independent

listen to the pronunciation of independent
Englisch - Türkisch
bağımsız

O zaman, Meksika henüz İspanya'dan bağımsız değildi. - At that time, Mexico was not yet independent of Spain.

Bu genç erkekler ebeveynlerinden bağımsızlar. - Those young men are independent of their parents.

{s} özgür

Ben daha özgür olmak istiyorum. - I want to be more independent.

O, akıllı ve özgür bir kız. - She's a smart and independent girl.

{s} hür
{s} serbest
bağımsız olmak

O daha bağımsız olmak istiyor. - He wants to be more independent.

Gençler ailelerinden bağımsız olmak istiyorlar. - Teenagers want to be independent of their parents.

independentlybağımsız olarak
birbirini etkilemeden
{s} maddi yönden bağımsız
{s} başına buyruk

Oğlum her zaman çok başına buyruktu. - My son has always been very independent.

Büyük annem başına buyruk birisidir. - My grandma is a very independent person.

{s} (ekonomik açıdan) bağımsız, kendi geliri ile geçinebilen
{s} kendi geçimini sağlayan
(Askeri) MÜSTAKİL GEMİ: Donanma kontrolu altında tek başına ve bir harp gemisinin refakati olmaksızın seyreden bir ticaret gemisi
bağımsız kimse
kendi geliri ile geçinebilen
(Biyokimya) egemen
bağımsızca
independent accountant
(Ticaret) mali müşavir
independent agengy
(Politika, Siyaset) bağımsız ajans
independent audit committee
(Ticaret) bağımsız denetim komitesi
independent audit company
(Ticaret) bağımsız gözetim şirketi
independent audit report
(Ticaret) bağımsız denetim raporu
independent auditing firm
(Ticaret) bağımsız denetim şirketi
independent auditing firm
(Ticaret) bağımsız denetim kuruluşu
independent bodies
(Ticaret) bağımsız kuruluşlar
independent budgeted
(Ticaret) müstakil bütçeli
independent business
(Ticaret) serbest meslek
independent carrier
bağımsız taşıyıcı
independent chuck
(Mekanik) mengeneli ayna
independent claim
(Ticaret) bağımsız istem
independent clauses
(Dilbilim) bağımsız cümlecikler
independent client
bağımsız istemci
independent company
(Ticaret) bağımsız şirket
independent current source
(Bilgisayar,Teknik) bağımsız akım kaynağı
independent decision
bağımsız karar
independent deputy
bağımsız milletvekili
independent director
(Sinema) bağımsız yapımcı
independent director
(Sinema) bağımsız yönetmen
independent distribution
bağımsız dağılım
independent events
(Bilgisayar,İstatistik) bağımsız olaylar
independent excitation
(Elektrik, Elektronik) dıştan uyarma
independent external auditing
(Ticaret) bağımsız dış denetim
independent externel auditing
(Ticaret) bağımsız denetim
independent financial adviser
serbest mali müşavir
independent functions
(Matematik) bağımsız işlevler
independent functions
(Matematik) bağımsız fonksiyonlar
independent goods
(Ticaret) bağımsız mallar
independent guarantees
(Kanun) bağımsız garantiler
independent judiciary
(Politika, Siyaset) bağımsız yargı
independent marks
bağımsız imler
independent partide model
(Fizik) bağımsız tanecik modeli
independent person
özgür insan
independent person
hür
independent producer
(Politika, Siyaset) bağımsız yapımcı
independent rear suspension
(Otomotiv) bağımsız arka suspansiyon
independent record label
(Muzik) bağımsız plak şirketi
independent roles
bağımsız roller
independent scale
(Bilgisayar) bağımsız ölçek
independent section
bağımsız bölüm
independent state
(Politika, Siyaset) bağımsız devlet
independent student
(Eğitim) bağımsız öğrenci
independent study
(Eğitim) bağımsız öğrenim
independent variables
(Gıda) bağımsız değişken
independent vectors
(Matematik) bağımsız yöneyler
independent vectors
(Matematik) bağımsız vektörler
independent will
hür irade
independent accountant
bağımsız muhasebeci
independent audit
bağımsız denetim
independent clause
bağımsız cümlecik
independent clause
bağımsız tümce
independent drive
bağımsız sürme sistemi
independent event
bağımsız olay
independent front wheel suspension
bağımsız ön tekerlek süspansiyonu
independent function
bağımsız fonksiyon
independent heterodyne
bağımsız heterodin
independent of
den bağımsız
independent particle model
bağımsız tanecik modeli
independent register
bağımsız yazmaç
independent routine
bağımsız yordam
independent suspension
bağımsız süspansiyon
independent variable
bağımsız değişken
independent vector
bağımsız vektör
independent study
bağımsız çalışma
independent and interdependent self-construals
(Psikoloji, Ruhbilim) Bağımsız ve bağımlı benlik algısı
independent chuck
(Mühendislik) çeneleri ayrı sıkılır ayna, mengeneli ayna
independent demand
bağımsız talebi
independent front suspension
bağımsız on süspansiyon, bağımsız önaski
independent nation
bağımsız ulus
independent particle
model bağımsız tanecik modeli
independent publisher
bağımsız yayıncı
independent statutory body
bağımsız yasal kuruluş
independent variables
bağımsız değişkenler
independent-minded
Bağımsız fikirli
independent audit
(Ticaret) bağımsız muhasebe denetimi
independent check
(Askeri) SERBEST/BAĞIMSIZ KONTROL: Bir başka sanatkar veya sanatkarlar tarafından yapılan işin niteliği ve hizmete elverişliliği temin gayesiyle, ehliyetli astsubay veya teknisyen tarafından denetlenmesi. Bak. "supervisory check"
independent clause
(Dilbilim) bağımsız tümcecik
independent contractor
bağımsız yüklenici
independent contractor
bağımsız müteahhit
independent current source
bagimsiz akim kaynagi
independent ejection system
(Askeri) BAĞIMSIZ FIRLATMA SİSTEMİ: Bir uçakta tesis edilen diğer fırlatma sistemlerinden bağımsız olarak çalışan bir fırlatma sistemi
independent ejection system
(Askeri) bağımsız fırlatma sistemi
independent events
bagimsiz olaylar
independent failure
(Havacılık) bağımsız arıza
independent fire
serbest atış
independent fission yield
(Nükleer Bilimler) bağımsız fisyon verimi
independent gentleman
kendi geçimini sağlayan kimse
independent gentleman
maddi yönden bağımsız kimse
independent identically distributed
(iid) bagimsiz ozdesce dagilmis
independent liability method
(Sigorta) bireysel sorumluluk metodu
independent mine
(Askeri) bağımsız mayın
independent mine
(Askeri) BAĞIMSIZ (SERBEST) MAYIN: Döküldükten sonra kullanıcı tarafından kontrol edilmeyen mayın. Bak. "mine"
independent mine
(Askeri) serbest mayın
independent mine
(Askeri) komutasız mayın
independent of
-den bağımsız
independent retailer
(Ticaret) bağımsız pazarlamacı
independent sideband transmision
bagimsiz yan bant iletimi
independent store
(Ticaret) bağımsız mağaza
independent suspension
(Otomotiv) müstakil süspansiyon
independent union
(Ticaret) bağımsız sendika
independent union
bağımsız işçi sendikası
independently
bağımsız olarak

