after

listen to the pronunciation of after
Английский Язык - Турецкий язык
sonra

Öğleden sonra bir uçuş var mı? - Is there a flight in the afternoon?

Okuldan sonra sınıfımızı temizleriz. - We clean our classroom after school.

{s} sonraki

Ben sadece öğleden sonraki toplantıya katılamayacağımı sana bildirmek istiyorum. - I just want to let you know that I can't attend this afternoon's meeting.

Yarından sonraki gün gel. - Come the day after tomorrow.

daha sonra

Benim evimde partiler vermek istiyorsanız, daha sonra her şeyi temizleyin ve bir şey kırmayın, ya da zarar için ödeme yapın. - If you want to have parties in my house, clean up everything afterwards, and don't break anything, or else pay for the damage.

Daha sonra hayattan yeniden zevk almaya başladı ve gitgide iyileşti. - After that he began to enjoy life again and gradually recovered.

ardından

Depremin ardından, insanlar şaşkınlıkla yerdeki derin çukura baktılar. - After the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.

Tom, uzun bir günün ardından kanepede dinlenmeyi seviyor. - Tom likes to rest on the couch after a long day.

arkasından

Köpek sahibinin arkasından gitti. - The dog tagged along after his master.

Bir grup çocuk tavşanın arkasından koştu. - A bunch of children ran after the rabbit.

-den sonra
conj. dikten sonra
arayışında
sonrasına

Tom gece yarısı sonrasına kadar eve gitmedi. - Tom didn't get home until after midnight.

Ben kocamı gece yarısı sonrasına kadar bekledim. - I waited for my husband till after midnight.

kıça yakın
peşinde

Kedi, bir farenin peşinden koştu. - A cat ran after a mouse.

Polis adamın peşinde. - The police are after the man.

yüzünden

O, kötü bir soğuk algınlığı yüzünden yatakta olan kızkardeşine baktı. - She looked after her sister, who was in bed with a bad cold.

O açlık ve yorgunluk yüzünden bayıldı, ancak bir süre sonra kendine geldi. - He fainted with hunger and fatigue, but came to after a while.

tarihinden sonra
-den dolayı
sonraları

Ben öğleden sonraları sık sık verandanın üstüne oturup okurum. - I often sit on the porch and read in the afternoon.

O cumartesi öğleden sonraları ne yapıyor? - What does he do on Saturday afternoons?

izafeten
(Bilgisayar) yandaki süre sonunda
in ardından
-e rağmen
sonrası

Tom dün gece üçten sonrasına kadar uyuyamadı. - Tom couldn't get to sleep till after three last night.

Kısa bir mücadele sonrası, onlar kazandı. - After a brief fight, they won.

(Askeri) gemicilikte kıça yakın
hakkında

Okuldan sonra onun hakkında konuşalım. - Let's talk about it after school.

Senin hakkında bu kadar endişe etmeme gerek yoktu.Tom'un sana bakacağını bilmeliydim. - I needn't have been so worried about you. I should've known that Tom would look after you.

-ın ardından/arkasından/peşinden
den sonra
-in peşinde/arayışında
nedeniyle/yüzünden
{e} göre

Onun görevi çocuklara bakmaktı. - Her duty was to look after the children.

Bu öğleden sonra seni tekrar göreceğim. - I'll see you again this afternoon.

{s} sonra gelen

Fırtınadan sonra gelen sakinlik. - The calm that comes after the storm.

(bağlaç) dikten sonra
{e} peşinden

Çabuk, onun peşinden koşun. - Quick, run after him.

Kedi, bir farenin peşinden koştu. - A cat ran after a mouse.

{e} ardından: After them came the giraffes. Onların ardından zürafalar geldi
{e} izleyen
için

Hasta arkadaşımın hatırını sormak için Osaka'ya gittim. - I've been to Osaka to ask after my sick friend.

O, babasının ölümünden sonra ailesi için baş vurulacak tek kişiydi. - He was the only recourse for his family after his father's death.

nedeniyle

Mağazalar sıcak nedeniyle öğleden sonra kapalıdırlar. - Stores are closed in the afternoon because of the heat.

Havai fişek gösterisi fırtına nedeniyle 30 dakika sonra askıya alındı. - The fireworks show was suspended after 30 minutes due to the thunderstorm.

(Bilgisayar) süre sonu
dikten sonra
look after
ile ilgilenmek
behind
{e} ardındaki

Saldırıların ardındaki kimdi? - Who was behind the attacks?

