sınırlayıcı

listen to the pronunciation of sınırlayıcı
Türkçe - İngilizce
limiting, restrictive
restrictive

Restrictive practices can be damaging for industries. - Sınırlayıcı uygulamalar sanayiler için zararlı olabilir.

limiting, restrictive; delimiter, limiter
orifice
delimeter
limiter
demarcative
delimiter
limiting
edging
(Tıp) limitans
restrict

Restrictive practices can be damaging for industries. - Sınırlayıcı uygulamalar sanayiler için zararlı olabilir.

sınırlayıcı faktör
(Askeri) limiting factor
sınırlayıcı uygulamalar ve hakim durumlar danışma kurulu
(Hukuk) advisory commitee on restrictive practices and dominant positions
sınırla
restrict

Restrictive practices can be damaging for industries. - Sınırlayıcı uygulamalar sanayiler için zararlı olabilir.

Please restrict your orders to what is in our catalog. - Kataloğumuzda bulunanlara göre lütfen siparişlerinizi sınırlayın.

sınırla
delimit
sınırla
{f} border

All countries have a responsibility to preserve the ancestral relics of every people group within their borders, and to pass these on to the coming generations. - Bütün ülkelerin sınırları dahilinde her insan gurubuyla ilgili tarihi eserleri korumak ve bunları gelecek nesillere aktarmak için bir sorumluluğu vardır.

Mexico is bordered on the north by the United States. - Meksika kuzeyde Abd tarafından sınırlanmıştır.

sınırla
(Bilgisayar) limit to
sınırla
(Bilgisayar) limited to
sınırla
{f} bordering
sınırla
{f} delimited
sınırla
circumscribe
sınırla
localise
sınırla
{f} localized

The firemen localized the fire. - İtfaiyeciler yangını sınırladılar.

akım sınırlayıcı
a) current limiting b) current limiter
diyot sınırlayıcı
diode limiter
duman sınırlayıcı
smoke limiter
sekme sınırlayıcı
(Bilgisayar) tab delimiter
sınırla
{f} limit

She knows her limitations. - O, kendi sınırlarını bilir.

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. - Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.

sınırla
circumscribed
sınırla
limited

Our freedoms are being limited. - Özgürlüklerimiz sınırlanıyor.

Those children have limited verbal skills. - Şu çocuklar sözlü becerilerini sınırladı.

sınırla
limiting

Renewable energy is essential for limiting the increase of the global temperature. - Yenilenebilir enerji, küresel sıcaklık artışını sınırlamak için gereklidir.

sınırla
restricted

Entrance is restricted to those above 18. - Giriş 18 yaş üstü olanlara sınırlandırılmıştır.

Freedom of speech was tightly restricted. - İfade özgürlüğü ciddi şekilde sınırlandı.

tepe sınırlayıcı
peak limiter
tork sınırlayıcı
torque limiter
trim sınırlayıcı
trimming limiter
zincir sınırlayıcı
cable stopper
çift sınırlayıcı
double limiter
sınırlayıcı