application

listen to the pronunciation of application
Englisch - Türkisch
(Hukuk) başvuru

Biz, başvurunuzun kabul edilmediğini üzülerek bildiririz. - We regret that your application has not been accepted.

Biletler başvuru sırasına göre ayrılacak. - Tickets will be allotted in order of application.

başvuru/kullanım/uygulama
(Tekstil) aplike
arzuhal
(Ticaret) bir ilke
kılgı
uygulama

Hemen hemen tüm sanal bellek uygulamaları bir uygulama programının sanal adres alanını sayfalara böler; bir sayfa bitişik sanal bellek adreslerinden oluşan bir bloktur. - Almost all implementations of virtual memory divide the virtual address space of an application program into pages; a page is a block of contiguous virtual memory addresses.

Tom sonunda kendi bilgisayarına ücretsiz bir veritabanı uygulamasını yüklemeyi anladı. - Tom eventually figured out how to install a free database application on his computer.

kullanma

Uygulama geliştiricileri bir fonksiyonel programlama dili kullanmaya karar verdi. - Application developers decided to use a functional programming language.

talep
UYGULAMA: Bir bilgisayarın uygulandığı sistem veya sorun. Kelime; çok defa hesapla ilgili konuda bir uygulamayı kasteder ki, bu taktirde aritmetik hesaplar birinci derecede rol oynar; ya da bilgi işlemi ile ilgilidir, burada da, bilgi işlem çalışmaları on plandadır
{i} tatbik
(Mimarlık) uygulama tatbikat
{i} müracaat formu

Daha sonra yapman gereken şey bu müracaat formunu doldurmak. - What you need to do next is fill out this application form.

itina
{i} dikkat
{i} dilekçe

Tom başvuru dilekçesini benim için doldurdu. - Tom filled out the application for me.

uygulama, bir bilgisayar programı
(Tıp) (s) T atbik(at)
{i} başvuru formu

Tom başvuru formunu doldurdu. - Tom filled out the application.

Tom iş başvuru formunu doldurdu. - Tom filled out the job application form.

dilekçe müracaat
merhem
{i} kullanım

Bir terimin birleşik anlamından dolayı, bir niteleyicinin kullanımı benzemeyen örnekleri engeller. - An application of a qualifier precludes non-partaking instances from the compound meaning of a term.

{i} özen
jeodezide, plan ve projeler üzerindeki bilgilerin arazide işaretlenmesi işlemi
{i} sürme
{i} başvurma
uygulanış
(Hukuk) müracaat

Daha sonra yapman gereken şey bu müracaat formunu doldurmak. - What you need to do next is fill out this application form.