Tom ve Bill birbirlerinden bağımsız olarak karara vardılar. - Tom and Bill arrived at the conclusion independently of each other.

O bağımsız olarak zengin. - He's independently wealthy.

be independent
bağımsız olmak
be independent
özgür olmak
device independent
(Bilgisayar) cihazdan bağımsız
field independent
(Dilbilim) alan bağımlı olmayan
field independent
(Dilbilim) alan bağımsız
foreign independent tour
(Turizm) yabancı bağımsız tur
fully independent
tam bağımsız
independently
ayrı olarak
independently
birbirini etkilemeden
military independent
(Askeri) askeriyeden bağımsız
time independent
zamandan bağımsız
computer independent language
bilgisayardan bağımsız dil
device independent
aygıttan bağımsız
linearly independent
doğrusal bağımsız
linearly independent set
doğrusal bağımsız küme
machine independent
makineden bağımsız
machine independent language
makineden bağımsız dil
semi independent
yarı bağımsız
become independent
bağımsız olmak
commonwealth of independent states
bağımsız devletler topluluğu
language independent
bağımsız dil
quasi-independent
yarı bağımsız
ındependent
bağımsız

O günlerde, Amerika Birleşik Krallık'tan bağımsız değildi. - In those days, America was not independent of the United Kingdom.