Tom'un parmaklılar ardındaki zamanı bitti. - Tom's time behind bars is over.

shortly after
birazdan
behind
arkaya
look after
göz kulak olmak

Tom annesine göz kulak olmak zorunda. - Tom has to look after his mother.

Sen yokken evine göz kulak olmak için elimden geleni yapacağım. - I'll try my best to look after your house while you're away.

behind
geriye

Chris fen dersinde geriye düşme riskinde. - Chris risks falling behind in the science class.

Tom koltuğunda geriye doğru yaslandı ve ellerini başının arkasına koydu. - Tom leaned back in his chair and put his hands behind his head.

behind
geride

Biri onun şemsiyesini geride bıraktı. - Somebody left his umbrella behind.

Tatoeba'nın çok dilli olmasının nedeni budur. Fakat o tür çok dilli değil. Dillerin sadece birlikte eşleştirildiği ve bazı çiftlerin geride bırakıldığı tür değil. - This is why Tatoeba is multilingual. But not that kind of multilingual. Not the kind where languages are simply being paired up together, and where some pairs are left behind.

behind
arkada

Beni arkada bırakmayın! - Don't leave me behind!

Arkadaşlarına ayak uydurmadığı için, o sonunda geride kaldı. - Unable to keep up with his friends, he fell behind at last.

behind
arkadan

Tom Mary'ye arkadan sarıldı. - Tom hugged Mary from behind.

Arabama arkadan çarpıldığı zaman boynum kırıldı. - My neck snapped when my car was hit from behind.

behind
gerisinde

Otobüs tarifenin gerisindeydi. - The bus was behind schedule.

Belirlenmiş sürenin on dakika gerisindesin. - You are ten minutes behind the appointed time.

behind
(İnşaat) arkasında

Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti. - The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him.

Evin arkasında büyük bir bahçe vardı. - There was a large garden behind the house.

after all
(isim)hayet, sonunda, en sonunda, yine de, buna karşın
after all
buna karşın

O, buna karşın geçmedi. - He didn't pass after all.

Buna karşın haklıydı. - He was right after all.

after all
sonunda

Sonunda hiçbir şey sonsuza kadar kalmaz. - After all, nothing remains forever.

Eski metot sonunda en iyi olduğunu kanıtladı. - The old method proved to be best after all.

after all
yine de

Peter yine de gelmedi. - Peter didn't come after all.

Kim bilir, belki Boston'daki noel yine de o kadar da kötü olmayacaktır. - Who knows, maybe Christmas in Boston won't be so bad after all.

after all
buna rağmen

Buna rağmen kimse problemi çözemedi. - No one could solve the problem after all.

after all
(deyim) 1. dusunulenin beklenilenin tersine (bu anlamda genellikle cumlenin sonunda gelir) 2.ne de olsa 3.unutulmamalidir ki (cogu zaman bir tartisma veya bir nedenione surmek icin kullanilironun icin de cumlenin basina gelir.bu anlamda kullanildiginda vurguya dikkat edilmelidir.)
after all
en sonunda
after all
her şeye rağmen

Her şeye rağmen onu almadım. - Tom didn't buy it after all.

Her şeye rağmen onu başardın - You managed it after all.

after all
nihayet

Nihayet bebeğin bir kız olduğu ortaya çıktı. - The baby turned out to be a girl after all.

Nihayet, o, sınavı geçmeyi başardı. - After all, he succeeded in passing the exam.

after all
(Konuşma Dili) her şeye karşın
after all
(Konuşma Dili) her ne olursa olsun
after all
sonuç olarak

Sonuç olarak, Tom senin babandı. - After all, Tom was your father.

Sonuç olarak, haklısın. - You are right, after all.

after all
velhasıl
after all
bütün olan bitenden sonra
after all
neticede
after all
alt tarafı
after all
hiç yoktan
after all
bununla birlikte
after doing
yaptıktan sonra
after sight
(Ticaret) görüldükten sonra
after a fashion
özüne göre bir nev
after a fashion
muayyen dereceye kadar
after a fashion
bir kadar
after a fashion
bir cür
after a fashion
şöyle böyle
after a while
biraz sonra

Biraz sonra çocuklar sakinleşti. - After a while, the children settled down.

