appreciation

listen to the pronunciation of appreciation
Englisch - Türkisch
takdir

Takdirimizin bir belirtisi olarak işte senin için bir hediye. - Here is a present for you in token of our appreciation.

Senin nezaketin için derin takdirimi ifade etmek istiyorum. - I wish to express my deep appreciation for your kindness.

{i} değerini bilme
kıymet artışı
{i} idrak
(Ticaret) değer biçmek
şükran

Sonra onur konuğu onları açar ve şükranlarını ifade eder. - Then the guest of honor opens them and expresses his or her appreciation.

kadirbilirlik
(Ticaret) değer artması
değerlendirme
teşekkür

O bana bir teşekkür mektubu gönderdi. - He sent me a letter of appreciation.

değer artışı
minnettarlık
{i} değerlenme

Yenin değerlenmesi o şirketin düşüşünü hızlandırdı. - The yen's appreciation accelerated the decline of that company.

değerlendirme kıymet bilme
{i} zevk alma
{i} (bir şeyin değeri) artma
özellikle lehte tenkit
{i} değer kazanma
artış/takdir
{i} beğenme
tenkit
{i} paha biçme
{i} anlama
{i} (bir şeyin değerini/önemini/gerekliliğini) anlama
zevk
kadirşinaslık
değerbilirlik
appreciation of the situation
durum değerlendirmesi
appreciation of the situation
durum muhakemesi
appreciation for
takdir için
appreciation of
takdir
appreciation surplus
takdir fazlası
appreciation, esteem
takdir, saygı
appreciation analysis
değerlendirme analizi
appreciation of the situation
(Askeri) DURUM DEĞERLENDİRMESİ; DURUM MUHAKEMESİ: bkz: "estimate of the situation"
appreciation potential
(Ticaret) değer artış beklentisi
appreciation training
(Askeri) TANITMA EĞİTİMİ
music appreciation
müzikte takdir
music appreciation
(Eğitim) müzik anlayışı
receive appreciation
beğeni kazanmak
submit to one's appreciation
takdirine sunmak
certificate of appreciation
Teşekkür/Takdir belgesi, teşekkürnâme/takdirnâme
margin of appreciation
(Kanun) Takdir sınırı: özellikle Avrupa İnsan Hakları mahkemesindeki davalar ve bunların incelemelerinde geçen bir terimdir; sözü geçen takdir sınırı, "adlı sınırlama" ile yakın ilgilidir, ancak tam da ters tarafta duran "orantılılık prensibi", devlet otoritesinin gücünün sınırlandırılması yolunda kullanılan ve tam tersi olarak, bireysel otonomiye yol veren bir araçtır
self-appreciation
Kendini beğenme, kendini beğenmişlik
appreciations
(Askeri) DEĞERLENDİRMELER: Düşmanın maksatları ve planlama ile karar vermede kullanılan askeri imkan ve kabiliyetleri hakkında varsayımlar, tahminler ve gerçekler: a. DESIRED APPRECIATIONS - ARZU EDİLEN DEĞERLENDİRMELER: Dostun yararına olacak şekilde düşmanın maksat ve askeri imkan ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran düşman tahminleri. b. ESSENTIAL SECRECY: ÖNEMLİ GİZLİLİKDüşmanın doğru tahminlerinin ve gerçek bilgilerinin ortaya çıkarılmasını ve etkili planlamayı ve karar vermeyi önleyen veya bunlara mani olan özel bilinmeyenler veya belirsizlikler. c. HARMFUL APPRECIATIONS: ZARARLI DEĞERLENDİRMELER: Dostun zararına olacak şekilde düşmanın maksat ve askeri imkan ve kabiliyetlerini ortaya çıkaran bilinmeyenleri veya belirsizlikleri veya gerekli ve yeterli bilinen gerçekleri temin eden düşman varsayımları veya tahminleri
desired appreciation
(Askeri) Bak. "appreciation"
desired appreciation
(Askeri) arzu edilen değerlendirme
express one's appreciation
memnuniyetini bildirmek
letter of appreciation
(Askeri) TAKDİR BELGESİ: Başarılan hizmet veya görevin takdir edildiğini belirten yazılı belge. Bak. "Letter of Recommendation"
terrain appreciation
(Askeri) arazi kıymetlendirmesi
terrain appreciation
(Askeri) ARAZİ KIYMETLENDİRİLMESİ: Bak "terrain evaluation"
Englisch - Englisch
A rise in value;—opposed to depreciation
A just valuation or estimate of merit, worth, weight, etc.; recognition of excellence
Accurate perception; true estimation; as, an appreciation of the difficulties before us; an appreciation of colors

His foreboding showed his appreciation of Henry's character. —J. R. Green.

