remain

listen to the pronunciation of remain
الإنجليزية - التركية
geriye kalmak
{f} aynen kalmak
{f} kalmak

Bu gibi durumlarda sakin kalmak en iyisidir. - In situations like these, it's best to remain calm.

O zamandan beri yurt dışında kalmaktadır. - She has remained abroad ever since.

{f} artakalmak
{f} artmak
fazla kalmak
mevcut kalmak
{f} kal

Söz uçar, yazı kalır. - Words fly away, the written remains.

Londra'da ne kadar kalacaksın? - How many days will you remain in London?

zail olmamak
baki kalmak
{f} durmak
{f} sürdürmek
{i} kalıntı

Tek kanıt iç çamaşıra yapışmış meni kalıntılarıydı. - The only proof was the remains of the semen which had stuck to the underwear.

Antik uygarlıkların kalıntılarını korumaya çalışmalıyız. - We must try to preserve the remains of ancient civilizations.

cenaze
değişmeyip olduğu gibi kalmak
bir kimsenin ölümünden sonra basılan eserleri
ceset
bakaya
{f} olduğu gibi kalmak
kalıntılar

Tek kanıt iç çamaşıra yapışmış meni kalıntılarıydı. - The only proof was the remains of the semen which had stuck to the underwear.

Kazı sırasında insan kalıntıları bulundu. - Human remains were found during the excavation.

kalması
remains
{i} kalıntılar

Kazı sırasında insan kalıntıları bulundu. - Human remains were found during the excavation.

Orada kalenin kalıntılarını hâlâ görebilirsin. - You can still see the remains of the fortress there.

remains
artıklar
remain behind
geri kalmak
remain anonymous
adı bilinmemek
remain behind
geride kal
remain alive
hayatta kalmak
remain aloof
Mesafeli durmak, soğuk durmak, ilgi göstermemek
remain calm
sakin olmaya
remain confidential
gizli kalır
remain constant
sabit kalır
remain far behind
gerisinde kalmak;yetişememek
remain for
kalır
remain seized of a matter
(deyim) Meseleyi iyice kavramış ve anlamış olmak
remain seized of the matter
(deyim) Meseleyi iyice kavramış ve anlamış olmak
remain seized of the matter
Bir davayı veya bir konuyla ilgili tüm yetkiyi elinde tutmak, başkasıyla paylaşmamak. (Birleşmiş Milletler tarafından sıklıkla kullanılan bir terimdir)

Since the UN Security council remains seized of the matter no other organ can handle it.

remain silent
Sessiz kalmak, konuşmamak
remain stable
sabit kalmak
remain the same
aynı kalır
remain to
kalacak
remain unchanged
Değişmemek, aynı kalmak
remain unclear
Açıklığa kavuşmamak
remain unclear
netlik kazanmamak
remain vigilant
İhtiyatlı olmak

The public should remain vigilant in checking banknotes.

remain anonymous
anonim kalmak
remain firm
sabit kalmak
remain idle
atıl durmak
remain in between
arasında kalmak
remain in force
(Mukavele) geçerli kalmak
remain in one's mind
aklında kalmak
remain in suspense
askıda olmak
remain in the air
havada durmak
remain overnight
(Askeri) Geceyi Geçirmek (görev veya tatbikatlarda arazide kalmak)
remain seated
oturmaya devam etmek
remain seated
kalkmamak
remain true to
(one's word/friends) (sözüne/arkadaşlarına) sadık kalmak
remaining
kalan

Lütfen kalan beş üniteyi hemen gönderir misiniz? - Would you please send the remaining five units right away?

Kalan işi çabucak bitirelim ve dışarı biraz içmeye gidelim. - Let's quickly finish the remaining work and go out for some drinks.

remains
{i} izler
remains
ceset kalıntısı
remained
geriye kalan

Koru yakıldı, alevler yükseldi, ve kısa sürede bayan Askew ve arkadaş şehitleriyle ilgili geriye kalan bütün şey dökülen bir küller yığınıydı. - The wood was kindled, the flames arose, and a mouldering heap of ashes was soon all that remained of Mrs Askew and her fellow martyrs.

remained
kaldı

O, bir süre sessiz kaldı. - He remained silent for a while.