Anlaşma Texas'ı bağımsız hale getirdi. - The treaty made Texas independent.

become independent
bağımsızlaşmak
linearly independent system
(Matematik) lineer bağımsız sistem
make something independent
bağımsız kılmak
man of independent means
maddi yönden bağımsız kimse
man of independent means
kendi geçimini sağlayan kimse
military independent
(Askeri) ASKERİ BAĞIMSIZ GEMİ: Tek başına denizde yol alan, ancak bir askeri birlik gibi kontrol ve rapor edilen bir ticaret gemisi. Ayrıca bakınız: "independent"
new independent states
yeni bağımsız devletler
newly independent states
yeni bağımsız devletler
path independent options
(Ticaret) bağımsız opsiyonlar
Englisch - Englisch
A candidate or voter not affiliated with any political party, a free thinker, free of a party platform
A neutral or uncommitted person
not affiliated with any political party
not dependent; not contingent or depending on something else; free
Expressing or indicating the feeling of independence; free; easy; bold; unconstrained; as, an independent air or manner
Separate from; exclusive; irrespective
{i} independent person or thing; one who does not belong to any political party (Politics)
In U S politics, this term denotes a voter, who, when registering to vote, does not declare affiliation with the Republicans, Democrats, or other political parties or does not consider himself or herself to be a member of a political party Likewise, the term can also refer to a candidate for office who is running on the basis of personal identity rather than party affiliation
not dependent on or conditioned by or relative to anything else
Means that parental information is not needed in determining a student's eligibility for financial aid This student must meet one of the following requirements: Born before January 1, 1978 (2001-02 Eligibility) or born before January 1, 1979 (2002-03 Eligibility) You have a bachelor’s degree You are married You are or were an orphan or ward of the court You are a veteran of the Armed Forces You have legal dependents that receive at least half of their support from you
One who does not acknowledge an obligation to support a party's candidate under all circumstances; one who exercises liberty in voting
An independent student is at least 24 years old as of January 1 of the academic year, is married, is a graduate or professional student, has a legal dependent other than a spouse, is a veteran of the US Armed Forces, or is an orphan or ward of the court (or was a ward of the court until age 18) A parent refusing to provide support for their child's education is not sufficient for the child to be declared independent
Independent countries and states are not ruled by other countries but have their own government. Papua New Guinea became independent from Australia in 1975
A person who is not committed to any one political party
A person who is not a member of a Greek organization
- An agency which functions alone, not controlled or influenced by a larger corporation Michael J Motto Advertising is an independent agency, free to act solely in our clients' best interests
Not subject to bias or influence; not obsequious; self-directing; as, a man of an independent mind
If one thing or person is independent of another, they are separate and not connected, so the first one is not affected or influenced by the second. Your questions should be independent of each other Two independent studies have been carried out. + independently in·de·pen·dent·ly several people working independently in different areas of the world
An independent inquiry or opinion is one that involves people who are not connected with a particular situation, and should therefore be fair. The government ordered an independent inquiry into the affair
not controlled by a party or interest group
A person who is not a member of a sorority/fraternity
A person who is not affiliated with a fraternity or sorority
{s} free; autonomous, self-governing, sovereign; self-reliant, self-sufficient
An independent variable is one that is associated with the inputs to a function
Not dependent upon another quantity in respect to value or rate of variation; said of quantities or functions
A property which results when the outcome of one trial does not depend in any way on what happens in other trials For example, the tossing of dice are said to be independent events, if the first toss of the die in no way influences the outcome of the second toss of the die Two observations are said to be statistically independent when the value of one observation does not influence, or change, the value of another Most statistical procedures assume that the available data represents a random sample of independent observations
An independent pharmacy is not affiliated with any corporately run banner, franchise or chain program The name of the store is unique to that store, and the owner has complete control over ordering, marketing strategies, store image, etc The owner may own more than one store; however, it is generally accepted that five or more stores under single ownership constitutes a chain pharmacy (whether or not it is a member of the Canadian Association of Chain Drug Stores)
Belonging or pertaining to, or holding to the doctrines or methods of, the Independents
