technique

listen to the pronunciation of technique
English - Turkish
{i} yöntem

Kötülük yöntemden gelmez ama onu kötüye kullanandan gelir. - Evil comes not from technique, but from those who abuse it.

Tom birkaç farklı yöntem denedi. - Tom tried a few different techniques.

{i} teknik

Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu. - To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses.

Tom yeni bir teknik öne sürdü. - Tom came up with a new technique.

(Askeri) TEKNİK, HERHANGİ BİR İŞİN YAPILMASI USULÜ: Özellikle, kıtaların ve komutanların kendilerine verilen görevleri ifada kullandıkları teferruatlı usuller. Teknik, teçhizat ve personelin kullanılmasına ait temel usulleri gösterir. Taktik ve teknik terimleri de çok defa komutanlar ve birlikler tarafından görevlerin ifasında kullanılan genel teferruatlı usulleri ifade için kullanılmaktadır. Ayrıca bakınız: "tactics and technique"
yordam
{i} usul
(Tıp) Mekanik bir olayın veya cerrahi bi rameliyatın yapılma metodu
fen
tekniye
uygulayım
technique fiction
teknik roman
technique of fire
(Askeri) ATEŞ TEKNİĞİ: Bir hedefin tesirli şekilde ateş altına alınmasına ait usuller. Ateş tekniği; hedeflerin özellikleri de bulundukları yerlere, muhtelif tip silah ve cephaneyi ve ateşin taksim, ayar ve kontrolünü göz önüne alır
technique of fire
(Askeri) ateş tekniği
techniques
(Ticaret) teknikler
measuring technique
ölçme tekniği
pour plate technique
(Gıda) dökme plak yöntemi
questionnaire technique
anket tekniği
review technique
(Bilgisayar) gözden geçirme tekniği
squeeze technique
(Pisikoloji, Ruhbilim) sıkıştırma tekniği
techniques
(Dilbilim) teknik

Birçok astronom çeşitli farklı teknikler kullanarak Hubble sabitini ölçmek için çok çalışıyor. - Many astronomers are working hard to measure the Hubble constant using a variety of different techniques.

Newton İngiliz parası taklitçiliğini önlemek için gelişen tekniklerde etkiliydi. - Newton was instrumental in developing techniques to prevent counterfeiting of the English money.

agricultural technique
tarımsal teknik
agricultural technique
tarım tekniği
bottomup technique
dipten yukarı tekniği
branch and bound technique
dal sınır yöntemi
building technique
inşaat tekniği
dynamic debugging technique
dinamik hata giderme tekniği
information retrieval technique
bilgi elde etme tekniği
printing technique
baskı tekniği
recording technique
kayıt tekniği
sales technique
satış tekniği
assembly line technique
hareketli tezgahta imalat
network technique
ağ tekniği
paging technique
sayfalama tekniği
recovery technique
kurtarma tekniği
techniques
teknikleri

Dan grubun bazı üyelerini kontrol etmek için psikolojik savaş teknikleri kullanmayı denedi. - Dan tried to use psychological warfare techniques to control some members of the group.

Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz. - You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques.

