kehanet

listen to the pronunciation of kehanet
Türkçe - İngilizce
prophecy

Do you believe in prophecy? - Kehanete inanır mısın?

Your prophecy has come true. - Kehanetin gerçekleşti.

oracle
divination
prediction

Her predictions have come true. - Onun kehanetleri gerçek oldu.

Strange to say, his prediction has come true. - Ne garip, onun kehaneti gerçekleşti.

omen
prognostication
augury
portent
oracular
vaticination
soothsaying
denouncement
prognostic
presage
sibylline
soothsaying, prediction, prophecy, augury
second sight
{i} clairvoyance
auspice
boding
kehanet gibi
prophetic
kehanet gibi
prophetical
kehanet gibi
sibylline
kehanet gibi
oracular
kehanet kabilinden
vatic
kehanetler
prophecies

She's interested in ancient Mayan prophecies. - O eski Maya kehanetleri ile ilgileniyor.

He's interested in Mayan prophecies. - O, Maya kehanetleri ile ilgileniyor.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Gaibden haber vermek. Falcılık. Kâhinlik etmek. İlâhi ihbârât-ı gaybiyyeye istinad etmeden, gaybdan haber vermek ve falcılık ve kâhinlik etmek dinen kat'iyyetle haramdır
Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilme, kâhinlik
Kendini gerçekleştiren kehanet
'Sakınan göze çöp batar, kırk gün deli dersen deli olur, ben sana demiştim.' türünden ifadelerle anlatılan şey. Kendini gerçekleştiren bir beklenti veya inanç; bir insan veya grup hakkındaki beklentilerin, bu beklentilerin gerçekleşmesine yol açma süreci; gerçek olduğuna inanılan şeylerin gerçekleşmesi. Bu süreçte kişi örneğin a) başka bir insanın nasıl davranacağına ilişkin bir beklentiye girer; b) o insana karşı bu beklentiye uygun bir tutum sergiler; ve c) söz konusu insan, onun bu tutumuna denk düşen davranışlar geliştirir. Böylece başlangıçta gerçekliği olmayan bir şey gerçekleşmiş olur. Bu terim özellikle sosyal psikolojide ağırlıklı bir öneme sahiptir ve her türlü bireylerarası etkileşimde kendini gösterebilir. Örneğin bazı insanların suç işleyebileceği beklentisi ve onlara karşı suçluymuş gibi davranılması sonucunda onlar da kendilerini suçlu olarak görecek ve her türlü suç davranışına girme eğilimi gösterecektir
kehanet