clerk

listen to the pronunciation of clerk
Englisch - Türkisch
{i} kâtip

Aniden, katip öfkeden kendini kaybetti. - All of a sudden, the clerk lost his temper.

Bob cumartesi günü bakkalda bir kâtip olarak çalıştı. - Bob worked as a clerk in the grocery store on Saturday.

{i} yazman
{i} tezgâhtar

Süpermarkette bir tezgahtardır. - She is a clerk in the supermarket.

Tom tezgahtara otuz dolar verdi. - Tom gave the clerk thirty dollars.

{i} yazıcı
rahip/satıcı/yazman
{f} kâtiplik yapmak
clerk of the court zabıt katibi
{i} resepsiyonist
{f} yaz

Katip başını salladı bu yüzden kadın bir çek yazdı ve onu teslim etti. - The clerk nodded, so the woman wrote a check and handed it over.

1950'lerin sonlarında annem bir şişe rom almak istemiş, ve Ontario tekel bayiindeki görevli ona kocasının yazılı izninin olup olmadığını sormuş. - In the late 1950's, my mother wanted to buy a bottle of rum, and the clerk at the Ontario liquor store asked her, whether she had a note from her husband.

{i} sekreter

Şimdilik, büyük bir mağazada sekreterlik yapıyor. - For the time being, she is clerking in a department store.

clerkship katiplik
{f} yazmanlık yapmak
parish clerk kilise katibi
x satıcılık/katiplik yap
{i} müdür [brit.]
(Askeri) YAZICI: İdari bir birlikte kayıtları tutan şahıs. Bir yazıcının unvanı ve görevi, birliğe ve tutmakta olduğu kayıtlara göre değişir. Örneğin; bölük yazıcısı (company clerk), stok yazıcısı (stok clerk), posta yazıcısı (mail clerk) ve haber merkezi yazıcısı (message clerk) gibi
{i} şef [brit.]
{f} tezgâhtarlık yapmak
(İnşaat) memur

Onun babası bir banka memuru. - Her father is a bank clerk.

Memur kaba davranışları gerekçesiyle görevden alındı ​​. - The clerk was dismissed on the grounds of her rude manners.

{f} katiplik et
büro elamanı
satıcı
işyar
yazmak
rahip
evrak memuru
müdür
(Ticaret) görevli

1950'lerin sonlarında annem bir şişe rom almak istemiş, ve Ontario tekel bayiindeki görevli ona kocasının yazılı izninin olup olmadığını sormuş. - In the late 1950's, my mother wanted to buy a bottle of rum, and the clerk at the Ontario liquor store asked her, whether she had a note from her husband.

şef
clerk in holy orders
papaz
clerk in holy orders
rahip
clerk of works
atölye şefi
clerks
katipler
clerks
yazmanlar
clerkship
(Askeri) sekreterlik
court clerk
(Kanun) mahkeme katibi
court clerk
(Kanun) zabıt katibi
health clerk
(Ticaret) sağlık memuru
sales clerk
tezgahtar
shop clerk
(Ticaret) tezgahtar
booking clerk
gişe memuru
chief clerk
mağaza şefi
chief clerk
büro şefi
clerkship
yazmanlık
collection clerk
tahsilat memuru
filing clerk
dosya memuru
hotel desk clerk
otel görevlisi
invoice clerk
fatura memuru
junior clerk
kıdemsiz kâtip
managing clerk
şirket sorumlusu
managing clerk
büro şefi
office clerk
büro memuru
pay clerk
muhasebeci
postal clerk
postane memuru
railway clerk
tren memuru
sales clerk
satış elemanı
shipping clerk
yükleme memuru
shipping clerk
gemi katibi
shop clerk
satıcı
town clerk
kasaba satıcısı
unsalaried clerk
gönüllü memur
Dressed up like a pox doctor's clerk
(deyim) Gösterişli fakat zevksiz giyinmiş
accounting clerk
muhasebe memuru
clerks
katip

Bu dükkanda sekiz kâtip çalışır. - That store employs eight clerks.

confident clerk
ticari temsilci
discount clerk
iskonto servisindeki görevli
hotel clerk
Otel katibi
law clerk
hukuk katibi
payroll clerk
Mutemet

