services

listen to the pronunciation of services
Englisch - Türkisch
(Ticaret) hizmet

Banka hizmetleri gittikçe daha pahalı oluyor. - Bank services are getting more and more expensive.

Posta hizmetleri devlet tekelindedir. - Postal services are a government monopoly.

hizmeti
araç gereçler
service
hizmet

Japonya'da iyi hizmet için bahşiş vermek geleneksel değildir. - In Japan it is not customary to tip for good service.

Amerika Birleşik Devletlerinde, geçtiğimiz yirmi yıl boyunca 20 milyon yeni iş yaratılmıştır, onların çoğu hizmet sektöründedir. - In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.

service
servis

Facebook ve Twitter arasındaki fark, Twitter'ın bir mikroblog servisi olmasıdır. - Difference between Facebook and Twitter is, Twitter is a microblogging service.

Ben restoranın servisinden memnun değilim. - I'm not satisfied with the restaurant's service.

services acquired
(Ticaret) alınan hizmetler
services export
(Askeri) hizmet ihracatı
services index
(Ticaret) hizmetler endeksi
services on
(Bilgisayar) üzerindeki hizmetler
services page
(Bilgisayar) hizmetler sayfası
services report
(Bilgisayar) hizmet raporu
services to install
(Bilgisayar) yüklenecek hizmetler
secretary services
sekreterlik hizmetleri
selective services
(Askeri) ABD'de kura ile askerlik
Service
(Askeri) Kuvvet Komutanlığı
civil society services
Toplum hizmetleri
follow up services
Satış sonrası hizmetler
service
yardım hattı hizmeti
service
set
service
(Biyoloji) v.hizmet ver: n.hizmet
service
bakımını yapmak
service
(Otomotiv) yıkama ve yağlama
special services
(Askeri) özel hizmetler
additional services
ek hizmetler
advisory services
(Politika, Siyaset) danışmanlık hizmetleri
ancillary services
(Turizm) yan hizmetler
bearer services
(Teknik,Ticaret) taşıyıcı hizmetler
calibration services
(Ticaret) kalibrasyon hizmetleri
consultancy services
müşavirlik hizmetleri
consultancy services
(Ticaret) danışmanlık hizmeti
cost of services rendered
(Ticaret) satılan hizmet maliyeti
counseling services
(Ticaret) danışmanlık hizmetleri
customer services
müşteri hizmeti
emergency services
acil durum hizmetleri
employee leasing services
işçi kiralama hizmetleri
engineering services
(Askeri) teknik hizmetler
engineering services
(Askeri,Teknik) mühendislik hizmetleri
environmental services
(Askeri) çevresel hizmetler
financial services
mali hizmetler
freedom to provide services
(Politika, Siyaset) hizmet sunma özgürlüğü
human services
insani hizmetler
infrastructure services
(İnşaat) altyapı hizmetleri
interactive services
etkileşimli hizmetler
library services
(Reklam,Ticaret) kütüphane hizmetleri
nursing services
bakım hizmetleri
nursing services
(Tıp) hemşirelik hizmetleri
online services
(Bilgisayar) çevrimiçi servisler
online services
(Bilgisayar) ağ üzerindeki hizmetler
operator services
işletmen hizmetleri
operator services
(Bilgisayar) operatör hizmetleri
preventive health services
(Tıp) koruyucu sağlık hizmetleri
rendering of services
(Ticaret) hizmetlerin sunumu
service
kara
service
idare
service
hava

Pilotlar telsizle havaalanı hizmetleri ile iletişim kurar. - Pilots communicate with airport services by radio.

Havalimanına otobüs servisi var mı? - Is there bus service to the airport?

service
hizmet etmek
service
hizmet ver
service
kullanma süresi
service
bakım yapmak
service
(Ticaret) dokunulamayan
service
bildirme
service
işletme
service
merasim
service
işgörü
service
(Gıda) sofra takımı
service
bakim yapmak
supporting services
(Askeri) destek hizmetleri
systems and services
(Ticaret) ürünlerin
transport services
(Askeri) ulaştırma hizmetleri
trust services
(Ticaret) mutemetlik hizmetleri
balance of services
hizmetler bilançosu
industrial services
sınai hizmetler
service
vazife
service
yardım

Size nasıl yardımcı olabilirim? - In what way may I be of service to you?

Oda servisi. Size yardımcı olabilir miyim? - Room service. May I help you?

service
ayin
service
huk.tebliğ
service
görev

Askerlik görevimi Ankara'da yaptım. - I had my military service in Ankara.

