the beard of corn or grass

listen to the pronunciation of the beard of corn or grass
English - English
{n} awn
the beard of corn or grass

  Hyphenation

  the Beard of corn or grass

  Turkish pronunciation

  dhi bîrd ıv kôrn ır gräs

  Pronunciation

  /ᴛʜē ˈbərd əv ˈkôrn ər ˈgras/ /ðiː ˈbɪrd əv ˈkɔːrn ɜr ˈɡræs/

  Word of the day

  ripsnorter
Favorites