palin, clear, apparent, notorious

listen to the pronunciation of palin, clear, apparent, notorious
English - Turkish

Definition of palin, clear, apparent, notorious in English Turkish dictionary

evident
{s} apaçık

Hepimiz öleceği için, bunun ölmemizi engellememesi apaçık. - That it does not prevent our dying is evident, because we all die.

Apaçık ortadadır ki, insan davranışları çevre için radyasyondan daha tehlikelidir. - It's evident that human behaviour is more dangerous for the environment than radiation.

evident
{s} aşikâr

Onun aşık olduğu herkese aşikar. - It's evident to everybody that he's in love.

Onun bir hata yaptığı aşikar. - It is evident that he has made a mistake.

evident
gün gibi ortada
evident
gün gibi açık
evident
açık

Açıkçası, yarın yağmur yağacak. - Evidently, it's going to rain tomorrow.

Açıkçası Tom gitmek istemiyordu? - Evidently, Tom didn't want to go.

evident
ortada

Apaçık ortadadır ki, insan davranışları çevre için radyasyondan daha tehlikelidir. - It's evident that human behaviour is more dangerous for the environment than radiation.

Masum olduğu hepimiz için ortadaydı. - It was evident to all of us that he was innocent.

evident
besbelli

Tom bu sabah erken saatlerde besbelli buradaydı. - Tom evidently was here early this morning.

Onun benimle konuşmak istemediği besbelli. - Evidently he does not want to speak to me.

evident
ortada olan
evident
{s} belirgin

Anne'in moral bozukluğu Gilbert'in memnuniyeti kadar belirgindi. - Anne's mortification was as evident as Gilbert's satisfaction.

Arapçanın etkisi İspanyolcada oldukça belirgindir. - The influence of the Arabic language is quite evident in the Spanish language.

evident
{s} açık, belli
evident
vazıh
evident
tabii
evident
evidently aşikar olarak
evident
anlaşılan

Anlaşılan, yarın yağmur yağacak. - Evidently, it's going to rain tomorrow.

evident
açıkça

Açıkçası, o bir hata yaptı. - Evidently, he's made a mistake.

Akşamleyin bana mesaj atacağını söyledin ama açıkça yalan söyledin. - You said you would text me in the evening, but you lied, evidently.

English - English
{a} evident
palin, clear, apparent, notorious
Favorites