Sami iki yıllık askerlik görevini bitirdi. - Sami finished his two years of military service.

service
tapınma
service
(konakçı/vb.'de) servis
service
{f} servis ver
service
onarmak
service
yarar
service
tören
service
bakmak
service
bakımını sağlamak
social services
sosyal hizmetler
Financial Services Committee
Finansal Hizmetler Komitesi
General Directorate of Primary Health Care Services
(İdari Yönetim) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
United States House Committee on Financial Services
Beyaz Saray Finansal Hizmetler Komitesi
automatic bank services
otomatik banka hizmetleri
business services
iş servisleri
consumer goods and services
(Ekonomi) Müşteri mal ve hizmetleri
customer services
Müşteri hizmetleri
deliver services
hizmet götürmek
emergency services
acil hizmetler
fee based services
Ücret tabanlı hizmetler
full services
tam hizmet
general packed radio services
Genel paket radyo servisleri
health services command
sağlık hizmetleri komuta
health services manager
sağlık hizmetleri yöneticisi
health services support
sağlık hizmetleri desteği
immigrant services division
göçmen hizmetleri bölümü
investment advisory services
yatırım danışmanlığı hizmetleri
lip services
dudak hizmetleri
memorial services
anma törenleri
network services
şebeke servislerini
panel services
panel hizmetleri
people who make goods and services
mal ve hizmet yapmak insanlar
presentation services
sunum hizmetleri
processing services
işleme hizmetleri
program services
program hizmetleri
publishing services
yayım hizmetleri
purchase of services
hizmet satın alma
scope of services
hizmetleri kapsamında
service
servisi
service
hizmet ver(mek)
support services
destek hizmetleri
syndicated services
basın bülteni dağıtım hizmetleri
telematic services
telematik hizmetler
term of services
hizmet süresi
Armed Services Blood Program
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Kan Programı
Armed Services Blood Program Office
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Kan Programı Ofisi
Armed Services Whole Blood Processing Laboratories
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Toplam Kan İşleme Laboratuarları
Army support to other services
(Askeri) diğer sınıflara verilen Kara Kuvvetleri desteği
Catholic Relief Services; Chairman's readiness system; coastal radio station; co
(Askeri) Katolik Yardım Servisi; başkanın hazırlılık sistemi; sahil telsiz istasyonu; halkla ilişkiler servisi; konteyner kurtarma sistemi
Chairman's Staff Group; coordinating subgroup; Cryptologic Services Group (NSA)
(Askeri) Başkanın Karargah Grubu; koordinasyon alt grubu; Kriptolojik Hizmetler Grubu (ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA))
Civilian Health and Medical Program for the Uniformed Services
(Askeri) Silahlı Kuvvetler Sivil Personel Sağlık Hizmetleri Programı
Defense Criminal Investigative Services
(Askeri) Savunma Bakanlığı Suç tahkikat Servisi
Defense Human Intelligence (HUMINT) Service; Director of Health Services
(Askeri) Savunma Beşeri İstihbarat (HUMINT) Dairesi; Sıhhi Hizmetler Başkanı
Defense Legal Services Agency
(Askeri) Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Dairesi
Department Of Health and Human Services
(Askeri) Beşeri ve Sıhhi Hizmetler Departmanı
Directorate for Information Systems and Services (DIA); direct support; doctrine
(Askeri) Bilgi Sistemleri Ve Hizmetleri Başkanlığı (DIA); doğrudan destek; doktrin sponsoru
General Services Administration; general support artillery
(Askeri) Genel Servis Yönetimi; genel destek topçusu
National Marine Fisheries Services
(Askeri) Milli Deniz Balıkçılık Kuruluşu
accessorial services
(Askeri) ULAŞTIRMA EK HİZMETLERİ: Nakliyat müteahhitleri veya başkaları tarafından nakliyattan ayrı olarak yapılan hizmetler. Bu hizmetler; depolama manevra, saptırma, mavna ile taşıma, iskele işleri, araba ile taşıma, fıçılama ve varilleme, demiryolu vagonlarına yükleme ve boşaltma iş ve işlemlerini içine alır
active directory services interface
(ADSI) Etkin Dizin Servisleri Arayüzü
additional services
(Mukavele) mal sahibinin mimar/mühendisle ve şantiye şefiyle yaptığı sözleşmelerde temel hizmetler olarak belirtilen hizmetler
administrative services
(Askeri) İDARİ SINIFLAR; İDARİ HİZMETLER: Bak "service"
adolescent health services
(Tıp) adolesan sağlık hizmetleri
adult protective services
(Pisikoloji, Ruhbilim) erişkin koruma servisleri
agency services manager
(Askeri) acenta hizmetleri müdürü
all Services combat identification evaluation team
(Askeri) bütün Sınıflar muharebe teşhis ve değerlendirme takımı
