the individual recognition and consideration due
Englisch - Türkisch

Definition von to respect is to accord the individual recognition and consideration due im Englisch Türkisch wörterbuch

respect
{f} saygı göstermek

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım, bu yüzden gittim. - I had to respect Tom's wishes, so I left.

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım. - I had to respect Tom's wishes.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız. - We have to respect local customs.

Tom Mary'ye çok saygı duymaktadır. - Tom respects Mary a lot.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

respect
{i} uyma

Turistler seyahat ederken yerel kültürlere uymaya dikkat etmeliler. - Tourists should take care to respect local cultures when they are travelling.

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

O bakımdan senden farklı değilim. - I'm no different than you are in that respect.

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

Englisch - Englisch
respect
to respect is to accord the individual recognition and consideration due

  Silbentrennung

  to re·spect I·s to ac·cord the in·di·vi·du·al rec·og·ni·tion and con·sid·e·ra·tion due

  Türkische aussprache

  tı rispekt îz tı ıkôrd dhi îndıvîcıwıl rekıgnîşın ınd kınsîdıreyşın dyu

  Aussprache

  /tə rēˈspekt əz tə əˈkôrd ᴛʜē ˌəndəˈvəʤəwəl ˌrekəgˈnəsʜən ənd kənˌsədərˈāsʜən ˈdyo͞o/ /tə riːˈspɛkt ɪz tə əˈkɔːrd ðiː ˌɪndəˈvɪʤəwəl ˌrɛkəɡˈnɪʃən ənd kənˌsɪdɜrˈeɪʃən ˈdjuː/

  Wort des Tages

  conundrum
Favoriten