to celebrate loudly; to extol; to praise

listen to the pronunciation of to celebrate loudly; to extol; to praise
İngilizce - İngilizce
personate
to celebrate loudly; to extol; to praise