armed services
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER: Buna sadece "services" de denir. Bak. "Armed Forces of the United States"
armed services committee
silahlı hizmetler komitesi
armed services medical regulating office
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER SIHHİ DÜZENLEME BÜROSU
armed services petroleum board
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER PETROL KURULU
armed services petroleum purchasing agency
(Askeri) SİLAHLI KUVVETLER PETROL SATINALMA BÜROSU
assisted services
yardımcı hizmetler
base services
(Askeri) ÜS HİZMETLERİ: Taktik birliklerin faaliyette bulundukları bir askeri üs'de ve özellikle bir hava üssünde bulunan malzeme ve personelin genel ikmal ve bakımı
bearer services
tasiyici hizmetler
commercial vendor services
(Askeri) ticari müteahhitlik hizmeti
committee on armed services
silahlı hizmetler komitesi
conformance testing services
(Askeri) uyum testi hizmetleri
contract administration services functions
(Askeri) KONTRAT İDARESİ SERVİSİ GÖREVLERİ
cost of production of services
(Ticaret) hizmet üretim maliyeti
critical services
Önemli Hizmetler
critical services
Kritik Hizmetler
customer services hotline
müşteri hizmetleri hattı
director of technical services
(Ticaret) teknik işler müdürü
director of training services
(Ticaret) eğitim işleri müdürü
directorate of rural services
köy hizmetleri müdürlüğü
drug information services
(Eczacılık,Tıp) ilaç enformasyon hizmetleri
emergency medical services
(Askeri) acil durum sıhhi hizmetleri
emergency services call
Acil Servis Arama
emergency services call
Acil Hizmet Çağrısı
engineering services
(Askeri) MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ, TEKNİK HİZMETLER (HV.): Hava kuvvetleri sistemler komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve geliştirme programı şümulüne girmemiş teknik çalışmalar. Mühendislik hizmetleri; Hava kuvvetleri kadrosundaki teknik hizmetleri, teknik hizmet desteğini ve M. S. B. standardizasyon programını içine alır
environmental services
(Askeri) ÇEVRESEL HİZMETLER: Askeri planlama ve karar verme işleminde ve askeri harekatın geliştirilmesinde uzay, atmosferik, oşinografik ve karasal çevrenin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında elde edilmesi, üretilmesi ve temin edilmesi gereken bilgilerin bilimsel, teknik ve danışma faaliyetlerinin (geliştirme işlemleri; yani suni ve doğal unsurların etkisi dahil olmak üzere) muhtelif terkipleri
family services
aile hizmetleri
freedom to provide services
(Avrupa Birliği) hizmet edimi serbestisi
front office services
(Ticaret) ön büro hizmetleri
general services officer
(Askeri) genel hizmet subayı
geospatial information and services
(Askeri) yer bilgi ve hizmetleri
global distribution services
küresel dağıtım hizmetleri
handling services
(Ticaret) elden geçirme ücreti
handling services
(Ticaret) satış hizmetleri
headquarters and services
(Askeri) karargah ve hizmetler
health services
(Askeri) SAĞLIK HİZMETLERİ: Fert veya toplulukların zihni veya bedeni huzurunu arttırmak, ıslah etmek, korumak veya yerine getirmek maksadıyla, yer bahis konusu olmaksızın yapılan, temin edilen veya düzenlenen bütün hizmetler. Önleyici ve tedavi edici sağlık tedbirlerini, tıbbi hizmet doktrinini, hasta ve yaralıların naklini, sıhhi bakımdan elverişli olanların seçilmesi, elverişsiz olanlara son işlem yapılmasını; tıbbi, diş, veteriner, laboratuvar ve göz servislerini içine alır; fakat, yalnız bunlara inhisar etmez
incidental supply services
(Askeri) ARIZİ İKMAL HİZMETLERİ: Malzemenin, bir ikmal sistemi içinde yerini tayin ve kontrol etmek veya malzemeyi ikmal sisteminden bir tüketiciye tevzi etmek maksatlarıyla yerine getirilen hizmetler
incidental supply services
(Askeri) arızi ikmal hizmetleri
infant health services
(Tıp) bebek sağlığı hizmetleri
integrated services digital network
(İSDN) tumlesik hizmetler sayisal agi
integrated services digital network
(ISDN) Tümleşik Sayısal İletişim Ağı
internet directory services
internet dizin hizmetleri
joint Services coordination committee
(Askeri) müşterek hizmetler koordinasyon komitesi
joint Services imagery digitizing system
(Askeri) müşterek hizmetler görüntü sayısallaştırma sistemi
joint Services survival, evasion, resistance, and escape (SERE) agency
(Askeri) müşterek hizmetler hayatı idame, kaçıp kurtulma, direnme ve kaçma (SERE) dairesi
lease and rental services
kiralama hizmetleri
liberalisation of banking services
(Avrupa Birliği) banka hizmetlerinin serbestleşmesi
