response

listen to the pronunciation of response
Englisch - Türkisch
karşılık
papazın okuduğu şeye cevap olarak ahali veya okuyucuların terennüm ettiği veya soylediği parça
(Denizbilim) yanıt olarak
yanıt yanıt vermek Tepki /
{i} ses verme (motor)
{i} tepki

Tom epeyce olumlu tepkiler aldı. - Tom got quite a few positive responses.

afet müdahale
(Bilgisayar) yanıt vermek

Gazetedeki reklamınıza yanıt vermek için geldim. - I have come in response to your ad in the paper.

Bazen en iyi yanıt, kendinizi yanıt vermekten uzak tutmaktır. - Sometimes, the best response is to restrain yourself from responding.

(Nükleer Bilimler) tepki,karşılık verme,cevap
{i} yansıma
{i} cevap

Ona arkadaşça bir cevap yazdı. - He wrote her a friendly response.

Ona arkadaşça bir cevap yazdı. - She wrote him a friendly response.

yanıt

Sorumu yanıtlamak için başını salladı. - He nodded in response to my question.

Soruma böyle iğrenç bir yanıt beklememiştim. - I didn't expect such a nasty response to my question.

{i} cemaatin papazdan sonra tekrarladığı ilâhi
{i} etkilenme
sorumluluk
(Askeri) tepki vermek
response bias
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki yanlılığı
response chain
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki zinciri
response check
(Çevre) tepki belirlemesi
response cost
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki maliyeti
response criterion
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki kriteri
response delay
(Bilgisayar) yanıt gecikmesi
response form
(Bilgisayar) yanıt formu
response hierarchy
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki hiyerarşisi
response lag
(Ticaret) tepki gecikmesi
response latency
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki gecikmesi
response magnitude
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki büyüklüğü
response object
(Bilgisayar) yanıt nesnesi
response phase
(Kimya) tepki dönemi
response prevention
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki önleme
response queue
(Bilgisayar) yanıt sırası
response strength
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki gücü
response style
(Bilgisayar) yanıt stili
response surfaces
(Matematik) tepki yüzeyleri
response task force
(Çevre) mukabele görev kuvveti
response time
(Bilgisayar,Teknik) yanıtlama süresi

Yanıtlama süresi şaşırtıcıydı. - The response time was amazing.

response validity
(Dilbilim) yanıt geçerliği
response variable
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki değişkeni
response variable
bağımlı değişken
response curve
cevap eğrisi
response field
yanıtı alan
response generalization
tepki genellemesi
response measure taken
alınan karşı önlem
response offer to an offer
bir teklif karşısında teklif
response spectrum
Tepki tayfı, davranış spektrumu
response surface methodology
(Mühendislik) Tepki yüzeyi yöntemi
response time
cevap süresi
response to stress
yanıt stres
response amplitude
(Nükleer Bilimler) genlik duyarlığı
response amplitude
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki genliği
response characteristics
tepki ozelligi
response curve spectral
(Nükleer Bilimler) izgeye özgü eğri
response force commander
(Askeri) cevap kuvveti komutanı
response rate
(Pisikoloji, Ruhbilim) tepki oranı
response spectrum
yanıt spekrumu
response spectrum
(Nükleer Bilimler) tepki tayfı,davranış spectrumu
response time
(Nükleer Bilimler) karşılık verme süresi,yanıt zamanı
response; f
(Nükleer Bilimler) ölçülen tepki
reader-response criticism
(Sosyoloji, Toplumbilim) okur odaklı eleştiri iser
reader-response criticism
(Sosyoloji, Toplumbilim) jauss
responses
(Bilgisayar) yanıtlar
conditioned response
şartlı refleks
custom response
(Bilgisayar) özel yanıt
delete response
(Bilgisayar) yanıtı sil
disaster response
afete müdahale
earthquake response
(Coğrafya) depreme tepki
edit response
(Bilgisayar) yanıtı düzenle
emergency response
(Politika, Siyaset) acil durum müdahalesi
evoked response
(Pisikoloji, Ruhbilim) uyarılmış cevap
expect a response
karşılık beklemek
extended response
(Dilbilim) uzun yanıt
flood response
sel müdahalesi
forced response
zorlanmış tepki
got a poor response
zayıf tepki aldı
got a poor response
rağbet görmedi
immune response
(Tıp) bağışık yanıt
impulse response
(Bilgisayar,Teknik) dürtü yanıtı
in response to
-e karşılık olarak
in response to
-e karşılık
response time
(Bilgisayar,Teknik) tepki süresi
spoke in response
karşılık vermek
spoken in response
karşılık vermek
stimulus response
(Dilbilim) uyaran tepki
survey response
(Bilgisayar) ankete yanıt
wait for a response
karşılık beklemek
acceleration response
ivmelenme tepkisi
amplitude response
genlik cevabı
audio response device
işitsel yanıt birimi
audio response unit
ses ile yanıt birimi
evasive response
kaçamak yanıt
frequency response
frekans cevabı
speak in response
karşılık ver
spoke in response
karşılık ver
spoken in response
karşılık ver
voice response
sesli yanıt
Emergency Response Plan
Acil müdahale planı
adaptive-response behavior
uyarlanır tepki davranışı
as a response to
-e karşılık olarak
as a response to
-e cevaben

She reported me that she didn't receive a mail as a response to her mail.