Splicing technique
(Tekstil) Splayser tekniği
after loading technique
(Nükleer Bilimler) sonradan yükleme tekniği
afterloading technique
(Nükleer Bilimler) sonradan yükleme tekniği
agricultural technique
tarım yöntemi
agricultural technique
ziraat tekniği
assembly line technique
(Askeri) ZİNCİRLEME MONTAJ TEKNİĞİ: Bir imalathane veya fabrikanın çeşitli bölümlerinden geçen müteharrik bir tezgah vasıtasıyla seri halinde montaj usulü
calculation technique
hesap tekniği
conventional technique
göreneksel yöntem
conventional technique
geleneksel yöntem
dental casting technique
(Diş Hekimliği) diş döküm tekniği
dental impression technique
(Diş Hekimliği) diş ölçü tekniği
double probe technique
(Nükleer Bilimler) çift prob tekniği
fluorescent antibody technique
(Tıp) flüoresan antikor tekniği
formwork technique
kalıp tekniği
fundamental parameter technique
(Nükleer Bilimler) temel parametre yöntemi
gamma ray transmission technique
(Nükleer Bilimler) gama ışını geçirgenlik yöntemi
growing technique
yetiştirme tekniği
hanging drop technique
(Gıda) asılı damla yöntemi
irrigation technique
sulama tekniği
isotope dilution technique
(Nükleer Bilimler) izotop seyreltme yöntemi
manipulative technique
(Askeri) manipülatif teknik
map overlay technique
harita çakıştırma tekniği
monte carlo technique
(Çevre) monte carlo tekniği
pitch and catch technique
(Nükleer Bilimler) gönderme-algılama tekniği
program evaluation and review technique
(Askeri) PROGRAM KIYMETLENDİRME VE İNCELEME TEKNİĞİ (HV.): Teşkilatlı herhangi bir çalışmanın incelenmesi ve kıymetlendirilmesiyle ilgili manajman tekniği. Bu teknik; yapılacak her iş unsurunun zaman, maliyet veya performansına değinen ve, başlangıçta planlanmış işi tamamlayacak üç parametreye ait tahminlerle birlikte, yapılan işlere ait bilgileri veren net işletme teorisine dayanır
projective technique
(Pisikoloji, Ruhbilim) projektif teknik
projective technique
(Pisikoloji, Ruhbilim) yansıtmalı teknik
purification technique
(Tıp) saflaştırma tekniği
recording technique
kaydetme tekniği
recovery technique
(Bilgisayar) kurtarma tebliği
reflection technique
(Nükleer Bilimler) yansıtma tekniği
repertory grid technique
(Pisikoloji, Ruhbilim) repertuar çizelgesi tekniği
salami technique
salam dilimi tekni¤i
scoring technique
(Ticaret) not verme tekniği
scoring technique
(Ticaret) not verme usulü
single probe technique
(Nükleer Bilimler) tek prob tekniği
sizing technique
(Nükleer Bilimler) boyut belirleme tekniği
stockholm technique
(Tıp) Servkis karsinomunun tedavisi için uygulanan bir yöntem
stopped flow technique
(Biyokimya) durgulu akım yöntemi
strange situation technique
(Pisikoloji, Ruhbilim) yabancı ortam tekniği
streak plate technique
(Gıda) sürme yöntemi
streak plate technique
(Gıda) sürme plak yöntemi
survival technique
(Ticaret) hayatta kalma tekniği
tandem technique
(Nükleer Bilimler) tandem (ardışık) tekniği
theatre technique
(Tiyatro) tiyatro tekniği
transmission technique
(Nükleer Bilimler) transmisyon(geçirim) tekniği
travelling overwatch technique
(Askeri) taktik intikal tekniği
treatment technique
(Biyoloji) su arıtma tekniği
variance reduction technique
değişinti azaltma yöntemi
variance reduction technique
degisinti azaltma yontemi
English - English
A way of accomplishing a task that is not immediately obvious. Hence Technology, the study of or a collection of techniques
manner of performance
The studio offers a variety of workshops that fall into this category These workshops are beneficial to students who are interested in further development in areas such as Lead/Follow Technique, Spin Technique, Musicality etc Check the program schedule for information on any upcoming workshops
a method of performance or execution, skill in the execution of an art or specialised activity
{i} method of performance, technical skill, manner in which technical details are treated
A technique is a particular method of doing an activity, usually a method that involves practical skills. tests performed using a new technique
(tek-neek) A technique is a method or technical skill that enables a task to be undertaken
n the mechanics of a skill 技術。
Those movements learned in the on-going preparation and development of the body to be a well tuned instrument for use
A method or procedure based on the use of certain appliances in specific ways The variations and combinations are endless
a low-level work unit that is a reified implementation (i e , way of performing) of a task using the Strategy Pattern In order to provide flexibility during instantiation and tailoring, producers may delegate the performance of their own tasks to techniques Contrast with activity and task
The way in which the artist uses an art medium or a tool to manipulate an art medium
Set of procedures to create a work of art or obtain a predetermined outcome Close
one of several treatment methods used by a chiropractor to "treat" a subluxation
a specific method or series of steps that is repeatable and can be differentiated from other possibly similar methods
A method of transmitting messages (linear scanning, row-column scanning, encoding, signing, and natural gestures, etc )
skillfulness in the command of fundamentals deriving from practice and familiarity; "practice greatly improves proficiency"
Jibing Jumping Spin-out Waterstarting Windsurf_Safety
Method or procedure used to produce a work of art
Any aspect of the film medium that can be manipulated in making a film
n the mechanics of a skill 技术。
methods, procedures and details of a mechanical process or surgical operation
A Technique is a Magical Art concerned with a particular type of action The Techniques are: - Creo, Intéllego, Muto, Perdo & Rego
Same as Technic, n
a practical method or art applied to some particular task
Any aspect of the film medium that can be chosen and manipulated in making a film
A well-defined procedure used to accomplish a specific activity or task More than one technique may be available for accomplishing a specific activity or task Selection of the technique should be based on project approach, available tools, etc
The correct mechanical execution of an action
Technique in playing an instrument refers to all the physical movements and mental knowledge needed to play the instrument All of these things are factual knowledge and can be taught to anyone This is in contrast to artistry, which cannot be taught Good technique is important because it helps the musician to express his or her artistic ideas Organ repertoire uses two main types of technique: Legato and Articulated Playing
