toplan

listen to the pronunciation of toplan
Türkçe - İngilizce
{f} pool
{f} crowd

A crowd soon gathered around him. - Onun etrafında bir kalabalık toplandı.

A crowd gathered at the scene. - Bir kalabalık olay yerinde toplandı.

{f} pooled
{f} assembling
{f} mass

Tens of thousands of people gathered in Saint Peter's Square on Sunday morning, despite the cold and the rain, to take part in Solemn Mass with Pope Francis in celebration of Easter. - On binlerce insan soğuk ve yağmura rağmen Paskalya kutlamasında Papa Francis ile Dindar Kütleye katılmak için pazar sabahı Aziz Petrus Meydanında toplandı.

{f} congregating
{f} convening
{f} mob
{f} flock
got together
{f} flocking
{f} crowing
gotten together
get together

When can we get together? - Ne zaman toplanabiliriz?

We'll get together soon. - Yakında toplanacağız.

{f} crowded

The people crowded round the injured man, but they made way for the doctor when he reached the scene of the accident. - İnsanlar yaralı adamın etrafına toplandılar fakat doktor olay yerine yaklaştığında ona yol verdiler.

Everyone crowded around the fantastic dancer. - Herkes harika dansçının etrafına toplandı.

assembled

The students assembled in the classroom. - Öğrenciler sınıfta toplandı.

The club members assembled in the meeting room. - Kulüp üyeleri toplantı salonunda toplandı.

topla
gather

Maruyama Park is a place where a lot of people gather. - Maruyama Parkı pek çok insanın toplandığı bir yerdir.

The dictionary gathers nearly half a million words. - Sözlük yaklaşık yarım milyon kelime toplar.

topla
sum up

Can you briefly sum up what was said at the meeting? - Toplantıda ne söylendiğini kısaca özetleyebilir misin?

topla
summon up

Summon up your courage and tell the truth. - Cesaretini topla ve gerçeği söyle.

topla
{f} collected

Tom has collected a great many butterflies. - Tom pek çok kelebek topladı.

Bob gave Tina almost all the stamps he had collected, and kept only a few for himself. - Bob neredeyse topladığı tüm pulları Tina'ya verdi

topla
{f} muster

Tom finally mustered up the courage to ask Mary out. - Tom sonunda Mary'ye çıkma teklif etmek için cesaretini topladı.

She finally mustered up the courage to ask him for more money. - Ondan biraz daha para istemek için sonunda cesaretini topladı.

topla
reunite
topla
{f} gathering

A crowd was gathering around him. - Onun etrafında bir kalabalık toplanıyordu.

Tom doesn't enjoy family gatherings very much. - Tom aile toplantılarını fazla sevmiyor.

topla
{f} bunch
topla
add up

Please add up the numbers. - Lütfen sayıları toplayınız.

Those numbers don't add up. - Bu rakamlar toplanmaz.

topla
made up
topla
round up
topla
assemble

The leaders assembled in Paris for a meeting. - Liderler bir toplantı için Paris'te toplandılar.

The crowd assembled in front of the post office. - Kalabalık postanenin önünde toplandı.

topla
pick

Tom picked up some pretty shells on the beach. - Tom sahilde bazı güzel deniz kabukları topladı.

I should like to see the trees from which you picked these apples. - Ben, bu elmaları topladığın ağaçları görmek istiyorum.

topla
make up

Sami can make up his own bed. - Sami kendi yatağını toplayabilir.

Americans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population. - Altmış beşten fazla Amerikalılar toplam nüfusun% 12.5'ini oluşturuyor.

topla
{f} summed
topla
{f} harvest

I don't harvest your olives. - Senin zeytinlerini toplamam.

I don't harvest their olives. - Onların zeytinlerini toplamam.

topla
bunched
topla
recruit
topla
collecting

Tom isn't currently collecting unemployment benefits. - Tom şu an işsizlik ödeneğini toplamıyor.

He has an interest in collecting insects. - O böcekleri toplamakla ilgileniyor.

topla
make#up
topla
sumup
topla
sum

Summon up your courage and tell the truth. - Cesaretini topla ve gerçeği söyle.

The whole world is watching the summit conference. - Tüm Dünya Zirve toplantısını izliyor.

topla
convoke
topla
sum#up
topla
three-pronged pitchfork
Türkçe - Türkçe

toplan teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

topla
Üç parmaklı diren
topla
Üç parmaklı dirgen
toplan