common response
Klasik cevap
dose-response
doz sonucundaki etkiler
emergency response team
Âcil müdahale ekibi
file response time
dosya yanıtlama zamanı, kütük yanıtlama zamanı
frequency response
(Mühendislik) Frekans yanıtsaması
image response
görüntü yanıtı, hayal yanıtı
in response to
Yanıt olarak, karşılık olarak, cevaben
in response to
cevaben
incident response team
Âcil müdahale ekibi
inquiry response
soruşturma yanıt
international disaster response law
uluslararası afet müdahale hukuku
lower frequency response
(Mühendislik) Alt frekans tepkisi
no response
cevap yok
positive response
olumlu yanıt
quick response
çabuk cevap
responses
cevaplar
responses
cevab
sexual response
Cinsel yanıt
stress response
stres tepkisi
system relevance response
sistem alaka yanıt
the speed of response
tepki hızı
the speed of response
karşılık verme hızı
thermal response
ışıl cevap, ışıl yanıt
upper frequency response
(Mühendislik) Üst frekans tepkisi
Air Force computer emergency response team
(Askeri) Hava Kuvvetleri bilgisayar acil müdahele timi
Bureau of Humanitarian Response
(Askeri) İnsani Yardım Bürosu
Emergency Response and Recovery Office
(Askeri) Acil Durum Cevap ve Kurtarma Dairesi
Federal response plan (USG)
(Askeri) Federal cevap planı (USG)
Initial Response Team
(Askeri) İlk Mukabele Takımı
acceleration response spectrum
(Çevre) ivme davranış spektrumu
accident response group
kaza müdahale ekibi
adaptive response
(Pisikoloji, Ruhbilim) uyumlayıcı tepki
adaptive response
(Tıp) adaptif tepki
air evacuation response
(Askeri) hava tahliye cevabı
alarm response teams
(Askeri) alarm tepki timleri
approach response
(Pisikoloji, Ruhbilim) yaklaşma tepkisi
audio response unit
(Otomotiv) sesli yanıt birimi
avoidance response
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçınma tepkisi
benchmark response
istatistiki alt sınır
catastrophic disaster response group (FEMA)
(Askeri) katastrofik felaket cevap grubu (Federal Acil Durum Yönetim Dairesi)
cellular response
(Tıp) sellüler cevap
chemical hazard response information system
(Askeri) kimyasal tehlike tepki bilgi sistemi
computer emergency response team
(Askeri) Bilgisayar acil müdahale timi
concentration response curve
(Tıp) konsanrasyn cevap eğrisi
conditioned emotional response
(Pisikoloji, Ruhbilim) şartlı duygusal tepki
consequence management response team
(Askeri) sonuç yönetimi cevap ekibi
contingency response program
(Askeri) muhemel durum cevap proramı
controlled response
(Askeri) KONTROLLU YANIT: Koşullara göre en avantajlı özel askeri yanıtı sağlayacak olan çok sayıdaki değişik uygulanabilir olan seçeneklerden birinin seçilmesi
controlled response
(Askeri) kontrollü yanıt
controlled response
(Pisikoloji, Ruhbilim) kontrol edilen tepki
controlled response
kontrollü tepki
controlling response
(Pisikoloji, Ruhbilim) kontrol eden tepki
crisis response operation
(Askeri) kriz müdahale harekatı
customer response rate
(Ticaret) müşteri yanıt oranı
delayed response
(Pisikoloji, Ruhbilim) gecikmeli tepki
differential response
(Pisikoloji, Ruhbilim) farklandırıcı tepki
disaster assistance response team; dynamic analysis and replanning tool
(Askeri) felaket yardımı tepki timi; dinamik analiz ve yeniden planlama aracı
disaster response group
afete müdahale grubu
dose response
(Çevre) doz sonucundaki etkiler
dose response curve
(Biyokimya) doz yanıtı eğrisi
dose response curve
(Biyokimya) doz yanıtlama eğrisi
dose response curve
(Denizbilim) düze yanıtlama eğrisi
dose response curve
(Denizbilim) düze yanıtı eğrisi
dynamic response
dinamik yanit
earthquake response spectrum
(Çevre) deprem davranış spektrumu
emergency response team (FEMA)
(Askeri) acil durum cevap takımı (FEMA)
escape response
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaçma tepkisi
evoked response audimetry
(Tıp) uyarılmış cevap odyometri
final report; frequency response
(Askeri) son rapor; frekans cevabı
final response
nihai yanıt
finite impulse response
(FİR) sonlu durtu yaniti
flexible response
(Askeri) ESNEK MUKABELE: Askeri kuvvetlerin, bir düşman tehdit veya taarruzuna mevcut şartlara uygun, yerinde faaliyetlerle gösterecekleri reaksiyon kabiliyeti. FLEXIBLE TABLE OF ORGANIZATION AND EQUIPMENT: ELASTİKİ TEŞKİLAT VE MALZEME KADROSU: İki veya daha çok tipte teşkilatı gösteren çizelge. Bu tip kadrolarda kullanılmak üzere seçilen teşkilat, yapılacak göreve, birliğin kapasitesine veya iş hacmindeki değişikliklere göre tayin edilir. Elastiki bir birlik, normal olarak, bir karargah ile bunun kuruluşuna veya emrine verilmiş çeşitli birliklerden oluşur. Ayrıca bakınız: "table of organization and equipment"
flexible response doctrine
(Politika, Siyaset) esnek karşılık doktrini
flight or fight response
(Pisikoloji, Ruhbilim) kaç-kavga et tepkisi
forced response
zorlanmis tepki
free response
dogal tepki
frequency response
frekans (siklik) yaniti
frequency response characteristics
frekans (siklik) yaniti ozellikleri
graduated mobilization response; ground mobile radar
(Askeri) yükseltilmiş seferberlik cevabı; yer seyyar radarı
graduated response
(Askeri) yükseltilmiş cevap
impulse response
durtu yaniti
in response to
cevap olarak
incompatible response
(Pisikoloji, Ruhbilim) çelişkili tepki
infinite impulse response
(İİR) sonsuz durtu yaniti
lens response
izin verilmeyen
lewis triple response
(Tıp) lewıs'in üçlü yanıtı
listening response
(Pisikoloji, Ruhbilim) dinleme tepkisi
minimum response levels
(Pisikoloji, Ruhbilim) minimum tepki düzeyleri
mission disaster response officer
(Askeri) felaket görevi sorumlu subayı
official response
(Ticaret) resmi yanıt
open loop frequency response
acik dongu siklik yaniti
orienting response
(Pisikoloji, Ruhbilim) yönelme tepkisi
positional response
konum belirleme yaniti
protective response
koruyucu karşı koyma
quick response graphic
(Askeri) çabuk cevap grafiği
quick response posture
(Askeri) çabuk cevap durumu
radio frequency; reserve force; response force
(Askeri) telsiz frekansı; ihtiyat kuvveti; cevap kuvveti
rapid response planning process
(Askeri) ani müdahale planlama süreci
rapid response team
acil müdahale ekibi
response time
yanıt süresi
ring response
yanıt zili
selected response
(Dilbilim) seçilmiş yanıt
service reception center; Single Integrated Operational Plan (SIOP) response cel
(Askeri) sınıf kabul merkezi; Tek Entegreli Harekat Planı cevap hücresi; standart ihtiyaçlar kodu; hayatı idame iyilrşmr merkezi
special medical augmentation response team
(Askeri) özel sıhhiye yardımı cevap timi
startle response
(Tıp) alarm tepkisi
startle response
(Pisikoloji, Ruhbilim) şaşırma tepkisi
startle response
(Politika, Siyaset) irkilme tepkisi
step response
basamak yaniti
target response
(Askeri) (NUCLEAR) HEDEF TEPKİ DERECESİ (NÜKLEER): Bir nükleer silah infilakının meydana getirdiği blast, ısı, ışık ve nükleer radyasyonun insanlar, malzeme ve teçhizat üzerindeki etkisi
