most

listen to the pronunciation of most
الإنجليزية - التركية
en çok

Hiç şüphe yok ki İngilizce dünyada en çok konuşulan dildir. - It isn't a surprise that English is the world's most spoken language.

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

en
{i} çoğu

Çoğu Japon, suyu musluktan içer. - Most Japanese drink water from the tap.

Çoğu ebeveyn, kendi çocuklarını, dünyada en iyi olarak görüyor. - Most parents see their own children as the best in the world.

{s} pek çok

Pek çok genç İtalyan kızı zamanlarını ne yaparak geçiriyor? - What do most young Italian girls spend their time doing?

O süpermarkete giderseniz, günlük hayatta kullandığınız pek çok şeyi satın alabilirsiniz. - If you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.

son derece

O, son derece nazik bir komşudur. - She is a most gracious neighbor.

{i} en fazla miktar
ekseriyetle
çokluk
çok

Bombay, Hindistan'ın en çok nüfusa sahip şehridir ve dünyadaki ikinci en çok nüfusa sahip şehirdir. - Mumbai is the most populous city in India and the second most populous city in the world.

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

birçoğu

Birçoğu okuyamıyordu ya da yazamıyordu. - Most were unable to read or write.

en fazla

Onun en fazla 100 doları var. - He has at most 100 dollars.

O, en fazla sadece yirmi dolar ödeyebilir. - He can only pay twenty dollars at most.

(zarf) en
adl

Çoğu takımyıldızı adlarını verdikleri yaratıklara ve karakterlere benzemez. - Most constellations don't really resemble the creatures or characters they are named after.

s
pek

O süpermarkete giderseniz, günlük hayatta kullandığınız pek çok şeyi satın alabilirsiniz. - If you go to that supermarket, you can buy most things you use in your daily life.

Go büyük ihtimalle benim ülkemdeki en popüler Japon oyunu olsa da o bile bazı üniversite öğrencileri dışında pek bilinmiyor. - Although Go is probably the most popular Japanese game in my country, at most only a few university students know it.

at most olsa olsa
en büyük kısım
{s} çoğu, pek çok: Most of these people spend their evenings watching television. Bu insanların çoğu gece televizyon izler
ekseriyet
for the most part umumiyetle
başlıca
{i} en fazlası
ekseri
çoğunda
mostly
çoğunlukla

Onlar çoğunlukla kadındı. - They were mostly women.

Başarı çoğunlukla çabaya bağlıdır. - Success depends mostly on effort.

many
birçok

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Londra'da birçok güzel park vardır. - There are many beautiful parks in London.

much
fazla

Bugün, çok fazla ödevim var. - I have too much homework today.

Çok fazla yersen şişmanlarsın. - If you eat too much you will become fat.

much
çok

John Bill kadar yaşlı değil; çok daha genç. - John is not as old as Bill; he is much younger.

Ben görünce çok korktum. - I was much frightened at the sight.

many
çok

Konserde çok fazla kişi vardı. - There were too many people at the concert.

Çok enteresan yerler biliyorsun, değil mi? - You know many interesting places, don't you?

most especially
özellikle
most likely
büyük olasılıkla

O, büyük olasılıkla başaracak. - He's the most likely to succeed.

Günümüzde bir oğlan 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmezse, o büyük olasılıkla travmalı olacaktır. - Nowadays, if a boy doesn't lose his virginity by the age of 18, he'll most likely be traumatised.

most of
-in büyük kısmı
most of
-in çoğu
most of
-in çoğunluğu
most of all
bilhassa

Ben bilhassa onu özlüyorum. - I long for that most of all.

Bilhassa matematikten nefret ediyorum. - I hate math most of all.

most appropriate
(Politika, Siyaset) en uygun
most appropriate
(Politika, Siyaset) geçerli
most appropriately
en uygun şekilde
most common
en yaygın

Sigara içen insanların sayısı artıyor, bu yüzden kanser yakında ölümün en yaygın nedeni olacak. - The number of people who smoke is increasing, so cancer will soon be the most common cause of death.

