kutsal

listen to the pronunciation of kutsal
Türkçe - İngilizce
blessed
holy

The man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit. - Ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur.

The holy book of Muslims is the Qur'an. - Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir.

divine

That meal was simply divine. - O yemek sadece kutsaldı.

Sons of God, we are divine seeds. One day, we will be what our Father is. - Tanrıların Oğulları, biz kutsal tohumlarız. Bir gün, biz Babamızın olduğu şey olacağız.

sacred

Cows are sacred to Hindus. - İnekler Hindular için kutsaldır.

Cows are, for Hindus, sacred animals. - İnekler Hindular için kutsal hayvanlardır.

consecrated
saint

Protestants don't venerate saints. - Protestanlar azizleri kutsal saymazlar.

(Muzik) hymm
enshrined
divino
(isim) Sacred, holly
hiero
celestial
heavenly

He felt the most heavenly joy that he had experienced since birth. - O doğumundan beri yaşadığı en kutsal sevinci hissetti.

holy, sacred, blessed, celestial, divine
saintly
sanctified
sanctus
venerable
inviolate
sacrosanct

My sentences are not sacrosanct. - Benim cümlelerim kutsal değildir.

sacramental
sainted
solemn
hallowed

Our Father in heaven, hallowed be your name. - Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın.

{s} blest
kutsal emanet
relic
kutsal şeyleri çalma
sacrilege
kutsal bir şekilde
solemnly
kutsal emanetler
relics
kutsal kitaplar
sacred books
kutsal kişilerin resmi
icon
kutsal mavi
(Hayvan Bilim, Zooloji) holly blue
kutsal mekan
sacred space
kutsal olarak
sacredly
kutsal olarak kabul etmek
enshrine
kutsal roma imparatoru
holy roman emperor
kutsal ruh
the holy spirit
kutsal sayılmak
consecrate
kutsal sayılmayan
desecrated
kutsal yağ sürmek
anoint
kutsal ülke
promised land
kutsal hint destanı
Indian legends of sacred
Kutsal Kitap
the Bible

I'm not sure what I should read: Harry Potter or the Bible? - Ne okumam gerektiği konusunda emin değilim: Harry Potter'mu yoksa Kutsal Kitap mı?

Kutsal Ruh
Holy Ghost, Holy Spirit
Kutsal Toprak
the Holy Land
Kutsal kap
Grail
Kutsal kap
holy grail
Kutsal kitap
the Word
Kutsal kitap
Holy Writ

My book became the Holy writ for all those engineers. - Benim kitabım tüm mühendisler için kutsal kitap oldu.

Kutsal kitap
Bible

I'm not sure what I should read: Harry Potter or the Bible? - Ne okumam gerektiği konusunda emin değilim: Harry Potter'mu yoksa Kutsal Kitap mı?

Tom always carries a Bible with him. - Tom her zaman yanında bir Kutsal Kitap taşır.

Kutsal kitap
holy scripture
Kutsal kitap
Scripture

Throughout the Scriptures, we find this usage of the number forty. - Kutsal Kitap boyunca kırk sayısının bu kullanımını bulursunuz.

Kutsal kitap
Scriptures

Throughout the Scriptures, we find this usage of the number forty. - Kutsal Kitap boyunca kırk sayısının bu kullanımını bulursunuz.