liberalization of banking services
(Avrupa Birliği) banka hizmetlerinin serbestleşmesi
liberalization of services
(Avrupa Birliği) hizmetlerin serbestleşmesi
maid services
hizmetçi hizmetleri
marketing of health services
(Tıp) pazarlama sağlık hizmetleri
medical services
tıbbi gereçler
membership services
üyelik hizmetleri
microsoft fax services
(Bilgisayar) microsoft faks hizmetleri
microsoft mail services
(Bilgisayar) microsoft mail hizmetleri
mobile services
(Telekom) gezici hizmetler
municipal health services
belediye sağlık işleri
municipal health services
belediye sağlık hizmetleri
obligatory local services
(Ticaret) zorunlu yerel hizmetler
occupational health services
(Tıp) iş sağlığı hizmetleri
occupational health services
mesleki sağlık hizmetleri
office of emergency services
(Askeri) acil durum hizmetleri dairesi
on line services
(Telekom) çevrimiçi hizmetler
on line services
(Telekom) on-line hizmetler
operator services
isletmen (operator) hizmetleri
optional services
(Ticaret) beğenmeli hizmetler
personal services
(Ticaret) bireysel hizmetler
pharmaceutical services
(Tıp) farmasötik hizmetler
postal delivery services
(Ticaret) posta tebligat hizmetleri
preferential services
(Ticaret) beğenmeli hizmetler
presentation services layer
(SNA) sunu hizmeti katmanı
procedures for air navigation services
(Askeri) hava seyrüsefer usülleri
pupil personnel services
öğrenci kişilik hizmetleri
remittance services
(Askeri) para havale hizmetleri
remittance services
(Askeri) gönderme havale hizmetleri
revenues from services
(Ticaret) hizmet gelirleri
scheduled bus services
(Eğitim) tarifeli otobüs servisi
service
kulluk
service
servis atışı
Englisch - Englisch
plural form of service
That which is produced, then traded, bought or sold, then finally consumed and consists of an action or work
performance of duties or provision of space and equipment helpful to others; "the mayor tried to maintain city services"; "the medical services are excellent
plural of service
svc
secretary of health and human services
the position of the head of the Department of Health and Human Services; "the post of Secretary of Health and Human Services was created by Congress in 1979"
secretary of health and human services
the person who holds the secretaryship of the Department of Health and Human Services; "the first Secretary of Health and Human Services was Patricia Roberts Harris who was appointed by Carter
security services
services specially created to provide maximum protection
United States Uniformed Services
The United States Uniformed Services is a group of seven (7) uniformed services of the United States federal government defined by federal law. The United States Uniformed Services includes the five armed services (military) and two non-military services. The armed services are the Army, Navy, Marine Corps, Air Force, and Coast Guard. The non-military services are the Public Health Service Commissioned Corps and the National Oceanic and Atmospheric Administration Commissioned Corps
accessorial services
services, in addition to transportation, rendered by carriers and others. They include crating, packing and handling; storage, switching, diversion, lighterage, wharfage, cartage, recoopering, loading and unloading railroad cars, port loading and unloading, and processing
address verification services
plural form of address verification service
church services
plural form of church service
civil services
plural form of civil service
domain name services
plural form of domain name service
ecological services
plural form of ecological service
emergency medical services
plural form of emergency medical service
emergency services
A collective term for police, fire department and EMS services. May also include other response agencies
escort services
plural form of escort service
goods and services tax
A tax very similar to the value added tax, levied, for example, in Australia, Canada, New Zealand, and Singapore
goods and services taxes
plural form of goods and services tax
integrated services digital network
The integration of data and voice communications services that are transported over digital facilities of various physical types
memorial services
plural form of memorial service
public services
plural form of public service
religious services
plural form of religious service
service
An event in which an entity takes the responsibility that something desirable happens on the behalf of another entity
service
The state of being subordinate to or employed by an individual or group