task response
(Bilgisayar) görev yanıtı
theater planning response cell
(Askeri) harekat alanı planlama cevap hücresi
thermal response
(Fizik) ısıl yanıt
thermal response
(Fizik) ısıl cevap
time response
zaman yaniti
timed out waiting for response
(Bilgisayar) yanıt beklerken süre doldu
transient response
(Nükleer Bilimler) geçici hal davranışı
transient response
(Gıda) süreye bağımlı tepki
triple response of lewis
(Tıp) lewis’in üçlü cevabı
ultimate response final answer
nihai yanıt
unconditioned response
(Pisikoloji, Ruhbilim) şartsız tepki
vacuum response
(Pisikoloji, Ruhbilim) vakum tepkisi
Englisch - Englisch
An oracular answer
A reply to an objection in formal disputation
A verse, sentence, phrase, or word said or sung by the choir or congregation in sequence or reply to the priest or officiant
An answer or reply, or something in the nature of an answer or reply
An online advertising performance metric representing one click-through from an online ad to its destination URL
A versicle or anthem said or sung during or after a lection; a respond or responsory
The act of responding or replying; reply: as, to speak in response to a question
The act of responding
{n} an alternate answer, reply, return
The activity or behavior that a person performs in the presence of a particular stimulus
The change produced in an organism by a stimulus
the manner in which something is greeted; "she did not expect the cold reception she received from her superiors"
Any behavior that results from a stimulus or stimuli In instruction, it designates a wide variety of behavior which may involve a single word, selection among alternatives (multiple choice), the solution of a complex problem, the manipulation of buttons or keys, etc Self-Paced Learning Learning initiated and directed by the learner Either for leisure learning or as a result of being informed that we may need additional knowledge for a job, or school More and more training departments are developing courses that employees go through at their own pace The term is used by some organizations now to include computer-based, web-based and multimedia training
An answer or reply
#R - A response command results from the electrical grounding of an input from the MED ASSOCIATES interface and allows for sequential processing to occur A response is activated when the command issues an output from another source (e g , Hand switch) Denoted by #R, always located before a "^" command
A change in the specimen from its initial state For explosive components, a response is most often the successful function For biological specimen, a response if often a death for toxicological tests or a cure for pharmacological tests For a true sensitivity test, the response is binary, i e a clearly defined YES or NO to the question: "Did the specimen change?"
A repetition of the given subject in a fugue by another part on the fifth above or fourth below
The vibratory motion or force that results from some mechanical input
Response is a generic term which refers to any form of the tracer label measurement recorded by the detector instrument
The proportion or absolute size of a population that demonstrates a specific effect May also refer to the nature of the effect
{i} reply, answer, reaction
Reply to an objection in formal disputation
the activity or inhibition of previous activity of an organism or any of its parts resulting from stimulation
(a) The behavioral result of stimulation in the form of a movement or glandular secretion (b) Sometimes, any activity of the organism, including central responses (such as an image or fantasy) regardless of whether the stimulus is identified and whether identifiable movements occur (c) Products of the organism's activity, such as words typed per minute
a result; "this situation developed in response to events in Africa"
a statement (either spoken or written) that is made in reply to a question or request or criticism or accusation; "I waited several days for his answer"; "he wrote replies to several of his critics"
a bodily process occurring due to the effect of some foregoing stimulus or agent; "a bad reaction to the medicine"; "his responses have slowed with age"
A physiological change in a plant that is induced by an outside, usually environmental, condition
A reply from a trademark applicant to the U S Patent and Trademark Office (USPTO) after the USPTO has sent the applicant an initial refusal of registration (office action) A response is due after six months of receiving the office action, or else the application will be deemed abandoned
the speech act of continuing a conversational exchange; "he growled his reply"
The code for the response made by the applicant For example: If the applicant said they formed a pool, the code might be pool Codes will be provided and can be chosen from the drop down list box
A data item sent by the claimant to the verifier, and which the verifier can process to help check the identity of the claimant return to index S
For each request a complimentary response is generated This outgoing request from Zope is encapsulated in a response object, usually called RESPONSE or response
A combination of the amount of air resistance, efficiency of sound production, and other aspects of playability and player comfort Back
a phrase recited or sung by the congregation following a versicle by the priest or minister
The answer of the people or congregation to the priest or clergyman, in the litany and other parts of divine service
A kind of anthem sung after the lessons of matins and some other parts of the office
Coordinated third party (not owner/operator) emergency (e g , medical, fire, hazardous or explosive material handling), law enforcement, investigation, defense, or other crisis management service aimed at the source or cause of the incident
Information that is the result of a request to perform an activity or notification of an inability to perform the request GigaRing
The phase in a disaster when relief, recovery, and rehabilitation occur Also includes the delivery of services, the management of activities and programs designed to address the immediate and short-term effects of an emergency or disaster (Landesman definition)
Your response to an event or to something that is said is your reply or reaction to it. There has been no response to his remarks from the government
A message placed in a conference as a follow-up to a topic or to another response; or, a reply to an e-mail message
The value of the quantity being measured as indicated or otherwise provided by a measuring instrument
A significant decrease in the size of tumors as a result of treatment See Complete Response and Partial Response
A formal written answer to a petition filed with the court by the respondent
