section

listen to the pronunciation of section
Englisch - Türkisch
{i} kesit
kısım
{i} bölüm

Satış bölümünün sorumlusu kim? - Who's in charge of the sales section?

Bir sigara-içilmeyen bölümünüz var mı? - Do you have a non-smoking section?

{i} kesim

Manzara Batı Virginia'nın uzak bir kesimindeki küçük bir dağ köyüydü. - The scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.

{i} (Tıp) operasyon
{i} kesme
kesimlemek
seksiyon
(Kanun) paragraf
yataklı vagonun bir parçası
(İnşaat) altbölüm
(Tıp) operasyon
dal
kısımlara bölmek
bölge

Bu, Tokyo'nun bir iş bölgesidir. - This is a business section of Tokyo.

Liderler arasındaki çatışmalar sağlıksız bölgecilikle sonuçlandı. - The conflicts among leaders resulted in unhealthy sectionalism.

bölmek
bölümlere ayırmak
parçalara ayırmak
şube
parça
kol

Sigara içilen bölümde bir koltuk istedim. - I asked for a seat in the smoking section.

Sigara içilmeyen bölümde bir koltuk istedim. - I asked for a seat in the no-smoking section.

kesilme
yataklı vagonda kompartıman
(Askeri) KISIM: 1. Gemilerde ve deniz uçaklarında bir filonun taktik tali bölümü. Normalde gemilerde 1-5, uçaklarda da 2 tanedir. 2. Bir büro, tesis, işyeri veya teşkilatın bir bölümü; özellikle bir karargahın büyük bölümlerinden biri. 3. Kara ordusu ve Deniz Piyadesinde taktik bir birlik. Takımdan küçük mangadan büyüktür. Bazı teşkillerde kısım mangadan ziyade temel taktik bir birliktir. 4. Esas kısım; ihtiyat asli teşkillerinin bir muharip sınıfı veya hizmeti temsil eden tali kısmı. 5. Bir ambarda; bir duvardan müteakip duvara kadar uzanan saha. Bir döşemenin genellikle en büyük bölümü. 6. BÖLGE, MENZİL SAHASI BÖLGESİ: Bak. "advance section", "base section", "basic branch", "intermediate section"
{i} (Geometri) kesit
{i} kompartıman
(Tıp) Kesit, sectio
{i} (yataklı vagonda) kompartıman
geom
inkıta
bölüm,v.bölümlere ayır: n.bölüm
{i} manga
{i} alt şube
nde hükümetin malı olan 1 mil kare büyüklüğünde toprak parçası
{f} kısımlara ayırmak
kesiş
{i} bölme
grup
kesmek
pafta
reyon
göz
bölümde

Biz sigara içilmeyen bölümde bir masa istiyoruz. - We'd like a table in the non-smoking section.

Sigara içilmeyen bölümde bir yer istedim. - I asked for a seat in the non-smoking section.

bölümlenme
section sign
Bölüm işareti(§). Bir metin içerisinde metinin başka bir bölümüne (bölüm veya paragraf) atıfta bulunmak için kullanılır
section chief
(Askeri,Ticaret) kısım amiri
section chief
(Ticaret) kısım şefi
section head
(Ticaret) bölüm şefi
section honey
(Arılık) seksiyon balı
section indent
(Bilgisayar) bölüm girintisi
section label
(Bilgisayar) kısım etiketi
section layout
(Bilgisayar) bölüm düzeni
section line
kesit çizgisi
section name
bölüm adı
section name
kısım adı
section no
hane no
section number
(Bilgisayar) bölüm numarası
section number
pafta numarası
section reck
(Arılık) seksiyon gövdesi
section steel
(Askeri) profil çelik
section table
(Bilgisayar) bölüm tablosu
section width
(Otomotiv) kesit genişliği
section group vehicle
bölüm grup araç
section heading
bölüm başlığı
section height
bölümü yüksekliği
section mark
çengel işareti
section modulus
kesit modülü
section off
Separate something into different parts or areas

Section off the room before you start.

