resting

listen to the pronunciation of resting
English - Turkish
dayanma
dinlenen
rest
dinlendirmek
rest
kalan

Lütfen hayatınızın geriye kalanı için bu kelimeleri hatırlayın. - Please, remember those words for the rest of your life.

Benim sandviçin geri kalanını istiyor musunuz? - Do you want the rest of my sandwich?

rest
dinlenme

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Ben ona dinlenmesini tavsiye ettim. - I advised him to take a rest.

rest
{f} dinlenmek

Ben dinlenmek istiyorum. - I want to take a rest.

Canınız dinlenmek istiyor mu? - Do you feel like resting?

rest
istirahat

Birkaç günlük istirahat sana iyi gelecektir. - A few days' rest will do you good.

Yorgun görünüyorsun. Bir veya iki saat istirahat etmelisin. - You look tired. You ought to rest for an hour or two.

resting position
dinlenme pozisyonu
resting on
üzerine oturan
resting potential
potansiyel dinlenme
resting time
zaman istirahat
resting anchorage
(Askeri) dinlenmek için demirleme
resting basin
dinlenme havuzu
resting muscle
(Biyokimya) dingin kas
resting on air
(Gıda) dinlendirme (bir gıdayı)
resting place
pansiyon
resting place
dinlenme yeri

Hangisi bizim son dinlenme yerimiz olacak? - Which one will be our final resting place?

resting place
misafirhane
resting place
mola yeri
resting place
motel
resting place
bamya tarlası
resting pool
dinlenme havuzu
resting potential
(Pisikoloji, Ruhbilim) eylemsizlik potansiyeli
resting pulse
(Bilgisayar) dinlenmede kalp atışı
resting wharf
(Askeri) dinlenme rıhtımı
rest
kalıntı
rest
{i} hareketsizlik
rest
destek
rest
istirahat etmek
rest
{i} geri

Merakım gelecekte çünkü hayatımın geri kalanını orada geçireceğim. - My interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there.

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

rest
dayanmak

Çağdaş uygarlık, bilim ve eğitim temeli üzerine dayanmaktadır. - Modern civilization rests on a foundation of science and education.

rest
{i} dinlenme yeri

Dinlenme yerine, o her zamankinden çok daha sıkı çalıştı. - Instead of taking a rest, he worked much harder than usual.

Hafta sonlarında birçok kişi dinlenme yerine çalışır. - On weekends, many people work instead of having a rest.

rest
dayamak
rest
aynen kalmak
rest
rahat etmek
rest
bakiye
rest
dayanak
rest
(Ticaret) geri kalan miktar
rest
(Askeri) RAHAT DURUŞU, İSTİRAHAT: Sıra dahilinde sınırlı kımıldama, konuşma ve sigara içme serbestisi. Rahat komutunda erler bir ayaklarını sıra dahilindeki yerlerinde tutarlar
rest
durak
rest
soluk almak
rest
soluklanmak
rest
geri kalan

Tom, hayatının geri kalanını Mary ile geçirmek istedi. - Tom wanted to spend the rest of his life with Mary.

Geri kalanları alabilirsin. - You can have the rest.

rest
rahatlamak
rest
sükün
rest
huzur

Arkadaşımın gelmesini çok uzun süre beklemek zorunda kaldığımda huzursuz hissediyorum. - I feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.

Tom sabırsız ve huzursuzdu. - Tom was impatient and restless.

rest
güvenmek
rest
sükünet
rest
(Gıda) dinlendirmek (şarap vb)
rest
ebedi istirahatta olmak
rest
ölmek
rest
dinlen

Sanırım dinlensen iyi olur; hasta görünüyorsun. - I think you'd better take a rest; you look ill.

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

rest
dinginlik
rest
(Fizik) durağan
rest
yuva
rest
asayiş
rest
kalmak
rest
artan

Artanını ona bıraktım ve dışarı çıktım. - I left the rest to him and went out.

Tom yarım şeftali yedi ve artanını bana uzattı. - Tom ate half the peach and handed me the rest.

rest
dayandırmak
rest
nefes almak
rest
oturmak

Bütün yapmak istediğimiz oturmak ve dinlenmek. - All we want to do is sit down and rest.

Sonuç sağlam bir temel üzerine oturmaktadır. - The conclusion rests on a solid basis.

rest
dikmek (bakış)
rest
tatil

Ben yaz tatilinde bir restoranda çalıştım. - I worked at a restaurant during summer vacation.