This machine provides the name service for the LAN.

service
To perform a sexual act

He was going to service her.

service
A religious rite or ritual

The funeral service was touching.

service
To serve

They service the customer base.

service
A function that is provided by one program or machine for another
service
To perform maintenance

He is going to service the car.

tea services
plural form of tea service
web services
plural form of web service
service
any work done for the benefit of another
service
{n} a menial office, command, duty, office of devotion, benefit, use, order of dishes
customer services
The part of an organization which answers customers' questions, exchanges goods which have been damaged, etc
goods and services
(Ekonomi) Physical goods and intangible services as economic output
internet services and support person
An internet services and support person provides assistance and technical support to users of the internet and associated computer hardware and software
Department of Health and Human Services
U.S. federal agency that deals with welfare public health and consumer issues
Department of Health and Human Services
a US government department which is responsible for health programmes, and for providing money and support for people who are poor, people who have no jobs, and people who have stopped working because they are old
General Security Services
Israeli intelligence and espionage services
Office of Strategic Services
(1942-45) U.S. agency formed for the purpose of obtaining information about and sabotaging the military efforts of enemy nations during World War II. It was headed by William J. ("Wild Bill") Donovan (1883-1959). With some 12,000 staff, the OSS collected and analyzed information on areas of the world in which U.S. military forces were operating. It used agents inside Nazi-occupied Europe, including Berlin; carried out counterpropaganda and disinformation activities; produced analytical reports for policy makers; and staged special operations (e.g., sabotage and demolition) behind enemy lines to support guerrillas and resistance fighters. Many of its functions were later assumed by the Central Intelligence Agency
Office of Strategic Services
{i} OSS, United States government intelligence agency formed during World War II (forerunner of the CIA)
Palestinian Security Services
collective group of Palestinian security bodies and services including the General Security Service, Special Security Force and Presidential Security
Price Stabilization Law for Goods and Services
governmental rule established mainly to keep certain goods and services at the public's economic reach
Remote Access Services
feature of Windows NT which enables users to log in to a system via modem or network connection, RAS (Computers)
armed services
military
army postal services
mail service of the army
automatic bank services
automatic teller service, automated bank machine, mechanism for carrying out bank procedures via a magnetic card, ATM
basket of health services
variety of medical services provided by health clinics
business services
Services provided to another business or professional
business services
Services such as repairs and maintenance, consulting and professional advice, installation, equipment leasing, marketing research, advertising, temporary office personnel and caretaking services p 320
catering services
service which can be hired to prepare meals and food service for a party
collecting services
business of collecting debts in return for a commission
criminal intelligence services of canada
an agency of the Canadian government that unifies the intelligence units of Canadian law enforcement agencies
customer services
the part of a company or business that deals with questions, problems etc that customers have
department of health and human services
the United States federal department that administers all federal programs dealing with health and welfare; created in 1979
director of medical services
person who manages the provision of medical aid
directorate for inter-services intelligence
the Pakistan intelligence agency; a powerful and almost autonomous political and military force; has procured nuclear technology and delivery capabilities; has had strong ties with the Taliban and other militant Islamic groups
emergency services
The emergency services are the public organizations whose job is to take quick action to deal with emergencies when they occur, especially the fire brigade, the police, and the ambulance service. official organizations such as the police or the fire service, that deal with crime, fires, and injuries
financial services
The form financial service is used as a modifier. A company or organization that provides financial services is able to help you do things such as make investments or buy a pension or mortgage. voluntary organisations that provide independent advice to consumers on financial services. financial service companies
financial services authority
The single regulatory authority for the UK financial services industry
financial services authority
a regulatory body for maintaining confidence in the finance markets
financial services authority
The top investment watchdog Contact them on 0207 638 1240, but if you have a problem with a financial adviser or insurance company, contact the Personal Investment Authority If you have a problem with a stockbroker, contact the Securities & Futures Authority
financial services authority
Regulatory authority given statutory powers by the Financial Services and Markets Act 2000 Responsible for overseeing and authorizing Recognised Clearing Houses (RCHs) and Recognised Investment Exchanges (RIEs) and also firms who carry out investment business The FSA's four statuatory objectives are: maintaining market confidence; promoting public awareness of the financial system; consumer protection and the reduction of financial crime
financial services authority
A relatively new organisation that deals with financial business, such as pensions The FSA makes sure the rules on financial business are followed (It has replaced the Securities and Investments Board)
fire-extinguishing services
fire department
general services administration
a central management agency thata sets Federal policy for Federal procurement and real property management and information resources management
imported services surcharge
special tax placed on imported services
information services
Information Services are provided in all libraries offering help to find information We can help you locate the best sources for your subject and assist you to use the library's print resources, databases and the Internet
information services
The term used to describe the group of information systems specialists who provide information technology-related services to the organization
information services
Programs that provide for the collection, classification, storage, retrieval and dissemination of recorded knowledge for the community Included are computer bulletin boards, information and referral programs, information lines, library services, media services, public awareness/education, campaigns, research data and rumor control activities
