of prodigious size, bulk, or degree

listen to the pronunciation of of prodigious size, bulk, or degree
İngilizce - İngilizce
stupendous
of prodigious size, bulk, or degree