(Hukuk) tatbik etme
aplikasyon
uygulayım
Application development directorship
uygulama geliştirme müdürlüğü
application form
başvuru formu
application form
başvuru belgesi
application form
(Ticaret) işe başvurma formu
application letter
başvuru mektubu
application study
(Askeri) uygulama çalışması
application oriented language
uygulamaya yönelik dil
application point
uygulama çekidi
application point
uygulama noktası
application point
etki çekidi
application programmer
uygulama programcısı
application software
uygulama yazılımı
application study
uygulama etüdü
application system
uygulama sistemi
application virtual machine
uygulama sanal makinesi
application data
uygulama verileri
application developer
uygulama geliştirici
application engineer
Uygulama mühendisi
application error
uygulama hatası
application field
Uygulama alanı
application for entry
giriş için başvuru
application function
Uygulama fonksiyonu
application heap
Uygulama yığın
application manager
uygulama sorumlusu
application of
Uygulama
application programming interface
uygulama programlama arabirimi
application project
uygulama proje
application suite
uygulama paketi
application training
uygulama eğitimi
application’s
uygulamanın
Application Program İnterface
uygulama programi arabirimi
application Program Interface
uygulama programı arabirimi
application card
(Ticaret) müracaat kartı
application compatibility
Uygulama Uyumluluğu
application deployment editor
Uygulama Dağıtım Düzenleyicisi
application drawings
tatbikat projeleri
application drawings
uygulama çizimleri
application enabling
Uygulama Yetkinleştirme
application equipment
(Bilgisayar) uygulama donanımı
application fee
(Ticaret) kredi kartı başvuru ücreti
application field
(Kanun) tatbik sahası
application for a patent
patent başvurusu
application form
müracaat formu
application icon
Uygulama simgesi
application ini file
(Bilgisayar) uygulamanın ını dosyası
application ini file
Uygulama (nın) INI dosyası
application installation point
Uygulama Yükleme Noktası
application integrity
uygulama bütünlüğü
application layer
Uygulama Katmanı
application location
Uygulama Konumu
application management
Uygulama Yönetimi
application money
(Ticaret) taahhüt edilen para
application object
uygulamanın sunduğu nesne
application of code
(Kanun) kanunun tatbiki
application of convict
(Kanun) mahkumun talebi
application of fire
(Askeri) Ateşin hedefe oturtulması
application of fire
(Askeri) ATEŞİN HEDEFE OTURTULMASI: Silah ateşinin arzu edilen hedef veya bölge üzerine oturtulması
application of funds
(Ticaret) fon kullanımı
application of funds
(Ticaret) fonların kullanımı
application of the polluter pays principle
(Avrupa Birliği) kirleten öder ilkesinin uygulanması
application operator
Uygulama işletmeni
application oriented language
uygulama amaçlı dil,uygulamaya yönelik dil
application phase
uygulama evresi
application phase
tatbik safhası
application point
(Bilgisayar) etki noktası
application preinstall information
Uygulama Kurma Öncesi Bilgisi
application preinstallation launcher
Uygulama Kurma Öncesi Başlatıcısı
application programming interface,
API
application programming interface,
(API) Uygulama Programlama Arayüzü
application property
(Bilgisayar) uygulama özelliği
application rating
(Bilgisayar,Teknik) uygulama oranı
application requester
uygulama isteğinde bulunan program
application requester
Uygulama İsteri
application requesting card
Uygulama İsteme Kartı
application run
(Bilgisayar) uygulama çalıştırma
application server
uygulama isteğini karşılayan
application sharing
Uygulama Paylaşımı
application skills
(Pisikoloji, Ruhbilim) uygulama becerileri
application space
uygulama belleği
application study
(Askeri) UYGULAMA ETÜDÜ; UYGULAMA ÇALIŞMASI: Bir teçhizat kaleminden, belirli işler üzerinde faydalanmak için, bir sistem veya bir takım usuller bulma yolunda çalışmalar
application system
(Bilgisayar,Teknik) uygulama dizgesi
application title
(Bilgisayar) uygulama başlığı
application user group
(Askeri) uygulama kullanıcı grubu
application which created it
(Bilgisayar) yaratıldığı uygulama
application window
Uygulama penceresi
application’s
uygulamanın
background application
(Bilgisayar) arkaplan uygulaması
choose an application
(Bilgisayar) bir uygulama seçin
client application
istemci uygulaması
consider an application
başvuru incelemek
dual application
(Otomotiv) çift lastik kullanımı
fertilizer application
(Tarım) gübreleme
infected application
(Bilgisayar) virüslü uygulama programı
lost document application
belge kayıp dilekçesi
prospective application
(Ticaret) olası uygulama
prospective application
(Ticaret) beklenen uygulama
provisional application
(Askeri) geçici uygulama
rapid application development
(Bilgisayar) hızlı uygulama geliştirme
systems application
sistem uygulama mimarisi
urgent application
acil başvuru
wireless application protocol
(Telekom) kablosuz uygulama protokolü
credit application
kredi başvurusu
day of application
başvuru tarihi
employment application
iş başvurusu
fill out an application form
başvuru formu doldurmak
letter of application
başvuru dilekçesi
make application
başvuruda bulunmak
point of application
uygulama çekidi
scientific application
bilimsel uygulama
software application
yazılım uygulama
system application architecture
sistem uygulama mimarisi
applications
uygulamalar

Android uygulamaların gelişmesi bugünden itibaren mümkündür. - The development of applications for Android is possible from today.

