sentence

listen to the pronunciation of sentence
İngilizce - Türkçe
cümle

Şimdilik Tatoeba'da Moğolca altı cümle var. - There are six sentences in Mongolian in Tatoeba as of now.

Lütfen Tatoeba'da cümleyi cümle için çevirin. - Please translate sentence for sentence in Tatoeba.

{i} hüküm

Zorunlu asgari hüküm on yıldır. - The mandatory minimum sentence is 10 years.

Tom o hapishanede ömür boyu hapse mahkum tek hükümlü olduğunu öğrendi. - Tom learnt that he was the only convict sentenced to life imprisonment in that prison.

{i} mahkeme kararı

Hakim mahkeme kararını okumaya başladı. - The judge started to read the sentence.

Malcom birçok mahkeme kararında onun adını görmekten usandığı için Tom'u öldürdü. - Malcom killed Tom because he was tired of seeing his name in lots of sentences.

{f} hüküm vermek
{i} huk. karar, hüküm
{i} yargı

Yargı ve hüküm farklı şeylerdir. - A verdict and a sentence are different things.

mahkum et

Mahkeme onu ölüme mahkum etti. - The court sentenced him to death.

Hakim Tom'u üç yıl hapse mahkûm etti. - The judge sentenced Tom to three years in prison.

{i} tümce

Bu tümcede bir yazım hatası var. - This sentence has a typo.

(Havacılık) cezalandırmak
mahkümiyet
hükme bağlamak
mahküm etmek
(Kanun) mahkumiyet
(Ticaret) hapis

Tom alkollü araba kullanmaktan beş gün hapis ve bir yıl göz hapsine mahkûm edildi. - Tom was sentenced to five days in jail and a year on probation for drunken driving.

Tom hapishanede yirmi yıla mahkûm edildi. - Tom was sentenced to 20 years in prison.

karar

Tatoeba'da günde 20 tane cümle yazmaya karar verdim. - I decided to write 20 sentences a day on Tatoeba.

Tatoeba'da her gün 20 tane cümle yazmaya karar verdim. - I've decided to write 20 sentences every day on Tatoeba.

{f} hüküm ver
ilam
(to ile) mahkum etmek
{i} söz

Ama bütün resim bu değil. Tatoeba sadece açık, işbirlikçi, çok dilli cümleler sözlüğü değildir. O, yapmak istediğimiz bir ekosistemin parçasıdır. - But that's not the whole picture. Tatoeba is not just an open, collaborative, multilingual dictionary of sentences. It's part of an ecosystem that we want to build.

O, tümüyle cümlelerle ilgilidir. Sözcüklerle değil. - It's all about sentences. Not words.

complex sentence girişik cümle
(Askeri) HÜKÜM: Bir askeri şahıs hakkında askeri mahkeme tarafından verilen karar
hüküm/cümle
tümce,v.hüküm ver: n.tümce
simple sentence yalın cümle
{f} mahkum etmek
{i} özdeyiş
compound sentence bileşik cümle
{i} vecize
{f} hüküm giydirmek
ilâm
{f} ceza vermek
cümlesi
cümlede
sentence case
(Bilgisayar) tümcenin normal harfleri
sentence of statement
bildirme cümlesi
sentence stress
cümle vurgusu
sentence structure
cümle yapısı
sentence to death
idama mahkûm etmek
sentence by sentence
cümle cümle
sentence fragment
cümle parçası
sentence adverbial
(Dilbilim) zarf tümcesi
sentence combining
(Dilbilim) tümce birleştirme
sentence completion test
(Eğitim,Pisikoloji, Ruhbilim) cümle tamamlama testi
sentence compound
(Dilbilim) bileşik tümce
sentence connector
(Dilbilim) tümce bağlacı
sentence fine
(Kanun) para cezasıyla cezalandırmak
sentence method
(Dilbilim) tümce yöntemi
sentence of acquittal
(Kanun) beraat kararı
sentence of nullity
(Kanun) evliliğin iptali kararı
sentence of nullity
(Kanun) evlilik iptali kararı
sentence of statement
(Dilbilim) bildirme tümcesi
sentence pattern
(Dilbilim) tümce kalıbı
sentence pattern
(Dilbilim) cümle kalıbı
sentence planing
cümle planı
sentence prison
(Kanun) hapisle cezalandırmak
sentence stress
(Dilbilim) tümce vurgusu
sentence to imprisonment
hapis cezasına çarptırmak
sentence word
(Dilbilim) tümce değerli sözcük
serve a sentence
cezasını çekmek
serve a life sentence
Ömür boyu hapis cezasını çekmek

