simple past of fall off the turnip truck

listen to the pronunciation of simple past of fall off the turnip truck
İngilizce - İngilizce
fell off the turnip truck
simple past of
blew
simple past of fall off the turnip truck

  Heceleme

  sim·ple past of Fall off the tur·nip truck

  Türkçe nasıl söylenir

  sîmpıl päst ıv fôl ôf dhi tırnıp trʌk

  Telaffuz

  /ˈsəmpəl ˈpast əv ˈfôl ˈôf ᴛʜē ˈtərnəp ˈtrək/ /ˈsɪmpəl ˈpæst əv ˈfɔːl ˈɔːf ðiː ˈtɜrnəp ˈtrʌk/