An independent school does not receive money from the government or local council, but from the fees paid by its students' parents or from charities. He taught chemistry at a leading independent school. state
free from external control and constraint; "an independent mind"; "a series of independent judgments"; "fiercely independent individualism"; "an independent republic"
A Member of Parliament who is not a member of a political party
one that is not bound by or definitively committed to a political party
of a clause; able to stand alone syntactically as a complete sentence; "the main (or independent) clause in a complex sentence has at least a subject and a verb"
One who believes that an organized Christian church is complete in itself, competent to self- government, and independent of all ecclesiastical authority
When a person or thing is not influenced or controlled by others in matters of opinion, conduct, etc ; thinking or acting for oneself
How we want our children to be as long as they do everything we say
(Member or Senator) a member of Parliament who does not belong to a political party
a neutral or uncommitted person (especially in politics)
If someone is independent, they do not need help or money from anyone else. Phil was now much more independent of his parents She would like to be financially independent dependent + independently in·de·pen·dent·ly We aim to help disabled students to live and study independently
not dependent on or conditioned by or relative to anything else not contingent free from external control and constraint; "an independent mind"; "a series of independent judgments"; "fiercely independent individualism"; "an independent republic"
A candidate or Member of Parliament, who is not a member of a political party
a writer or artist who sells services to different employers without a long-term contract with any of them
Not dependent; free; not subject to control by others; not relying on others; not subordinate; as, few men are wholly independent
A person with no particular party affiliation; specifically, a voter who is not registered as either a Democrat or a Republican Since most party members can be expected to vote for candidates of their own party, much campaign effort goes toward winning the votes of independents About one-third of the electorate describes itself as independent Independents are excluded from voting in primary elections that are restricted to registered party members Many states hold open primaries that are open to all voters
of political bodies; "an autonomous judiciary"; "a sovereign state"
Not bound by party; exercising a free choice in voting with either or any party
One who logs and sells his output on the open market; not associated with a mill or under company or dealer contract
not dependent
Term generally applies to a non-integrated oil or natural gas company, usually active in only one or two sectors of the industry An independent marketer buys petroleum products from major or independent refiners and resells them under his own brand name or buys natural gas from producers and resells it There are also independents which are active exclusively either in oil or gas production or refining
not contingent
An independent organization or other body is one that controls its own finances and operations, rather than being controlled by someone else. an independent television station
An independent politician is one who does not represent any political party. There's been a late surge of support for an independent candidate. An independent is an independent politician. a politician who does not belong to a political party. a serious British newspaper which generally supports liberal political idea.. The same company produces a similar paper on Sundays, called the Independent on Sunday. Independent State of Samoa Commonwealth of Independent States independent counsel Independent State of Papua New Guinea independent school
Affording a comfortable livelihood; as, an independent property
device type
independent city
a city that does not form part of another general-purpose local government entity
independent clause
A clause that can stand alone syntactically as a complete sentence; contains at least a subject and a verb
independent clauses
plural form of independent clause
independent contractor
A person working independently, under a contract; a self-employed person
independent function
Any of a set of functions the value of which can not be derived from that of all the others
independent means
The personal state of living from one's own financial assets or other sources of income and therefore not needing to have any employment
independent scholar
A person who works outside traditional academia in the pursuit of truth and knowledge
independent set
a set of vertices of a graph, such that no pair of them are adjacent to each other; in other words, a set of vertices which are all "independent" of each other
independent sets
plural form of independent set
independent variable
The variable that is changed in a series of experiments
independent variable
In an equation, any variable whose value is not dependent on any other in the equation

In the equation z = x2 + y, x and y are the independent variables.

