ratio

listen to the pronunciation of ratio
Englisch - Türkisch
oran

Ekran, 4:3 en-boy oranına sahip. - The screen has an aspect ratio of 4:3.

Kanal düşük sinyal-gürültü oranına sahip. - The channel has low signal-to-noise ratio.

{i} orantı
{i} rasyo

İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır. - Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers.

Rasyonel olmaya çalışalım. - Let's try to be rational.

proporsiyon
katsayı
nispet
(Tıp) Oran, nisbet, derece
(Ticaret) nisbet
hız

Uygulama, vücut kütle indeks oranını hızlı bir şekilde hesaplamanı sağlıyor. - The application allows you to quickly calculate the ratio of body mass index - BMI.

oram
ratio legis
(Latin) kanunun amacı
ratio meter
(Bilgisayar,Teknik) oranölçer
ratio of concentration
konsantrasyon oranı, derişme oranı
ratio of expansion
(gaz) genişleme oranı
ratio IQ
(Pisikoloji, Ruhbilim) oranlı IQ
ratio detector
oran sezicisi
ratio meter
oranolcer
ratio method
(Askeri) ölçek ayarlama usulü
ratio method
(Askeri) ÖLÇEK AYARLAMA USULÜ: Bir fotoğrafı kullanılacağı mozaik haritanın ölçeğine uydurmak için yapılması gereken büyütme veya küçültme miktarının tayini usulü
ratio print
(Askeri) ORANLI BASKI: Fotoğrafçılıkta büyütme veya küçültme ile negatifinden değişik boydaki baskı
ratio print
(Askeri) oranlı baskı
ratio scale
(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) oran ölçeği
ratio scale
oranlı ölçek
rate, ratio
oran
activity ratio
aktivite oranı
aspect ratio
(Bilgisayar) en/boy oranı
aspect ratio
(Bilgisayar) görünüm oranı
aspect ratio
(Pisikoloji, Ruhbilim) görüş oranı
availability ratio
yararlanılırlık oranı
axle ratio
(Otomotiv) aks oranı
benefit cost ratio
(Ticaret) karlılık endeksi
benefit cost ratio
(Ticaret) fayda maliyet oranı
bond ratio
(Ticaret) tahvil oranı
completion ratio
çağrı sonuçlanma oranı
concentration ratio
(Ticaret) yoğunlaşma oranı
coverage ratio
(Ticaret) karşılama oranı
creep ratio
akma oranı
creep ratio
sünme oranı
crop moisture ratio
(Çevre) ürün nem oranı
damping ratio
(Bilgisayar,Teknik) sönüm oranı
dependency ratio
(Sigorta,Ticaret) bağımlılık oranı
distribution ratio
(Biyokimya) dağılım oranı
duty ratio
(Bilgisayar) çalışma doluluk oranı
duty ratio
(Bilgisayar,Ticaret) çalışma doluluğu oranı
employment ratio
(Ticaret) istihdam oranı
equity ratio
(Ticaret) özvarlık oranı
error ratio
(Bilgisayar) hata oranı
expansion ratio
(Askeri,Havacılık) genişleme oranı
financial ratio
(Ticaret) finansal oran
folding ratio
(Bilgisayar) katlama oranı
gear ratio
(Otomotiv) dişli oranı
glide ratio
(Havacılık) süzülme oranı
golden ratio
(Matematik) altın kesit
golden ratio
(Matematik) altın oran
hedge ratio
(Ticaret) korunma oranı
height ratio
(Bilgisayar) yükseklik oranı
hit ratio
yakalama oranı
interest ratio
faiz oranı
inventory turnover ratio
(Ticaret) envanter dönüşüm hızı
likelihood ratio test
(Bilgisayar) olabilirlik oran sınaması
likelihood ratio test
