authorization

listen to the pronunciation of authorization
İngilizce - Türkçe
{i} yetki

Yetkiye ihtiyacımız var. - We need authorization.

Yetkiye ihtiyacım var. - I need authorization.

(Tıp) ruhsatlandırma
ruhsat
onama
uygun görme
izin
tensip
otorite
(Avrupa Birliği) salahiyet/yetki verme, izin
cevaz
(Kanun) yetki belgesi
izin vermek
yetki vermek
(Ticaret) verilen yetki
akey
authorize
yetki vermek
Authorization error
(Bilgisayar) Yetki hatası
authorization to charge an account
yetki hesap şarj
authorization to transport
yetki taşıması
authorization list
yetki listesi
authorization of sale
(Kanun) satış izni
authorize
{f} izin vermek
authorize
{f} onaylamak
authorisation
yetki verme
authorisation
yetkilendirme
authorisation
izin
authorize
(Bilgisayar) yetkilendir

Ben onu yetkilendiremem. - I can't authorize that.

authorize
yetkili kılmak
authorize
memur etmek
preliminary authorization
(Politika, Siyaset) ön müsaade
authorize
yetki ver
authorize
yetkilendirmek
assets authorization
varlıklar yetki
authorize
yetki

Ben onu yetkilendiremem. - I can't authorize that.

Bunu yapmaya yetkili değilsin. - You're not authorized to do that.

cheque authorization
kontrol yetkilendirme
letter of authorization
yetki mektubu
licence of authorization
yetki belgesi
management authorization
yönetim yetkisi
pre-authorization
on provizyon
self-authorization
Kendi kendine yetki
National Defense Authorization Act
(Askeri) Milli Savunma Yetki Kanunu
The Army Authorization Document System
(Askeri) Kara Kuvvetleri Doküman Yetki Sistemi
access authorization
erisim yetkisi
authorisation
i., İng., bak. authorization
authorize
(Mukavele) yetki vermek, salahiyet vermek; ruhsat vermek
authorize
{f} ruhsat vermek
backup aircraft authorization
(Askeri) takviye uçak yetkisi
backup aircraft authorization
(Askeri) ilave uçak yetkisi
backup aircraft authorization
(Askeri) destek uçak yetkisi
backup aircraft authorization
(Askeri) TAKVİYE, İLAVE DESTEK, UÇAK YETKİSİ: Harekat görevi için mevcut uçakların sayısını azaltmadan programlanmış ve programlanmamış bakım, tadilat ve muayene ve tamire imkan verecek asıl yetkili uçaklardan gayri uçaklar. Savunma bütçesinde bu tip uçaklar için hiç işletme kaynağı ayrılmamıştır
budget authorization
(Askeri) BÜTÇE YETKİLİSİ (HV.): Hak sahibinin mali faaliyetlerini planlamasına esas olacak bir mali yıla ait mali program onaylaması
communication service authorization
(Askeri) MUHABERE HİZMET YETKİSİ (HV. ): Özel muhabere ortaklıklarıyla akdedilmiş genel sözleşmeye dayanarak muhabere yetkisinde belirtilmiş sınırlar dahilinde belirli tesis ve hizmetlerin temini maksadıyla yapılan hizmet isteği veya tali sözleşme
contract authorization
(Askeri) SÖZLEŞME YETKİSİ; MUKAVELE YETKİSİ: Belirli amaçlar için sözleşme yapma yetkisi veren kanuni müsaade
cost chargeable to fund authorization
(Askeri) FON YETKİSİNDEN ÖDENEBİLECEK MASRAFLAR