section off
Kısımlara ayırmak
section off
bölümü kapalı
section property
bölüm özelliği
section start
bölüm başlangıcı
section title
bölüm başlığı
section column
(Askeri) KISIM KOL DÜZENİ, KISIM YÜRÜYÜŞ KOLU: Kısımların, birbiri arkasında yürüyüş kolu içinde aldıkları düzen
section column
(Askeri) kısım kol düzeni
section column
(Askeri) kısım yürüyüş kolu
section mark
{i} bölüm işareti
section of wire line
(Askeri) telli hat kısmı
section of wire line
(Askeri) TELLİ HAT KISMI: Bir kablo hattının zincirleme santrallerde, muayene noktalarında veya (uzak mesafeler bahis konusu olduğu zaman) bir telefonda başlayan ve sona eren kısmı
section termination
kesim sonlandirmasi
section title
(Bilgisayar) kısım konu başlığı
double section
Çift bölmeli
compound section
bileşik profil
conic section
(Matematik) konik kesit eğrisi
conic section
(Matematik) koni kesiti
cross section
(Biyokimya,Gıda) çapraz kesit
cross section
(Matematik) dik kesit
detail section
(Bilgisayar) ayrıntılar kısmı
effective section
etkin kesit
equal section charge
(Askeri) eşit keseli barut hakkı
golden section
(Madencilik) altın kesit
gross section
dolu kesit
hollow extruded section
içi boş ekstrüzyon profil
independent section
bağımsız bölüm
mean section
(Matematik) altın oran
midship section
(Askeri) mastori
percussion section
vurma çalgılar
processing section
(Bilgisayar,Teknik) işlem bölümü
right section
(Bilgisayar) sağ kısım
sectioned
bölünmüş
sectioned
bölümlere ayrılmış
sections
aksam
thin section
ince kesit
this section
(Bilgisayar) bu bölüme
vertical section
yanay
wide section
(Otomotiv) geniş kesitli
cesarean section
sezaryen
cesarean section
sezaryen ameliyatı
collision cross section
çarpışma kesidi
conic section
konik kesit
control section
denetim kesimi
cross section
enine kesit
cross section
kesit
cross section
profil
cross section
transeksiyon
frontal section
frontal kesit
frozen section
frozen section
geometric cross section
geometrik kesit
golden section
altın bölüm
head of a section
şube müdürü
head of a section
kısım amiri
input section
giriş kesimi
lateral section
yan kesit
longitudinal section
boyuna kesit
low section tyre
alçak profilli lastik
principal section
ana kesit
rhythm section
ritim bölümü
right section
dik kesit
sagittal section
sagittal kesit
sectioned
{f} bölümlere ayır
transverse section
enine kesit
transverse section
transvers kesit
trumpet section
boru kesiti
violin section
keman bölümü
ad section
reklam bölümü
advertisement section
reklam bölümü
armoured reconnaissance car section
zırhlı keşif aracı bölüm
boiler section
kazan dilimi
c section
Doğumhanelerdeki sezaryan odası (cesarean section)
c-section
Sezaryen doğum
c-section
(Tıp, İlaç) Bebeğin ana karından ameliyet yoluyla dışarıya çıkarılması
cross section
KESİT: Bir cismin düz kesildiği zaman meydana çıkan düzlemin şekli. Örneğin, bir kürenin her kesiti daire şeklinde ortaya çıkar
cross-section
kesit
discussion section
(Eğitim) Öğretim amacıyla kısımlara ayrılmış öğrencilerden her bir kısım, tartışma grubu
financial section
Finansal bölüm
fish section
balık reyonu
following section
sıradaki bölüm
frozen section procedure
frozen prosedür
girls section
kızlar bölümü
half section
yarım kesit
hollow section
içi boş bölüm
hollow section rim
içi boş bölüm rım
net section
net kesit
normal section
normal kesit, düzgen kesit
record section
kayıt bölümü, kayıt parçası
sectioning
Bölümleme, bölümlerine ayırma
sections
bölümleri
sections
kesitler
sections
bölümler

Meryem, yolculuğun engebeli bölümlerinde destek için yürüyüş batonu kullandı. - Mary used walking poles to assist her with the uphill and downhill sections of the journey.

sub section
alt bölüm
sub-section
alt bölüm
sectioning
(Tıp) Mikrotomla dokulardan ince kesitler yapma
sectioning
kısımlara ayırma
Englisch - Englisch
A cross-section (image that shows an object as if cut along a plane)
A part of a document
To cut, divide or separate into pieces
A part, piece, subdivision of anything
An act or instance of cutting
A group of 10-15 soldiers lead by a non-commissioned officer and forming part of a platoon
A cutting; a part cut out from the rest of something
A thin slice of material prepared as a specimen for research
An incision or the act of making an incision
To commit, as for mental health reasons. So called after various sections of legal acts regarding mental health

After explaining that for 7 years, from ’88 to ’95, I was permanently sectioned under the Mental Health act, robbed of my freedom, my integrity, my rights, I wrote at the time;- ¶.