(Bilgisayar,Teknik) olabilirlik oranı testi
mixing ratio
(Meteoroloji) karışma oranı
mixture ratio
karışım oranı
opportunity cost ratio
(Ticaret) fırsat maliyeti oranı
pitch ratio
(Havacılık) adım oranı
precision ratio
hassaslık oranı
precision ratio
duyarlılık oranı
profitability ratio
(Ticaret) karlılık oranı
request ratio
(Ticaret) karşılık oranı
reserve ratio
(Ticaret) yasal yedek oranı
reserve ratio
(Ticaret) rezerv oranı
reserve ratio
(Ticaret) karşılık oranı
return ratio
(Ticaret) verim oranı
revenue account ratio
(Ticaret) gelir hesabı oranı
sacrifice ratio
(Ticaret) fedakarlık oranı
sensitivity ratio
duyarlılık oranı
slenderness ratio
(Askeri,İnşaat) narinlik oranı
solvency ratio
(Ticaret) ödeme gücü oranı
split ratio
(Tıp) bölünme oranı
standing wave ratio
duran dalga oranı
subsidence ratio
(Gıda) alçalma
suppression ratio
iniklik oranı
void cement ratio
çimento boşluk oranı
weight ratio
(Otomotiv) ağırlık oranı
yield ratio
(Ticaret) getiri oranı
yield ratio
(Ticaret) verim oranı
activity ratio
işleklik oranı
air fuel ratio
hava yakıt oranı
alpha ratio
alfa oranı
area ratio
alan oranı
aspect ratio
en boy oranı
asphalt void ratio
asfalt boşluk oranı
axial ratio
eksenel oran
bath ratio
banyo oranı
branching ratio
dallanma oranı
breeding ratio
üretim oranı
burnout ratio
yanma oranı
california bearing ratio
california taşlama oranı
capacity ratio
kapasite nispeti
capture ratio
yakalama oranı
carbon nitrogen ratio
karbon azot oranı
carrier to noise ratio
taşıyıcı gürültü oranı
cash ratio
disponibilite oranı
charge mass ratio
yük kütle oranı
common ratio
ortak oran
complex ratio
kompleks oran
compression ratio
sıkıştırma oranı
compression ratio
kompresyon oranı
conductance ratio
iletkenlik oranı
contrast ratio
kontrast oranı
control ratio
kontrol oranı
conversion ratio
dönüşüm oranı
critical compression ratio
kritik sıkıştırma oranı
cross ratio
çapraz oran
current ratio
cari oran
deviation ratio
sapma oranı
dividend payout ratio
temettü ödeme oranı
dividend price ratio
temettü fiyat oranı
exchange ratio
değişim oranı
expansion ratio
genleşme oranı
financial ratio
mali oran
focal ratio
odak oranı
gyromagnetic ratio
mıknatıslı fırdolanım oranı
humidity mixing ratio
nem karışım oranı
hydrogen water vapour ratio
hidrojen su buharı oranı
impedance ratio
empedans oranı
inverse ratio
ters oran
isotopic ratio
izotopik oran
lecithin sphingomyelin ratio
lesitin/sfingomiyelin oranı
lift drag ratio
kaldırma sürükleme oranı
likeli ratio test
oran testi
likelihood ratio
olabilirlik oranı
liquidity ratio
likidite oranı
liquor ratio
banyo oranı
mark space ratio
darbe boşluk oranı
pressure ratio
basınç oranı
sex ratio
cinsiyet oranı
throughput ratio
iş/zaman oranı
velocity ratio
hız oranı
Poisson's ratio
Poisson katsayısı
abundance ratio
bolluk oranı
capital adequacy ratio
(Ekonomi) Sermaye yeterlilik oranı
coverage ratio
borçları kapsayan gelir oranı

