overall, in the general balance of things, in the general scheme of things

listen to the pronunciation of overall, in the general balance of things, in the general scheme of things
İngilizce - Türkçe

overall, in the general balance of things, in the general scheme of things teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

all in all
(deyim) (Deyimler) herşeyi hesaba katarak
all in all
herşey
all in all
her şeyi düşünerek

Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi. - All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region.

all in all
(deyim) ayrıntısına inildiğinde
all in all
neticede

Neticede dersten zevk aldım. - All in all, I enjoyed the lecture.

all in all
herşeyi hesaba katarak
all in all
sonuçta

Sonuçta, kaç tane farklı okula devam ettin? - All in all, how many different schools have you attended?

all in all
Her şey düşünüldüğünde, her şey hesaba katıldığında
all in all
Hepsi hepsi
İngilizce - İngilizce
all in all
overall, in the general balance of things, in the general scheme of things

    Heceleme

    overall, in the gen·er·al Bal·ance of things, in the gen·er·al scheme of things

    Telaffuz