Dünyadaki en yaygın isim Muhammed'dir. - The most common first name in the world is Mohammed.

most commonly
(Ticaret) en yaygın
most convenient port
(Ticaret) en uygun liman
most economical
en ekonomik
most efficient rate of output
(Ticaret) en etkin üretim oranı
most efficient size of plant
(Ticaret) en etkin üretim ölçeği
most esteemed
en saygıdeğer
most favored nation
(Ticaret) en fazla kayırdan ülke
most favored nation
(Ticaret) en çok kayrılan ülke
most favoured nation
(Politika, Siyaset) en çok kayrılan ülke
most importantly
hepsinden önemlisi
most importantly
herşeyden önemlisi
most known
en çok bilinen
most likely
yüksek ihtimalle
most likely
büyük bir olasılıkla

Tom Mary'nin büyük bir olasılıkla ne yapacağını biliyordu. - Tom knew what Mary would most likely do.

most losses
(Bilgisayar) en çok kaybedilen
most notably
en dikkat çekeni
most of
-in büyük bölümü
most of it is over
çoğu gitti azı kaldı
most of it is true
büyük bir kısmı doğru
most of one's time
zamanının çoğu
most of the researchers
araştırmacıların çoğu
most of the time
ekseriya
most of them
birçoğu
most often
çoğu kez
most often
çok kez
most particularly
hele hele
most particularly
bilhassa
most particularly
özellikle
most people
çoğu kişi
most popular
en popüler
most probable number
(Çevre) en olası sayı
most probable number
(Tıp) en yüksek olasılıklı sayı
most probable number
(Gıda) en muhtemel sayı
most properly
en uygun şekilde
most recently used
(Bilgisayar) en son kullanılan
most respected
en saygıdeğer
most reverend
en saygıdeğer
most serious
en ciddi
most significant
(Bilgisayar) en önemli
most significant bit
(Bilgisayar,Teknik) en soldaki bit
most significant bit
(Bilgisayar) en önemli bit
most significant character
(Bilgisayar) en soldaki damga
most significant character
(Bilgisayar) en önemli damga
most significant digit
(Bilgisayar) en önemli bit
most significant digit
(Bilgisayar) en önemli sayamak
most suitable illumination
(Askeri) en uygun aydınlatma
most suitable radiation
(Askeri) en uygun radyasyon
most times
çok defa
most times
ekseriya
most wins
(Bilgisayar) en çok kazanılan
most advantageous
en avantajlı
most corrupt
en çok bozulmuş
most desirable
en çok istenen
most distant
en uzak
most evil
en kötü

Kendi görüşüme göre, Twitter kuşu dünyamızdaki en kötü kuştur. - In my opinion, Twitter bird is the most evil bird in our world.

Tom şimdiye kadar tanıdığım en kötü kişidir. - Tom is the most evil person I have ever met.

most importantly
en önemli olarak
most lately
en geç olarak
most of
in çoğu
most of them
onların çoğu
most of us
çoğumuz
most of you
çoğunuz
most probably
büyük ihtimalle

O, büyük ihtimalle gelecek. - Most probably, she'll come.

O, büyük ihtimalle gelecek. - Most probably, he'll come.

most recently
çok yakında
most significant bit
en anlamlı bit
most unattractive
en cazibesiz
most undesirable
en istenmeyen
most unpleasant
en tatsız
most unsuitable
en uygunsuz
most wicked
en kötü
most active
En aktif
most beautiful
en güzel
most centralized
en merkezi
most competitive
en rekabetçi
most complex
en karmaşık
most criminal
En ceza
most distinguished
en seçkin
most drunk
Çoğu sarhoş
most efficient
en verimli
most exact
en doğru
most expensive
En pahalı
most experienced
en deneyimli
most fearless
En korkusuz
most floury
en ünlü
most frequent
En sık
most gracious most merciful
(Din) Rahman ve Rahim olan Allah
most grateful
çok minnettar
most ideal
en ideal
most important
en önemli

Hayatta neyin en önemli olduğu kişiden kişiye değişir. - What is most important in life differs from person to person.

