as if giving off light or warmth

listen to the pronunciation of as if giving off light or warmth
Englisch - Englisch
refulgent

She had a refulgent smile.

as if giving off light or warmth

  Silbentrennung

  as if gi·ving off light or warmth

  Türkische aussprache

  äz îf gîvîng ôf layt ır wôrmth

  Aussprache

  /ˈaz əf ˈgəvəɴɢ ˈôf ˈlīt ər ˈwôrmᴛʜ/ /ˈæz ɪf ˈɡɪvɪŋ ˈɔːf ˈlaɪt ɜr ˈwɔːrmθ/
Favoriten