after all
ahir neticede
after all
evvel ahir
after all
hiç neye bakmayarak
after all
netice itibarı ile
after all
her halde
after all is said and done
bitevlikte
after all is said and done
tam nazara almak
after all is said and done
evvel-ahir
after all is said and done
dikkat vermek
after all is said and done
umumiyetle
after burner
art yakıcı
after flight check
uçuş sonrası kontrolu
after flight examination
uçuş sonrası bakımı
after hours
çalışma sögenlerinden sonraki zaman
after hours
mesaiden sonra
after image
değişiklik sonrası kopya
after lock journalizing
işlem sonrası günlükleme
after one's own heart
tam gönlüne göre
after one's own heart
kafasına göre
after part
kıç taraf
after sale
satış sonrası
after scrooping
son yumuşatma
after shave
traş losyonu
after shave lotion
traş losyonu
after tax
vergi sonrası
after that
bundan sonra

Bundan sonra, Mike Hiroshi'ye emniyet kemerini bağlamasını söyler. - After that, Mike tells Hiroshi to fasten his seat belt.

Bundan sonra ne olduğunu hatırlayamıyorum. - I can't remember what happened after that.

after that time
bu andan sonra
after the dust settles
ihtiraslar soğuyanda
after the dust settles
her şey yoluna düşende
after you!
önce siz buyurun!
after-sales service
satış sonrası servis
After a storm comes a calm
(Atasözü) Fırtınadan sonra mayna olur
after a fashion
yarım yamalak
after a manner
gibi, ... şeklinde, ... tarzında
after a period of time
bir süre sonra
after a short while
Kısa bir zaman sonra
after a while
Bir süre sonra

Bir süre sonra, o iyileşti. - After a while, he came to.

Bir süre sonra yeniden yürümeye başladılar. - They began to walk again after a while.

after all
Nihayetinde

Nihayetinde o bir çocuk. - She is a child after all.

after all
zaten
after bridge
köprü sonra
after burner
brülör sonra
after care
bakım sonrası
after date
tarihinden sonra
after deck
güverte sonra
after few days
birkaç gün sonra
after flight check
uçuş sonrası kontrolü
after gas
Gaz sonra
after it
sonra
after just
den sonra,müteakiben
after life
sonra hayat
after market
(Gıda) Piyasadaki, orjinal parça üreticisinin dışında, alternatif olarak üretilen yedek parçalara verilen isim

borsada gün içi seansı kapandıktan sonra devam eden seans.

after mixing
karışım sonrası
after noon
öğle sonrası
after party
partiden sonra
after sale department
Satış sonrası departmanı
after sales service
satış-sonrası-servis
after school
okuldan sonra
after sight bill
görme fatura sonra
after something
bir şeyin peşinde
after tank
tank sonra
after that; after what is stated
sonra; sonra belirtilen ne
after the date of contract
sözleşme tarihinden sonra
after the dust has settled
1. toz dağıldıktan sonra. 2. ortalık sakinleşip herkes kendine geldikten sonra, ortalık yatıştıktan sonra
after the dust settle
ortalık sakinleştiğinde
after the fact
Aslında sonra
after well
iyi sonra
after what
sonra ne
after while
sonra da
after wit
wit sonra
after work
işten sonra
after you
Önden buyurun! Önce siz buyurun!
after-effect
Yan etki, birşeyin sonucunda ortaya çıkan etkiler
after-hours
Not during the regular, correct, or usual time; going on or open after the usual hours

1. The store was cleaned and swept out after hours. 2. The children had a secret after hours party when they were supposed to be in bed.

after-hours
Çalışma saatlerinden sonraki zaman
after-hours dealings
(Çiftçilik) Borsa kapandıktan sonra gerçekleşen alım satımlar
after-hours dealings
(Çiftçilik) Dealings in stocks and shares after the London STOCK EXCHANGE closes for the day. Such BARGAİNS are recorded as the next day’s business
after action report; after action review
(Askeri) faaliyet sonu raporu; faaliyet sonu incelemesi
after christ
milattan sonra
after christ
m.s
after del confirm
(Bilgisayar) silme onayı sonrasında
after flight inspection
(Askeri) UÇUŞ SONRASI MUAYENE; DÖNÜŞ MUAYENESİ: Uçuş sonunda mürettebat tarafından rapor edilen arızaların giderilmesi, olağan aksaklıkların saptanması, yakılan veya harcanan maddelerin bütünlenmesi ve uçağın emniyete alınması için yapılan muayene. Uçuş sonu muayenesi olarak bilinir. Bu terimin Amerikan silahlı kuvvetlerindeki karşılığı "Post flight inspection"dır
after his nature
huyuna göre
after hold
kıç ambarı
after hours
iş sonrası
after hours
mesai sonrası
after meals
yemekten sonra
after my own heart
gönlüme göre
after one's heart
gönlüne göre
after one's heart
istediği gibi
after one's own heart
gönlüne göre
after season
mevsim sonu
after sun lotion
güneş sonrası losyon
after that
ondan sonra

Ondan sonra onu tekrar görmedim. - I didn't see him again after that.

