to stop every once in a while

listen to the pronunciation of to stop every once in a while
English - Turkish
duraklamak
duralamak
to stop every once in a while

  Hyphenation

  to stop eve·ry once in a while

  Turkish pronunciation

  tı stäp evri wʌns în ı hwayl

  Pronunciation

  /tə ˈstäp ˈevrē ˈwəns ən ə ˈhwīl/ /tə ˈstɑːp ˈɛvriː ˈwʌns ɪn ə ˈhwaɪl/

  Word of the day

  glower
Favorites