Uygulamalar şimdi kabul ediliyor. - Applications are now being accepted.

bulletin of application
intibak bülteni
end application
son başvuru
field application engineer
Saha uygulama mühendisi
field application engineer
alan uygulaması mühendisi
fields of application
uygulama alanları
full screen application
(Bilgisayar) Bilgisayar ekranında tüm ekranını kaplayan uygulama
improper application, misuse
yanlış uygulama, yanlış
point of application
uygulama noktası
self-application
Kişisel uygulama, bireysel uygulama
special application microscope
özel uygulama mikroskop
visa application for
vize başvurusu için
Englisch - Englisch
A petition, entreaty, or other request

Their application for a deferral of the hearing was granted.

The act of directing or referring something to a particular case, to discover or illustrate agreement or disagreement, fitness, or correspondence

The application of a theory to a set of data can be challenging.

The act of applying as a means; the employment of means to accomplish an end; specific use

If a right course . . . be taken with children, there will not be much need of the application of the common rewards and punishments. --John Locke.

The thing applied

He invented a new application by which blood might be stanched. --Johnson.

A computer program or the set of software that the end user perceives as a single entity as a tool for a well-defined purpose. (Also called: application program; application software.)

The iPhone application VR+ connects to major social networks.

A verbal or written request for assistance or employment or admission to a school

December 31 is the deadline for MBA applications.