The terrorist leader is serving a life sentence in prison on the island of İmralı.

serve the sentence
hapis yatacak
serve a sentence
hapis cezasını çekmek
serve one's sentence
cezasını (hapiste) doldurmak
serve one's sentence
cezasını hapiste doldurmak
life sentence
müebbet hapis cezası

Tom cezaevinde müebbet hapis cezasını çekiyor. - Tom is serving a life sentence in prison.

Tom üç müebbet hapis cezasına mahkum edildi. - Tom has been sentenced to three consecutive life sentences.

sentenced
hükümlü

Tom o hapishanede ömür boyu hapse mahkum tek hükümlü olduğunu öğrendi. - Tom learnt that he was the only convict sentenced to life imprisonment in that prison.

complex sentence
(Dilbilim) karmaşık tümce
execution of a sentence
(Kanun) cezanın infazı
execution of sentence
(Ticaret) cezanın infazı
holoalphabetic sentence
Alfabedeki her harfin en az bir kere kullanıldığı cümle
ignore sentence
(Bilgisayar) tümceyi yoksay
receive sentence
mahkum edilmek
sentenced
(Kanun) mahkûm
sentenced
mahküm olmak
sentenced
hüküm giymek
sentencing
cümleleştirmek
sentencing
ceza

Fakat o, cezayı etkilemez. - But that doesn't affect the sentencing.

sentencing
hüküm
affirmative sentence
olumlu tümce
affirmative sentence
olumlu cümle
cleft sentence
ayrık tümce
complex sentence
bileşik cümle
compound sentence
bileşik cümle
compound sentence
bileşik tümce
conditional sentence
koşul tümcesi
constituent sentence
kurucu tümce
death sentence
idam hükmü
declarative sentence
haber cümlesi
declarative sentence
bildirme cümlesi
derived sentence
türemiş cümle
exclamatory sentence
ünlem tümcesi
imperative sentence
emir cümlesi
interrogative sentence
soru cümlesi
kernel sentence
çekirdek cümle
mathematical sentence
matematiksel cümle
matrix sentence
ana tümce
matrix sentence
ana cümle
negative sentence
olumsuz tümce
nominal sentence
ad tümcesi
simple sentence
yalın tümce
topic sentence
konu cümlesi
sentences
(Bilgisayar) tümce
a life sentence
ömür boyu hapis cezasını
active sentence
(Dilbilim) Etken cümle
cleft sentence
yarık cümle
constituent sentence
kurucu cümle
coordinate sentence
bağımlı sıralı cümle, tertipli cümle, bağlaçlı cümle
delay of sentence
Cümlenin gecikme
fused sentence
erimiş cümle
generic sentence
genel cümle
jail sentence
hapis cezası
juxtaposed sentence
bağımsız sıralı cümle
make sentence
cümle yapmak
negative sentence
olumsuz cümle
nominal sentence
isim cümlesi, ad tümcesi
passive sentence
(Dilbilim) Edilgen cümle
positive sentence
Olumlu cümle
pre sentence
on cümle
pre-sentence
(Hukuk) hüküm öncesi, hükümden önce yapılan
pre-sentence
(Dilbilim) Cümleden önce söylenmiş ya da yazılmış
pre-sentence programme
(Kanun) Hüküm öncesi program
prison sentence
Hapis cezası
punished with a death sentence
ölüm cezası ile cezalandırılır
sentences
cümleleri

Doğru olan cümleleri değiştirmeyin. Yerine doğal görünen alternatif çeviriler ekleyebilirsiniz. - Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternative translations.