{n} a cutting, part cut, division
the largest unit of information in a form Most sections occupy the entire lower part of the application window of the Form Editor, though some are small enough to share it with others Some sections receive repeated instances of information; they use the Scrolling Display Field and the Edit Area to manage this information
The figure made up of all the points common to a superficies and a solid which meet, or to two superficies which meet, or to two lines which meet
A section is a part of a document defined by a section break that can contain Page Setup options, headers and footers, and other formatting such as text columns that are independent of other parts of the document
one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole; "the written part of the exam"; "the finance section of the company"; "the BBC's engineering division"
A portion of a township under the Public Land Survey System A section is approximately one mile by one mile and 640 acres A township is divided into 36 sections
To commit, as for mental health reasons
CD information group containing 98 consecutive frames of interleaved bytes from scrambled sectors, plus C1 and C2 CIRC, subcode, and frame sync Also referred to as a subcode block
The act of cutting, or separation by cutting; as, the section of bodies
a very thin slice (of tissue or mineral or other substance) for examination under a microscope; "sections from the left ventricle showed diseased tissue"
In architecture, a drawing showing a vertical slice through a building A longitudinal section is a cut down the length of the building, a cross section cuts across the shorter dimension of the building All horizontal and vertical lines are drawn to a scale In detailed section drawings the interior is shown in elevation
a self-contained part of a larger composition (written or musical); "he always turns first to the business section"; "the history of this work is discussed in the next section"
The conference is made up of 6 sections, each section running over a period of 48 hours Each section will cover a particular topic
a distinct region or subdivision of a territorial or political area or community or group of people; "no section of the nation is more ardent than the South"; "there are three synagogues in the Jewish section"
A division of a course, as between one or more instructors, but having the same course title and the same subject matter
{i} part, segment; slice, piece; subdivision; region, district; paragraph, passage; department, unit
A distinct part of a country or people, community, class, or the like; a part of a territory separated by geographical lines, or of a people considered as distinct
These sections are subdivided into quarter sections for sale under the homestead and preëmption laws
A part, piece, division
{f} partition, divide into segments; cut into, make an incision
Unit of subdivision of a township; normally a quadrangle 1 mile square with boundaries conforming to meridians and parallels within established limits, and containing 640 acres as nearly as practicable
Each individual class has it's own section number In most cases, the courses may be the same, but taught at different times There are exceptions to the assumption when a course may mainly surround one topic or idea but is based on different subjects One example is the First Year Studies 101 courses Every FYS 101 is titled Words & Ideas, however, each FYS 101 may be based on a different topic Another example is Communication 400 Each course is a seminar in current topics Each section has a different topic For example COMM 400 07 is Conflict and Transformation; COMM 400 15 is Rhetoric of Film
Caesarean section: see Caesarean. cesarean section C section conic section cross section Third Section French Section of the Workers' International
Portion of the codes, cited in each bill which proposes to amend, create, or replace same
Area of content that is navigated by a vertical bar of menu choices on the left side of the page Each section is linked directly from the top navigation in the blue bar Subsites are linked from the section navigation (not from the top navigation)
A section of something is one of the parts into which it is divided or from which it is formed. He said it was wrong to single out any section of society for Aids testing They moulded a complete new bow section for the boat. a large orchestra, with a vast percussion section. the Georgetown section of Washington, D.C. see also cross-section
a small team of policemen working as part of a police platoon a small army unit usually having a special function a division of an orchestra containing all instruments of the same class (geometry) the area created by a plane cutting through a solid a distinct region or subdivision of a territorial or political area or community or group of people; "no section of the nation is more ardent than the South"; "there are three synagogues in the Jewish section"
As used in the government survey method, a land area of one square mile, or 640 acres A section is 1/36 of a township, or each township contains 36 sections Sections are numbered 1 through 36 Section 1 is always in the northeast, or upper right-hand, corner The numbering proceeds right to left to the upper left-hand corner From there, the numbers drop down to the next tier and continue from left to right, then back from right to left (See government survey system)
a division of an orchestra containing all instruments of the same class
One of the portions, of one square mile each, into which the public lands of the United States are divided; one thirty-sixth part of a township
The description or representation of anything as it would appear if cut through by any intersecting plane; depiction of what is beyond a plane passing through, or supposed to pass through, an object, as a building, a machine, a succession of strata; profile
A part of a musical period, composed of one or more phrases
a small team of policemen working as part of a police platoon
If something is sectioned, it is divided into sections. It holds vegetables in place while they are being peeled or sectioned
In land survey terms, one of 36 subdivisions of a township, each of which is theoretically one mile square and contains 640 acres In the actual surveys the dimensions and areas of these sections are subject to variance from the theoretical standards of the system The township sections are numbered progressively from the northeast corner from 1 to 36 These section lines and numbers are marked on the Fisher, McKenzie, and USGS maps of the Boundary Waters Section numbers are sometimes taken as names for lakes, a sure mark of desperation (Township sections diagram)
The basic segment of a bill, with each Section being assigned a sequential number Existing statutory law is also referred to by Section number
A section of an official document such as a report, law, or constitution is one of the parts into which it is divided. section 14 of the Trade Descriptions Act 1968
1) One of the 36 units that subdivides a township It is a piece of land that is generally one mile square 2) An exposed vertical or inclined surface, such as a cliff or quarry face 3) geologic term used for a columnar section, type section or thin section
One of the cross-section parts that a rocket vehicle is divided into, each adjoining another at one or both of its end Usually described by a designating word, as in nose section, aft section, center section, tail section, thrust section, tank section , etc