Yaz tatili sırasında sadece dinleneceğim. - I'm just going to rest during the summer vacation.

rest
(Fizik) hareketsiz
rest
elinde olmak
rest
bağlı olmak
rest
durma

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

Sami saatlerce durmadan patates soyarak babasının restoranında çalıştı. - Sami worked at his father's restaurant, peeling potatoes for hours on end.

rest
işlemezlik
rest
dem alış
rest
gerisi

Gerisini sana yarın anlatacağım. - I will tell you the rest tomorrow.

Hikayenin gerisini bilmek istiyorum. - I'd like to know the rest of the story.

rest
durmak

Durmak yok yola devam. - There is no rest for the weary.

rest
es
rest
durup dinlenmek
rest
gömülü olmak
rest
mesnet
rest
diğerleri

Tom diğerlerimiz gibi değil. - Tom isn't like the rest of us.

Bence sevgi birinin kendi duygularını dizginleyebilir ve diğerlerini dikkate alır. - To me, love is being able to restrain one's own feelings and take others into consideration.

rest
sükun
rest
dem almak
rest
erinç
rest
bel bağlamak
rest
ara vermek
rest
yatmak
rest
dincelmek
rest
yaslamak
rest
rahat

Pahalı bir restoranda rahatsız hissettim. - I felt out of place in the expensive restaurant.

Tom rahatlamış ve dinlenmiş görünüyor. - Tom looks relaxed and rested.

rest
ötekiler
rest
kalanlar

Bazılarımız geriye kalanlarımızın arzu ettikleri şey oldukları zaman hariç, hepimiz hiçbirimizin olamadığını olmaya çalışırız. - All of us try to be what none of us couldn't be except when some of us were what the rest of us desired.

Askerî uçakların sadece yarısı savaşa katılabilir. Kalanlar ise başka görevler için kullanılır. - Only half of all military planes can fight. The rest are used for other tasks.

rest
dayanağı
rest
dinleniyorum
rest
istinat etme
i feel like resting
Canım dinlenmek istiyor
rest
{i} rahat, huzur, sükûn
rest
ihtiyat akçesi
rest
{f} olmaya devam etmek
rest
sükunet
rest
{i} misafirhane
rest
{f} ebedi istirahatte olmak
rest
{f} yaslanmak
rest
{f} çıkarmak
rest
mola vermek
rest
{f} uyumak

Bir Anadolu köyünde yazın söğüt gölgesinin altında uyumak ne kadar huzur vericidir. - How restful it is to sleep under the shadow of a willow in an Anatolian village in summertime.

rest
{f} 1. dinlenmek, nefes almak
rest
{i} artık

O artık kendini tutamadı. - He could no longer restrain himself.

Biz artık Hint restoranında yemek yemeye gitmiyoruz. - We no longer go to eat at the Indian restaurant.

rest
res daya/dinlen/dinlendir
rest
geriye kalan

Tom hayatının geriye kalan kısmında Boston'da kalmaya niyeti yok. - Tom has no intention of staying in Boston for the rest of his life.

Elbiselerinin geriye kalanını çamaşırhaneye koydum. - I put the rest of your clothes in the laundry.

rest
oturtmak
rest
{f} koymak
rest
{i} uyku

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
as for the rest kalanına gelince
rest
uzanmak

Uzanmak ve bir süre dinlenmek istiyorum. - I want to lie down and rest for a while.

rest
mezar
rest
ölüm

Ölüm cezası bu ülkeye geri getirildi. - Death penalty has been restored in this country.

rest
all the rest kalanların hepsi
rest
{i} müz. es
rest
{i} ihtiyat akçesi [brit.]
rest
uyk

Ben iyi bir gece uykusu uyumanı istiyorum. - I want you to get a good night's rest.