Kutsal kudüs
celestial city
Kutsal ruh
Holy Spirit
Kutsal ruh
Holy Ghost
Kutsal üçleme
Trinity
kutsal Kitap
the Holy Bible, the Bible
kutsal bağlaşma
holy alliance
kutsal bir biçimde
blessedly
kutsal bir biçimde
divinely
kutsal bir yere koyma
shrining
kutsal bir yere koymak
inshrine
kutsal bir yere koymak
enshrining
kutsal bir yere koymak
enshrinement
kutsal bir yere koymak
enshrine
kutsal bir yere koyulmuş
shrined
kutsal diyar
holy land
kutsal ekmak kutusu
(kilise) pyx
kutsal ekmek kutusu (kilise)
pyx
kutsal emanet odası
feretory
kutsal emanet sandığı
feretory
kutsal emanetlerin saklandığı sandık
reliquary
kutsal emanetlerın saklandığı yer
shrine
kutsal eşyalara duyulan korku
(Pisikoloji, Ruhbilim) hagiophobia
kutsal eşyaları satma
simony
kutsal görev
sacred duty
kutsal görev
religion
kutsal görevler
sanctities
kutsal gün
holy day
kutsal günde çalışan kimse
Sabbathbreaker
kutsal günde çalışmayan kimse
sabbathkeeper
kutsal hak
divine right
kutsal hastalık
(Pisikoloji, Ruhbilim) sacred disease
kutsal hazineler
enshrined treasures
kutsal hazineler
holy treasures
kutsal hazineler
sacred treasures
kutsal ibis
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: aynakgiller,kaşıkçıkuşugiller) [syn.: kutsal ibis / aynak, yılancıl] sacred ibis
kutsal inek
(Konuşma Dili) a sacred cow
kutsal kabul edilmiş
shrined
kutsal kabul etme
shrining
kutsal kabul etmek
enshrine
kutsal kitaba ait
scriptural
kutsal kitaba girmemiş yazı
Apocrypha
kutsal kitaba göre
scriptural
kutsal kitabın orjinalı
codex
kutsal kitap kağıdı
(Matbaacılık, Basımcılık) bible paper
kutsal kitap yorumu
exegesis
kutsal kitaplar
canon
kutsal kitaplara ilişkin
scripturally
kutsal kitapta geçen
canonical
kutsal kişi
sadhu
kutsal müzik yapıtı
oratorio
kutsal olma
godhood
kutsal olmayan
unhallowed
kutsal olmayan
unholy
kutsal olmayan
noncelestial
kutsal perşembe
holy thursday
kutsal saymak
venerate
kutsal saymak
bless
kutsal saymak
hallow
kutsal saymamak
desecrate
kutsal saymayan
desecrator
kutsal su
chrism
kutsal su kabı
aspergill
kutsal su kabı
sprinkler
kutsal su kabı
stoup
kutsal su kabı
aspergillum
kutsal su serpme
aspersion
kutsal varlık
sacrament
kutsal ve dünyevi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sacred vs. profane
kutsal vücut yağı
chrism
kutsal yağ
unction

The priest administered Extreme Unction. - Rahip kutsal yağ sürme ayinini yönetti.

kutsal yağ sürmek
(vaftiz vb.) anoint
kutsal yağ şişesi
ampulla
kutsal yer
bethel
kutsal yer
sanctum
kutsal yer
sanctuary, sanctum
kutsal yer
holy
kutsal ölüler diyarı
Abraham's bosom
kutsal üçleme
the eternal triangle
kutsal şehir
Holy City
kutsal şey
halidom
kutsal şey
halidome
kutsal şeye saygısız
sacrilegious
kutsal şeye saygısızlık
profanation
kutsal şeye saygısızlık
sacrilege
kutsal şeye saygısızlık
desecration
kutsal şeye saygısızlık
profanity
kutsal şeylerin saklandığı oda
sacristy
kutsal şeylerle ilgili
sacral
kutlu, kutsal
holy, holy
ağza alınmaz (kutsal)
ineffable
çok kutsal; pek kutsı
sacrosanct; many Kuts
baba oğul ve kutsal ruh
the eternal triangle
cumartesi veya pazarı kutsal saymayan
antisabbatarian
en kutsal yer
sanctum sanctorum
en kutsal yer
the holy of holies
eski mısırda kutsal böcek
scarab
kısmen kutsal
semisacred
vâdedilmiş kutsal toprak hakkı
(incil) heritage
zerdüşt kutsal kitabı
zend avesta
çok kutsal
sacrosanct
ölmekte olanın vücuduna kutsal yağ sürme ayini
extreme unction
Türkçe - Türkçe
Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen: "Demokraside, insanın en doğal, en kutsal hakları bir pazarlık konusu olur."- N. Cumalı
Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsî, mukaddes
Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes: "Aşkın kutsal tarafına inanmamı sarhoşluk belirtisi diye yorumladım."- H. E. Adıvar
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes
Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen
Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan
kutsi
lahut
mukaddes
Kutsal kitap
kitap
dış kutsal
Kutsallıkla ilgisi bulunmayan, kutsallığa ne uygun ne de karşıt olan
kutsal