ratio of income used to cover specific debts as opposed to total company debts (Accounting).

debt equity ratio
borç özkaynak oranı
debt-to-equity ratio
borç-to-öz sermaye oranını
delinquency ratio
suç oranı
domestic cost ratio
yurtiçi maliyet oranı
expense ratio
gider oranı, masraf nispeti
expenses ratio
masraf oranı
factor use ratio
üretim faktörü kullanma oranı
feedback ratio
geribesleme oranı
fineness ratio
incelik oranı
geometric ratio
geometrik orantı
golden ratio
Altın oran, doğada sayısız canlının ve cansızın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Doğada bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, yüzyıllarca sanat ve mimaride uygulanmış, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Doğada en belirgin örneklerine insan vücudunda, deniz kabuklulularında ve ağaç dallarında rastlanır. Platon'a göre kozmik fiziğin anahtarı bu orandır. Altın oranı bir dikdörtgenin boyunun enine olan "en estetik" oranı olarak tanımlayanlar da vardır
gyromagnetic ratio
mıknatıslı firdolanım oranı
harmonic ratio
armonik oran, uyumlu oran
humidity ratio
(Mühendislik) belirli bir hacimde veya nemli hava örneğinde havadaki su buharının kuru hava kütlesine oranı.Nemlilik oranı
hydrogen water vapour ratio
hidrojen su buhari oranı
incremental capital output ratio
(Ekonomi) Marjinal sermaye/hasıla katsayısı
loan to value ratio
İpotekli Konut Kredisi Tutarının Gayrimenkulün Değerine Oranı
mark space ratio
darbe-boşluk oranı
miss ratio
kaçırma oranı
mixing ratio
karışım oranı
noise ratio
gürültü oranı
novelty ratio
yenilik oranı
odds ratio
(İstatistik) Olasılık Oranı (OO)
operating ratio
işletim oranı
output ratio
çıkış oranı
payout ratio
ödeme oran
price earnings ratio
fiyat kazanç oranı
price-earning ratio
(Finans) Bir hisse senedinin cari piyasa fiyatının firmanın vergiden sonra hisse başına düşen net gelirlerine bölünmesiyle elde edilen oran
price-earnings ratio
fiyat kazanç oranı
price-to-earnings ratio
fiyat-kazanç oranı
receivable turnover ratio
alacak devir hızı oranı
reserve requirement ratio
mevduat munzam karşılık oranı
serviceability ratio
hizmet verebilirlik oranı
void ratio
boşluk oranı
w/c ratio
(İnşaat) (water/cement ratio) Su/çimento oranı
worker turnover ratio
işgücü dönüşüm oranı oranı
Englisch - Englisch
The relative magnitudes of two quantities (usually expressed as a quotient)
A judicial decision
A number representing a comparison between two things
The value obtained by dividing one quantity by another
{i} proportional relation, relationship of quantity or size between two things
The relative size of two quantities expressed as the quotient of one divided by the other; the ratio of a to b is written as a: b or a/b
A ratio is a relationship between two things when it is expressed in numbers or amounts. For example, if there are ten boys and thirty girls in a room, the ratio of boys to girls is 1: 3, or one to three. The adult to child ratio is 1 to
A comparison expressed as a fraction For example, there is a ratio of three boys to two girls in a class (3/2, 3: 2)
W3S3 ratios a relationship between two amounts, represented by a pair of numbers showing how much bigger one amount is than the other proportion the ratio of sth to sth. Quotient of two values. The ratio of a to b can be written a: b or as the fraction a/b. In either case, a is the antecedent and b the consequent. Ratios arise whenever comparisons are made. They are usually reduced to lowest terms for simplicity. Thus, a school with 1,000 students and 50 teachers has a student/teacher ratio of 20 to
The number or degree of one class of things in relation to another, or between one thing and another, expressed as a proportion Example: In a car, the ratio of tires to steering wheel is 4 to 1, often wriiten 4: 1
A fractional relationship of one number to another
A measure of the relative size of two numbers Usually, financial ratios are expressed as a times multiple (x) or a percentage (%) Ratios provide a quick way to compare a company to its performance over time, to other companies in the same industry, and to the industry average
A measure of the relative size of two numbers Usually, financial ratios are expressed as a times multiple (x) or a percentage (%) Ratios provide a quick way to compare a company to its performance over time, to other companies in the same industry, and to the industry average
The relation between to quantities Ratios can be expressed in words, fractions, decimals or percents E g , the ratio given when a team wins 4 out of 6 games can be said a 4: 6 or four out of six or 4/6
Denotes the relationship of items within and between comparisons of balance sheet items with profit-and-loss items; operating ratios are those derived from comparisons of items of income and expense
The relation which one quantity or magnitude has to another of the same kind
the relation between two quantifies expressed as the number of times one is greater than the other
The relationship between two figures from the financial statements designed to show the profitability or effectiveness of the management within a company Ratios have no absolute significance, and are only relevant for comparisons over the history of the company or between companies in the same sector