A message conforming to the Hypertext Transfer Protocol (HTTP) sent from the Web server to the user's Web browser that contains the resource specified by the corresponding request The response is typically a Web page See also request
a phrase recited or sung by the congregation following a versicle by the priest or minister a result; "this situation developed in response to events in Africa
Activities to address the immediate and short-term effects of an emergency or disaster Response includes immediate actions to save lives, protect property, and meet basic human needs Based on the requirements of the situation, response assistance will be provided to an affected State under the Federal Response Plan using a partial activation of selected ESFs or the full activation of all ESFs to meet the needs of the situation (FEMA 229)
responsal
response time
The time taken for the display of an instrument to move to a new value following a step change
response time
The time taken for a person (or human-controlled system) to respond to a request
response time
The period of time between a request for a service and the associated response; typically the request is caused by a user at a terminal hitting the return key, and the response is displayed on a screen
response time
The period of time between the application of a stimulus and the associated response from a cell or tissue
response times
plural form of response time
response inhibiton
Response inhibiton is also known as impulse control, is the ability to supress inappropriate responses that interfere with goal directed actions
response-rate
Response rate (also known as completion rate or return rate) in survey research refers to the ratio of number of people who answered the survey divided by the number of people in the sample. It is usually expressed in the form of a percentage. Example: if 1,000 surveys were sent by mail, and 257 were successfully completed and returned, then the response rate would be 25.7 %
response rate
The percentage of the total quantity of a mailing that generated a response
response rate
The percentage of people who responded to an offer, or the number of responses divided by the number of offers made
response rate
The proportion of those people originally drawn at random from the population who actually end up taking part in a survey This will show whether the data being collected accurately reflects the views of the population being interviewed If the response rate is low it is important to examine the profile of the sample and assess whether weighting or other methods would help to improve the quality of the data
response rate
The percentage of persons who actually respond to a survey out of the total number of persons who were asked to respond
response rate
The percentage of potential respondents with whom completed questionnaires are accomplished Examples The "return rate" of mailed-out questionnaires The percent of qualified computer users called who finish the interview Typically ineligible members of the sample are excluded from the denominator
response rate
The percentage of consumers who return a completed questionnaire
response rate
The number of responses received, usually expressed as a percentage of the total number of informants invited to respond see Response rate enhancement
response rate
The percentage of impressions of an ad that result in the ad being clicked Top
response rate
Percentage of prospects or customers who respond to a particular offer
response rate
the percentage of impressions that result in clicks Also called the click rate
response rate
The percentage of the originally identified sample that finally responds to the survey
response rate
Percent of returns from a mailing
response rate
The proportion of those people originally drawn at random from the population who actually end up taking part in a survey This will help indicate whether the data being collected accurately reflects the views of the population being interviewed If the response rate is low it is important to examine the profile of the sample and assess whether weighting or other methods would help to improve the quality of the data
response rate
The ratio of returned questionnaires to the survey designed universe Response Rate = Returns-------------------------Designed Universe x 100 The denominator is the number of designed subjects, whether a sample or a population, that was approached by mail, telephone, or other channel of investigation The numerator is the number of actual responses
response rate
Amount of responses received as a percentage of total promotions mailed
response rate
Percentage of patients experiencing a Complete Response or a Partial Response
response time
The time that elapses between sending a command to the computer and the receipt of the results at the workstation
response time
The time it takes a system to react to a given input The response time includes the transmission time, the processing time, the time for searching records and the transmission time back to the originator
response time
the time that elapses between a stimulus and the response to it
response time
Time between the sending of a request to a specific Internet server and the execution of that request Top
response time
1 The time required for the absolute value of the difference between the output and its final value to become and remain less than a specified amount, following the application of a step input or disturbance 2 The time required for the output to first reach a definite value after the application of a step input or disturbance 3 The time it takes for a controlled variable to react to a change in input
response time
The length of time between the occurrence of an event and the response of an instrument or circuit to that event
response time
The time period required by a biometric system to return a decision on identification or verification of a biometric sample
response time
The elapsed time between the end of an inquiry or demand on a computer system and the beginning of the response; for example, the length of time between an indication of the end of an inquiry and the display of the first character of the response at a user terminal For response time monitoring, the time from the activation of a transaction until a response is received, according to the response time definition coded in the performance class
response time
Top The time period required by a biometric system to return a yes or no decision on verification of a biometric sample
response time
The elapsed time between the end of an inquiry or demand on a computer system and the beginning of a response; for example, the length of the time between an indication of the end of an inquiry and the display of the first character of the response at a user terminal
response time