The act of applying or laying on, in a literal sense; as, the application of emollients to a diseased limb
{n} the act of applying, c'ose study, industry
A form used to apply for a mortgage loan and to record pertinent information concerning a prospective mortgagor and the proposed security, such as the FNMA form #1003 referred to as a standard application form
A program or group of programs designed for end users Applications software (also called end-user programs) includes database programs, word processors like Word or WordPerfect, and spreadsheet programs like Excel Back to Top
A mortgage application requires borrowers to submit information regarding their income, savings, assets, debts, and more
The initial form in the process to purchase state-owned tax forfeited lands from the Secretary of State's Office All questions on the form must be answered to the best of the applicant's ability, the form signed by the applicant(s), and notarized A $2 50 application fee must accompany the application or it will be returned
The application of something to a surface is the act or process of putting it on or rubbing it into the surface. With repeated applications of weedkiller, the weeds were overcome
An application or software program is a software executable designed to perform a specific function Adobe Photoshop is an example of an application designed to perform image editing Microsoft Word is an example of an application designed to perform word-processing
the first step in the official loan approval process; this form is used to record important information about the potential borrower necessary to the underwriting process
A request; a document containing a request; as, his application was placed on file
The act of fixing the mind or closely applying one's self; assiduous effort; close attention; as, to injure the health by application to study
is a collaborative tool used by the user to communicate with other users A Chat or a Whiteboard are examples of CollabWorx Interactive application TANGO Interactive system supports applications that are applets, JavaScript/DHTML Web page, or arbitrary modules that run outside of the browser There can be any number of applications available for users of a meeting room What is available for the meeting room users is defined by the Service Provider Any number of these applications can be active at the same time An active application creates a session
liquid preparation having a soothing or antiseptic or medicinal action when applied to the skin; "a lotion for dry skin"
In computing, an application is a piece of software designed to carry out a particular task
A form used to apply for a mortgage loan and to record pertinent information concerning a prospective mortgagor and the proposed security
The act of directing or referring something to a particular case, to discover or illustrate agreement or disagreement, fitness, or correspondence; as, I make the remark, and leave you to make the application; the application of a theory
A form used to apply for a mortgage loan and to record pertinent information concerning a prospective mortgagor and the proposed security Lenders use the information on the loan application to evaluate whether or not they can give the loan, and if so, the amount of money they can lend
A program designed to perform a specific function directly for the user or, in some cases, for another application program Examples of applications include word processors, database programs, Web browsers, development tools, drawing, paint, image editing programs, and communication programs Applications use the services of the computer's operating system and other supporting applications
To beg, plead, petition, implore, entreat or request
Hence, in specific uses: (a) That part of a sermon or discourse in which the principles before laid down and illustrated are applied to practical uses; the "moral"
This application option displays the application and any associated schedules in a format suitable for printing To print the formatted application, select the Print command from your web browser It is also the default screen that appears when you first access an application from the Search Results screen
A software program designed to perform a specific task or group of tasks, such as word processing, communications, graphics, or database management
In frequent usage, Application is short for application program, which is a program designed to perform a specific function Examples include word processors, Web browsers, database tools, and graphics programs
a diligent effort; "it is a job requiring serious application" the work of applying something; "the doctor prescribed a topical application of iodine"; "a complete bleach requires several applications"; "the surface was ready for a coating of paint"; the act of bringing something to bear; using it for a particular purpose; "he advocated the application of statistics to the problem"; "a novel application of electronics to medical diagnosis" a verbal or written request for assistance or employment or admission to a school; "December 31 is the deadline for applications" a program that gives a computer instructions that provide the user with tools to accomplish a task; "he has tried several different word processing applications
the act of bringing something to bear; using it for a particular purpose; "he advocated the application of statistics to the problem"; "a novel application of electronics to medical diagnosis"
The act of making request of soliciting; as, an application for an office; he made application to a court of chancery
The application of a rule or piece of knowledge is the use of it in a particular situation. Students learned the practical application of the theory they had learned in the classroom
The software product that results from the creation of a program, often used as a synonym for the programming (source) code that creates it Applications are distinguished by the environment for which they're designed (for example, Windows, DOS, Macintosh, UNIX) and their purpose Windows applications carry the executable file extension, EXE
the work of applying something; "the doctor prescribed a topical application of iodine"; "a complete bleach requires several applications"; "the surface was ready for a coating of paint"; the act of bringing something to bear; using it for a particular purpose; "he advocated the application of statistics to the problem"; "a novel application of electronics to medical diagnosis"
Most of the computer programs you use are Applications An Application is a program that performs a specific job, for example Microsoft Word is an Application used for word processing
An initial statement of personal and financial information required to apply for a loan
Layer 7 of the OSI Reference Model The Application Layer is the interface between the OSI environment and a user's application It does not contain applications, but provides a link from application software on one system to applications on another computer through the OSI environment Several application layers support different user tasks such as e-mail, file transfer, terminal emulation and transaction processing
1) All application systems, internal and external, utilized in support of the core process 2) A software package designed to perform a specific set of functions, such as word processing or communications [CIAO] A computer program designed to perform specific functions, such as inventory control, scheduling, and payroll [SRV] A program that performs a function directly for a user, such as ftp and telnet [misc] (see also software)
A form, commonly referred to as a 1003 form, used to apply for a mortgage and to provide information regarding a prospective mortgagor and the proposed security
{i} act of applying; request; implementation; persistence, diligence; (Computer) computer program designed to perform a specific task for a user or other application (e.g. word processor, spreadsheet, Web browser, etc.); preparation that soothes when applied to the skin, prepartion that has antiseptic or medicinal action when applied to the skin
Application is hard work and concentration on what you are doing over a period of time. his immense talent, boundless energy and unremitting application. = diligence
n A software program or system of programs designed to fulfill a specific user requirement Categories of applications include Spreadsheets for bookkeeping, Word Processors for documents, and Databases for recordkeeping
Application refers to the ability to use learned material in new and concrete situations This may include the application of such things as rules, methods, concept, principles, laws, and theories Learning outcomes in this area require a higher level of understanding than those under comprehension **
The capacity of being practically applied or used; relevancy; as, a rule of general application
of a fable
An application for something such as a job or membership of an organization is a formal written request for it. His application for membership of the organisation was rejected Tickets are available on application
a program that gives a computer instructions that provide the user with tools to accomplish a task; "he has tried several different word processing applications
a verbal or written request for assistance or employment or admission to a school; "December 31 is the deadline for applications"
(n ) A program that combines all the functions necessary for the user to accomplish a particular set of tasks (for instance, word processing or inventory tracking) Unless stated otherwise, "application" refers to both applets and standalone applications See also applet
A program Files such as Microsoft Word, MacWrite, MacPaint, etc are applications Applications give the computers instructions which provide the user with tools to accomplish a task For instance, a word processing application provides space to type in, means to format the text, a spelling checker, etc
(b) The use of the principles of one science for the purpose of enlarging or perfecting another; as, the application of algebra to geometry
a diligent effort; "it is a job requiring serious application"
Software that lets users do relatively complex tasks, as well as create and modify documents Common application types include word processors, spreadsheets, database managers, and presentation graphics programs
appliment
application domain
An isolated context, with its own virtual address space, in which an application runs, analogous to a process in an operating system