cost chargeable to purchase authorization
(Askeri) SATINALMA YETKİSİNDEN ÖDENEBİLECEK MASRAFLAR
diplomatic authorization
(Askeri) DİPLOMATİK İZİN: Bir ülke üzerinde uçmak veya iniş yapmak için, diplomatik kanallarla, hükümetler seviyesinde alınmış izin, yetki
exchange authorization
(Avrupa Birliği) kambiyo izni
hold(s) the authorization to
yetkisi (birisine) aittir
man power authorization voucher
(Askeri) İNSAN GÜCÜ KULLANMA DİREKTİFİ: Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından üç ayda bir yayınlanan ve bir komutanın kullanabileceği ücretli sivil personel miktarı ile birlik kuruluşlarında kullanılabileceği askeri personel miktarını sınırlayan direktif
marketing authorization holder
(Tıp) pazarlama yetki sahibi
military authorization identification number
(Askeri) ASKERİ YETKİ TANITMA NUMARASI: ABD Anayurdu dahilindeki noktalar ve komşu memleketlerdeki noktalar arasında, sivil demiryolları yolcu trenleri ve karma trenlerde, birlik teçhizatı ve ağırlıkları ile veya teçhizatsız ve ağırlıksız olarak seyahat eden 15 kişi veya daha çok personellik bir gruba tahsis edilen bir sembol ve numara. Yol ve tertip yetkisi bir askeri makama verilmiş intikalleri içine almaz
obtain authorization
yetki almak
official authorization
resmi yetki
official authorization
izin oluru
personnel authorization
(Askeri) personel kullanma yetkisi
personnel authorization
(Askeri) PERSONEL KULLANMA YETKİSİ: Bak. "manpower authorzation voucher"
primary aircraft authorization
(Askeri) esas hava aracı yetkilendirmesi
primary aircraft authorization
(Askeri) ESAS UÇAK MÜSAADESİ: Kendi ameli görevlerinin ifası için bir birliğe verilen, müsaade edilen uçak. Esas müsaade; işgücü, destek teçhizatı ve uçuş saatleri planlarını içine alan faal kaynakların yerinin saptanması için bir temel teşkil etmektedir. Ayrıca bakınız: "backup aircraft authorization"
procurement authorization
(Askeri) TEDARİK YETKİSİ: İkmal maddelerinin ticari kaynaklardan, ordu makamlarınca veya ordu ihtiyacı için diğer hükümet makamları vasıtasıyla veya doğrudan doğruya bu makamlardan tedariki için verilen yetki ve buna ait doküman
program or procurement authorization
(Askeri) PROGRAM VEYA TEDARİK YETKİSİ (HV.): Büyük bir komutanlığın araştırma ve geliştirme çalışmalarına, tedarik veya inşaat faaliyetlerine başlama yetkisi. Bu yetki de, normal olarak, bir bütçe kullanma yetkisi (budget authorization) de vardır. Bununla beraber, ilgili komutanın elinde kullanabileceği yeterli tahsisat bulunmadıkça para taahhütlerine ve borçlanmalara girişilemez
radio frequency authorization; restrictive fire area
(Askeri) telsiz frekans tahsis yetkisi; sınırlı ateş bölgesi
to revoke an authorization
(Avrupa Birliği) bir izni yürürlükten kaldırmak
total active aircraft authorization
(Askeri) FAAL HALDEKİ UÇAK KADROSUNUN TOPLAMI: Asıl ve yedek uçak kadrolarının toplamı
İngilizce - İngilizce
formal sanction, permission or warrant