Ondan sonra, o, eve gitti. - After that, he went home.

after the fashion of
gibi, ... tarzında
after this
bundan sonra

Bundan sonraki cadde nedir? - What is the next street after this?

Bundan sonra bir testimiz daha var. - We have another test after this one.

after treatment
tamamlayıcı tedavi
behind
{i} kıç (Argo)
be after
(Dilbilim) istemek
be after
peşinde ol

Tom senin işinin peşinde olabilir. - Tom could be after your job.

behind
in gerisinde
be after
peşinde olmak
be after
-in peşinde olmak
behind
geç

Otobüs on dakika geç kaldı. - The bus arrived ten minutes behind time.

Biz arabanın arkasına geçtik ve ittik. - We got behind the car and pushed.

to be after
sonra olmak
After you
önden buyurun
after all
rağmen

Buna rağmen kimse problemi çözemedi. - No one could solve the problem after all.

Her şeye rağmen onu almadım. - Tom didn't buy it after all.

after this
(zarf) bundan sonra
afters
tatlı
afters
{i} yemek sonrası yenilen şey
behind
dili kıç
behind
borca batmış
behind
zamana ayak uyduramamak
behind
behindhand z
behind
{e} ardından

Güneş bulutların ardından çıktı bile. - Even the sun popped out from behind the clouds.

Maria Sharapova, Williams kardeşlerin ardından, üçüncü en başarılı aktif kadın tenis oyuncusudur. - Maria Sharapova is the third most successful active women's tennis player, behind the Williams sisters.

behind
geri kalmış

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes behind.

behind
be behind the times geri kafalı olmak
Английский Язык - Английский Язык
Later; subsequent

The amends he had made in after life were lost sight of in the dramatic glare of the original act.

next in importance or rank

The princess is next in line to the throne after the prince.

Behind; later in time; following

I left the room, and the dog bounded after.

behind

he will leave a trail of destruction after him.

subsequently to; following in time; later than

The Cold War began shortly after the Second World War.

At or towards the stern of a ship

The after gun is abaft the forward gun.

in spite of

After all that has happened, he is still my friend.

in pursuit of, seeking

inquire after her health.

Signifies that the action of the clause it starts takes place before the action of the other clause

So you punched out a window for ventilation. Was that before or after you noticed you were standing in a lake of gasoline?.

as a result of

After your bad behaviour, you will be punished.

in allusion to, in imitation of; following or referencing

a painting after Leonardo da Vinci.