rest
(Diş Hekimliği) Bir parsiyel protezin veya ortodontik apareyin, destek ve stabilizasyon sağlamaya yardımcı uzantısı, örneğin oklüzal tırnak
rest
istirahat,v.dinlen: n.dinlenme
Turkish - Turkish
English - English
A pause; a break; an interlude
Unemployed
Remaining; stationary
The action of rest; repose; inactivity; reliance; confidence
That which rests; that which is not in action or in the process of growth
Present participle of rest
A place where one can rest; a resting-place
{s} reposing, relaxing, sleeping; stationary, halted
from Rest, v
resting-place
A place where one rests or may rest
resting cell
A cell that is not actively in the process of dividing
resting place
A resting place is a place where you can stay and rest, usually for a short period of time. The area was an important resting place for many types of migrant birds
resting place
You can refer to the place where a dead person is buried as their resting place or their final resting place. The hill is supposed to be the resting place of the legendary King Lud
resting potential
the potential difference between the two sides of the membrane of a nerve cell when the cell is not conducting an impulse
resting upon
based on -; dependent on -
REST
Representational State Transfer
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and relaxation

We took a rest at the top of the hill to get our breath back.

rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of a cue when the cue ball is otherwise out of reach

Higgins can't quite reach the white with his cue, so he'll be using the rest.

rest
A final position after death

She was laid to rest in the village cemetery.

rest
To lean, lie, or lay

I rested against the wall for a minute.

rest
To complete one's active advocacy in a trial or other proceeding, and thus to wait for the outcome (however, one is still generally available to answer questions, etc.)

I rest my case.

rest
A state of inactivity; a state of little or no motion; a state of completion

Now that we're all in agreement, we can put that issue to rest.

rest
To be or to put into a state of rest

Rest assured that I will do my best.

rest
To remain
rest
Peace; freedom from worry, anxiety, annoyances; tranquility

It was nice to have a rest from the phone ringing when I unplugged it for a while.

rest
A written symbol indicating such a pause in a musical score such as in sheet music
rest
That which remains

She ate some of the food, but was not hungry enough to eat it all, so she put the rest in the refrigerator to finish later.

rest
Relief from work or activity by sleeping; sleep

The sun sets, and the workers go to their rest.

rest
Absence of motion

The body's centre of gravity may affect its state of rest.

rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration
rest
A state of quiet or repose; a cessation from motion or labor; tranquillity; as, rest from mental exertion; rest of body or mind
rest
{n} others, those not included, remainder
rest
{n} sleep, repose, quiet, support, remainder
rest
{a} taken away, deprived
rest
{v} to sleep, die, be at ease, be still, compose, lay at rest, ease, lean, depend, remain
Rest
stay off one's feet
rest
not move; be in a resting position
rest
A symbol for silence in music See meter
rest
They are named as notes are, whole, half, quarter,etc
rest
A contradictory word here as it does nothing but increase your tension Interest rates are quotes on a daily rest, monthly rest or annual rest basis The annual rest quote implies that the company gives you the credit for the monthly principal repayments only at the end of each year Such loans are therefore more expensive than a monthly/daily rest loan The shorter the tenure of the loan, the greater the effective interest rate difference will be
rest
To be left (in a specified condition)
rest
take a short break from one's activities in order to relax
rest
To stop presenting arguments
rest
Hence, freedom from everything which wearies or disturbs; peace; security
rest
To lie or lean or be supported
rest
(The) A contraction of residue- thus, resid', resit, res't
rest
That on which anything rests or leans for support; as, a rest in a lathe, for supporting the cutting tool or steadying the work
rest
In music, a rhythmic silence Examples: a 2-beat rest, a quarter-note rest
rest
be at rest
rest
stay the same; remain in a certain state; "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"; "rest assured"; "stay alone"; "He remained unmoved by her tears"; "The bad weather continued for another week"
rest
To lie down and take repose, especially by sleeping
rest
To be left; to remain; to continue to be
rest
something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance"
rest
a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon"
rest
in the Bank of England, the balance of assets above liabilities
rest
A support for a lance on the side of the breastplate of medieval armor
rest
A pause in playing
rest
To arrest
rest
A party is said to "rest" or "rests a case" when he/she has presented all the evidence he/she intends to offer
rest
Any relief from exertion; a state of quiet and recreation
rest
A stick with a U-, V- or X-shaped head used to support the tip of the cue when the cue ball is otherwise out of reach
rest
rest on or as if on a pillow; "pillow your head"
rest
be inherent or innate in
rest
To lie; to repose; to recline; to lan; as, to rest on a couch
rest
a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest"
rest
To lay or place at rest; to quiet
rest
That which is left, or which remains after the separation of a part, either in fact or in contemplation; remainder; residue
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool" a support on which things can be put; "the gun was steadied on a special rest" a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep" a state of inaction; "a body will continue in a state of rest until acted upon" be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment" not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder" be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer" be inherent or innate in
rest
Those not included in a proposition or description; the remainder; others
rest
To be free from whanever wearies or disturbs; to be quiet or still
rest
A written symbol indicating such a pause in a score
rest
The timed unit of silence The five most common rests values are whole rests, half rests, quarter rests, eighth rests, and sixteenth rests The length of rests is based upon ratios Whole rests last twice as long as half rests, which last twice as long as quarter rests, which last twice as long as eighth rests, which last twice as long as sixteenth rests Rhythmic Values
rest
To place, as on a support; to cause to lean
rest
Holding the mash at a specific temperature to induce certain enzymatic reactions
rest
To be satisfied; to acquiesce
rest
Peace, freedom from trouble, tranquillity
rest
{f} repose, relax, sleep; lean against, place against; be based or founded upon; halt, bring to a stop; remain, stay; complete the presentation of a legal case
rest
n (rests, pl ) 1) A rhythmic silence in music 2) A character representing such a silence 3) a brief pause in reading
rest
a pause for relaxation; "people actually accomplish more when they take time for short rests"
rest
To cease from action or motion, especially from action which has caused weariness; to desist from labor or exertion
rest
not move; be in a resting position put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
{i} remainder, something that is left over; surplus, excess; repose, sleep; relaxation; support, device for resting upon; cessation of activity; interval of silence corresponding to one of the possible time values within a measure (Music)
rest
A set or game at tennis
rest
A space in the music in which no notes are heard The beat continues even though no notes are sounding at that particular moment
rest
have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies"
rest
A place where one may rest, either temporarily, as in an inn, or permanently, as, in an abode
rest
To lean in confidence; to trust; to rely; to repose without anxiety; as, to rest on a man's promise
rest
To lean or lay
rest
be inactive, refrain from acting; "The committee is resting over the summer"
rest
a party is said to "rest" or "rest the case" when (s)he has presented all the evidence he intends to offer
rest
a musical notation indicating a silence of a specified duration euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
Silence in music or in one of its parts; the name of the character that stands for such silence
rest
To stay, remain, be situated
rest
A short pause in reading verse; a cæsura
rest
Any object designed to be used to support something else
rest
A party is said to "rest" or "rest its case" when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
The state of an object when it is not changing position in relation to its immediate surroundings
rest
n rest, quiet [OE reste]
rest
A pause of a specified length in a piece of music
rest
The local address portion of an Internet Address
rest
put something in a resting position, as for support or steadying; "Rest your head on my shoulder"
rest
To sleep; to slumber; hence, poetically, to be dead
rest
Sleep; slumber; hence, poetically, death
rest
euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb); "she was laid to rest beside her husband"; "they had to put their family pet to sleep"
rest
be at rest take a short break from one's activities in order to relax give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
The absence of movement of an object in relation to its surroundings
rest
A surplus held as a reserved fund by a bank to equalize its dividends, etc
rest
A musical sign indicating silence - either for one or more players, or for the entire ensemble
rest
– The symbol for silence in a piece of music
rest
A party is said to "rest" or "rest his case" when he has presented all the evidence he intends to offer
rest
The striking of a balance at regular intervals in a running account
rest
The relief from work or activity afforded by sleeping; sleep
rest
A symbol that indicates silence for a specified time in musical beats [Rhythm Notation]
rest
A party is said to rest or rest its case when it has presented all the evidence it intends to offer
rest
To stop working, to take a break, become inactive
rest
give a rest to; "He rested his bad leg"; "Rest the dogs for a moment"
rest
A projection from the right side of the cuirass, serving to support the lance
rest
freedom from activity (work or strain or responsibility); "took his repose by the swimming pool"
rest
A symbol used to denote silence
rest
the number, fraction, or percentage that remain -- "A board with 144 squares has 72 red squares, and the rest are black " (187)
rest
To stand firm; to be fixed; to be supported; as, a column rests on its pedestal
rest
In bread-making, to let the dough sit a few minutes before kneading more
rest
To relieve; give rest to
rest
sit, as on a branch; "The birds perched high in the treee"
rest
The repose afforded by death
Turkish - English

Definition of resting in Turkish English dictionary

rest
last stake
resting
Favorites