shyness, bashfulness, shame

listen to the pronunciation of shyness, bashfulness, shame
English - Turkish
mahcubiyet
shyness, bashfulness, shame
Favorites