İnsanoğlunun tarih derslerinden çok şey öğrenmemesi tarihin öğretmek zorunda olduğu tüm derslerin en önemlisidir. - That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons that history has to teach.

most interesting
en ilginç
most legal
En yasal
most obvious
en bariz
most of it
bunun çoğu
most of the people
insanların çoğu
most of the time
Çoğu zaman
most palatable
En lezzetli
most people
çoğu insan
most pleasant
en keyifli
most polite
en kibar
most positive
en olumlu
most possible
mümkün olan en fazla
most precious
en değerli
most precise
en hassas
most probable
en muhtemel
most probably
Büyük olasılıkla
most productive
en verimli
most public
çoğu kamu
most punctual
en dakik
most recent geological era
En son jeolojik çağ
most secret
en gizli
most sensitive
En hassas
most thorough
en kapsamlı
most valuable
En değerli
most valuable player
En değerli oyuncu
most welcome
en hoş geldiniz
many
{i} bir çoğu

Takuboku'nun şiirlerini bir çoğunu ezbere öğrendim. - I learned many of Takuboku's poems by heart.

most likely
büyük ihtimalle

Yarışı büyük ihtimalle kimin kazanacağını düşünüyorsun? - Who do you think is most likely to win the race?

Ben büyük ihtimalle kazanacağım. - I'll most likely win.

many
{s} (more, most) çok, bir hayli
many
{s} bir yığın

Gemide bir yığın fare var. - There are many rats on the ship.

O bir yığın dil konuşmaz. - She does not speak many languages.

many
a good many birçok
many
{s} bir hayli

Bir hayli üyemiz var. - We have many members.

Akvaryumda bir hayli nadir balık var. - There are many rare fish at the aquarium.

mostly
genelde
much
{i} çok şey

Korkarım ki yardım etmek için yapabileceğim çok şey yok. - There is not much I can do to help, I am afraid.

Tom'un zebralarla ilgili çok şey bildiğine dair bir fikrim yoktu. - I had no idea that Tom knew so much about zebras.

much
{s} (more, most) çok, epey, hayli: There's much work still to be done. Hâlâ yapacak epey iş var. z
many
(isim) birçoğu
many
çoğu zaman

Bu kabilenin atasal ayinlerinin çoğu zamanla kaybedilmiştir. - Many of the ancestral rites of this tribe have been lost over time.

many
sayıca çok
many
the many halk yığınları
many
a great many pek çok
many
many a time çok kere
much
{s} hayli
mostly
ekseriya
mostly
daha çok

Bu madde, daha çok hidrojen ve oksijenden oluşur. - This substance is mostly composed of hydrogen and oxygen.

much
fazlaca
much
pek

Bana pek mantıklı gelmiyor fakat Tom koleje gitmemeye karar verdi. - It doesn't make much sense to me, but Tom has decided not to go to college.

Tom ve Mary'nin pek çok ortak şeyleri yoktur. - Tom and Mary don't have much in common.

many
birçoğu

Birçoğu sömürgecilik altında uzun süre baskı ve zorluktan çekti. - Many have long suffered oppression and hardship under colonialism.

Birçoğumuz yorgunduk. - Many of us were tired.

many
rengarenk
many
kanşık
many
(Askeri) (RAID SIZE) ÇOK (TAARRUZ EBADI): Bir hava durdurma görevinde, 8 veya daha fazla sayıda uçak kullanmak. Ayrıca bakınız: "few (raid size) "
many
sürüsüne bereket
many
kaç

Kaç tane çocuğun var? - How many kids do you have?

Otobüs her gün kaç kez çalışır? - How many times does the bus run each day?

many
bini bir paraya
most likely
en iyi ihtimalle
most probably
en iyi ihtimalle
most recently
en son
mostly
çokluk
mostly
çoğu zaman
mostly
bilhassa
much
belirli bir miktar
much
aşağı yukarı

Buradan Belediye binasına yürümek aşağı yukarı ne kadar zaman alır? - How much time, more or less, does it take to walk from here to the town hall?

