simple past of fall off the turnip truck

listen to the pronunciation of simple past of fall off the turnip truck
English - English
fell off the turnip truck
simple past of
blew
simple past of fall off the turnip truck

  Hyphenation

  sim·ple past of Fall off the tur·nip truck

  Turkish pronunciation

  sîmpıl päst ıv fôl ôf dhi tırnıp trʌk

  Pronunciation

  /ˈsəmpəl ˈpast əv ˈfôl ˈôf ᴛʜē ˈtərnəp ˈtrək/ /ˈsɪmpəl ˈpæst əv ˈfɔːl ˈɔːf ðiː ˈtɜrnəp ˈtrʌk/

  Word of the day

  homograph
Favorites