Kemikler buzda donmuş olarak kaldı. - The bones remained frozen in the ice.

remaining
(Bilgisayar) kaldı

Kapı içeriden kilitli kaldığı için, o, eve giremedi. - The door remaining locked up from inside, he could not enter the house.

remaining
{s} arda kalan
remaining
bakiye
remaining
baki
remaining
kalık
remaining
artık
remaining
arta kalan

Dolapta, vardır...Dolapta ne olduğunu söylemiyorum; o benim büyük sırrımdan arta kalandır. - In the wardrobe, there is... I'm not saying what's in the wardrobe; that is remaining my great secret.

remains
artık
remains
yemek artıkları
remains
ölünün kemikleri
remains
kalanlar
remains
kalıtlar
remains
yığıntı
remains
döküntü
remains
ceset
remaining
{f} kal

Kapı içeriden kilitli kaldığı için, o, eve giremedi. - The door remaining locked up from inside, he could not enter the house.

Her iki erkek kardeşin bekar kalmak için ileri sürdüğü neden onların hem uçaklara hem de bir eşe bakamayacaklarıydı. - The reason both brothers gave for remaining bachelors was that they couldn't support both airplanes and a wife.

remaining
kalıcı
remains
ölü

Onun ölümünün sebebi bir sır olarak kalır. - The cause of his death still remains a mystery.

Akbabalar tarafından gagalanan ölü bir geyik, diğer hayvanlar tarafından kısmen yenilmiş kalır, o tür çürümüş ete leş denir. - A dead deer being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.

remains
kalıntı

Tek kanıt iç çamaşıra yapışmış meni kalıntılarıydı. - The only proof was the remains of the semen which had stuck to the underwear.

Orada kalenin kalıntılarını hâlâ görebilirsin. - You can still see the remains of the fortress there.

delay, remain
Kalır, gecikme
remained
geri kaldı
remaining
kalarak
remaining
kalae
remains
kalr
not to remain
kalmamak
remaining
artan
remaining
kalma

Evli bir yazar bekar kalmayı tavsiye ettiği zaman kitabın zayıf noktası güvenirlikten yoksun olmasıdır. - The book's weak-point is that it lacks credibility when a married writer recommends remaining unmarried.

Eve gitmek ve ofiste işte kalmak arasında tereddüt etti. - He wavered between going home and remaining at work in the office.

remaining
öteki
remains
kal

O, prensiplerine sadık kalıyor. - He remains loyal to his principles.

O, tehlike karşısında sakin kalır. - He remains calm in the face of danger.

remains
(isim) izler
right to remain silent
(Politika, Siyaset) konuşmama hakkı
to remain in office
(Avrupa Birliği) görevde kalmak
الإنجليزية - الإنجليزية
To await; to be left to
State of remaining; stay
To continue in a state of being

The light remained red for two full minutes.

To stay behind while others withdraw; to be left after others have been removed or destroyed; to be left after a number or quantity has been subtracted or cut off; to be left as not included or comprised
To continue unchanged in place, form, or condition, or undiminished in quantity; to abide; to stay; to endure; to last
remains: That which is left of a human being after the life is gone; relics; a dead body
That which is left; relic; remainder; -- chiefly in the plural
The posthumous works or productions, especially literary works of one who is dead
If something remains to be done, it has not yet been done and still needs to be done. Major questions remain to be answered about his work
literary works, of one who is dead; as, Cecil's be left; of persons, questions, problems, results, evidence, etc
{v} to continue, endure, be left, await
If you remain in a place, you stay there and do not move away. He will have to remain in hospital for at least 10 days
The posthumous works or productions, esp
You can say that something remains when it still exists. The wider problem remains
be left; of persons, questions, problems, results, evidence, etc ; "There remains the question of who pulled the trigger"; "Carter remains the only President in recent history under whose Presidency the U S did not fight a war"
That which is left; relic; remainder; chiefly in the plural
{f} stay, abide; continue, go on
You can use remain in expressions such as the fact remains that or the question remains whether to introduce and emphasize something that you want to talk about. The fact remains that inflation is unacceptably high The question remains whether he was fully aware of the claims. see also remaining
stay behind; "The smell stayed in the room"; "The hostility remained long after they made up"
vagueness If you say that it remains to be seen whether something will happen, you mean that nobody knows whether it will happen. It remains to be seen whether her parliamentary colleagues will agree
Historical remains are things that have been found from an earlier period of history, usually buried in the ground, for example parts of buildings and pieces of pottery. There are Roman remains all around us
stay the same; remain in a certain state; "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather continued for another week"
If someone or something remains in a particular state or condition, they stay in that state or condition and do not change. The three men remained silent The government remained in control He remained a formidable opponent It remains possible that bad weather could tear more holes in the tanker's hull
did not fight a war
The remains of a person or animal are the parts of their body that are left after they have died, sometimes after they have been dead for a long time. The unrecognizable remains of a man had been found
That which is left of a human being after the life is gone; relics; a dead body
"There remains the question of who pulled the trigger"; "Carter remains the only President in recent history under whose Presidency the U
continue in a place, position, or situation; "After graduation, she stayed on in Cambridge as a student adviser"; "Stay with me, please"; "despite student protests, he remained Dean for another year"; "She continued as deputy mayor for another year"
The remains of something are the parts of it that are left after most of it has been taken away or destroyed. They were tidying up the remains of their picnic
remain to be seen
To have not yet happened; to be as yet unknown
remain seized of a matter
(deyim) 1. To remain in consideration of a matter;2. To reserve the right to reconsider a matter, as in a deliberative assembly