The response time or adjustment time is the time needed for the climate system or its components to re-equilibrate to a new state, following a forcing resultinsg from external and internal processes or feedbacks It is very different for various components of the climate system The response time of the troposphere is relatively short, from days to weeks, whereas the stratosphere comes into equilibrium on a time-scale of typically a few months Due to their large heat capacity, the oceans have a much longer response time, typically decades, but up to centuries or millennia The response time of the strongly coupled surface-troposphere system is, therefore, slow compared to that of the stratosphere, and mainly determined by the oceans The biosphere may respond fast, e g to droughts, but also very slowly to imposed changes See: Lifetime, for a different definition of response time pertinent to the rate of processes affecting the concentration of trace gases
response time
The amount of time required for a user to receive a reply to a request Usually the time elapsed between the user pressing a key to send the request and the return of the first character of the response
response time
  The time a system or functional unit takes to react to a given input (188)  Note: For example, in data processing, the response time perceived by the end user is the interval between (a) the instant at which an operator at a terminal enters a request for a response from a computer and (b) the instant at which the first character of the response is received at a terminal   In a data system, the system response time is the interval between the receipt of the end of transmission of an inquiry message and the beginning of the transmission of a response message to the station originating the inquiry
response time
The time required for an instrument to register a designated percentage (frequently 90%) of a step change in the variable being measured
response time
The time lag between sending a request and receiving the data Response time can be applied to a complete computer system, as in the time taken to look up a certain customer record
response time
The elapsed time between the end of an inquiry and the beginning of the response
response time
The time it takes the call centre to respond to transactions that do not have to be handled when they arrive (e g , correspondence or e-mail) See Service Level
response time
The elapsed time between the generation of the last character of a message at a terminal and the receipt of the first character of the reply It includes terminal delay and network delay
response time
how long it takes the computer to respond when data is entered
response time
The average amount of time a caller must wait before action is taken to resolve a reported issue
response time
The time it takes a system to react to a given input The response includes the transmission time, the processing time, the time for searching records and the transmission time back to the originator
response time
The amount of time in which it will take a watershed to react to a given rainfall event
response time
time it takes for one to respond to a sudden stimulus; period of time between sending a command instruction to a computer and the output of results
response time
The time measured from before the socket() call which creates the socket descriptor through the close() of that socket This means that if, for some reason, the call to socket() took a long time then that would be counted towards the reponse time There are separate counters for measuring how long it took to connect to the web server, how long it took to receive the response header, how long to get the body of the response If called with the -R option then each webclient will dump these timers into a log but they're otherwise unused Only successful connections are counted towards the response time
response time
The amount of time it takes for a device to react to an input signal
response time
The time it takes a publisher to reply to a submission, usually measured in months
response time
(Ticaret) The measure of the delay between a request and its answer
response time
The time it takes the call center to respond to transactions that do not have to be handled when they arrive (e g , correspondence or e-mail) See Service Level
response time
Response time is the time taken for a computer to do something after you have given an instruction. The only flaw is the slightly slow response times when you press the buttons
response to stress
reaction to pressure
reflex response
The outcome carried out by the motor effector as a result of the reflex arc
allergic response
The response of the immune system to an allergen
canned response
a predetermined response to a common question, frequently used in text based environments
cell-mediated immune response
An immune response produced by the lymphokines secreted when sensitized T cells directly attack foreign antigens
conditioned response
a conditioned reflex
emergency response
An effort by public safety personnel and citizens to mitigate the impact of an incident on human life and property
immune response
The body's integrated response to an antigen, mediated by lymphocytes
nuclear response function
A relationship that describes the probability of a particle that collides with another being scattered in any particular manner
orientating response
An animal's response to a stimulus in which the animal moves in a way that allows it to better evaluate the nature of the stimulus. It can then better respond to danger through "fight or flight"
emergency response team
An Emergency Response Team are the group of persons directly involved, and prepared for, a Emergency Incident
fight-or-flight response
The fight-or-flight response, also called hyperarousal or the acute stress response, was first described by Walter Cannon in 1915. His theory states that animals react to threats with a general discharge of the sympathetic nervous system, priming the animal for fighting or fleeing. This response was later recognized as the first stage of a general adaptation syndrome that regulates stress responses among vertebrates and other organisms
frequency response
Frequency response is the quantitative measure of the output spectrum of a system or device in response to a stimulus, and is used to characterize the dynamics of the system
incident response team
An Incident Response Team are the group of persons directly involved, and prepared for, a Emergency Incident
A response
respond
Computer Emergency Response Team
CERT, team that handles emergency problems on the Internet (such as breaking into information security systems, cancellation of service, etc.)
No Response Necessary
no need to answer (Internet)
anamnestic response
renewed rapid production of an antibody on the second (or subsequent) encounter with the same antigen