The ratio of 2 numbers is the first number divided by the second number For example, the ratio of 8 to 4 is 2
A comparison of two numbers For example: 3: 7
A comparison of two quantities A fraction can be interpreted as a ratio of two numbers, but arithmetic operations on ratios and fractions are different
A reference to either the turns ration or to the voltage ration of the transformer It's the ration between the primary and the secondary For example, a transformer with a 480-volt primary and a 120-volt secondary has a ratio of 4 to 1
A comparison of two quantities, expressed as a fraction
There are so called ratio (FTP) servers If you want to download (copy it to your own harddisk) some file you first have to upload ( copy to the FTP server ) a certain amount of data A file ratio of 1: 5 means you have to upload 5 files before you are allowed to download one
Denotes relationships of items within and between financial statements, e g , current ratio, quick ratio, inventory turnover ratio and debt/net worth ratios
Comparison of two figures used to evaluate business performance, such as debt/equity ratio and return on investment
A fixed relation in degree, number, etc between two similar things; a proportion; a measured comparison Also, the indicated quotient of two mathematical expressions; the relationship in quantity, amount, or size between two or more things (If pears and apples are in a 5: 2 ratio, then if there are 25 pears, there are 10 apples )
It is expressed by the quotient of the division of the first by the second; thus, the ratio of 3 to 6 is expressed by &frac36; or ½; of a to b by a/b; or (less commonly) the second term is made the dividend; as, a: b = b/a
A reference to either the turns ratio or the voltage ratio of a transformer
the relationship of a flag's width to its length, e g France is 2: 3; Germany is 3: 5, Russia is 1: 2
A score that may have a value of zero or greater that is derived by dividing a count of one type of data by a count of another type of data (e g , the number of patients with central lines who develop infection divided by the number of central line days)
The ratio of the width to the height of a rectangle is called an aspect ratio, an example of which is the golden ratio of classical architecture. When two ratios are set equal to each other, the resulting equation is called a proportion
Hence, fixed relation of number, quantity, or degree; rate; proportion; as, the ratio of representation in Congress
the relationship of a flag's width to its length, e g France is 2: 3; Germany is 3: 5, Canada is 1: 2 See also page on Ratios of Flags
A ratio is the quotient of two numbers (See also quotient and proportion ) Example: The ratio of 4 to 3 is expressed as 4 : 3 or 4 3
ratio decidendi
A judicial decision on a point of law as opposed to an obiter dictum which is merely a judicial opinion
ratio variable
A variable with the features of interval variable and, additionally, whose any two values have meaningful ratio, making the operations of multiplication and division meaningful
ratio variables
plural form of ratio variable
ratio analysis
A way to analyze financial statements by comparing a series of ratios
ratio analysis
A tool used by analysts which utilizes the relationship between accounting figures and their trends over time to establish values and evaluate risks
ratio analysis
examination of calculated indices based on accountants' reports
ratio analysis
A way of expressing relationships between a firm's financial numbers Ratios are most commonly used to analyze the financial and operational characteristics of a company in an industry, market, or region Ratios give managers a tool to conduct comparison and trend analysis
ratio analysis
A way of expressing relationships between a firm's accounting numbers and their trends over time that analysts use to establish values and evaluate risks
ratio analysis
A comparison of relationships among account balances Ratios are most useful when compared with other entities and industry averages and when compared within a single entity over time
ratio analysis
A business reports historical, results of operations and financial position But investors and owners may need more information about how a company is performing, and ratio analysis is frequently the first way someone would go about analyzing financial information Ratio analysis can involve a comparison of items within a single year's financial statement, or a comparison of a ratio over a period of time (say five years), or a comparison of one or more ratio's of the company in question with that of a composite company in the same industry
ratio analysis
a method of analyzing a business by looking at its balance sheet and income statement
ratio decidenti
part of a legal ruling that directly determines an issue brought before the court
P/E ratio
the price per share of the stock divided by the earnings per share of that stock
Poisson's ratio
Of a material in tension or compression, the ratio of the strain in the direction of the applied load to the strain normal to the load. Abbreviated ν
Texas ratio
A measure of a bank's creditworthiness, equal to ratio of the bank's nonperforming loans to the sum of its tangible equity capital and loan-loss reserves
aspect ratio