Aşağıdaki cümleleri Japoncaya çevir. - Translate the following sentences into Japanese.

suspended sentence
şartlı tahliye
to dry up in mid-sentence
cümlenin ortasında kadar kurumaya
under sentence
cümle altında
verbal sentence
fiil cümlesi, eylem cümlesi
a sentence
cezanın tecili suspension of
a sentence
cezanın infazı execution of
capital sentence
idam cezası
complete one's sentence
cezasını çekmek
criminal sentence
(Kanun) ceza kararı
criminal sentence
(Kanun) ceza hükmü
derived sentence
(Dilbilim) dönüşmüş tümce
derived sentence
(Dilbilim) türemiş tümce
hefty sentence
(Kanun) ciddi ceza
imperative sentence
(Dilbilim) buyrum tümcesi
imprisonment sentence
(Kanun) mahkumiyet kararı
kernel sentence
(Dilbilim) çekirdek tümce
life sentence
(Kanun) müebbet hapse mahkum etmek
life sentence
(Kanun) müebbed ağır hapis cezası
life sentence
ömür boyu hapis cezası

Adama ömür boyu hapis cezası verildi. - The man was given a life sentence.

Onun ömür boyu hapis cezası var. - He has a life sentence.

next sentence
(Bilgisayar) sonraki tümce
postponement of sentence
(Kanun) cezanın tecili
prison sentence
hasip cezası
remission of sentence
(Askeri) CEZANIN KISMİ AFFI: Askeri mahkeme tarafından yargılanıp hüküm giymiş bir şahsın cezasının azaltılması
remission of sentence
(Askeri) cezanın kısmi affı
sentenced
(sıfat) hükümlü
short term of sentence
(Askeri) KISALTILMIŞ CEZA SÜRESİ: Ceza indirimi yapılmış tam ceza süresi
simple sentence
dilb. yalın cümle
suspension of sentence
(Kanun) cezanın ertelenmesi
suspension of sentence
cezanın tecili
İngilizce - İngilizce
Someone's pronounced opinion or judgment on a given question
A grammatically complete series of words consisting of a subject and predicate, even if one or the other is implied, and typically beginning with a capital letter and ending with a full stop

The children were made to construct sentences consisting of nouns and verbs from the list on the chalkboard.

The decision or judgement of a jury or court; a verdict

The court returned a sentence of guilt in the first charge, but innocence in the second.

The punishment imposed on a person convicted of a crime

The judge declared a sentence of death by hanging for the infamous cattle rustler.

A formula with no free variables
A saying, especially form a great person; a maxim, an apophthegm

Men (saith an ancient Greek sentence) are tormented by the opinions they have of things, and not by things themselves.

To declare a sentence on a convicted person

The judge sentenced the embezzler to ten years in prison, along with a hefty fine.