Bu sandalyeyi onartmak aşağı yukarı ne tutar? - About how much would it cost to have this chair repaired?

much
ziyade
many
köp

Birçok köpek sahipleri köpeklerini sadece günde bir kez beslerler. - Many dog owners only feed their dogs once a day.

Bir köpeğin kaç bacağı vardır? - How many legs does a dog have?

many
adl

Tom adlı kaç tane çocuk, sizin sınıfınızdadır? - How many kids named Tom are in your class?

Tom adlı kaç kişiyi tanıyorsun? - How many people do you know named Tom?

many
çoğu

Çoğu hastalık yoksulluktan sonuçlanır. - Many diseases result from poverty.

İşçilerin çoğu açlıktan öldüler. - Many of the workers died of hunger.

mostly
çoğu kez
mostly
çoğu

Seyirci çoğunlukla iş adamlarıydı. - The audience was mostly businessmen.

Sabah kahvaltısı için çoğunlukla meyve yerim. - I mostly have fruit for breakfast.

much
köp

Büyük bir köprü değildi. - It wasn't much of a bridge.

Onun köpeği uysal olduğu kadar çok sadık değildir. - Her dog is not so much faithful as tame.

much
hemen hemen

O iş hemen hemen bitti. - That job is pretty much finished.

Bilmen gereken her şey hemen hemen bu. - That's pretty much everything you need to know.

much
birçok yönden
Most of
çoğunun
many
birçokları
most of
enler
most of
enin
mostly
çoklukla
mostly
ağırlıklı olarak
most of
büyük bölümü

Burada iklim yılın büyük bölümünde sıcaktır. - The climate here is warm for most of the year.

Aktör oyunun büyük bölümünde sahnedeydi. - The actor was on the stage for most of the play.

most of
çoğu

Çok sayıda misafir vardı-onlardan çoğu bizim öğretmenin sınıf arkadaşları ve arkadaşlarıydı. - There were many guests - most of them were our teacher's classmates and friends.

Amerika Birleşik Devletlerinde, geçtiğimiz yirmi yıl boyunca 20 milyon yeni iş yaratılmıştır, onların çoğu hizmet sektöründedir. - In the United States, 20 million new jobs have been created during the past two decades, most of them in the service sector.

most of them
çokları
mostly
en çok
mostly
başlıca
much
önemli şey
much
çokça
much
büyük kısım
much
çok miktarda şey
much
fazla derecede
much
make much of çok önem vermek
much
klymet vermek
much
{s} çok, epey, hayli, pek: I'm feeling much
الإنجليزية - الإنجليزية
Superlative form of much

Most want the best for their children.

The greatest amount

The most I can offer for the house is $150,000.

A record-setting amount
Superlative form of many
Forms the superlative of many adjectives

This is the most important example.

To a great extent or degree; highly; very

This is a most unusual specimen.

{a} greatest in number or quantity
used to form the superlative; "the king cobra is the most dangerous snake" very; "a most welcome relief
The majority of a specified group
(of actions or states) slightly short of or not quite accomplished; `near' is sometimes used informally for `nearly' and `most' is sometimes used informally for `almost'; "the job is (just) about done"; "the baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone agrees"
emphasis You use most to emphasize an adjective or adverb. I'll be most pleased to speak to them
most Most is often considered to be the superlative form of much and many
Greatest in degree; as, he has the most need of it
You use most to indicate that someone or something has a greater amount of a particular quality than most other things of its kind. He was one of the most influential performers of modern jazz If anything, swimming will appeal to her most strongly least
all
the superlative of `much' that can be used with mass nouns and is usually preceded by `the'; a quantifier meaning the greatest in amount or extent or degree; "made the most money he could"; "what attracts the most attention?"; "made the most of a bad deal"
very; "a most welcome relief"
superlative of much
{s} highest in number; largest; predominant; principal; highest in degree; greatest in extent, almost (Old English)
the majority of

The majority of them are decent people. - Most of them are decent people.