independent variables
plural form of independent variable
independent school
An independent school is a school that is independent in its finances and governance; it is not dependent upon national or local government for financing its operations, nor reliant on taxpayer contributions, and is instead funded by a combination of tuition charges, gifts, and in some cases the investment yield of an endowment. It is governed by a board of directors that is elected by an independent means and a system of governance that ensures its independent operation. It may receive government funds. However, its board must be independent
independent agency
an agency of the United States government that is created by an act of Congress and is independent of the executive departments
independent clause
a group of words having a subject and a verb that expresses a complete thought and is able to stand alone Ex : I go to school
independent clause
a clause in a complex sentence that can stand alone as a complete sentence
independent clause
An independent, or main clause, needs no other clause to explain it A simple sentence contains one independent clause
independent clause
An independent clause is a group of related words that makes a complete statement Every sentence has at least one independent clause For example, the following sentence is an independent clause: Many teenagers play soccer
independent clause
A clause that can stand alone as a sentence Independent Clause example: The hobo passed through town unnoticed Dependent Clause example: As the hobo passed through town See for more information: Guide to Grammar and Style Dependent vs Independent Clauses
independent clause
a clause which can make a sentence by itself, for example 'she went home' in the sentence 'She went home because she was tired.' = main clause
independent clause
a group of words having a subject and a verb that expresses a complete thought and is able to stand alone Ex : I go to school
independent clause
A clause that can be used alone as a sentence and that is not dependent on any other grammatical construction: He hit the ball over the fence and he made a home run
independent contractor
Someone who does work for the employer but is not an employee and therefore is not covered by the employer’s benefits plans
independent contractor
One free from the influence, guidance, or control of another or others and does not owe a "fiduciary duty" e g , an architect, engineer, prime or main contractor, construction manager at-risk
independent contractor
A person who is hired by a company, but works for himself/herself The company is a client, rather than an employer
independent contractor
The term is most important as used to describe the relationship of broker and salesperson, employee or independent contractor If employee, the broker must withhold income tax and pay social security, provide workmen's compensation, and may be liable for some negligent acts of the salesperson while on the job All of this is avoided by the broker if salesperson is an indepent contractor
independent contractor
or "person who independently contracts" means any person that: Expressly or impliedly contracts to perform mortgage broker activities for a licensee; with respect to its manner or means of performing the activities, is not subject to the licensee's right of control; and is not treated as an employee by the licensee for purposes of compliance with federal income tax laws (per WAC 208-660-010) any person that expressly or impliedly contracts to perform mortgage brokering services for another and that with respect to its manner or means of performing the services is not subject to the other's right of control, and that is not treated as an employee by the other for purposes of compliance with federal income tax laws (per RCW 19 146 010)
independent contractor
A person who con- tracts to do work for another by using his or her own methods and without being under the control of the other person regarding how the work should be done Unlike an employee, an independent contractor pays all of his or her expenses, personally pays income and social security taxes and receives no employee benefits Many real estate salespeople are independent contractors
independent contractor
– People such as lawyers, contractors, subcontractors, public stenographers, and auctioneers who follow an independent trade, business, or profession in which they offer their services to the public, are generally not employees However, whether such people are employees or independent contractors depends on the facts in each case The general rule is that an individual is an independent contractor if you, the payer, have the right to control or direct only the result of the work and not the means and methods of accomplishing the result Back to Top
independent contractor
An Independent Contractor provides services to a company, but is not an employee of that company The company pays the Independent Contractor without withholding payroll taxes or paying the employer's share of payroll taxes An independent contractor has the right to decide how the work will be done and may hire others to assist or do the work Independent contractors also do not receive wages Independent Contractors are under intense scrutiny from the IRS and states because of abuses costing billions of dollars of taxes
independent contractor
The term is most important as used to describe the relationship of broker and salesperson, employee or independent contractor   If employee, the broker must withhold income tax and pay social security, provide workmen's compensation, and may be liable for some negligent acts of the salesperson while on the job   All of this is avoided by the broker if salesperson is an independent contractor  
independent contractor
This usually appears in a contract to identify the creator as a non-employee Work produced as an independent contractor is considered freelance work
independent contractor
One who agrees to perform according to a contract and who is not an employee
independent contractor
A legal term for a person who is hired to do work for another person but who is not an employee or agent of that person The hiring person is not responsible for the actions of the Independent Contractor nor does she owe that Independent Contractor the same legal duties owed by an Employer to an Employee under labor and employment laws
independent contractor
A person to whom the named insured provides a 1099 form for income tax purposes
independent contractor
An individual, who is self-employed, and is free from the direction and control of an employer covered under state and federal unemployment laws The Internal Revenue Service uses certain guidelines to determine the independent contractor relationship Many states utilize the same guidelines Upon termination of the independent contractor's services, the individual may attempt to collect unemployment benefits The company should be prepared to prove to the state that the contracted individual was not an employee within the meaning of the law
