shyness, bashfulness, shame

listen to the pronunciation of shyness, bashfulness, shame
İngilizce - Türkçe
mahcubiyet
shyness, bashfulness, shame