You use most in conversations when you want to draw someone's attention to something very interesting or important that you are about to say. Most surprisingly, quite a few said they don't intend to vote at all
You use at most or at the most to say that a number or amount is the maximum that is possible and that the actual number or amount may be smaller. Poach the pears in apple juice for perhaps ten minutes at most. staying on at school for two extra years to study only three, or at the most four subjects
{i} highest in number; largest; majority; principal; highest degree; greatest degree
To a great extent or degree; highly
to the greatest extent, to the highest degree; mainly; nearly (Old English)
You use most to refer to the majority of a group of things or people or the largest part of something. By stopping smoking you are undoing most of the damage smoking has caused Sadly, most of the house was destroyed by fire in 1828. Most is also a determiner. Most people think the Queen has done a good job over the last 50 years Most is also a pronoun. Seventeen civilians were hurt. Most are students who had been attending a twenty-first birthday party
Consisting of the greatest number or quantity; greater in number or quantity than all the rest; nearly all
In the greatest or highest degree
The majority of people in general
If you do something the most, you do it to the greatest extent possible or with the greatest frequency. What question are you asked the most?
Highest in rank; greatest
superlative of many
If you make the most of something, you get the maximum use or advantage from it. Happiness is the ability to make the most of what you have
You use the most to mean a larger amount than anyone or anything else, or the largest amount possible. The President himself won the most votes Most is also a pronoun. The most they earn in a day is ten roubles
used to form the superlative; "the king cobra is the most dangerous snake"
You use most to indicate that something is true or happens to a greater degree or extent than anything else. What she feared most was becoming like her mother Professor Morris, the person he most hated. least You use most of all to indicate that something happens or is true to a greater extent than anything else. She said she wanted most of all to be fair
for the most part: see part
(superlative of `many' used with count nouns and often preceded by `the') quantifier meaning the greatest in number; "who has the most apples?"; "most people like eggs"; "most fishes have fins"
very; "a most welcome relief
mest
mostest
Most High
One of the titles of God. Supreme, most magnificent
most Rikki-Tik
quickly, immediately

Get that done most rikki-tik.

most certainly
Used to indicate emphatic agreement
most certainly
Superlative form of certainly
most likely to succeed
Selected as most likely to be successful among a group of young people, such as a school class
most muscular
A standard pose in which the chest, shoulder, and arm muscles are flexed with the arms in front of the body

Then Christian heads Quinn off at the pass with a most muscular.

most musculars
plural form of most muscular
most of all
to a greater extent than anything else
most significant bit
The bit that represents the largest fraction of a value, its position depending on the endianness of the system
most significant bits
plural form of most significant bit
most significant byte
The byte of a multibyte number with the greatest importance: that is, the byte stored first on a big-endian system or last on a little-endian system
most significant bytes
plural form of most significant byte
many
A collective mass of people

A great many do not understand this.

many
An indefinite large number of people or things

Many are called, but few are chosen.

most.
maist
mostly
To the greatest extent; most

She was to be their chosen visitor, she was to be for weeks under the same roof with the person whose society she mostly prized !.

mostly
Mainly or chiefly; for the most part; usually, generally, on the whole

They're mostly good people, although they have made a few mistakes.

much
A great number; many. (Used with designations of people.)

There wasn't much people about that day.

much
A large amount or great extent

From those to whom much has been given much is expected.

much
A large amount of

I don't have much money.

much
Often; frequently

Does he get drunk much?.