A section is a diagram of something such as a building or a part of the body. It shows how the object would appear to you if it were cut from top to bottom and looked at from the side. For some buildings a vertical section is more informative than a plan
one of several parts or pieces that fit with others to constitute a whole object; "a section of a fishing rod"; "metal sections were used below ground"; "finished the final segment of the road"
Publication are made up of pages When printed there are normally 8, 16, 32 or 64 pages to a single printed sheet When a number of these sheets are collated (see entry) together, cut and folded - the resulting group of pages is called a section A publication or catalogue is made up of one or more of these sections See also Perfect Binding, Saddle Stitching
(or sectional view): An orthographic projection created when the picture plane is imagined to cut through the object at a convenient location to illustrate internal structure or detail Floor Plans are a specific type of section where the picture plane is horizontal, usually one meter above floor level, and the viewing direction is downwards
A square mile in the Government Survey Method, contains 640 acres
This is another name for a class that meets on a specific day and time Many courses (English 1A, for example) are offered at different times and days by different instructors Each time-and-day possibility is a "section " When you choose a class from the class schedule, you are registering for a section
The section of the tax Code in which particular laws are given
A division of a genus; a group of species separated by some distinction from others of the same genus; often indicated by the sign §
a segment of a citrus fruit; "he ate a section of the orange"
divide into segments; "segment an orange"; "segment a compound word"
a land unit of 1 square mile measuring 1 mile on a side
Courses at UBC are offered in sections and each section has an individual location and time When you register for a course, you can choose the time and term that works best with your schedule While a section is most commonly a lecture, it may also be a laboratory or a discussion group (tutorial) Many classes have required labs or tutorials in addition to the lecture, so you'll need to register in sections of those activities as well
a specialized division of a large organization; "you'll find it in the hardware department"; "she got a job in the historical section of the Treasury"
Many of the courses, particularly First Year courses, are needed by so many students that the course has to be offered several different times during the day/week Each separate offering of the course is a "section"
A part separated from something; a division; a portion; a slice
Many of the courses offered at USCA, especially freshman and sophomore level courses, are needed by so many students that the course will be offered at several different times during the day/week Each separate offering of the course is called a “section ” (e g , AEGL 101 at 9 AM MWF is one section of 101 English There may also be sections at 10 AM, 11 AM, etc ) Different sections may be taught by different professors
A distinct part or portion of a book or writing; a subdivision of a chapter; the division of a law or other writing; a paragraph; an article; hence, the character §, often used to denote such a division
In the first case the section is a superficies, in the second a line, and in the third a point
(geometry) the area created by a plane cutting through a solid
the cutting of or into body tissues or organs (especially by a surgeon as part of an operation)
a small army unit usually having a special function
section 8
Discharge from the United States military for reason of being mentally unfit for service
section 8
Federally subsidized housing for low-income families and individuals, formally known as the Housing Choice Voucher Program,
section automatic weapon
squad automatic weapon, a class of light machine gun ; a machine gun issued to a section of troops, being heavier than the standard assault rifle and personal machine guns issued per trooper
section automatic weapons
plural form of section automatic weapon
section sign
A typographical character (this sign: § ) used mainly to refer to a particular section of a document, such as a legal code
section signs
plural form of section sign
Section Eight
an order that someone should be dismissed from the US army because they are crazy
section eight
a discharge from the US Army based on unfitness or character traits deemed undesirable a soldier who received a Section Eight discharge as unfit for military service
section eight
a discharge from the US Army based on unfitness or character traits deemed undesirable
section eight
a soldier who received a Section Eight discharge as unfit for military service
section gang
a work crew assigned to a section of a railroad
section gang
{i} railroad work crew in charge of maintaining a particular section of railroad track
section gang
A work crew assigned to a section of railroad track
section hand
a laborer assigned to a section gang
section man
someone who teaches a section of a large college course
section mark
{i} symbol (§) that is occasionally used in printing to mark the beginning of a section of book or one of a series of footnotes
section of fire
sector assigned to a soldier or group of soldiers for firing at targets within that region
section off
If an area is sectioned off, it is separated by a wall, fence, or other barrier from the surrounding area. The kitchen is sectioned off from the rest of the room by a half wall
section orderly cadet
soldier in an officer training course who serves as cadet for his class
section paper
grid paper, graph paper
C-section
Short form of Caesarean section
Caesarean section
Delivery of a baby through an incision in the womb
Eight Section Brocade
Ba Duan Jin, a Chinese exercise
brass section
The part of an orchestra formed by brass instruments
cesarean section
Alternative spelling of Caesarean section
configuration section
The part of the environment division of a COBOL program that specifies the computer that the compiled code is to run on, and hence the instruction set that the compiler should use
conic section
Any of the four distinct shapes that are the intersections of a cone with a plane, namely the circle, ellipse, parabola and hyperbola
critical section
A piece of code that accesses a shared resource that must not be concurrently accessed by more than one thread of execution
cross section
A section formed by a plane cutting through an object, usually at right angles to an axis
cross section
The probability that a particular nuclear reaction will take place
cross section
A sample meant to be representative of a whole population
file section
The part of the data division of a COBOL program that describes the format of the logical records associated with external files to be accessed by the progrem
golden section
the division of a whole into two parts such that the ratio of the smaller part to the larger is equal to the ratio of the larger part to the whole
input-output section
The part of the environment division of a COBOL program that specifies the symbolic names of external files accessed by the program
invariant section
A section that will not vary through changing state
invariant section
The section listing that which will not change during certain operations
invariant section
Something that must not be removed or modified during redistribution