Payroll clerks compute and record the earnings owed to each company employee on a computer and ensure employees are paid on time.

purchasing clerk
Satın Alma Memuru
reproduction clerk
üreme katip
stock clerk
ambar memuru
temp clerk
geçici memur
trusts' clerk
evkaf katipliği
a clerk
yazıcı er soldier who acts as
accounting clerk
(Ticaret) muhasebe yardımcı elemanı
army mail clerk
(Askeri) sahra posta memuru
army mail clerk
(Askeri) SAHRA POSTA MEMURU: Posta Dairesinin bir temsilcisi olarak, posta havaleleri ile taahhütlü, kıymetli ve tediyeli mektup ve paketlere ait işlerle meşgul olmaya ehil, bu işi yapmakla görevli ve kara kuvvetleri komutanlığına kefaletle bağlı sivil veya askeri memur
army postal clerk
(Askeri) POSTA MEMURU: Belirli bir posta faaliyet merkezinde, posta mali işlerini ve diğer bazı posta görevlerini yapmak üzere vazifelendirilmiş kara ordusu eri
army postal clerk
(Askeri) kara kuvvetleri posta memuru
attending court clerk
(Kanun) katip
bank clerk
banka memuru

Babam bir banka memuru. - My father is a bank clerk.

Onun babası bir banka memuru. - Her father is a bank clerk.

booking clerk
İng. biletçi
booking clerk
biletçi,gişe memuru
chief admission disposition clerk
(Askeri) KARANTİNA MEMURU, HASTA KABUL VE TABURCU KAYITÇISI: Hastaların hastaneye giriş sırasında kabul işlemlerini ve çıkışta taburcu işlemlerini yapan memur. CHIEF ARMY, NAVY, AIRFORCE, OR MARINE CORPS CENSOR: BİR BİRLEŞİK KOMUTANLIĞIN KARA, DENİZ, HAVA VEYA DENİZ PİYADE ASLİ TEŞKİL KOMUTANI TARAFINDAN 0 KUVVETİN BÜTÜN SANSÜR İŞLEMLERİNİ İSTİŞARE ETMEK ÜZERE ATANAN BİR SUBAY
chief clerk
baş katip
chief clerk
başyazman
chief clerk
(Kanun) yazı işleri müdürü
clerkly
memur gibi
clerkship
tezgâhtarlık
clerkship
kâtiplik
coding clerk
(Ticaret) katip
company clerk
(Askeri) BÖLÜK YAZICISI: Bir bölüğün yazı işlerinde bölük başçavuşuna (first sergeant) yardım eden ve genellikle astsubay sınıfına mensup olan şahıs. Ayrıca bakınız: "clerk"
company clerk
(Askeri) bölük yazıcısı
confidential clerk
ticari temsilci
copying clerk
mübeyyiz
correspondence clerk
(Ticaret) muhaberat memuru
desk clerk
resepsiyonist
dispatch clerk
telgraf memuru
file clerk
evrakları dosyalayan görevli. filing cabinet evrak/dosya dolabı
front office clerk
(Turizm) resepsiyon görevlisi
headquarters clerk
(Askeri) KARARGAH YAZICISI: Bir karargahta yazıcılık yapan şahıs. Bak. "clerk"
headquarters clerk
(Askeri) karargah yazıcısı
information clerk
(Ticaret) istihbarat memuru
junior clerk
(Kanun) kıdemsiz katip
ledger clerk
(Ticaret) defteri tutan memur
mail clerk
(Askeri) POSTACI ER: Bir bölük veya benzeri bir birliğin postasını alan ve dağıtan er. Buna daha önce (mail orderly) denirdi
military postal clerk
(Askeri) ASKERİ POSTA MEMURU: Kamu hukukunca posta mali işlerini ve diğer posta görevini yerine getirme yetkisine sahip, posta idaresi tarafından resmen tayin edilmiş, silahlı kuvvetler mensubu bir şahıs. Terim; Kara, hava ve deniz kuvvetleri, Deniz piyade sınıfı, Kıyı muhafaza teşkilatı Posta memurlarını içine alır
pay clerk
muhasebeci (ödemeler)
pay clerk
mutemet
polling clerk
(Politika, Siyaset) sandık görevlisi
principal clerk
(Politika, Siyaset) kalem müdürü
raid clerk
(Askeri) akın işaretleyicisi
raid clerk
(Askeri) AKIN İŞARETLEYİCİSİ: Bir hava haberverme ve ikaz hizmeti harekat merkezinde bulunan bölgesine yapılan uçuşlara numara tahsis eden ve bu çeşit uçuşları tanıtmak için bir akın görev kartı tutan şahıs. Hava Savunma harekat merkezinde buna (raid orderly) de denir
receiving clerk
(Ticaret) tesellüm memuru
regimental mail clerk
(Askeri) ALAY POSTACISI, ALAY POSTA ERİ: Posta hizmetini idare etmek üzere alay, grup ve buna benzer teşkillerin komutanları tarafından özel göreve ayrılan erat sınıfına mensup şahıs. Buna (organizational mail clerk) de denir
shipping clerk
bir şirketin ambalaj ve nakliyat işlerine bakan kimse
stock clerk
(Askeri) stok yazıcısı
stock clerk
(Askeri) STOK YAZICISI: Bölük ve batarya gibi birliklerle depo seviyesindeki diğer birliklerin stok kayıtlarından sorumlu, erat sınıfına mensup şahıs
tally clerk
puantör
town clerk
belediye sicil memuru
wages clerk
(Ticaret) ücret sorumlusu wages
Englisch - Englisch
To act as a clerk, to perform the duties or functions of a clerk