many
{s} large in number, abundant, numerous
many
A large or considerable number
many
{i} great number of people or things, multitude, plenty
many
emphasis You use many followed by `a' and a noun to emphasize that there are a lot of people or things involved in something. Many a mother tries to act out her unrealized dreams through her daughter
many
You use many in expressions such as `not many', `not very many', and `too many' when replying to questions about numbers of things or people. `How many of the songs that dealt with this theme became hit songs?' --- `Not very many.' How many years is it since we've seen each other? Too many, anyway
many
You use many after `how' to ask questions about numbers or quantities. You use many after `how' in reported clauses to talk about numbers or quantities. How many years have you been here? No-one knows how many people have been killed since the war began. Many is also a pronoun. How many do you smoke a day?
many
Consisting of a great number; numerous; not few
many
The populace; the common people; the majority of people, or of a community
many
A retinue of servants; a household
many
You use many to indicate that you are talking about a large number of people or things. I don't think many people would argue with that Not many films are made in Finland Many holidaymakers had avoided the worst of the delays by consulting tourist offices Acting is definitely a young person's profession in many ways. few Many is also a pronoun. We stood up, thinking through the possibilities. There weren't many. few, some Many is also a quantifier. So, once we have cohabited, why do many of us feel the need to get married? It seems there are not very many of them left in the sea Many is also an adjective. Among his many hobbies was the breeding of fine horses The possibilities are many
many
{a} numerous, several, sundry
mostly
{a} for the greatest part, usually
much
{n} a great deal, sum, quantity, burden
Many
plurality
Many
fele
Most common
commonest
Most recent
latest
Much
mochel
Much
muchel
Much
moche
Much
muckle
many
The many means a large group of people, especially the ordinary people in society, considered as separate from a particular small group. The printing press gave power to a few to change the world for the many
many
manyfold
many
poly
many
a quantifier that can be used with count nouns and is often preceded by `as' or `too' or `so' or `that'; amounting to a large but indefinite number; "many temptations"; "the temptations are many"; "a good many"; "a great many"; "many directions"; "take as many apples as you like"; "too many clouds to see"; "never saw so many people"
many
You use many with `as' when you are comparing numbers of things or people. I've always entered as many photo competitions as I can We produced ten times as many tractors as the United States. Many is also a pronoun. Let the child try on as many as she likes
many
many happy returns: see return in so many words: see word
many
emphasis You use as many as before a number to suggest that it is surprisingly large. As many as four and a half million people watched today's parade
many
An indefinite large number of
many
emphasis You use a good many or a great many to emphasize that you are referring to a large number of things or people. We've both had a good many beers For a great many men and women, romance can be a most important part of marriage
many
You use many to mean `many people'. Iris Murdoch was regarded by many as a supremely good and serious writer
most evil
superlatively evil and wicked
most likely
probably, almost certainly
most of
majority of -, larger part of -
most of all
mostly, mainly; the most, more than anything else
most probably
very likely, almost certainly
most recently
more recently than any other time; "I saw him last in London"
mostly
majoritarily
mostly
mainly; in most situations, usually
mostly
For the greatest part; for the most part; chiefly; in the main
mostly
You use mostly to indicate that a statement is generally true, for example true about the majority of a group of things or people, true most of the time, or true in most respects. I am working with mostly highly motivated people Cars are mostly metal. men and women, mostly in their 30s = mainly. used to talk about most members of a group, most occasions, most parts of something etc = mainly
mostly
mainly or chiefly; for the greatest part
mostly
usually, generally; as a rule
mostly
in large part; mainly or chiefly; "These accounts are largely inactive"
mostly
usually; as a rule; "by and large it doesn't rain much here"
much
a great deal; more than; considerably; very; to a great extent
much
(quantifier used with mass nouns) great in quantity or degree or extent; "not much rain"; "much affection"; "much grain is in storage"
much
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much"
much
a great amount or extent; "they did much for humanity" (degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time" very; "he was much annoyed" to a great degree or extent; "she's much better now" frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much
much
(degree adverb used before a noun phrase) for all practical purposes but not completely; "much the same thing happened every time"
much
{s} a great deal; more than; plenty; very; to a great extent
much
You use much to indicate that you are referring to a large amount of a substance or thing. They are grown on the hillsides in full sun, without much water The Home Office acknowledges that much crime goes unreported Much is also a pronoun. eating too much and drinking too much There was so much to talk about. little Much is also a quantifier. Much of the time we do not notice that we are solving problems She does much of her work abroad
