materiel

listen to the pronunciation of materiel
English - Turkish
(Askeri) SAVAŞ MALZEMESİ, ASKERİ MALZEME: İdari amaçlar veya muharebe maksatları için uygulanmalarında bir ayırma yapmaksızın askeri faaliyet merkezlerinin cihazlandırılması bakımı, harekatı ve desteklenmesi bakımından gerekli bütün maddeler (gemiler, tanklar, kendinden müteharrik silahlar, uçaklar, vs. ve ilgili yedek parçalar, onarım parçaları ve destek teçhizatı dahil fakat gayri menkuller, tesisler ve tesisatlar hariç olmak üzere). Ayrıca bakınız: "equipment", "personal property"
malzeme
gereç
materyel
levazım
{i} materyal
Materiel Readiness Support Agency
(Askeri) Malzeme Hazırlılık Destek Teşkilatı
materiel and powder report
(Askeri) SİLAH VE MÜHİMMAT DURUM RAPORU: Silah ve mühimmatın durumu hakkında rapor
materiel cognizance
(Askeri) MALZEME BİLGİSİ, MALZEME TANIMA: Maddeler veya malzeme kategorileri üzerinde ikmal idaresi icra sorumluluğunu belirtir
materiel control
(Askeri) MALZEME KONTROLÜ: Bak. "inventory control"
materiel inspection and receiving report
(Askeri) MAL MUAYENE VE KABUL RAPORU: İkmal maddelerinin; ABD Anayurdundaki satıcılardan üç kuvvete ait tesislere gönderilmesinde kullanılan gönderme belgesi. Ayrıca bakınız: "shipping document"
materiel inventory objective
(Askeri) MALZEME ENVANTER HEDEFİ: M gününde bir malzeme ikmal ve tahliye kanalı temin etmek ve teçhiz etmek için ve onaylanmış ABD kuvvet yapısı (faal ve yedek) ABD malzeme desteğine tahsis edilmiş Müttefik kuvvetleri, savaş malzemesi planlama amaçları için idame ettirmek amacıyla elde hazır bulundurulması gereken malzeme miktarı. Savaş malzeme ihtiyacının, savaş malzeme istihsali imkan ve kabiliyeti ve savaş malzeme istihsali düzenlemelerini aştığı miktardır. M-günü kuvvet malzeme ihtiyaçları ve savaş yedek malzeme ihtiyaçlarını içerir
materiel inventory objective
(Askeri) malzeme envanter hedefi
materiel management
(Askeri) MALZEME MANAJMANI: Bak. "inventory control"
materiel management center
(Askeri) malzeme yönetim merkezi
materiel modernization
(Askeri) MALZEMEYİ MODERNLEŞTİRME: Muvazzaf ordu ve ihtiyat asli teşkillerine ait malzemenin; bu günkü teknoloji ve endüstriyel imkan ve kabiliyetlerine eşit veya bunlardan daha üstün bir muharebe imkan ve kabiliyetinin kazanılması sonucunu veren malzeme kalemleri ile, nitelik ve nicelik bakımından daha iyi duruma getirilmesi
materiel pipeline
(Askeri) MALZEME İKMAL VE TAHLİYE KANALI: Arasız bir değiştirme ve ikmal akımını devam ettirmek için, bir maddeden, dünya çapında ikmal sisteminde bulundurulması gereken miktar. Bak. "mobilization reserves"
materiel readiness
(Askeri) MALZEME HAZIRLIK DURUMU: Bir askeri teşkilat tarafından, savaş zamanı faaliyetleri veya muhteviyatları, doğal afetler (seller, deprem vs.) veya diğer acil durumlarda kullanılmak üzere elde bulunan malzeme
materiel release confirmation
(Askeri) MALZEME GÖNDERME TEYİT BELGESİ: Malzeme gönderme emrini yollayana bu sipariş hakkında yapılan pozitif işlemler hakkında bilgi veren bir nakliye/depolama kuruluşundan gelen bir belge. Envanter kontrol noktası tarafından başlatılan bir takibe cevap olarak, uygun nakliye durum dokümanını tanımlayıcı kodlar ile birlikte kullanılacaktır
materiel release order
(Askeri) MALZEME GÖNDERİM SİPARİŞİ: Sorumlu bir ikmal sistemi idarecisi tarafından (genellikle bir envanter kontrol noktası veya saymanlık depo/stok noktası) kontrole tabi olmayan (genellikle bir depolama bölgesi veya malzeme bırakma noktası) aynı ikmal maddesi dağıtım kompleksinde malzemenin gönderilmesi ve nakliyesi için neşredilen bir sipariş
materiel requirements
(Askeri) MALZEME İHTİYAÇLARI: Bir hizmet, düzen, teşkil veya birliği; gaye ve görevlerin belirli bir süre zarfında yerine getirilmesi bakımından teçhiz etmek, bir ikmal ve tahliye kanalı sağlamak ve desteklemek için gerekli olan malzeme kalemleri ve ikmal maddeleri miktarları
Marine Corps Materiel Command
(Askeri) Deniz Piyade Malzeme Komutanlığı
mat
mat
mat
donuk
mat
paspas

Kapının önünde bir paspas vardı. - There was a welcome mat in front of the door.