{p} later in time, behind, in pursuit of, according to
{a} later, latter, belonging to the stern
Below in rank; next to in order
Toward the stern of a vessel
A copy of the work of that person
later time than -- " born nineteen minutes after his twin brother " (230)
If you do something to several things one after the other or one after another, you do it to one, then the next, and so on, with no break between your actions. Sybil ate three biscuits, one after the other
happening at a time subsequent to a reference time; "he apologized subsequently"; "he's going to the store but he'll be back here later"; "it didn't happen until afterward"; "two hours after that"
Returns the Locator that is sequentially after another Locator in this Container
According to the direction and influence of; in proportion to; befitting
behind or in the rear; "and Jill came tumbling after"
A print is made after an artist if the printmaker copied the image from a drawing or painting by that artist
Moving toward from behind; following, in search of; in pursuit of
If you tell someone that one place is a particular distance after another, you mean that it is situated beyond the other place and further away from you. A few kilometres after the village, turn right to Montelabate. = past before
If you are after something, you are trying to get it. They were after the money I did eventually find what I was after
In imitation of; in conformity with; after the manner of; as, to make a thing after a model; a picture after Rubens; the boy takes after his father
after all: see all
You use after in order to give the most important aspect of something when comparing it with another aspect. After Germany, America is Britain's second-biggest customer
Subsequent to and in consequence of; as, after what you have said, I shall be careful
Hinder; nearer the rear
If you call, shout, or stare after someone, you call, shout, or stare at them as they move away from you. `Come back!' he called after me
politeness If you say `after you' to someone, you are being polite and allowing them to go in front of you or through a doorway before you do
Later in time; subsequent; as, after supper, after three days
If someone says they are just after doing something, they mean that they have just finished doing it Wipe your feet, I'm just after cleaning the floor
in pursuit of seeking
According to; in accordance with; in conformity with the nature of; as, he acted after his kind
ad later; behind
You use after when you are talking about time. For example, if something is going to happen during the day after or the weekend after a particular time, it is going to happen during the following day or during the following weekend. She's leaving the day after tomorrow. After is also an adverb. Tomorrow. Or the day after
Anything after, but not including, the target type " After Table 1" defines everything in the rich text field that comes after the first table
behind or in the rear; "and Jill came tumbling after
After is used when telling the time. If it is, for example, ten after six, the time is ten minutes past six. before
Next; later in time; subsequent; succeeding; as, an after period of life
conj [following a time] sesudah (sudah) 2 prep [following/next] sesudah (sudah) 3 prep [following/next] setelah (telah)
{e} later than; behind; according to someone or something; concerning
located farther aft
Subsequent to and notwithstanding; as, after all our advice, you took that course
It often precedes a clause
af·ter In addition to the uses shown below, after is used in phrasal verbs such as `ask after', `look after', and `take after'
To ward the stern of the ship; applied to any object in the rear part of a vessel; as the after cabin, after hatchway
Lettering on a print indicates that the design or image is a copy of a known work by another artist
If something happens after a particular date or event, it happens during the period of time that follows that date or event. After 19 May, strikes were occurring on a daily basis After breakfast Amy ordered a taxi It wasn't until after Christmas that I met Paul. before After is also a conjunction. After Don told me this, he spoke of his mother Marina cared for him after he seriously injured his eye several years ago
To be named after someone means to be given the same name as them. He persuaded Virginia to name the baby after him
After is used when telling the time. If it is, for example, ten after six, the time is ten minutes past six. ¡Ù before
Subsequently in time or place; behind; afterward; as, he follows after
If you do one thing after doing another, you do it during the period of time that follows the other thing. After completing and signing it, please return the form to us in the envelope provided. women who have changed their mind after deciding not to have children before
Behind in place; as, men in line one after another
If you go after someone, you follow or chase them. He walked out, and Louise went after him. people who were after him for large amounts of money
Formerly that was interposed between it and the clause
later, afterwards; since
If something happens after an event or time, it happens later than the event or time ("We met after lunch ")
If something happens day after day or year after year, it happens every day or every year, for a long time. people who'd been coming here year after year
Denoting the aim or object; concerning; in relation to; as, to look after workmen; to inquire after a friend; to thirst after righteousness
conj. subsequent to -, following
If one thing is written after another thing on a page, it is written following it or underneath it. I wrote my name after Penny's. = following
{s} following; behind
atafter
after all
In the end; anyway; referring to something that was believed to be the case, but has now been shown not to be
after bodies
plural form of after body
after hours
During the period after the legal hours of operation
after one's own heart
Of a person: having the same ideas, opinions or behaviour as oneself

I found the father of Thuvia a man after my own heart, and that night saw the beginning of a friendship which has grown until it is second only to that which obtains between Tars Tarkas, the green Jeddak of Thark, and myself.

after school special
A television program broadcast in the mid- to late afternoon and directed toward adolescents
after tastes
plural form of after taste
after the fact
Too late; after something is finished or final

You made the commitment, and you can't change the terms after the fact.

after-acquired title
Legal ownership of a piece of real property obtained by a party after that party has already purported to sell a falsely claimed present interest in the property to another
after-acquired titles
plural form of after-acquired title
after-cast
a cast made from a mould taken from an already completed sculpture. The after-cast is often smaller and less detailed than the original
after-clap
A problem or danger that arises after a threat is supposed to have passed

Sir:—I have long feared that by our continually worrying the ministry here with successive after-clap demands for more and more money, we should at length tire out their patience.

after-dinner speech
A public address event that is traditionally spoken after a dinner, and meant to take an important topic and make greater sense of it through the use of humor that is relevant to the idea presented
after-discovered evidence
Evidence discovered after a legal decision has been reached. A party may attempt to have the decision reversed using this evidence. They must first prove that the evidence could not have been discovered until after the decision was reached

After-discovered evidence that a cap...identified as belonging to the accused who was convicted, belonged to another...who had a similar gun, motive and opportunity, and admitted to several that he had committed the crime, held ground for a new trial..