biological response modifier
A substance, such as interferon, that is produced naturally or manufactured as a drug designed to strengthen, direct, or restore the body's immune response against infection or cancer
cell-mediated immune response
an immune response (chiefly against viral or fungal invasions or transplanted tissue) that involves T cells
conditioned emotional response
an emotional response that has been acquired by conditioning
conditioned response
A new or modified response elicited by a stimulus after conditioning. Also called conditioned reflex
demand response
(Ticaret) The methods used to respond to outside product demand that include producing to stock or to order, fill rate % and other targets
frequency response
A graph of a system's response to a different frequency input signals
frequency response
The frequency response of a system is a curve showing how well the system passes various frequencies A filter is characterized by the shape of its frequency response Good audio systems have a flat frequency response in the audible range of 20 to 20,000 Hertz
frequency response
The range of frequencies over which the transducer voltage output will follow the sinusoidally varying mechanical input within specified limits
frequency response
A term which describes the relationship between a device's input and output with regard to signal frequency and amplitude 2
frequency response
The change of gain with frequency
frequency response
The range of signal frequencies supplied by an amplifier or reproduced by a speaker or microphone, as specified by the upper and lower bounds of the frequency range in Hertz (Hz) Typically, 20Hz to 20kHz encompasses the full range of human hearing and separate audio speakers generally serve different segments of this range
frequency response
The range of frequencies over which a device operates as expected
frequency response
A measure of the output of gain of a device across a range of frequencies of the input signal
frequency response
How sensitive an electronic device (mic, amplifier, speaker, etc ) is to various frequencies; often communicated with a graph
frequency response
The portion of the frequency spectrum over which a device can be used, within specified limits of amplitude error
frequency response
How well a circuit or system transmits the frequencies that are applied to it (e g , The frequency response of my new amplifier was virtually flat from 20 Hz up to 20,000 Hz )
frequency response
How the different frequencies are reproduced in a system The human ear, at its best, has a frequency response of about 20 Hz to about 20 KHz (20,000 cycles per second) Good electronic audio equipment may have a response of 20 Hz to 20 KHz plus or minus 1 dB
frequency response
Range of frequencies that will operate in a given electrical circuit See optical frequency response
frequency response
(electronics) a response depicting the output-to-input ratio of a transducer as a function of frequency
frequency response
The frequency domain response of a circuit to a periodic input signal; a description of how a circuit will behave in the presence of an input signal that continuously repeats
frequency response
The characteristic of a device denoting the range of frequencies over which it may be used effectively
frequency response
The range of frequencies that a device can reproduce or record The human ear has a frequency response of roughly 20 to 20,000 Hz
frequency response
- The range of frequencies that a component is capable of playing This measurement is meaningless unless a tolerance is included, like +/- 3dB A wider frequency response and narrower tolerances indicate better performance
frequency response
The ability of a system or elements of the system to react or respond to a change in system frequency
frequency response
a measure of how "wide" a set of frequencies an amplifier will pass Typically, this is specified as the frequency span between the lower and upper points where the amplitude of the signal has fallen off -3dB, or 0 707 times the midband voltage level Closely related is the term "flatness", which specifies the deviation from center in the passband
frequency response
the frequency range to which a system, or any part of it, can respond Unless a limit of variation in intensity is stated, this specification is meaningless
frequency response
(electronics) a graph of frequency response with signal amplitude or gain plotted against frequency
frequency response
A graph which shows how a system or piece of equipment or even an environment such as a room responds to different frequencies Ideally, for audio work the graph should plot a flat line from below 20 Hz to above 20 kHz In practise this is often not achieved, and the line will fluctuate up and down between these points, indicating that the equipment or environment makes some frequencies louder or quieter than others Humans have a well documented "non-flat" response and this is the response used to specify the dB(A) scale for determining loudness The term should not be confused with bandwidth which concerns itself only with the attenuation above an upper limit frequency and below a lower limit frequency and does not concern itself with the range between them
frequency response
The range of frequencies the speaker will reproduce (lowest frequency to the highest) The wider the range, the better While the optimal normal is 20 - 20,000 Hz (Hertz), the range of human hearing for individuals is often much more restricted A good speaker system however, will reproduce as much of this range as possible, to cover all variations
frequency response
The range of frequencies that are reproducible by a speaker or electronic component
frequency response
The range where a consistent or constant level (in decibels) is found after testing a speaker system with sine waves Also, the statement of the results of this measurement, expressed in decibels of the change in amplitude within the constant frequency amplitude range, for example: +/- 3 dB from 35 Hz to 20 kHz Generally, a wide range with low variation in amplitude in that range is desirable
frequency response
1 The portion of the frequency spectrum which can be sensed by a device within specified limits of amplitude error
frequency-response curve
(electronics) a graph of frequency response with signal amplitude or gain plotted against frequency
galvanic skin response
a change in the electrical properties of the skin in response to stress or anxiety; can be measured either by recording the electrical resistance of the skin or by recording weak currents generated by the body
galvanic skin response
A change in the ability of the skin to conduct electricity, caused by an emotional stimulus, such as fright
humoral immune response
an immune response (chiefly against bacterial invasion) that is mediated by B cells