independent contractor
One who is retained to perform a certain act, but who is subject to the control and direction of another only as to the end result and not as how he performs the act The critical feature, and what distinguishes an independent contractor and an employee or agent, is the right to control
independent contractor
A person who agrees to perform and complete a specific job or task and determines the ways and methods of achieving that job or task
independent contractor
The salesperson is either an employee or independent contractor If the Salesperson is an employee, the broker must withhold income tax and pay social security, provide workmen's compensation, and may be liable for some negligent acts of the salesperson while on the job This is avoided by the broker if salesperson is an independent contractor Many salespeople are both salespeople and broker
independent contractor
A taxpayer who contracts to do work according to his own methods and who is not subject to control except as to the results of such work An employee, by contrast, is subject to the control of the employer as to the methods to be used to obtain the desired results
independent contractor
One who agrees to perform services or supply commodities under a contract In carrying out his/her contract, he/she is not under the control of, or an employee, of the party with whom he/she contracts
independent contractor
One who agrees to perform according to a contract and who is not an employee (G)
independent contractor
the test which distinguishes an independent contractor from an agent is the degree of control which the contractor is entitled to exercise, i e existence of the right of control over the agent in respect of the manner in which the work is done An independent contractor is one who exercises discretion as to the mode and time of doing the work The contractor is bound by its contract, not by the orders of the party for whom the contract is being performed
independent contractor
someone who is self-employed
independent contractor
A person hired to do a particular job, subject to the direction of a supervisor An independent contractor pays for his or her own expenses and taxes, and receives no employee benefits Most real estate agents are independent contractors
independent contractor
One who is retained to perform a certain act, but who is subject to the control and direction of another only as to the end result and not as to how he/she performs the act
independent counsel
formerly special prosecutor Official appointed by the court at the request of the U.S. attorney general to investigate and prosecute criminal violations by high government officials, members of Congress, or directors of a presidential election campaign after an investigation by the attorney general finds evidence that a crime may have been committed. The counsel is intended to ensure an impartial investigation in situations in which the attorney general would face a conflict of interest. The law establishing the office was passed after the firing of Archibald Cox by Pres. Richard Nixon during the Watergate scandal. Independent counsels played a prominent role in the Iran-Contra Affair in the 1980s. In 1999, in the wake of controversy over perceived abuses of the office during the Whitewater investigation of Pres. Bill Clinton, Congress declined to renew the independent counsel law
independent demand
(Ticaret) The portion of demand for a given item not created by the requirement for any other item. Whether for an end item or a component, independent demand is created by a sales or internal distribution order for that item, and not because it is used in an upper-level assembly
independent existence
autonomous existence
independent of
without connection to, without dependence on; autonomously, freely, self-sufficiently
independent sales organization
Company that independently solicits prospective merchants for Paymentech ISOs may either assume partial or shared financial liability for merchant activity
independent sales organization
[U S Merchant Services] Companies which independently solicit prospective merchants for MasterCard and Visa ISOs may either assume partial or shared financial liability for merchant activity
independent sales organization
An ISO is an Independent Sales Organization that represents a Bank or Bank/Processor alliance The ISO has an agreement to sell the services of the Bank or Bank/Processor alliance, and is allowed to mark up the Fees and sign up merchants
independent sales organization
An organization or individual, which is not an Acquirer, that engages in Merchant solicitation, sales or service, with respect to Transactions
independent sales organization
Also called a member service provider An outside company (not MasterCard or VISA member) which is contracted by members to administer merchant and/or cardholder servicing
independent sales organization
Visa term for a company that is sponsored by an acquiring bank to solicit and sometimes support merchants
independent station
A local station with no affiliation to a major network
independent station
A TV station that broadcasts programming of only local origination (e g , old network reruns, syndicated programs, local sports, news and talk shows) Not affiliated with the three major networks
independent station
A station that is not affiliated with a network See NETWORK and AFFILIATE STATION
independent station
A broadcast station that is not affiliated with a national network of stations
independent variable
(Ticaret) A variable created as an input or predictor used in a model to generate the outcome (the dependent variable)
independent variable
variable or factor which is predefined and determines the value of dependent variables
independent variable
(statistics) a variable whose values are independent of changes in the values of other variables
independent voter
voter who does not belong to any particular political party
act of independent significance
A doctrine in the law of wills under which a testator may effectively change the disposition of his property without changing the text of the will, so long as the acts or events changing the disposition have some significance other than avoiding the requirements of the will
acts of independent significance
plural form of act of independent significance
defense-independent pitching statistics
A measure of a pitcher's effectiveness based only on plays that do not involve fielders. Originally included only hit-by-pitch, walks, strikeouts, and home runs allowed, but more recently incorporates fly ball percentage, ground ball percentage, and line drive percentage
linearly independent
whose nontrivial linear combinations are nonzero
machine independent
Not dependent on the type of computer system on which software is being executed