{n} a due estimate, a rising in value
An appreciation of a situation or problem is an understanding of what it involves. They have a stronger appreciation of the importance of economic incentives. = grasp
A rise in value;-opposed to depreciation
an increase in price or value; "an appreciation of 30% in the value of real estate"
The increase in the value of a property over time
{i} esteem, high regard; increase in value
An increase in value of property, the opposite of depreciation
An increase in the market value of a home due to changing market conditions and/or home improvements
An increase in the value of a property due to changes in market conditions or other clauses
recognition of excellence
In its simplest form, appreciation refers to an increase in the value of an asset In foreign exchange markets, it refers to an increase in the value of one currency relative to that of another
an expression of gratitude; "he expressed his appreciation in a short note
An increase in the value of a property due to changes in market conditions or other causes The opposite of depreciation
an expression of gratitude; "he expressed his appreciation in a short note"
An increase in the value of a home or other property
understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something; "he has a good grasp of accounting practices"
The increase in the value of an asset
delicate discrimination (especially of aesthetic values); "arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"; "to ask at that particular time was the ultimate in bad taste"
an increase in price or value; "an appreciation of 30% in the value of real estate" understanding of the nature or meaning or quality or magnitude of something; "he has a good grasp of accounting practices" an expression of gratitude; "he expressed his appreciation in a short note
An increase in value of an asset
An increase in the value of one form of currency as compared to the currency of another nation [ITDS] The increase in value of an item, specifically the increase in market value of real estate [OTS]
a favorable judgment; "a small token in admiration of your works"
An increase in the value of a property
An increase in the value of property due to changes in market conditions, inflation, physical improvement or other causes The opposite of depreciation
An increase in the value of a property due to changes in market conditions or other causes
An increase in the value of a house due to changes in market conditions or other causes
A rise in value; opposed to depreciation
An increase in value
The term given to an increase in the value of a particular property
An increase in the value of a property due to changes in the market conditions or other reasons
A property's increase in value due to inflation or economic factors
Appreciation of something is the recognition and enjoyment of its good qualities. an investigation into children's understanding and appreciation of art Brian whistled in appreciation
an increase in the value of a home
An increase in value, usually on the part of a currency The opposite of depreciation When an appreciation is sudden and is the result of an explicit change in policy by a government, it is called a revaluation An appreciation of foreign currency is an increase in the value of the exchange rate By contrast, an appreciation of the dollar is a fall in the value of the exchange rate
Your appreciation for something that someone does for you is your gratitude for it. He expressed his appreciation for what he called Saudi Arabia's moderate and realistic oil policies. the gifts presented to them in appreciation of their work. = gratitude
A just valuation or estimate of merit, worth, weight, etc
An increase in the value of a house due to market conditions or other causes
The increase in value of an asset opposite of depreciation
Appreciation in the value of something is an increase in its value over a period of time. You have to take capital appreciation of the property into account. depreciation
The increase over time in the value of a property caused by many factors: market conditions, inflation, changes to area around the property, etc
appreciation of rates
increases in interest rates or prices
art appreciation
study of the basic principles of art and aesthetics; evaluation of the appearance of an artistic work without consideration for its historical or symbolic significance
margin of appreciation
Margin of Appreciation is a concept the European Court of Human Rights has developed when considering whether a signatory of the European Convention on Human Rights has breached the declaration. The Margin of appreciation doctrine allows the court to take into effect the fact that the Convention will be interpreted differently in different signatory states. Judges are obliged to take into account the cultural, historic and philosophical differences between Strasbourg and the nation in question.[1] Margin of Appreciation is similar in concept to, but should not be confused with Subsidiarity
appreciations
plural of appreciation
letter of appreciation
letter of respect, certificate of esteem
appreciation
Favoriten