immune response
Any defensive reaction to foreign material by the immune system
immune response
The activity of the immune system against foreign substances (antigens)
immune response
The immune response is the general reaction of the body to substances that are foreign or treated as foreign It may take various forms e g antibody production, cell-mediated immunity, immunological tolerance, or hypersensitivity (allergy)
immune response
The actions taken by the immune system when it detects something harmful in the body Harmful things are recognized by their antigens, and then they are killed or neutralized
immune response
A defensive action by the immune system to an infection or foreign material
immune response
Recognition and attack of foreign substances or organisms by the host immune system
immune response
the activity of the immune system (e g , against a microorganism or cancerous cell)
immune response
The reaction of the immune system to foreign substances
immune response
A physiological response produced in humans and higher animals, to defend the body against the introduction of foreign material "Hay fever," for example, is the response sometimes produced by the human immune system to the inhalation of pollen Source : PhRMA Genomics
immune response
is the reaction of the immune system against foreign substances When this reaction occurs against substances or tissues within the body, it is called an autoimmune reaction
immune response
The response of the immune system to antigens There are two types of immune response produced by two populations of lymphocytes B-cells are responsible for humoral immunity, producing free antibodies that circulate in the blood stream; T-cells are responsible for cell-mediated immunity
immune response
An integrated bodily response to an antigen, especially one mediated by lymphocytes and involving recognition of antigens by specific antibodies or previously sensitized lymphocytes
immune response
The reaction of the body to substances that are foreign or treated as foreign It may take various forms, eg, antibody production, cell-mediated immunity, immunological tolerance, or hypersensitivity (allergy) (IPCS)
immune response
reaction of the body to protect against the presence of foreign material or antigens
immune response
A specific reaction of the reticuloendothelial system toward a foreign antigen
immune response
The body's reaction to a foreign substance
immune response
The reaction of the immune system against foreign substances When this reaction occurs against substances or tissues within the body, it is called an autoimmune reaction
immune response
The total immunological reaction of an organism The immune response includes antibody production, cell-mediated immunity, and complement activation
immune response
the reaction of the body to substances that are foreign or are interpreted as being foreign See antigen and antibody
immune response
The reactions of the immune system to foreign substances
immune response
- the immune system's normal and expected reaction to any foreign matter in the body, including the transplanted kidney
immune response
the activity or response of the immune system against foreign substances
immune response
The body’s defence against foreign objects or organisms, such as bacteria, viruses or transplanted organs or tissue
immune response
a bodily defense reaction that recognizes an invading substance (an antigen: such as a virus or fungus or bacteria or transplanted organ) and produces antibodies specific against that antigen
immune response
The activity of the immune system against foreign substances
immune response
The reaction of the body to an antigen, for example an infectious agent or an immunization, or to the tissues of another individual as in an allogeneic transplant
in response to
in reaction to, in answer to
incident response
- Detection and identification of a traffic incident, implementation of appropriate responsive actions and handling of the traffic until normal traffic conditions have been restored
incident response
The ability to deliver the event or set of events to an incident management system or a HelpDesk system to resolve and track incidents
incident response
Incident Response is viewed as part of Incident Handling All actions related to the first reaction on a new incident are covered
instant response
immediate answer, immediate response
interactive voice response
Computer technology that turns the telephone into a communications channel between a caller and a computer database By touching the keys on a touch-tone phone, a caller can trigger a recorded response for information, gain access to information or carry out a payment transaction An interface converts the phone'' pulses into data that the computer can understand
interactive voice response
A software application, enables users enter data on a telephone keypad or input information by voice The software can then process the input and route the caller to the appropriate extension IVR can be used for specific information lookup, call forwarding, polls, and simple order entry transactions
interactive voice response
IVR refers to an obnoxious system that can decode DTMF signals-usually with the intent of never letting you talk to a human being If you agree, press 1; if you disagree, press 2 To hear these choices again, press star-8-star-4-2-pound-star An "automated attendant" answering your main telephone number, instead of a human switchboard operator, constitutes an IVR application
interactive voice response
More than "voice mail," IVR offers the callers menus and instructions to obtain information by telephone
interactive voice response
Greeting system that lines up inbound calls directly in the appropriate queues The IVR unit greets the customers when they call and allows them to interact with the ACD through their telephone keypad
interactive voice response
A voice processing system that interfaces with a database and gives callers specific data based on unique information they have given it, either by entering certain digits on the touch-tone phone or via speech recognition Banking by phone is an example of an IVR application
interactive voice response
A technology where someone uses a touch-tone
interactive voice response
An IVR is a menu-driven system which enables callers to select certain options using the telephone keypad
interactive voice response
A telecommunications computer, also called an Voice Response Unit (VRU), that responds to caller entered touch-tone digits The IVR responds to caller entered digits in much the same way that a conventional computer responds to keystrokes or a click of the mouse The IVR uses a digitized voice to read menu selections to the caller The caller then enters the touch-tone digits that correspond to the desired menu selection The caller entered digits can invoke options as varied as looking up account balances, moving the call within or to another ACD, or playing a pre-recorded announcement for the caller