Any of the set of strings that can be generated by a given formal grammar
One's opinion; manner of thinking
a related group of words containing a subject and a predicate and expressing a complete thought
{n} a decision, condemnation, maxim, period
{v} to condemn, doom, consign
a string of words satisfying the grammatical rules of a language; "he always spoke in grammatical sentences" pronounce a sentence on (somebody) in a court of law; "He was condemned to ten years in prison
A judgment formally pronounced in open court by the judge upon the defendant after his conviction in a criminal prosecution, stating the punishment to be inflicted
A short saying, usually containing moral instruction; a maxim; an axiom; a saw
{f} impose a punishment, penalize, convict
punishment the judge orders for a convicted offender
The punishment ordered by a court for a defendant convicted of a crime (See concurrent and consecutive sentences )
{i} (Grammar) grammatical unit usually comprised of a subject and verb (generally begins with a capital letter and ends with a punctuation mark); judgment specifying the punishment for a crime (Law); prison term, amount of time a person is to be imprisoned
In a law court, a sentence is the punishment that a person receives after they have been found guilty of a crime. They are already serving prison sentences for their part in the assassination He was given a four-year sentence The offences carry a maximum sentence of 10 years. demands for tougher sentences The court is expected to pass sentence later today. see also death sentence, life sentence, suspended sentence
a judgment formally pronounced by the court upon the defendant after his or her conviction in a criminal prosecution, imposing the punishment
To utter sententiously
An opinion; a decision; a determination; a judgment, especially one of an unfavorable nature
When a judge sentences someone, he or she states in court what their punishment will be. A military court sentenced him to death in his absence He has admitted the charge and will be sentenced later. if a judge sentences someone who is guilty of a crime, they give them a punishment sentence sb to sth. In criminal law, a judgment formally pronouncing the punishment to be inflicted on a person convicted of a crime. Among the major types are the concurrent sentence, which runs at the same time as another; the consecutive sentence, which runs before or after another; the mandatory sentence, which is specifically required by statute as punishment for an offense; and the suspended sentence, the imposition or execution of which is suspended by the court. See also capital punishment, parole
The punishment ordered by a court for a defendant convicted of a crime See concurrent and consecutive sentences
the period of time a prisoner is imprisoned; "he served a prison term of 15 months"; "his sentence was 5 to 10 years"; "he is doing time in the county jail"
The penalty that is given by a judge to a defendant upon conviction of a crime
A sentence is a group of words which, when they are written down, begin with a capital letter and end with a full stop, question mark, or exclamation mark. Most sentences contain a subject and a verb
(criminal law) a final judgment of guilty in a criminal case and the punishment that is imposed; "the conviction came as no surprise"
A punishment prescribed by law and imposed by a judge following a conviction
Sense; meaning; significance
A combination of words which is complete as expressing a thought, and in writing is marked at the close by a period, or full point
The punishment given to an individual convicted of a crime
An unfavorable sentence(2): a conviction
After the race, the sailors began to furl the sail into the boom
A philosophical or theological opinion; a dogma; as, Summary of the Sentences; Book of the Sentences
a set of words which form a grammatically complete statement, usually containing a subject, verb, and object
A group of words that tell a complete thought or idea
In common law, the term is exclusively used to denote the judgment in criminal cases
To pass or pronounce judgment upon; to doom; to condemn to punishment; to prescribe the punishment of
pronounce a sentence on (somebody) in a court of law; "He was condemned to ten years in prison
the determination of the Judge of the punishment that the accused person is to receive
To decree or announce as a sentence
The penalty for committing an offence •Criminal Courts
In civil and admiralty law, the judgment of a court pronounced in a cause; in criminal and ecclesiastical courts, a judgment passed on a criminal by a court or judge; condemnation pronounced by a judgical tribunal; doom
A sentence is group of related words containing a subject/predicate relationship A sentence must have at least one independent clause
The punishment ordered by a court for a defendant convicted of a crime A concurrent sentence means that two or more sentences would run at the same time A consecutive sentence means that two or more sentences would run one after another
a grammatically self-contained speech unit consisting of a word or a syntactically related group of words that expresses an assertion, a question, a command, a wish, or an exclamation Each sentence must a complete thought
something in the interface which does not claim your attention, but does retain your attention
See Proposition, 4
syntactic structure of an utterance
kab lus
pronounce a sentence on (somebody) in a court of law; "He was condemned to ten years in prison"
The decision of a jury; a verdict
a string of words satisfying the grammatical rules of a language; "he always spoke in grammatical sentences"
A phrase of the start symbol
traditionally considered to be the largest grammatical unit The items in a sentence are linked by grammatical rules about such things as the order of words and the type of words included It is usually said that a sentence must have a verb in it to qualify as a 'sentence'
The judgment formally pronounced by the court upon the defendant after conviction in a criminal prosecution, imposing the punishment to be inflicted
A sequence of one or more statements, the last of which is terminated by a period followed by a space
The punishment ordered by a court for a defendant convicted of a crime
sentence adverb
An adverb that modifies an entire clause or sentence rather than a single word or phrase
sentence adverbs
plural form of sentence adverb
sentence case
the standard capitalisation of an English sentence, with the first letter uppercase and subsequent letter lowercase with exceptions such as proper nouns or acronyms
sentence case
the manner in which capitalisation is used within a sentence
sentence element
In certain approaches to grammar, a part of sentence, classified as one of subject, predicate, object, predicative and adverbial
sentence fragment
an incomplete sentence; a phrase or clause that is punctuated and capitalized as a sentence but does not constitute a complete grammatical sentence. It is usually caused by the failure to include a subject and a verb in a sentence or as the result of beginning a sentence with a subordinate conjunction or relative pronoun
sentence adverb
Adverbs such as `fortunately' and `perhaps' which apply to the whole clause, rather than to part of it, are sometimes called sentence adverbs. An adverb or adverbial phrase that modifies an entire sentence, especially in establishing the attitude of the speaker or writer, as thankfully in Thankfully, there was enough for everyone. an adverb that relates to the whole sentence that contains it
sentence fragment
A phrase or clause that is punctuated and capitalized as a sentence but does not constitute a complete grammatical sentence
sentence method
A method of teaching reading by giving first attention to phrases and sentences and later analyzing these into their verbal and alphabetic components; contrasted with alphabet and word methods
sentence of imprisonment
punishment resulting in being sent to jail
sentence stress
the distribution of stresses within a sentence
sentence stress
The variation in emphasis or vocal stress on the syllables of words within a sentence
sentence to-
judge a person to -; condemn to -
served his sentence
completed his punishment
served out his sentence
fulfilled his penalty, was punished, served out his jail term
served prison sentence
completed his punishment of being placed in jail
serving a sentence
performing a punishment
serving out a sentence
go through punishment, spend time in jail
severe sentence
serious punishment, heavy punishment, cruel penalty
affirmative sentence
: A sentence that affirms (rather than negates) a proposition
anally inflicted death sentence
AIDS; acquired immune deficiency syndrome