Decides to remain seized of the matter.

remain seized of the matter
(deyim) 1. To remain in consideration of a matter;2. To reserve the right to reconsider a matter, as in a deliberative assembly

Decides to remain seized of the matter.

remain behind
fall behind in payments
remain in force
continue to be valid
remain in office
stay in office
remain in vogue
stay in style
remain on the payroll
stay on the list of people who receive a salary
remain passive
stayed passive, did not get involved
remaining
Present participle of remain

participle used as adjective The remaining paint shall be properly disposed of.

remaining
Remnant
remaining
remains, especially after something else has been removed

May I have the only remaining cake?.

remaining
An act or occurrence by which someone or something remains
remains
plural form of remain
remains
A relic of an ancient building or other structure
remains
All that is left of the stock of some things; remnants

He couldn't bring himself to eat the remains of the chicken dinner.

remains
Third-person singular simple present indicative form of remain

We'll go ahead, while she remains here.

remains
{n} what is left, relics, a dead body
To remain
rest
remaine
obsolete spelling of remain
remained
past of remain
remaining
being the remaining one or ones of several; "tried to sell the remaining books
remaining
not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money left over so she went to a movie"; "some odd dollars left"; "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended provisions"
remaining
action of the verb to remain
remaining
left
remaining
being the remaining one or ones of several; "tried to sell the remaining books"
remaining
that remains, especially after something else has been removed
remaining
1. The remaining things or people out of a group are the things or people that still exist, are still present, or have not yet been dealt with. The three parties will meet next month to work out remaining differences see also remain. the remaining people or things are those that are left when the others have gone, been used, or been dealt with
remains
any object that is left unused or still extant; "I threw out the remains of my dinner
remains
any object that is left unused or still extant; "I threw out the remains of my dinner"
remains
{i} corpse, dead body; remainders, remnants; ruins or items preserved from earlier times
remains
rare, plural of remain
remains
third-person singular of remain
remains
What is left after a person (or any organism) dies; a corpse
remains
the dead body of a human being
remain

  الواصلة

  re·main

  التركية النطق

  rimeyn

  المتضادة

  depart, forge, go, leave, move

  النطق

  /rēˈmān/ /riːˈmeɪn/

  علم أصول الكلمات

  [ ri-mAn ] (intransitive verb.) 14th century. Middle English remainen from Old French remain, stressed stem of remanoir, from Latin remanere, maneo, from Proto-Indo-European *men- (“to stay”)''. Replaced native Middle English beliven, bliven "to remain" (from Old English belīfan "to remain, stay") due to confluence with related Middle English beleven "to leave behind", with which it merged. More at beleave

  الازمنة

  remains, remaining, remained

  فيديوهات

  ... we have to remain ...
  ... they remain tied to more ancient ways of life. ...

  كلمة اليوم

  gestalt
المفضلات