The law school graduate clerked for the supreme court judge for the summer.

A facilitator of a Quaker meeting for business affairs
One who occupationally works with records, accounts, letters, etc.; an office worker
{n} a clergyman, scholar, writer, officer
An assistant in a shop or store
A parish officer, being a layman who leads in reading the responses of the Episcopal church service, and otherwise assists in it
a salesperson in a store
{f} work as a clerk
One employed to keep records or accounts; a scribe; an accountant; as, the clerk of a court; a town clerk
an employee who performs clerical work e
A clerk is a person who works in an office, bank, or law court and whose job is to look after the records or accounts. She was offered a job as an accounts clerk with a travel firm
the person accompanying the auctioneer who records the winning bid and winning bidder number
{i} bureaucrat, minor office worker; recorder, book-keeper; salesperson; member of the clergy
One who keeps the records of all proceedings, exhibits and administers the oath to jurors and witnesses
the senior permanent official of a house of a Parliament who advises on procedure and records the decisions of the house, and is the administrative head of the house's support services
In a hotel, office, or hospital, a clerk is the person whose job is to answer the telephone and deal with people when they arrive. a hotel clerk
work as a clerk, as in the legal business
A clergyman or ecclesiastic
The person employed by the principal auctioneer or auction firm to record what is sold and to whom and for what price
CDS: The software that provides an interface between client applications and CDS servers The clerk receives a request from an application, sends the request to a CDS server, and returns any resulting information to the application The clerk saves (caches) the results of lookups so that it does not have to repeatedly go to a CDS server for the same information DTS: A software component that synchronizes the clock for its client system by requesting time values from servers, computing a new time from the values, and supplying the computed time to client applications
The Chief Executive Officer of any Grove This person is elected from the Grove (or, where there is a nest, from the nest) and is the main spokesperson, record keeper, correspondent, etc , for the Grove The Clerk serves for a year and a day, and may serve up to three terms consecutively
A man who could read; a scholar; a learned person; a man of letters
A clerk is someone who works in a store. = sales clerk
Officer of court who files pleadings, motions, judgments, etc , issues process, and keeps records of court proceedings A law clerk assists an attorney or judge with legal research, brief writing, and other legal tasks Is commonly a recent law school graduate or law student
an employee who performs clerical work (e g , keeps records or accounts)
To clerk means to work as a clerk. Gene clerked at the auction. to work as a clerk
keeps records or accounts work as a clerk, as in the legal business
An employee of a brokerage house who transfers orders and information between stockbrokers in an office and floor brokers at a stock exchange <top>
the timekeeper of the debate
A scholar Hence, beau-clerc (See above, Clerical Titles ) “All the clerks, I mean the learned ones, in Christian kingdoms, Have their free voices ” Shakespeare: Henry VIII , ii 2 St Nicholas's Clerks Thieves An equivoque on the word Nick “I think there came prancing down the hill a couple of St Nicholas's clerks ”- Rowley: Match at Midnight, 1633 Clerk-ale and Church-ale Mr Douce says the word “ale” is used in such composite words as bride-ale, clerk-ale, church-ale, lamb-ale, Midsummer-ale, Scot-ale, Whitsun-ale, etc , for revel or feast, ale being the chief liquor given “The multitude call Church-ale Sunday their revelyng day, which day is spent in bulbeatings, bearbeating, dicying, and drunkenness ”- W Kethe (1570) Clerkenwell (London) means the Clerks'-well, where the parish clerks of London used to assemble yearly to play some sacred piece
clerk of works
clerks of works someone who is in charge of repairs to the buildings in a particular place
clerk