I had to include the GNU Manfesto as it was included in an invariant section.

linkage section
The part of the data division of a COBOL program that describes the format of variables and constants passed to the program as parameters, either from JCL or from a calling program
rhythm section
The section of a band maintaining the rhythm, consisting of eg drums, bass etc
working-storage section
The part of the data division of a COBOL program that describes the format of local variables and constants to be used by the program
Sections
ss
discussion section
(Eğitim) A small class of students who are part of a larger course but are taught separately
frozen section procedure
The frozen section procedure is a pathological laboratory procedure to perform rapid microscopic analysis of a specimen. It is used most often in oncological surgery. The technical name for this procedure is cryosection
sectioned
consisting of or divided into sections; "a sectional sofa"; "sectioned plates"
sectioned
{s} cut, sliced; divided, partitioned
sectioned
past of section
sectioning
dividing the hair into separate parts, or panels
sectioning
A word used to describe be a straight cut that separates stock into usable parts
sectioning
Microfilming of an oversize document in two or more parts
sectioning
A repair method in which only a portion of a damaged panel is replaced It is sometimes a preferred method of repair
sectioning
present participle of section
sectioning
The process of cutting a panel into two, in order to weld on a new piece Ex The quarter panel is heavily damaged in one area, but it is easier to section that area and weld on a new area than to remove and replace the entire quarter panel
sectioning
{i} act of cutting up, act of slicing; act of partitioning, division
sections
Sections enable individual members of SAA to meet with archivists of similar backgrounds and interests Membership in sections is voluntary and self-selecting; each member may join two sections The sections meet at the annual meeting, and most have their own newsletters
sections
Policy Objectives Scope of this Policy Technical Requirements and Considerations Responsibilities of the Local Campus Computing Centers Responsibilities of the Local Campus Computing Centers Responsibilities of the User Appendix A: Technical Definitions
sections
Pensacola History Site Search School Information Real Estate Resources Real Estate Links Real Estate Dictionary Free Comparative Market Analysis
sections
third-person singular of section
sections
Economy function getHierMenu6() { var nlayer = '- General\ - Business\ '; return nlayer; } writeItemDiv(6); - General - Business Society function getHierMenu9() { var nlayer = '- General\ - Labour\ - Education\ '; return nlayer; } writeItemDiv(9); - General - Labour - Education Development Trade & Investment Government Resources Science & Technology
sections
Various classes of the same course in the same semester They may have different days, times, instructors, and/or rooms, but course content will be the same
sections
Plural of section
sections
Crossword Terminology Application Terminology General Computer Terms
section
Favoriten