A tool used by the facilitator A system of principles, questions or actions that are intended to improve a certain class of situations
Technique is skill and ability in an artistic, sporting, or other practical activity that you develop through training and practice. He went off to the Amsterdam Academy to improve his technique
A special way to create artwork, often by following a step-by-step procedure
Embraced within the full spectrum of Ballroom dancing (basics to advanced) includes correct Foot Placements; Posture and Hold; Movement and Balance; Body Lines and Poise; the Character and Style of individual dances; correct Rhythmic and Musical accenting; Arm, Leg, Head and Shoulder Positioning; authentic interpretation of the character of the dance; the exact directional order and positioning of the patterns and a sharp or flowing, decisive representation of all these qualities put together  
aseptic technique
The medical practice of maintaining sterility whenever addressing a wound or performing any kind of surgery, to prevent infection
literary technique
Literary device
program evaluation and review technique
A method for diagramming and analyzing the flow of dependent tasks and other events in a project
program evaluation review technique
Alternative form of program evaluation and review technique
project evaluation and review technique
Alternative name of program evaluation and review technique
project evaluation review technique
Alternative name of program evaluation and review technique
salami technique
to reach a goal by using small, consistent steps
twelve-tone technique
A system of musical composition devised by Arnold Schoenberg, as a method of composing with twelve notes which are related solely to each other
aseptic technique
(Tıp, İlaç) Aseptic technique refers to a procedure that is performed under sterile conditions. This includes medical techniques and laboratory techniques, such as with microbiological cultures
eyeball technique
(Bilgisayar) Looking for something specific in a mass of code or data with one's own native optical sensors, as opposed to using some sort of pattern matching software like grep or any other automated search tool
Agent Oriented Modelling Technique
AOMT, technology to build agent programs
Alexander technique
a system of sitting, standing, and moving, which some believe can help to improve general health
Delphi technique
(Ticaret) A decision-making process that uses the opinions of experts, gathered on a dispersed or face-to-face basis, and the guidance and direction of a facilitator to reach either group consensus or a clear definition of alternatives
desensitization technique
a technique used in behavior therapy to treat phobias and other behavior problems involving anxiety; client is exposed to the threatening situation under relaxed conditions until the anxiety reaction is extinguished
program evaluation and review technique
An event­oriented network analysis technique used to estimate project duration when there is a high degree of uncertainty with the individual activity duration estimates PERT applies the critical path method to a weighted average duration estimate Also given as Program Evaluation and Review Technique
program evaluation and review technique
An event-oriented network analysis technique used to estimate program duration when there is uncertainty in the individual activity duration estimates PERT applies the critical path method using durations that are computed be a weighted average of optimistic, pessimistic, and most likely duration estimates PERT computes the standard deviation of the completion date from those of the path's activity durations Also known as the Method of Moments Analysis
program evaluation and review technique
An event-oriented network analysis technique used to estimate project duration when there is a high degree of uncer-tainty with the individual activity duration estimates PERT applies the critical path method to a weighted average duration estimate Also given as Program Evaluation and Review Technique
program evaluation and review technique
An event-oriented network analysis technique used to estimate project duration when there is a high degree of uncertainty with the individual activity duration estimates PERT applies the critical path method to a weighted average duration estimate Also given as Program Evaluation Review Technique
program evaluation and review technique
A technique that tracks a project's progress to determine its critical path and to monitor personnel, schedules, and project resources
program evaluation and review technique
A method for analyzing the tasks involved in completing a given project, estimating the time needed to complete each task, and identifying the minimum time needed to complete the total project
program evaluation and review technique
A project management system that determines the project finish date by estimating best (shortest), worst (longest) and most likely duration times for activities on the critical path
program evaluation and review technique
(Ticaret) (PERT) A project management system that determines the project finish date by estimating best (shortest), worst (longest) and most likely duration times for activities on the critical path
program evaluation and review technique
PERT is a project management technique for determining how much time a project needs before it is completed Each activity is assigned a best, worst, and most probable completion time estimate These estimates are used to determine the average completion time The average times are used to figure the critical path and the standard deviation of completion times for the entire project
programming technique
principles that must be abided by when writing a computer program
split-brain technique
brain surgery on animals in which the corpus callosum (and sometimes the optic chiasm) is severed so that communication between the cerebral hemispheres is interrupted
techniques
Game skills which include passing and receiving, heading, dribbling, shooting and shielding
techniques
The systematic procedure by which a complex or scientific task is accomplished
techniques
Plural of technique
techniques
A list of descriptive terms that serve to index the processes and techniques employed to make or alter the work e g assemblage for Punk Bear Spirit
techniques
Using a Dictionary Dr Orville Boyd Jenkins
techniques
Gamma: for pallets or packages
work technique
manner in which one works, important method of performance
technique
Favorites