CDS: The software that provides an interface between client applications and CDS servers The clerk receives a request from an application, sends the request to a CDS server, and returns any resulting information to the application The clerk saves (caches) the results of lookups so that it does not have to repeatedly go to a CDS server for the same information DTS: A software component that synchronizes the clock for its client system by requesting time values from servers, computing a new time from the values, and supplying the computed time to client applications
clerk
An employee of a brokerage house who transfers orders and information between stockbrokers in an office and floor brokers at a stock exchange <top>
clerk
A scholar Hence, beau-clerc (See above, Clerical Titles ) “All the clerks, I mean the learned ones, in Christian kingdoms, Have their free voices ” Shakespeare: Henry VIII , ii 2 St Nicholas's Clerks Thieves An equivoque on the word Nick “I think there came prancing down the hill a couple of St Nicholas's clerks ”- Rowley: Match at Midnight, 1633 Clerk-ale and Church-ale Mr Douce says the word “ale” is used in such composite words as bride-ale, clerk-ale, church-ale, lamb-ale, Midsummer-ale, Scot-ale, Whitsun-ale, etc , for revel or feast, ale being the chief liquor given “The multitude call Church-ale Sunday their revelyng day, which day is spent in bulbeatings, bearbeating, dicying, and drunkenness ”- W Kethe (1570) Clerkenwell (London) means the Clerks'-well, where the parish clerks of London used to assemble yearly to play some sacred piece
clerk
an employee who performs clerical work (e g , keeps records or accounts)
clerk
the person accompanying the auctioneer who records the winning bid and winning bidder number
clerk
work as a clerk, as in the legal business
clerk
The Chief Executive Officer of any Grove This person is elected from the Grove (or, where there is a nest, from the nest) and is the main spokesperson, record keeper, correspondent, etc , for the Grove The Clerk serves for a year and a day, and may serve up to three terms consecutively
clerk
a salesperson in a store
clerk
the timekeeper of the debate
clerk
One who keeps the records of all proceedings, exhibits and administers the oath to jurors and witnesses
clerk
the senior permanent official of a house of a Parliament who advises on procedure and records the decisions of the house, and is the administrative head of the house's support services
clerk
Officer of court who files pleadings, motions, judgments, etc , issues process, and keeps records of court proceedings A law clerk assists an attorney or judge with legal research, brief writing, and other legal tasks Is commonly a recent law school graduate or law student
clerk
The person employed by the principal auctioneer or auction firm to record what is sold and to whom and for what price
articled clerk
An apprentice in law
articling clerk
An apprentice in law
clerkship
: A temporary job of assisting a judge in writing legal opinions, generally available to a beginning attorney for one to two years
law clerk
a clerk who assists a judge with legal proceedings. Depending on the court, such positions may be professional careers or may be temporary positions for graduating law students
town clerk
the chief administrative officer of a town, responsible for maintaining its records
clerkship
{n} the office of a clerk, scholarship
Dressed up like a pox doctor's clerk
(deyim) Dressed flashily, but in poor taste
James Clerk Maxwell
a British scientist who made important discoveries in electromagnetism, which made possible the development of radio and telephones (1831-79). born June 13, 1831, Edinburgh, Scot. died Nov. 5, 1879, Cambridge, Cambridgeshire, Eng. Scottish physicist. He published his first scientific paper at age 14, entered the University of Edinburgh at 16, and graduated from Cambridge University. He taught at Aberdeen University, King's College London, and Cambridge (from 1871), where he supervised the building of Cavendish Laboratory. His most revolutionary achievement was his demonstration that light is an electromagnetic wave, and he originated the concept of electromagnetic radiation. His field equations (see Maxwell's equations) paved the way for Albert Einstein's special theory of relativity. He established the nature of Saturn's rings, did important work on colour perception, and produced the kinetic theory of gases. His ideas formed the basis for quantum mechanics and ultimately for the modern theory of the structure of atoms and molecules
bank clerk