WTF? Why would I expose myself to anally inflicted death sentence (AIDS)? Of course, I’m being cynical, but homosexual sex has a much higher statistical chance of catching a deadly STD.

complex sentence
a sentence that contains an independent clause as well as one or more dependent clauses, joined by a sub-ordinating conjunction such as 'however'
compound sentence
a sentence that has two or more independent clauses, joined by a conjunction (such as 'but', 'and') and/or punctuation (such as ','). Compare simple sentence
compound-sentence
Attributive form of compound sentence, noun
conditional sentence
A sentence discussing factual implications or hypothetical situations and their consequences. A full conditional sentence contains two clauses: the condition or protasis, and the consequence or apodosis
conditional sentence
probation
death sentence
Sentence of execution for a defendant
fused sentence
a run-on sentence
garden path sentence
A sentence that is easily incorrectly parsed on a first read, due to ambiguity of a word or words
garden-path sentence
A sentence that is easily incorrectly parsed on a first read, due to ambiguity of a word or words
incomplete sentence
A group of words which appears to convey only part of a complete thought, but which lack some component which is grammatically necessary to complete the thought

The shiniest of the red balls. (Identifies an object but lacks a verb which assigns any action to the object).

life sentence
Sentence of imprisonment for the rest of the defendant's life
mandatory sentence
a criminal sentence of a predetermined minimum period of time which a judge is required by statute to impose upon a conviction for a crime
periodic sentence
A sentence whose main clause appears at its end
pro-sentence
a function word or expression that substitutes for a whole sentence whose content is recoverable from the context
run-on sentence
an ungrammatical sentence in which two independent clauses that should be joined by either a semicolon or a conjunction or should be separate sentences are written as a single sentence, the clauses often being separated by a comma
sentencing
Present participle of sentence
sentencing
The act of pronouncing a judicial sentence on someone convicted of a crime

After the verdict, the sentencing was not delayed.

sentencing
Relating to a judicial sentence

There were no sentencing guidelines for this crime.

simple sentence
A sentence that contains one independent clause and no dependent clause. Compare compound sentence
topic sentence
A sentence at the beginning of a paragraph indicating the general matter to be discussed later in that paragraph
holoalphabetic sentence
A pangram or holoalphabetic sentence for a given alphabet is a sentence using every letter of the alphabet at least once
cleft sentence
(Dilbilim) A sentence in which an element is emphasized by being put in a separate clause, with the use of an empty introductory word such as it or that, e.g. it's money we want; it was today that I saw him; that was the King you were talking to
inverted sentence
(Dilbilim) An inverted sentence is one in which the subject appears after the verb. This construction causes the subject to receive more emphasis
jail sentence
A term of imprisonment imposed by a court
pre-sentence
(Law -adj.) That occurs before a judicial sentence
pre-sentence
(Linguistics - noun) A construct that precedes or underlies the formation of a sentence
pre-sentence
(Linguistics -adj.) That occurs before a spoken or written sentence
pseudo-cleft sentence
(Dilbilim) It is a sentence in which subordinated clause is a relative clause headed by an interrogative pro-form

