to celebrate loudly; to extol; to praise

listen to the pronunciation of to celebrate loudly; to extol; to praise
Englisch - Englisch
personate
to celebrate loudly; to extol; to praise
Favoriten