Eve geldiğim zaman, paspasın üzerinde tökezledim. - I tripped over the mat when I came in the house.

mat
haşır
Air Force Materiel Command
(Askeri) Hava Kuvvetleri Malzeme Komutanlığı
Joint Materiel Priorities and Allocation Board
(Askeri) Müşterek Malzeme Öncelikleri ve Dağıtma Kurulu
US Army Medical Research and Materiel Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Tıbbi Araştırma ve Malzeme Komutanlığı
US Army Medical Research and Materiel Command
(Askeri) Birleşik Devletler (US) Kara Kuvvetleri Tıbbi Araştırma Ve Malzeme Komutanlığı
United States Army Materiel Command
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Malzeme Komutanlığı
United States Army Medical Materiel Agency
(Askeri) Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri Tıbbi Malzeme Dairesi
airborne mission commander; Air Mobility Command; Army Materiel Command
(Askeri) Hava indirme görev komutanı; Hava Hareket Komutanlığı; Kara Kuvvetleri Malzeme Komutanlığı
integrated materiel management
(Askeri) birleştirilmiş malzeme yönetimi
joint captured materiel exploitation center
(Askeri) müşterek ele geçirilmiş malzeme kullanım merkezi
mat
{i} keçe
mat
hasırlaşmak
mat
{f} (resmin etrafına) paspartu geçirmek
mat
{f} hasır ile örmek
mat
(Tekstil) 1. hasır; paspas; keçe; küçük halı 2. donuk, mat
mat
(isim) hasır, keçe, paspas, bardak altlığı, dolaşık yığın
mat
bir birine dolaşmak
mat
{i} paspartu, resim ve çerçeve arasındaki karton kenar
mat
bükerek veya keçeleştirerek hasıra benzetmek
mat
düğümlenmek
mat
arap saçı gibi bir birine dolaşmış yığın
mat
{f} 1. hasır ile
mat
{f} hasır gibi yapmak
mat
{i} keçeleşmiş saç, kıllar, lifler v.b
mat
{f} dolaşmak
mobilization materiel procurement capability
(Askeri) SEFER MALZEMESİ TEDARİK KABİLİYETİ: Seferberlik tedarik planlaması maksatları için tespit edilmiş sürede bir madde ile ilgili olarak yapılmış veya M-gününden sonra, yapılacak siparişlerle, endüstriden veya mevcut diğer bir kaynaktan elde edilebilecek miktar. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization materiel requirement
(Askeri) SEFERBERLİK MALZEME İHTİYACI: Amerikan Kuvvetlerini; seferberlik malzeme planlaması maksatları için tespit edilmiş süre boyunca, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına göre, tam olarak desteklemek üzere, bir maddeden ihtiyaç duyulan miktar. Bu miktar; M-günü kuvvetlerini (M-1 gününe ait yetki verilmiş muvazzaf ve ihtiyat, Amerikan barış kuvvetlerini) teçhiz etmek kendilerine bir malzeme ikmal ve tahliye kanalı temin etmek; planlanmış seferber olma faaliyetlerini desteklemek ve bütün Amerikan kuvvetlerine, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına uygun olarak, yerine göre, eğitim faaliyetleri, muharebe harekatı ve muharebe dışı faaliyetlerde destek olmak için gerekli malzemeyi alır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization reserve materiel procurement objective
(Askeri) SEFER YEDEĞİ MALZEME TEDARİK HEDEFİ: Yürürlükteki Müşterek stratejik hedefler planını desteklemek üzere, bir maddeden, barış zamanı, barış kuvveti malzeme tedarik hedefine ilaveten, tedariki gereken miktar. Sefer yedeği malzeme hedefini, sefer yedeği stok üzerine çıkaran bu miktardır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
mobilization reserve materiel requirement