much
If one thing is much the same as another thing, it is very similar to it. The day ended much as it began Sheep's milk is produced in much the same way as goat's milk
much
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
much
{i} many; great deal; large extent; large amount
much
a bit much: see bit not up to much: see up
much
You use much to indicate the great intensity, extent, or degree of something such as an action, feeling, or change. Much is usually used with `so', `too', and `very', and in negative clauses with this meaning. She laughs too much Thank you very much My hairstyle hasn't changed much since I was five
much
High in rank or position
much
If you do not see much of someone, you do not see them very often. I don't see much of Tony nowadays
much
You use much as to introduce a fact which makes something else you have just said or will say rather surprising. Much as they hope to go home tomorrow, they're resigned to staying on until the end of the year
much
You use as much in expressions such as `I thought as much' and `I guessed as much' after you have just been told something and you want to say that you already believed or expected it to be true. You're waiting for a woman -- I thought as much
much
If something does not happen much, it does not happen very often. He said that his father never talked much about the war Gwen had not seen her Daddy all that much, because mostly he worked on the ships Do you get back East much? = often
much
If you say that something is not so much one thing as another, you mean that it is more like the second thing than the first. I don't really think of her as a daughter so much as a very good friend
much
a great amount or extent; "they did much for humanity"
much
If you describe something as not much of a particular type of thing, you mean that it is small or of poor quality. It hasn't been much of a holiday
much
Many in number
much
emphasis If you say that someone did not do so much as perform a particular action, you are emphasizing that they did not even do that, when you were expecting them to do more. I didn't so much as catch sight of him all day long
much
You say nothing much to refer to something that is not very interesting or important. `What was stolen?' --- `Oh, nothing much.'
much
emphasis You use much in front of `too' or comparative adjectives and adverbs in order to emphasize that there is a large amount of a particular quality. The skin is much too delicate You'd be so much happier if you could see yourself the way I see you = far
much
A great quantity; a great deal; also, an indefinite quantity; as, you have as much as I
much
emphasis You use as much as before an amount to suggest that it is surprisingly large. The organisers hope to raise as much as £6m for charity
much
If a situation or action is too much for you, it is so difficult, tiring, or upsetting that you cannot cope with it. His inability to stay at one job for long had finally proved too much for her
much
To a great degree or extent; greatly; abundantly; far; nearly
much
You use much in expressions such as not much, not very much, and too much when replying to questions about amounts. `Can you hear it where you live?' He shook his head. `Not much.' `Do you care very much about what other people think?' --- `Too much.'
much
A thing uncommon, wonderful, or noticeable; something considerable
much
Great in quantity; long in duration; as, much rain has fallen; much time
much
To a great extent
much
to a great degree or extent; "she's much better now"
much
You use much less after a statement, often a negative one, to indicate that the statement is more true of the person, thing, or situation that you are going to mention next. They are always short of water to drink, much less to bathe in
much
You use much in the expression as much when you are comparing amounts. Their aim will be to produce as much milk as possible
much
You use much in the expression how much to ask questions about amounts or degrees, and also in reported clauses and statements to give information about the amount or degree of something. How much money can I afford? See just how much fat and cholesterol you're eating Much is also an adverb. She knows how much this upsets me but she persists in doing it Much is also a pronoun. How much do you earn?
much
If you say so much for a particular thing, you mean that it has not been successful or helpful. He has spent 19 million pounds, lost three cup finals and been relegated. So much for money
much
So much for is used to indicate that you have finished talking about a subject. Well, so much for the producers. But what of the consumers?
much
very; "he was much annoyed"
much
frequently or in great quantities; "I don't drink much"; "I don't travel much
much
emphasis You use very much to emphasize that someone or something has a lot of a particular quality, or that the description you are about to give is particularly accurate. a man very much in charge of himself
much
You use so much so to indicate that your previous statement is true to a very great extent, and therefore it has the result mentioned. He himself believed in freedom, so much so that he would rather die than live without it
the most
to the highest in number; the largest amount; to the greatest degree or extent
التركية - الإنجليزية
most
المفضلات