Many techniques have been tried to get a workable system of machine independent code.

redundant array of independent disks
A system using multiple hard drives for the sharing or replication of data in order to increase data integrity, fault-tolerance or throughput
time-independent
Not time-dependent; not determined by the value of a variable representing time
commonwealth of independent states
Official designation of the former republics of the Soviet Union that remained loosely federated in economic and security matters after the Soviet Union disbanded as a unified state in 1991 Members in 1996 were Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan
commonwealth of independent states
The Commonwealth of Independent States (CIS) is a loose alignment of former Soviet republics led by Boris Yeltsin, president of the Russian Republic
commonwealth of independent states
An association of 12 republics of the former Soviet Union (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan)
commonwealth of independent states
an alliance made up of states that had been Soviet Socialist Republics in the Soviet Union prior to its dissolution in Dec 1991
commonwealth of independent states
A loosely connected group of 15 former Soviet Union states including Azerbaijan, Armenia, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan p 91
commonwealth of independent states
An alliance of former Soviet states formed at the time of the Soviet Union's collapse
commonwealth of independent states
a union of 11 former Soviet republics that was created by the leaders of Russia, Belarus, and Ukraine in December 1991 The commonwealth has no formal constitution and functions as a loose economic and military association
commonwealth of independent states
A loose confederation of former Soviet republics established in December 1991 to coordinate interrepublican policies, especially military and economic affairs Although the CIS originally included all the former Soviet republics, except for the Baltic republics and Georgia, subsequently other newly independent states of Eurasia, such as Moldova and Azerbaijan, have either declared their intention to withdraw or have formally withdrawn from the Commonwealth
device independent color
display of a color so that it is not dependent on the hardware which displays it
independently
apart from others; "the clothes were hung severally
independently
on your own; without outside help; "the children worked on the project independently" apart from others; "the clothes were hung severally
independently
freely, without dependence on another person or thing
independently
In an independent manner; without control
independently
apart from others; "the clothes were hung severally"
independently
on your own; without outside help; "the children worked on the project independently"
independently
In an independent manner
independently
autonomously
independents
Certain Dissenters are so called, whose fundamental principle is that every congregation is an independent church, and has a right to choose its own minister and make its own laws
independents
n Units that cost no support, and do not generate unrest, either captured from Unity pods or acquired at the beginning of the game
independents
the--Bookstores not owned by large companies, usually free-standing or having only a few branches
independents
Unlike Presbyterians, who wanted a national church organisation, Independents demanded decentralized authority and an enhanced role for congregations in the selection of their own ministers
independents
Puritan churches that tried, but failed, to establish control in England, as distinct from the Episcopal Church and the Presbyterians They later developed into the Congregational Church
independents
plural of independent
independents
Radio or TV stations unaffiliated with any network
law of independent assortment
each member of a pair of homologous chromosomes separates independently of the members of other pairs so the results are random
machine independent
program which can run on several types of computers
syntactically independent
standing apart from a normal syntactical relation with other sentence elements; "in `joking apart, we need to go now' the words `joking apart' are syntactically independent
independent
Favoriten