information services
National companies that preselect a variety of information and make it available to subscribers on line Nearly all information service companies also provide links to the Internet and, specifically to the WWW
information services
Organizations that furnish investment and other types of information, such as information that helps a firm monitor its cash position
information services
Information and services provided to users who subscribe to the services for a fee; accessed with communications equipment and software
massage services
company which provides therapeutic massages to customers
municipal services
services provided by the local authority
postal services manager
person who manages the mail delivery service
production of goods and services
manufacturing of products and the services offered alongside them (Economics)
professional services automation
(Ticaret) (PSA) Systems and software that support organizations or departments that engage in consulting, legal or other skill-based services by providing timesheet, billing, project status, knowledge base and other associated functions
service
an act of help or assistance; "he did them a service"
service
(law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him
service
Work performed by an individual or organization that benefits or provides advantage to a customer Simply, service is generally "how the customer expects to receive quality " [also see Quality]
service
If a piece of equipment or type of vehicle is in service, it is being used or is able to be used. If it is out of service, it is not being used, usually because it is not working properly. Cuts in funding have meant that equipment has been kept in service long after it should have been replaced
service
A service is a religious ceremony that takes place in a church. After the hour-long service, his body was taken to a cemetery in the south of the city
service
{i} act of providing; act of offering; work, labor; function, role; set of dishes; religious ceremony; offer, presentation; help, aid; act of putting a ball into play (Sports); military, armed forces
service
A service is an I/O Kit entity, based on a subclass of IOService, that has been published with the registerService method and provides certain capabilities to other I/O Kit objects In the I/O Kit’s layered architecture, each layer is a client of the layer below it and a provider of services to the layer above it
service
Doing something for someone else without thought of reward or payment
service
periodic maintenance on a car or machine; "it was time for an overhaul on the tractor"
service
tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table a company or agency that performs a public service; subject to government regulation Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958) make fit for use; "service my truck"; "the washing machine needs to be serviced"
service
A single activity, generally running from 30-60 minutes in length, provided by an artist or artist ensemble Services may be workshops, teacher or staff inservice activities, school assemblies, mini-performances/readings, speaking engagements or lecture/demonstrations Artists should not be scheduled for more than four services per day; and should be scheduled for less services on a travel/performance/exhibit/ reading day Services often involved set-up time
service
a means of serving; "of no avail"; "there's no help for it"
service
If a country or organization services its debts, it pays the interest on them. Almost a quarter of the country's export earnings go to service a foreign debt of $29 billion
service
svc
service
Hence, a musical composition for use in churches
service
For meaning 14., services is both the singular and the plural form
service
Useful office; advantage conferred; that which promotes interest or happiness; benefit; avail
service
A bus or train service is a route or regular journey that is part of a transport system. A bus service operates between Bolton and Salford
service
That is a set of abilities, provided by "Zenon N S P" company basing on Agreement and Price-list Deductions from Account are performed according to Agreement terms, mostly periodically
service
The act of serving; the occupation of a servant; the performance of labor for the benefit of another, or at another's command; attendance of an inferior, hired helper, slave, etc
service
Giving court papers to the other party by hand delivering, sending them by certified mail or notifying the other party of the dissolution case through publication of a notice in a newspaper
service
Services are activities such as tourism, banking, and selling things which are part of a country's economy, but are not concerned with producing or manufacturing goods. Mining rose by 9.1%, manufacturing by 9.4% and services by 4.3%
service
formulae You can use `at your service' after your name as a formal way of introducing yourself to someone and saying that you are willing to help them in any way you can. She bowed dramatically. `Anastasia Krupnik, at your service,' she said
service
the performance of duties by a waiter or servant; "that restaurant has excellent service"
service
The conductors and equipment for delivery of electric energy from our distribution (supply system) to the wiring system of the premises served
service
tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table
service
work done by one person or group that benefits another; "budget separately for goods and services"
service
Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958)
service
WANDER™ helps improve supplier relationships and service quality The improved supply chain reduces the chances of operations being cancelled owing to a lack of appropriate equipment and eliminates time spent on chasing stock
service
If an organization or company provides a particular service, they can do a particular job or a type of work for you. The kitchen maintains a twenty-four hour service and can be contacted via Reception The larger firm was capable of providing a better range of services
service
Medical care and items such as medical diagnosis and treatment, drugs and biologicals, supplies, appliances, and equipment, medical social services, and use of hospital RPCH or SNF facilities (42 CFR 400 202)
service
If you do someone a service, you do something that helps or benefits them. You are doing me a great service, and I'm very grateful to you
service
The military
service
as spun yarn, small lines, etc
service
Duty performed in, or appropriate to, any office or charge; official function; hence, specifically, military or naval duty; performance of the duties of a soldier
service
on a superior, employer, master, or the like; also, spiritual obedience and love
service
the act of public worship following prescribed rules; "the Sunday service"
service