All managed code in the .NET Framework needs to run within an application domain.

application domains
plural form of application domain
application form
A form one fills in when applying for a job, placement, course, service etc

When applying for a position here, attach your resumé and cover letter to the application form before submitting it.

application forms
plural form of application form
application program
A computer program written to solve a particular problem or to be used in a particular user-defined application
application programs
plural form of application program
application protocol data unit
A packet of data exchanged between two application programs across a network
application software
A set of computer programs which work together to solve a particular problem or to be used for a particular user-defined application
application software
Computer software that is designed for a particular use or user. "We need to ensure that the application software on both the PC and the Macintosh produces compatible files."
application suite
(Bilgisayar) A software suite or application suite is a collection of computer programs, usually application software and programming software of related functionality, often sharing a more-or-less common user interface and some ability to smoothly exchange data with each other
Application Foundation Classes
(Computers) collection of Java class libraries used to build Java-based applications (produced by Microsoft), AFC
Application Program Interface
part of the operating system which supplies applications with a uniform user interface, API
Application Specific Integrated Circuit
microchip that is customized for use in a particular application (Computers)
application area
A category of projects that have common elements not present in all projects Application areas are usually defined in terms of either the product of the project (i e , by similar technologies or industry sectors) or the type of customer (e g , internal vs external, government vs commercial) Application areas often overlap
application control menu
menu which controls the window of an application in a Windows environment
application form
blank form one fills out in order to apply (for a job, loan, etc.)
application form
a form to use when making an application
application form
s are not available until the Foundation has approved a letter of inquiry from a qualified nonprofit organization
application form
In completing application forms, use the following definitions as guidelines Not all terms appear on all application forms
application form
                     Form used to enter, update, or query information An application form
application form
A document that must be completed and lodged by the application closing date to apply for courses identified as an application course The information provided on the application form is used to select students for those courses
application form
Leverage
application form
We "apply" for lots of things An application form is usually a piece of paper that asks you for information To get a real passport you have to give information about yourself The same with a cyber passport
application form
The form that the applicant uses to make the formal request
application form
Most Lessors use a Lease Application Form to list the information required to evaluate a prospective Lessee's credit condition and history
application generator
one who applies theory in production
application heap
volume of the memory designated for user applications in Macintosh computers
application icon
small graphic symbol for a program in graphical user interfaces
application of fire
firing or shooting or weapons
application of law
administering of law, practice of law
application of the law
administering of the law, practice of the law
application oriented language
language intended for a specific application (ex: COBOL)
application program
program which is intended to perform a specific task
application service provider
(Ticaret) (ASP) A third party that provides ERP or other business applications on a hosted basis to customers and users. Instead of buying a license from the software vendor, the customer contracts for Internet or other access to specific applications and usage volumes with the third party, who is responsible for software maintenance, upgrades and security
application service provider
an ASP
application shortcut key
key combination which is defined in order to read to an application in a Windows environment
application software
computer software that is designed for a particular use or user
application software
program which is used to perform a certain task
application software
(Ticaret) Software written to provide manufacturing, financial, distribution or support functions (as opposed to systems software that regulates the operation of hardware and network systems)
application suite
package of applications, package of programs intended to work together
application suite
Software bundle containing several application programs that are also sold as separate programs
application suite
Applications available to the user on the client computer (i e on the desktop) It may include web browser, email application, spreadsheet, word processor, directory, etc [Telstra]
application suite
An application suite is a collection of programs sold together in one package
application window
main window in which an application runs in a graphical user interface
application-oriented language
a language whose statements resemble terminology of the user
cross-platform application development
Development of applications that work on various operating systems
cross-platform application management
Management of applications across various operating systems
killer application
a technological product that is so good, or so innovatory, that it is irresistible to potential customers; especially a software product that persuades people to buy the hardware needed to use it