(Askeri) SEFER YEDEĞİ MALZEME İHTİYACI: Planlanmış seferber olma faaliyetlerini desteklemek, malzeme ikmal ve tahliye kanalını genişletmek ve bütün kuvvetlere, seferberlik malzeme planlaması maksatları için tespit edilmiş süre boyunca, yürürlükteki müşterek stratejik hedefler planına uygun olarak, yerine göre, eğitim faaliyetlerinde destek olmak üzere, bir maddeden, M-günü kuvveti malzeme ihtiyacına ilaveten, M-günü askeri ikmal sisteminde bulunması gereken miktar. Bu miktar; M-günü malzeme ihtiyacını M-günü kuvveti malzeme ihtiyacının üzerine çıkaran veya seferberlik malzeme ihtiyacının, M-günü kuvveti malzeme ihtiyacı, seferberlik malzeme tedarik kabiliyeti ve seferberlik malzeme ihtiyacı ayarlanması toplamını tecavüz ettiği miktardır. Ayrıca bakınız: "mobilization reserves"
theater medical materiel management center
(Askeri) harekat alanı tıbbi malzeme yönetim merkezi
time and materiel contract
(Askeri) ZAMAN VE MALZEME SÖZLEŞMESİ: İkmal maddeleri ve hizmetlerin a. Belirli bir saat başına ücret (k: bu ücrete direk ve dolaylı işçilik dahildir) hesabıyla direk iş saatleri ve b. Maliyet fiyatına malzeme esaslarına göre tedarikini sağlayan sözleşme
total materiel assets
(Askeri) TOPLAM MALZEME MEVCUDU: Bir maddeden dünya çapında askeri sistemde mevcut, bulunan miktar ile, tahsisatın alınması ve tedarik süresini kapsayan devreler, stoğa veya stoktan dışarı aktarmalar karşılığı ayarlamalar ile birlikte bütün konsolide edilmiş tedarik miktarı toplamı. Bu toplam, barış gücü malzeme mevcudu ile sefer yedeği stoğunu içine alır
total materiel objective
(Askeri) TOPLAM MALZEME HEDEFİ: Barış gücü malzeme ihtiyacı ile sefer yedeği malzeme toplamı. Ayrıca bak "mobilizatıon reserves"
total materiel procurement objective
(Askeri) TOPLAM MALZEME TEDARİK HEDEFİ: Malzeme tedarik hedefi toplamı. Bir maddeden, malzeme hedefi mevcudu aştığı takdirde, toplam malzeme hedefiyle dengelemek için barışta tedarik edilmesi gereken miktar. Bu miktar aynı zamanda barış gücü malzeme tedarik hedefi ile sefer malzeme tedarik hedefinin toplamıdır. Ayrıca Bak " mobilization reserves"
total materiel requirement
(Askeri) toplam malzeme gereksinimi
total materiel requirement
(Askeri) TOPLAM MALZEME GEREKSİNİMİ: Barış gücü malzeme gereksinimi ile sefer yedeği malzeme gereksinimi toplamıdır
war readiness materiel
(Askeri) HARP HAZIRLIK MALZEMESİ: Barış kuvveti malzeme mevcudunu takviye için gerekli olan ve Amerikan Hava Kuvvetleri harp planlarındaki kuvvetleri, görevleri ve faaliyetleri noksansız desteklemek için ihtiyaç duyulan malzeme
war reserve materiel
(Askeri) harp ihtiyat malzemesi
war reserve materiel requirement
(Askeri) HARP YEDEĞİ MALZEME İHTİYACI: Şahıs malzemeleri ihtiyacının, D-gününde elde olması istenen kısmı. Bu, savaş malzemeleri ihtiyacının, D gününde elde bulunacak, barış zamanı kaynakları ve tedarik edilebilir savaş malzemesi miktarının toplamının dışında kalan ihtiyaç seviyesidir
war reserve materiel requirement, balance
(Askeri) ELE GEÇMEMİŞ SAVAŞ MALZEMELERİ İHTİYACI: Harp yedeği malzemelerinin ele geçmemiş veya temin edilmemiş kısmı. Bu, muhafaza edilen harp yedeği malzemeleri ihtiyacı dışında kalan harp yedeği malzemeleri ihtiyaç seviyesidir
war reserve materiel requirement, protectable
(Askeri) MUHAFAZA EDİLEBİLEN HARP YEDEĞİ MALZEME İHTİYACI: Harp yedeği malzemeler ihtiyacının muhafaza edilmek üzere elde bulunan ve/veya önceden parası sağlanmış kısmı. Eğer barış zamanında kullanılmak üzere temin edilmemişse, derhal yerine konulmalıdır. Bu önceden yerleştirilmiş, muhafaza edilen harp yedeği malzemeleri ihtiyacı ve diğer muhafaza edilen harp yedeği malzemeleri ihtiyacından meydana gelir
war reserve materiel stock
(Askeri) harp ihtiyat malzemesi stoğu
materiel

  Hyphenation

  ma·te·ri·el

  Turkish pronunciation

  mıtîriel

  Pronunciation

  /məˌtərēˈel/ /məˌtɪriːˈɛl/

  Etymology

  (noun.) 1814. From French matériel.

  Word of the day

  scut
Favorites