Can I see your authorization?.

Permission

I've got authorization. Call the office and you'll see.

Permission, possibly limited, to spend funds for a specific budgetary purpose

We've had the authorization for years, but we've never gotten an appropriation.

An act of authorizing
The permission to use a specific resource; access control
{n} an establishment by authority
The process of deciding if device X is allowed to have access to service Y This is where the concept of trusted exists Trusted devices (the device is authenticated and indicated as "trusted"), are allowed access to services Untrusted or unknown devices may require authorization based on user interaction before it is allowed access to the services This does not principally exclude that the authorization maight be give by an application automatically Authorization always includes authentication
The process whereby a transaction is approved by an issuing bank, authorized agent, or Visa/MasterCard on behalf of that issuer, before the transaction is completed by the merchant via telephone or terminal Top of page
The process of determining, by evaluating applicable access control information, whether a subject is allowed to have the specified types of access to a particular resource Usually, authorization is in the context of authentication Once a subject is authenticated, it may be authorized to perform different types of access
In relation to computers, especially to remote computers on a network open to more than one person, the right granted to an individual to use the system and the data stored on it Authorization is typically set up by a system administrator, Web master, or site owner and checked and cleared by the computer This requires that the user provide some type of identification, such as a code number or a password, that the computer can verify against its internal records Also called permission or privilege
Positive determination by the owner of an information resource that a specific individual may access that information resource, or validation that a positively identified user has the need and the owner's permission to access the resource
– process of verifying the credit card used for the purchase has available credit, is not reported lost or stolen, and that the purchase is not outside of normal spending habits for that card An authorization response will be either: Approval, Decline or Referral (issuing bank must be contacted before transaction can be completed)
The granting of rights, including the ability to access specific information or resources
The act of giving authority or legal power; establishment by authority; sanction or warrant
official permission or approval; "authority for the program was renewed several times"
The process of checking the validity and available balance of a customer's credit card before the transaction can be accepted
The process of verifying that a credit card has sufficient funds (credit) available to cover the amount of the transaction The authorization also validates the credit card An authorization is obtained for every sale
Basic, substantive legislation which establishes or continues the legal operation of a federal program or agency, either indefinitely or for a specific period of time, or which sanctions a particular type of obligation or expenditure within a program An authorization may set appropriation limits See "Intermodal Surface Transportation Efficiency Act of 1991"
In NET Framework security, the process of determining whether a principal is allowed to perform a requested action Authorization occurs after authentication and uses information about the principal's identity to determine the resources a principal can access See also: authentication, principal
This is a process that assesses transaction risk, confirms that a given transaction does not raise the account holder's debt above the account's credit limit and reserves the specified amount of credit
The granting of rights [x930: 3][x957] Verification that a digitally signed transaction is acceptable according to the rules and limits of the parties involved [X945][x945] (includes authentication, authorization certificate, authorization procedure, authorized signatory, signatory authority)
The act of authorizing
the power or right to give orders or make decisions; "he has the authority to issue warrants"; "deputies are given authorization to make arrests"
Process of deciding if a requesting device is allowed to have access to a service on another device Authorization always includes authentication
A process defined in operations regulations whereby a transaction is approved by or on behalf of an issuer; commonly understood to be receiving of a sales validation by the merchant, by telephone, or authorization terminal
The act of insuring that the cardholder has adequate funds available against their line of credit A positive authorization results in an authorization code being generated, and those funds being set aside The cardholder's available credit limit is reduced by the authorized amount
official permission to do something, or the document giving this permission = authority
{i} official permission; permit; empowerment; mandate; consent (also authorisation)
The process of verifying the credit card has sufficient funds (credit) available to cover the amount of the transaction An authorization is obtained for every sale
a document giving an official instruction or command
The process by which access to a method or resource is determined Authorization in the J2EE platform depends upon the determination of whether the principal associated with a request through authentication is in a given security role A security role is a logical grouping of users defined by the person who assembles the application A deployer maps security roles to security identities Security identities may be principals or groups in the operational environment
A statute or legislation that establishes or continues a federal program or agency An authorization is normally prerequisite to consideration and enactment of an appropriation act For some programs, the authorization itself provides the authority to incur obligations and make payments [Back to top]
Legislation that establishes or continues the legal operation of a federal program or agency, either indefinitely or for a specific period of time, or sanctions a particular type of obligation or expenditure The legislation indicates conditions under which the program or agency acts and authorizes appropriations, which is normally a prerequisite for an appropriation bill Authorizations specify how appropriated funds are to be used and may provide permanent appropriations Under the rules of both houses, the appropriation for a program or agency may not be considered until its authorization has been considered
The process of giving someone permission to do or have something In multi-user computer systems, a system administrator defines for the system which users are allowed access to the system and what privileges of use (such as access to which file directories, hours of access, amount of allocated storage space, and so forth) Assuming that someone has logged in to a computer operating system or application, the system or application may want to identify what resources the user can be given during this session Thus, authorization is sometimes seen as both the preliminary setting up of permissions by a system administrator and the actual checking of the permission values that have been set up when a user is getting access
Authorization is the substantive legislation that establishes the purpose and guidelines for a given activity and usually sets a limit on the amount that can be appropriated or spent The authorization does not provide actual dollars for a program
the act of conferring legality or sanction or formal warrant
A law creating a program and out lining funding The authorization to actually draw funds from the Treasury and the amount to be drawn are established by an appropriation
The power or right to give orders
auth
authorization request
{i} request for official approval
authorization to charge an account