an employee of a bank who receives and pays out money
bank clerk
bank teller, employee of a bank who serves clientele
booking clerk
A clerk who registers passengers, baggage, etc
booking clerk
A booking clerk is a person who sells tickets, especially in a railway station. a railway booking clerk
booking clerk
clerk in a ticket office, ticket agent
booking clerk
for conveyance, as by railway or steamship, or who sells passage tickets at a booking office
chief clerk
Elected by Assembly members at the beginning of every two-year session to be principal parliamentarian and record keeper of the Assembly Responsible for all Assembly daily and weekly publications
chief clerk
An Assembly employee elected by Assembly Members at the beginning of every two-year session to serve as principal parliamentarian and record keeper of the Assembly Responsible for all Assembly daily and weekly publications
chief clerk
An officer of the House, in charge of monitoring House proceedings and maintaining House records
chief clerk
head administrative official, lead clerk
chief clerk
The chief clerical officer of the house of representatives The chief clerk is the custodian of all bills and resolutions in the possession of the house and is responsible for keeping a complete record of their introduction and all subsequent house actions taken on them throughout the legislative process
chief clerk
A nonmember officer of the House of Representatives appointed by the House to perform and direct the parliamentary and clerical functions of the House
clerking
the activity of recording business transactions
clerkly
Of or pertaining to a clerk
clerkly
in the manner of a clerk
clerkly
In a scholarly manner
clerks
plural of clerk
clerks
third person singular present tense of the verb to clerk
clerkship
A temporary job of assisting a judge in writing legal opinions, generally available to a beginning attorney for one to two years
clerkship
The state or business of a clerk
clerkship
the job of clerk
clerkship
{i} position or rank of clerk
clerkship
State, quality, or business of a clerk
clerkships
plural of clerkship
desk clerk
A desk clerk is someone who works at the main desk in a hotel. someone who works at the main desk in a hotel
desk clerk
a hotel receptionist
file clerk
A clerk who maintains the files and records of an office
file clerk
a clerk who is employed to maintain the files of an organization
file clerk
person responsible for files in an office
filing clerk
file clerk: a clerk who is employed to maintain the files of an organization
hatcheck clerk
person whose function it is to watch over people's belongings during an event or performance
immigration clerk
official whose function it is to process the paperwork concerning immigrants
income tax clerk
official involved in the processing of annual government tax levied on the net income of a person or business
junior clerk
minor official or functionary
law clerk
A lawyer (or law school student) employed to do legal research
law clerk
Young, influential aide to a Supreme Court justice
law clerk
A person, typically an attorney, employed as an assistant to a judge or another attorney, especially in order to gain legal experience
law clerk
In the United States, usually a law school student employed by a law firm to do research and other tasks In the courts, a lawyer (or law school student) employed to do legal research
licensing clerk
clerk that grants licenses
nixie clerk
A post-office clerk in charge of the nixies
office clerk
office worker, secretary, administrative worker
parish clerk
an official who works for a Christian church in a particular town or area
post office clerk
one who works in the post office and deals with costumers
postal clerk
a clerk in a post office
room clerk
a hotel clerk who is responsible for room assignments to guests
sales clerk
A sales clerk is a person who works in a shop selling things to customers and helping them to find what they want
shipping clerk
an employee who ships and receives goods
shipping clerk
One who is employed to prepare, pack, receive, or record shipments of goods
shipping clerk
an employee who ships and receives goods
shipping clerk
dispatcher on a boat
test clerk
tester, examiner, inspector
town clerk
town secretary, municipal administrator
town clerk
an official who keeps the records of a town
town clerk
the official who keeps a town's records
clerk
Favoriten