The ratio of an object's longest dimension to its next-longest dimension
aspect ratio
The ratio of width to height in a flat surface or 2-dimensional abstract construction, such as an image, character, or pixel. 4: 3 (or 1.33: 1) is the standard ratio for NTSC video. 1.85: 1 and 2.35: 1 are the most common aspect ratios for motion pictures
compression ratio
The ratio of the size of compressed data after the execution of some compression algorithm to the size of the original data
compression ratio
The ratio of the volume between the cylinder head of an internal combustion engine and the piston before and after the compression stroke
credit-deposit ratio
the proportion of loan-assets created by banks from the deposits received
deviation ratio
The ratio of maximum permitted frequency deviation, σmax to the maximum permitted modulating frequency, fimax
eudismic ratio
Alternative spelling of eudysmic ratio
eudysmic ratio
A ratio expressing the difference in pharmacologic activity between the two enantiomers of a drug
gear ratio
The ratio of the speeds of rotation of the initial and final gears in a gear train
glide ratio
The instantaneous ratio of rate of fall to horizontal speed for a glider
glide ratio
The maximum ratio of rate of fall to horizontal speed that a glider can maintain
golden ratio
The irrational number (approximately 1·618), usually denoted by the Greek letter φ (phi), which is equal the sum of its own reciprocal and 1, or, equivalently, is such that the ratio of 1 to the number is equal to the ratio of its reciprocal to 1
gyromagnetic ratio
the ratio of the angular momentum to the magnetic moment in an atom etc
lift-to-drag ratio
The instantaneous ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird
lift-to-drag ratio
The maximum ratio of lift to drag of an aerodynamic article such as an a wing, entire aircraft or bird can achieve
loop ratio
A loop transfer function
modified aspect ratio
An aspect ratio in which a motion picture is formatted to fit a specific type of screen (historically 1.33: 1), as opposed to original aspect ratio
original aspect ratio
The aspect ratio of the rectangular shape that the director intended his or her motion picture to be viewed in, as opposed to modified aspect ratio
price-earnings ratio
The ratio of share price to earnings per share used as an indication of the relative value of the share
signal-to-noise ratio
A way of describing how much interesting information is included in a message or conversation
signal-to-noise ratio
A figure of merit comparing the strength of a signal carrying information to the noise interfering with it
sine ratio
The ratio of the side of a right-angled triangle opposite to a specified angle to the hypotenuse; when expressed as a real number between 0 and 1 it defines the sine of the angle
student-teacher ratio
The ratio of students to teachers at a school
variation ratio
the proportion of cases not in the mode
aspect ratio
The span-to-mean-chord ratio of an airfoil
aspect ratio
The width-to-height ratio of a film or television image
capital adequacy ratio
(Ekonomi) Capital adequacy ratio (CAR), also called Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR), is a ratio of a bank's capital to its risk. National regulators track a bank's CAR to ensure that it can absorb a reasonable amount of loss
golden ratio
In mathematics and the arts, two quantities are in the golden ratio if the ratio between the sum of those quantities and the larger one is the same as the ratio between the larger one and the smaller. The golden ratio is approximately 1.6180339887
leverage ratio
(Finans) The financial leverage ratio is a measure of how much assets a company holds relative to its equity. A high financial leverage ratio means that the company is using debt and other liabilities to finance its assets -- and, every thing else being equal, is more riskier than a company with lower leverage
leverage ratio
(Finans) 1. Any ratio used to calculate the financial leverage of a company to get an idea of the company's methods of financing or to measure its ability to meet financial obligations. There are several different ratios, but the main factors looked at include debt, equity, assets and interest expenses.2. A ratio used to measure a company's mix of operating costs, giving an idea of how changes in output will affect operating income. Fixed and variable costs are the two types of operating costs; depending on the company and the industry, the mix will differ
odds ratio
The odds ratio is a measure of effect size particularly important in Bayesian statistics and logistic regression
odds ratio
The odds ratio is a measure of effect size particularly important in Bayesian statistics and logistic regression. It is defined as the ratio of the odds of an event occurring in one group to the odds of it occurring in another group, or to a sample-based estimate of that ratio
plowback ratio
(Ekonomi) A fundamental analysis ratio that measures the amount of earnings retained after dividends have been paid out. This is the opposite of the payout ratio, which measures the amount of dividends that are paid out as a percentage of earnings. Also known as "retention rate", "retention ratio" or the "earnings retention ratio"
ratios
plural of ratio
ratio
Favoriten