fell off the turnip truck

listen to the pronunciation of fell off the turnip truck
English - English
Simple past of fall off the turnip truck
fell off the turnip truck

  Hyphenation

  fell off the tur·nip truck

  Turkish pronunciation

  fel ôf dhi tırnıp trʌk

  Pronunciation

  /ˈfel ˈôf ᴛʜē ˈtərnəp ˈtrək/ /ˈfɛl ˈɔːf ðiː ˈtɜrnəp ˈtrʌk/

  Word of the day

  muse
Favorites