interactive voice response
An automated call handler Most IVR systems can be configured to deliver appointment reminders and lab results, provide information-on- demand via menu choices and keep a log of callers "Voice response" refers to the systems's ability to "speak" the menu choices and data results to the caller IVR is one form of computer telephony integration
interactive voice response
-A combination of hardware and software that allows a person to ask questions and provide answers by pressing keys on their touch-tone phone IVR systems are used to automate data entry, eliminating the need for 24-hour staffing of very routine jobs
interactive voice response
A telecommunications system that uses a prerecorded database of voice messages to present options to a user, typically over telephone lines User input is retrieved via tone key presses When used in conjunction with voice mail, for example, these systems typically allow users to store, retrieve, and route messages, as well as interact with an underlying database server, which may allow for automated transactions and data processing
interactive voice response
The process in which the voice processing system prompts the caller for information which can then be used as a search key to a database The result of the search is subsequently reported back to the caller A typical and most common application of IVR is in the banking system A caller calls the bank's IVR lines, enters an account number, and receives information such as account balance, last check cleared, etc
interactive voice response
TOP
interactive voice response
Automates the handling of calls by interacting with one or more online databases Allows customer to access information directly without going through a call center employee
interactive voice response
An application that allows the calling customer to perform a computerized function, such as retrieving information by pressing keys on the telephone keypad
interactive voice response
A form of Automatic Call Distribution that uses computing and telecommunications technology to provide callers, in the better applications, with choice and control over the routing of their call Although disliked by some, particularly the poorly designed systems, a growing proportion of callers now expect to be able to transact business through an IVR system when they choose to do so Although some calls are undoubtedly more suited to 'live' interaction, at other times IVR may be more appropriate because it allows Customers to complete transactions faster, at any time of the day or night, without having to wait in a queue
interactive voice response
Software that can convert human speech into an interactive experience
interactive voice response
A telephone call receiving unit that permits callers to select the information they want by pressing the appropriate number on their telephone keypad It enables an organization to offer various options for callers so they can receive specific information automatically
interactive voice response
Allows callers to conduct business or obtain information without talking to a member of your staff IVR asks customers to respond to questions and electronically provides the appropriate response
quick response
-A management approach intended to make the manufacturing and supply of products to retail faster and more efficient, resulting in lower inventories, faster turns, and higher in-stock service of retail, particularly in general merchandise (See ECR, Supply Chain Management )
quick response
(QR) - A retail philosophy developed by VICS, permitting the receipt of goods from suppliers at the retail site based upon the sales of the supplier's goods that are transmitted to the supplier on a periodic basis Sales are generally recorded using bar codes and transmission between retailer and supplier occurs through the use of EDI standards - X 12 in the US and EDIFACT in Europe
quick response
A partnership between a supplier and retailer through which orders are replenished automatically via computer link up to reduce out-of-stocks, forced markdowns and operating costs The partnership enables better response to customer needs through the sharing of point-of-sale scan data, EDI and bar coding
quick response
A method of maximizing the efficiency of the supply chain by reducing inventory investment
quick response
A business strategy for reducing inventory in the pipeline and shortening the cycle time for a product to be made, distributed and sold Point of sale information is electronically transmitted back to the store supplier, who is responsible for adequate supply at the store
quick response
A retail industry strategy using business rules and technologies that shortens cycle time from suppliers to vendors in response to retail customers' demands
quick response
A short time period between metal sensing and peak audio/ visual indicator indication usually associated with all frequency ranges of TR detectors
quick response
  A short time period between metal target sensing and a peak audio/visual indicator appearing Usually associated with all frequency ranges of TR detectors See RECOVERY SPEED
quick response
A strategy widely adopted by general merchandise and soft-lines retailers and manufacturers to reduce retail out-of-stocks, forced markdowns and operating expenses These goals are accomplished through shipping accuracy and reduced response time QR is a partnership strategy in which suppliers and retailers work together to respond more rapidly to the consumer by sharing point-of-sale scan data, enabling both to forecast replenishment needs EDI and bar coding are used to speed the flow of information and product
quick response
A mechanism in MnVU that allows employers to receive quick responses to requests for customized training (coming soon)
quick response
Also QR Refers to technologies, procedures and practices used in the retail industry to eliminate supply chain waste and inefficiencies
quick response
Systems that attempt to provide quick turnaround and reduced lead time based on the location and level of inventory, and linked communications systems that quickly translate and evaluate changes in customer requirements based on usage and POS data
responses
Any user may post responses to any unfrozen item in any conference that he can join Responses are appended onto the item, with each response having its own number sequentially assigned Like the text of an item, responses may be hidden or erased, but they cannot be edited once posted
responses
The questionnaires actually returned See Achieved response
response
Favoriten