{i} permission to allow someone to bill your banking/checking account directly
atomic authorization
The act of securing authorization rights independently from the intermediaries that utilize them and the parties to which they apply
atomic authorization
published rights with cryptographically verifiable integrity, secured independently of the applications that utilize them and entities to which they apply
atomic authorization
published rights with a guarantee of authenticity which may be verified independently of the intermediaries that utilize them and the parties to which they apply
authorize
In American English usage only, to authorise frequently not only has the precise meaning above, but also means that the action being authorised was actually carried out, or at least started
authorize
to grant someone the power or authority to do something specific
self-authorization
A characteristic of some elements in certain self-organizing systems
authorisation
The process whereby a merchant (or a cardholder through an ATM) requests permission from the Card Issuer for the card to be used for a particular transaction
authorisation
Authorisation confirms that the card number is valid and that the funds were available at the time the transaction took place It is not a guarantee of payment
authorisation
official permission or approval; "authority for the program was renewed several times"
authorisation
The level of functionality and access to PDM-managed information granted a specific user Examples of access authorisation include read, write, update, copy, and view Examples of functional authorisation include the ability to add users, review or release items, or launch an application
authorisation
the power or right to give orders or make decisions; "he has the authority to issue warrants"; "deputies are given authorization to make arrests"
authorisation
the act of conferring legality or sanction or formal warrant
authorisation
a document giving an official instruction or command
authorisation
A process to grant rights to a person for accessing data or using specific information resources
authorisation
Refers to the act of allowing an individual, on the ICQ program, to be on an individuals Contact List as a Friend
authorisation
To convey official sanction, access, or legal power to an entity
authorisation
Positive determination by the manager of an information resource that a specific individual may access that information resource, or validation that a positively identified user has the need and the manager's permission to access the resource
authorisation
The level of functionality and access to PDM-managed information granted to a specific user Examples of access authorisation include read, write, update, copy, and view Examples of functional authorisation include the ability to add users, review or release items, or launch an application
authorisation
Deciding whether a user has access to an application
authorisation
{i} official permission; permit; empowerment; mandate; consent (also authorization)
authorisation
The process by which organisations are vetted and licensed to conduct investment business under the Financial Services Act 1986 Such organisations are known as Authorised Persons
authorisation
The process of determining what types of activities a user is permitted to undertake Usually, authorization is in the context of authentication: once you have authenticated a user, they may be authorized for different types of access or activity
authorisation
The granting to a user, a program, or a process the right of access
authorisation
Every shop has a different limit for the amount of money you can spend on a card in the shop without it being checked first with the issuer When you buy things which are more than this limit, the sale has to be authorised by the card issuer This can either be done by telephone or electronically when the card is swiped through the till by the shop assistant In this way, stolen cards are caught and cardholders are stopped from going over their credit limit Sometimes to authorise the transaction, the issuer needs to check the cardholder's identity Some cards, for example Electron (Visa) and Solo (Switch), always require authorisation whatever the amount
authorisation
alternative spelling of authorization
authorisation
Approval or guarantee given by an issuer to a user to honour a transaction (1997, Allen)
authorisations
plural of authorisation
authorizations
plural of authorization
authorize
Give final approval; a person who can authorize something is vested with authority to give final endorsement, which requires no further approval
authorize
What writers see with
authorize
grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography"
authorize
author·ize authorizes authorizing authorized in BRIT, also use authorise If someone in a position of authority authorizes something, they give their official permission for it to happen. It would certainly be within his power to authorize a police raid like that = sanction + authorization authorizations authori·za·tion The United Nations will approve his request for authorization to use military force to deliver aid. to give official permission for something
authorize
To establish by authority, as by usage or public opinion; to sanction; as, idioms authorized by usage
authorize
(I) (1 ) An 'authorization' is a right or a permission that is granted to a system entity to access a system resource (2 ) An 'authorization process' is a procedure for granting such rights (3 ) To 'authorize' means to grant such a right or permission (O) SET usage: 'The process by which a properly appointed person or persons grants permission to perform some action on behalf of an organization This process assesses transaction risk, confirms that a given transaction does not raise the account holder's debt above the account's credit limit, and reserves the specified amount of credit (When a merchant obtains authorization, payment for the authorized amount is guaranteed--provided, of course, that the merchant followed the rules associated with the authorization process )' [RFC2828] (see also authorization, Secure Electronic Transaction) (includes delegation)
authorize
{f} permit; approve; empower (also authorise)
authorize
To justify; to furnish a ground for
authorize
To clothe with authority, warrant, or legal power; to give a right to act; to empower; as, to authorize commissioners to settle a boundary
authorize
To agree to the commitment of funds for a specified use; authorization can only be given by a person who is responsible for the funds in question
authorize
To confirm the right
authorize
to give someone permission; to sanction or consent
authorize
To grant privileges typically to access data, usually based on successful authentication
authorize
To sanction or confirm by the authority of some one; to warrant; as, to authorize a report
authorize
approve; empower through vested authority Go to Glossary Index or go to HR Menu
authorize
To give permission for A manager authorizes a transaction by signing a voucher providing authorization for the disbursement
authorize
grant authorization or clearance for; "Clear the manuscript for publication"; "The rock star never authorized this slanderous biography
authorize
To make legal; to give legal sanction to; to legalize; as, to authorize a marriage
authorize
give or delegate power or authority to; "She authorized her assistant to sign the papers"
check authorization
check validation, confirmation by a bank that a check is valid
notary authorization
{i} official stamp of a notary public placed on a document to certify it, certified document
proper authorization
{i} suitable certification
received official authorization
received official certification, was validated, was officially put into effect
returned goods authorization
(Ticaret) (RGA) The approval of a customer product return for credit, rework or repair that normally has a unique identifier, specifies the products involved and sometimes the original shipment information, and serves as the authorization for processing at the receiving location
teaching authorization
receipt of a teaching license, completion of a teacher training program
authorization