What she told you were lies.

sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences See section 20 3 Sentences
sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences See section Sentences
sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences See section T 2 Sentences
sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences See Sentences
sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences See section 18 3 Sentences
complex sentence
sentence which contains both an independent and a dependent clause
complex sentence
a sentence composed of at least one main clause and one subordinate clause
compound sentence
A sentence of two or more coordinate independent clauses, often joined by a conjunction or conjunctions, as The problem was difficult, but I finally found the answer
compound sentence
a sentence composed of at least two coordinate independent clauses
conditional sentence
judgment subject to conditions, qualified ruling, conditional verdict
custodial sentence
a period of time that someone has to spend in prison as a punishment
death sentence
A death sentence is a punishment of death given by a judge to someone who has been found guilty of a serious crime such as murder. His original death sentence was commuted to life in prison
declaration sentence
sentence which makes a strong statement; formal statement of claim (Law)
declarative sentence
sentence stating or declaring something
delay of sentence
postponement of a verdict by a court of law
exclamatory sentence
{i} sentence that ends with an exclamation point (Grammar)
his sentence was mitigated
his punishment was lightened, his judgment was sweetened
holoalphabetic sentence
{i} pangram, sentence that includes every letter of the alphabet at least once (the most common pangram is "The quick brown fox jumps over the lazy dog")
life sentence
a prison term lasting as long as the prisoner lives; "he got life for killing the guard"
life sentence
If someone receives a life sentence, they are sentenced to stay in prison for the rest of their life, or for a very long period of time. Some were serving life sentences for murder. the punishment of sending someone to prison for the rest of their life or for a very long time
life sentence
a prison term lasting as long as the prisoner lives; "he got life for killing the guard
light sentence
lenient court sentence, light punishment
mitigated his sentence
made his punishment less severe, lessened his penalty
open sentence
An expression that contains at least one unknown quantity and becomes true or false when a test value is substituted for the unknown
pass sentence upon
impose a penalty, give a punishment
periodic sentence
A sentence in which the main clause or its predicate is withheld until the end; for example, Despite heavy winds and nearly impenetrable ground fog, the plane landed safely
prison sentence
jail term, punishment that must be served in a penitentiary
sentenced
{s} given a punishment, penalized, convicted
sentenced
Simple past and past participle of to sentence
sentences
plural of sentence
sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences See section 22 2 Sentences
sentences
(3 syl ) The four books of Sentences, by Pierre Lombard, the foundation of scholastic theology of the middle period (See Schoolmen ) Master of the Sentences Pierre Lombard, schoolman (Died 1164 )
sentences
third-person singular of sentence
sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences @xref{Sentences}
sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences Section 23 2
sentences
Emacs has commands for moving by or killing by sentences See section ハク
sentencing
After a defendant's guilty plea is accepted or he or she is found guilty after a trial, the judge decides what happens The defendant may be sent to prison or jail, or the sentence may be "suspended" and the defendant put on probation Probation means the defendant is left free as long as he or she does what the judge has told him to do He or she may also be placed in other programs, such as the Diversion Center
sentencing
A judgment formally pronounced by the judge upon a defendant after conviction, imposing the punishment to be inflicted
sentencing
The judgment of a Court concerning the defendant's punishment
simple sentence
{i} sentence that has only one subject and one predicate (Grammar)
suspended sentence
If a criminal is given a suspended sentence, they are given a prison sentence which they have to serve if they commit another crime within a specified period of time. John was given a four-month suspended sentence. a punishment given by a court in which a criminal is told they will be sent to prison if they do anything else illegal within the time mentioned
suspended sentence
on probation
topic sentence
The sentence within a paragraph or discourse that states the main thought, often placed at the beginning
topic sentence
a sentence that states the topic of its paragraph
under sentence
serving his sentence, serving his penalty, serving his time in jail
sentence