after-effect
An effect; especially, one that is experienced only after a delay, or only in the long term
after-eye
To keep in view or sight

Thou shouldst have made him As little as a crow, or less, ere left To after-eye him. — Shakespeare.

after-glow
the light emitted by an incandescent object while cooling
after-glow
the mildly euphoric feeling experienced after a pleasurable experience, especially after an orgasm or drug-induced high
after-glow
the glow seen in the sky after sunset
after-glow
the light emitted by a phosphor after excitation
after-hours
Relating to activities or operations taking place after legal closing time
after-image
An image which persists or remains in negative after the original stimulation has ended
after-impression
Any sensation that persists after the stimulus has ceased
after-party
A party that is held after another event
after-school special
A television program broadcast in the mid- to late afternoon and directed toward adolescents
after-shave
a lotion, gel, or liquid used after finishing shaving
after-the-fact
Alternative spelling of after the fact
after all
emphasizes something to be considered; "after all, she is your boss, so invite her"; "he is, after all, our president"
after-all
{a} at last, at length, in short, in brief
after one's own heart
well-liked for agreeing with one's own feelings, interests and ideas
after-tax
Relating to or being that which remains after payment, especially of income taxes: "after-tax profits"
after all
in spite of expectations; "came to the party after all"; "it didn't rain after all
after all
finally, after everything else
after damp
An irrespirable gas, remaining after an explosion of fire damp in mines; choke damp
after due consideration
after discussion, after giving thought to, after debate
after hours
not during regular hours; "he oftern worked after hours
after mast
{i} mast furthest toward the end or back of a sailing vessel
after match
{i} (New Zealand) social gathering after a rugby match
after one's will
according to one's intention or desire
after sight
A notation used on financial instruments [drafts or bills of exchange] to fix the maturity date as a fixed number of days after the draft has been presented to the drawee
after sight
A term indicating that payment on a draft is due a specified number of days after presentation of the draft to the drawee or payee
after sight
Time of payment begins from date of acceptance of a draft bearing this condition
after sunrise
after the sun comes up, after dawn, after the first light of day
after the fact
after the action, after the deed has already been done
after this
afterwards
after us the deluge
after us the flood, after us comes the disaster
after(a)
located farther aft
after-dinner
after the evening meal
after-hours
You use after-hours to describe activities which happen after the end of the usual time for them. The school offers after-hours childcare
after-hours
after closing time especially a legally established closing time; "after-hours socializing"; "an after-hours club
after-school
After-school activities are those that are organized for children in the afternoon or evening after they have finished school. an after-school childcare scheme
after-school(a)
outside regular school hours; "a special after-school class
afters
The festivities held after a wedding meal

To keep costs down at our wedding, we only had family at the banquet, but invited all our friends to the afters.

be after
To try to capture

The police are after a man who is believed to have robbed a bank today.

be after
To try to obtain

I'm after a size 14 drill bit. Have you got any?.

be after
Looking for, triying to get
After that
thereafter
after that
succeeding that
afters
dessert
afters
the part of a meal that comes after the main dish = dessert
afters
{i} (British slang) dessert; course that comes after the main meal
be after
have the will and intention to carry out some action; "He plans to be in graduate school next year"; "The rebels had planned turmoil and confusion"
day after day and year after year
endlessly, without pause
after

  Расстановка переносов

  af·ter

  Турецкое произношение

  äftır

  Антонимы

  before

  Произношение

  /ˈaftər/ /ˈæftɜr/

  Этимология

  [ af-t&r ] (adverb.) before 12th century. From Middle English, from Old English æfter, from Proto-Germanic *after, *afteri (“more aft, further behind”), from Proto-Indo-European *apotero (“further behind, further away”), comparative form of *apo- (“off, behind”); see also Proto-Indo-European *h₂epo (“off, away”). Cognate with North Frisian efter (“after, behind”), Dutch achter (“behind”), German After (“anus”), Old Norse eptir (Danish & Swedish efter, “after”), Norwegian etter (“after”). The Proto-Indo-European is the source of apo- (“away, without”), from Ancient Greek ἀπό (apo); comparative is also the source of Ancient Greek ἀπωτέρω (apōterō).

  Общие Словосочетания

  after all, after that, after a while, after than, after then, after you, after this

  Видео

  ... after wandering the Earth for more than 1 00,000 years, ...
  ... began on the red carpet and ended after the performance. ...

  Слово дня

  cacography
Избранное