web application
A computer application that is accessed via a web browser over a network
divisional application
A divisional patent application (sometimes referred to as a divisional application or simply a divisional) is a type of patent application which contains matter from a previously filed application (the so-called parent application)
Applications
app
divisional patent application
A divisional patent application (sometimes referred to as a divisional application or simply a divisional) is a type of patent application which contains matter from a previously filed application (the so-called parent application)
Messaging Application Programming Interface
(Bilgisayar) Messaging Application Programming Interface (MAPI) is a messaging architecture and a Component Object Model based API for Microsoft Windows. MAPI allows client programs to become (electronic mail) messaging-enabled, -aware, or -based by calling MAPI subsystem routines that interface with certain messaging systems and message stores. MAPI is closely related to MAPI/RPC, the proprietary protocol that Microsoft Outlook uses to communicate with Microsoft Exchange
legacy application
(Bilgisayar) An old computer system or application program which continues to be used because the user (typically an organisation) does not want to replace or redesign it
applications
A program or group of programs designed for end users Software can be divided into two general classes: systems software and applications software Systems software consists of low-level programs that interact with the computer at a very basic level This includes operating systems, compilers, and utilities for managing computer resources In contrast, applications software (also called end-user programs) includes database programs, word processors, and spreadsheets Figuratively speaking, applications software sits on top of systems software because it is unable to run without the operating system and system utilities
applications
The term "applications" or "business applications" refers to the software systems that are used to automate otherwise manual processes within your company Examples of applications include payroll, accounts payable, CRM software, time reporting, inventory management, etc In some companies these entities might be referred to as "systems" Applications can be internally developed or they can be packages purchased from an outside vendor
applications
There are several varieties of computer programs, but the ones most of us are familiar with are the applications An application is a program you use to get some practical work done, such as word processing or accounting or illustrating
applications
Applications are the computer programs the organization uses They may be purchased or developed by the organization
applications
plural of application
applications
Applications are programes that are used in a computer Powerpoint is a presentation application
applications
Computer programs written to perform specific business tasks They have also been described as the use of an information system or software package for a particular purpose or in a special way
applications
Computer programs designed to meet specific user needs such as, the Human Resource System (HRS) or Dispatch
applications
This is of interest in applications: I have to have some excuse for publishing it
applications
Categories of software, programs, that perform specific tasks such as image processing, word processing, animation, spread sheets, etc
applications
Software programs that provide powerful tools for performing a variety of tasks in a specific area Examples include word processors, spreadsheets, and database management systems Also referred to as programs
applications
(n) undefined
applications
Each applicant may make an application to up to six different courses/institutions For 2000 entry onwards applicants to Medicine were limited to four applications From 2001 entry this restriction also applies to Dentistry and Veterinary science applicants For 1994 and 1995 entry, each applicant was permitted up to eight applications
applications
Software used to perform specific tasks, such as imaging, word processing, calculations, drawing, DTP etc For example Adobe Photoshop, Microsoft Word and Excel, MacroMedia Freehand, Adobe Pagemaker etc
applications
These are just simple programs including word processors such as WordPad and imaging programs
applications
Programs such as word processing and spreadsheets
applications
Software programs
applications
1 Software programmes - Word processors, spreadsheets, web browsers etc 2 Practical uses for hardware and software
applications
A form used to collect information to underwrite a risk
applications
Word Processor: Sort
applications
or Application programs are the programs you run to get your work done Examples are Word and Excel Applications can be very expensive They are sometimes sold in Suites - you buy several applications all together and get a discount Microsoft Office is an example of a program suite It comes in several versions, each of which has something missing to encourage you to buy a separate application program as well Applications can also be integrated so that one program does many jobs They are sold to users who would rather not pay the high price of several different applications As well as being cheaper than any single application, they use less memory, and run faster There is usually some luxury feature missing to encourage users to buy the separate applications Microsoft Works is an example See also Data files or documents and version numbers
applications
A program or group of programs designed for end users
applications
The programs that you run on the computer to perform the tasks that you require
application
Favoriten