If you refer to someone's service or services to a particular organization or activity, you mean that they have done a lot of work for it or spent a lot of their time on it. You've given a lifetime of service to athletics the two policemen, who have a total of 31 years' service between them
service
(or service provider) An organization that provides access to part of the Internet You have to arrange for an account with a service to connect your computer to the Internet
service
torminalis of Europe, the various species of mountain ash or rowan tree, and the American shad bush (see Shad bush, under Shad)
service
be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses
service
{s} useful; used to present food or drink; providing assistance; repairing, performing maintenance tasks; pertaining to the armed forces
service
The act of serving the ball
service
the act of mating by male animals; "the bull was worth good money in servicing fees"
service
be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses"
service
The act of initially starting, or serving, the ball in play in tennis, volleyball, and other games
service
Your services are the things that you do or the skills that you use in your job, which other people find useful and are usually willing to pay you for. I have obtained the services of a top photographer to take our pictures
service
See Serve, v
service
Action or work that is produced, then traded, bought or sold, then finally consumed
service
A set of dishes or utensils
service
(law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him employment in or work for another; "he retired after 30 years of service"
service
or mailbox - the service you are requesting from the address
service
If someone or something is of service to you, they help you or are useful to you. That is, after all, the primary reason we live -- to be of service to others. Public Broadcasting Service civil service domestic service foreign service diplomatic service Internal Revenue Service Internet service provider National Health Service wire service news service Pendleton Civil Service Act service industry Service Robert William
service
a company or agency that performs a public service; subject to government regulation
service
{f} provide assistance, perform work for another person; repair, fix, make fit for use
service
the act of delivering a writ or summons upon someone; "he accepted service of the subpoena"
service
To be at the service of a person or organization means to be available to help or be used by that person or organization. The intellectual and moral potential of the world's culture must be put at the service of politics
service
The serving, or delivery, of a summons or writ
service
The delivery of a legal document, such as a complaint, summons, or subpoena, notifying a person of a lawsuit or other legal action taken against him or her Service, which constitutes formal legal notice, must be made by an officially authorized person in accordance with the formal requirements of the applicable laws
service
The materials used for serving a rope, etc
service
a force that is a branch of the armed forces
service
The performance of those procedures or adjustments described in the manufacturer's service instruction which may affect any aspect of the performance of the laser or laser system These are usually performed by qualified technical personnel provided by the manufacturer or other service companies Compare maintenance and operation
service
A name given to several trees and shrubs of the genus Pyrus, as Pyrus domestica and P
service
When you receive service in a restaurant, hotel, or shop, an employee asks you what you want or gives you what you have ordered. A five-course meal including coffee, service and VAT is £30
service
make fit for use; "service my truck"; "the washing machine needs to be serviced"
service
You can sometimes refer to an organization or private company as a particular service when it provides something for the public or acts on behalf of the government. the BBC World Service. Careers Advisory Services
service
In tennis, badminton, and some other sports, when it is your service, it is your turn to serve. She conceded just three points on her service during the first set
service
The shot that starts a rally The server must toss the ball up at least 16 centimeters (6 inches) and strike it as it's falling, so that it touches first in the server's court and then in the receiver's court, without touching the net When struck, the ball must be above the level of the playing surface and behind the server's end line See also let
service
If you have a vehicle or machine serviced, you arrange for someone to examine, adjust, and clean it so that it will keep working efficiently and safely. I had had my car serviced at the local garage Make sure that all gas fires and central heating boilers are serviced annually. Service is also a noun. The car needs a service The company sends a service engineer to fix the disk drive before it fails
service
Sending by first class mail or personal delivery a copy of documents filed in a case to all parties in the case See Definition of "Certificate of Service " See Rule 7
service
1 The installation, maintenance, or repairs provided or completed by a dealer, manufacturer, owner, or contractor 2 The performance of labor for the benefit of another
service
(sports) a stroke that puts the ball in play; "his powerful serves won the game"
service
Any device on a network that can be connected to and accessed, such as a printer, modem, or a remote computer Network users can generally see the services available on the network because the nodes that provide these services "advertise" them to the world In the case of LAT, each service node sends out occasional network messages called multicasts describing what services it is providing and which users are connected to them
service
A request from a client to a server A service is performed on an object Services perform a complex sequence of changes in the devices in the network and the NSS's database
service
employment in or work for another; "he retired after 30 years of service"
service
Service is used to describe the parts of a building or structure that are used by the staff who clean, repair, or look after it, and are not usually used by the public. He wheeled the trolley down the corridor and disappeared with it into the service lift
service
work performed for the benefit of others Numerous services are involved in the operation of open data systems, including: data collection, conversion, and storage; communication services; archive services such as catalog queries and data distribution; and control authority services such as registration and distribution of DDRs [620 0-B-1] [610 0-G-5] (typo, parenthesis included around DDRs)
service
Service is the work done by people or equipment in the army, navy, or air force, for example during a war. The regiment was recruited from the Highlands specifically for service in India
service
The deed of one who serves; labor performed for another; duty done or required; office
service
Any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything
service
mate with; "male animals serve the females for breeding purposes"
service
The Services are the army, the navy, and the air force. In June 1945, Britain still had forty-five per cent of its workforce in the Services and munitions industries
service
If someone or something services an organization, a project, or a group of people, they provide it with the things that it needs in order to function properly or effectively. Fossil fuels such as coal, oil and gas will service our needs for some considerable time to come. see also active service, Civil Service, community service, emergency services, in-service, National Health Service, national service, public service, room service
service
An action or activity done for others for a usually for a fee
service
the performance of duties by a waiter or servant; "that restaurant has excellent service" the act of delivering a writ or summons upon someone; "he accepted service of the subpoena" work done by one person or group that benefits another; "budget separately for goods and services" (law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him employment in or work for another; "he retired after 30 years of service" the act of public worship following prescribed rules; "the Sunday service" an act of help or assistance; "he did them a service" tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table a company or agency that performs a public service; subject to government regulation Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958) make fit for use; "service my truck"; "the washing machine needs to be serviced" be used by; as of a utility; "The sewage plant served the neighboring communities"; "The garage served to shelter his horses
service
The act and manner of bringing food to the persons who eat it; order of dishes at table; also, a set or number of vessels ordinarily used at table; as, the service was tardy and awkward; a service of plate or glass
service
1) An application routine available for request by a client in the system 2) A module of application code that carries out a service request
service
Office of devotion; official religious duty performed; religious rites appropriate to any event or ceremonial; as, a burial service
service
Act of serving or covering
service
A service is something that the public needs, such as transport, communications facilities, hospitals, or energy supplies, which is provided in a planned and organized way by the government or an official body. Britain still boasts the cheapest postal service We have started a campaign for better nursery and school services The authorities have said they will attempt to maintain essential services
service
The level or standard of service provided by an organization or company is the amount or quality of the work it can do for you. Taking risks is the only way employees can provide effective and efficient customer service
service
The act of bringing to notice, either actually or constructively, in such manner as is prescribed by law; as, the service of a subpœna or an attachment
service
that which is provided by the Government or its agents
service
A service is a contractually defined behavior that can be implemented and provided by a component for use by any component, solely based on the contract Sometimes the word "contract" and "interface" are used interchangeably That is because services are defined through interfaces In the Openwings tutorial, in the introduction, we discuss a formal definition of a service noting that services are things that are published and discovered The principles involved in designing services are addressed in the Design Topics tutorial trail
service
­ Merchants selling services like plumbing or auto repair in a face-to-face environment, who normally use conventional terminals and may key or swipe trans-actions
service
They have clusters of small, edible, applelike berries
service
The delivery of official documents by a process server which is noted on a return of service Service can be waived by executing a waiver of service
service
Faculty contributions to college or university activities, schools, communities, and professional associations in ways that are consistent with the institution and unit's mission
service
Profession of respect; acknowledgment of duty owed
service
A dinner service or a tea service is a complete set of plates, cups, saucers, and other pieces of china. a 60-piece dinner service
service
A services is a place beside a motorway where you can buy petrol and other things, or have a meal. They had to pull up, possibly go to a motorway services or somewhere like that = service station
social services
post-adoption services such as respite care, counseling, day care, etc
social services
Services generally provided by the government that help improve people's standard of living; examples are public hospitals and clinics, good roads, clean water supply, garbage collection, electricity, and telecommunications
social services
Services provided to meet social needs, such as representative payee, case management, money management, and other similar services [Top of Page]
social services
Services provided by an individual who has a degree in social work, psychology or counseling, or the equivalent in a combination of education, training and experience, and are provided at the recommendation of a physician for the purpose of assisting the covered person or the family in dealing with a specific medical condition
social services
The social services in a district are the services provided by the local authority or government to help people who have serious family problems or financial problems. I have asked the social services for help, but they have not done anything
social services
Administration of unemployment compensation systems, public employment services, and the Federal Social Security, Medicare, and Railroad Retirement trusts Source: U S Census Bureau Government Finance and Employment Classification Manual
social services
– Programs specifically designed to help employees and outside provider agencies effectively deliver social services to Maine residents For employees requiring certification in these areas or needing them for their jobs
telephone services manager
manager of the phone company, person in charge of a telephone service company
the services
various branches of the military
tourism services
services offered to people which are visiting a country
towing services
dragging service, service for dragging vehicles which are unable to travel for some reason
transport services
public service for locomotion and transportation
services

  Silbentrennung

  ser·vic·es

  Türkische aussprache

  sırvısız

  Antonyme

  goods, capital

  Aussprache

  /ˈsərvəsəz/ /ˈsɜrvəsəz/

  Etymologie

  [ 's&r-v&s ] (noun.) 13th century. Middle English, from Middle French, from Latin servitium condition of a slave, body of slaves, from servus slave.

  Videos

  ... So this young lady's mom, who's been working in food services, ...
  ... These are the Google Play services we've covered ...

  Wort des Tages

  exalt
Favoriten