interval

listen to the pronunciation of interval
English - Turkish
(Mukavele) aralık; zaman
perde arası
aralık

Volkan düzenli aralıklarla püskürür. - The volcano erupts at regular intervals.

Otobüsler 20 dakikalık aralıklarla çalışıyor. - Buses are running at 20 minute intervals.

ara

Ben arkadaşımın evinini aralıklarla ziyaret ederim. - I visit my friend's house at intervals.

Toplantılar belli aralıklarla gerçekleştirildi. - The meetings were held at intervals.

(Askeri) FASILA: İkili harf, kod grubu vesaireyi ihtiva eden şifreli bir metinde, iki grup arasında ve birinci grubun ilk ve müteakip grubun son birimi arasındaki açıklık. Bu açıklık bir birimle ifade edilir
{i} mesafe
fasılalarla
ara sıra
{i} müz. iki ses arasındaki perde farkı, enterval
(Tıp) n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe
(Tekstil) açıklık ( aralık-ara )
zaman zaman
{i} süre
iki ses arasındaki perde farkı
sıklık
interval of convergence
yakınsaklık
interval timer
zaman aralığı saati
interval estimation
aralık tahmini
interval estimation
aralık kestirimi
interval zone
arakesim zonu
closed interval
(Matematik) kapalı aralık
confidence interval
(Biyokimya) güvenilirlik aralığı
intervals
(Bilgisayar) aralıklar

Otobüsler 20 dakikalık aralıklarla çalışıyor. - Buses are running at 20 minute intervals.

Reçete edilen aralıklarla ilacını iç. - Drink your medicine at the prescribed intervals.

observing interval
(Askeri) gözetleme fasılası
poll interval
yoklama aralığı
predicting interval
(Askeri) ölü zaman
recurrence interval
tekerrür aralığı
recurrence interval
(Jeoloji) tekrarlama aralığı
recurrence interval
(Askeri) tekrarlama
sampling interval
(İstatistik) örnekleme aralığı
auto dim interval
karartma için bekleme süresi
calfing interval
buzağılama aralığı
class interval
sınıf aralığı
confidence interval
güvenirlik aralığı
confidence interval estimation
güven aralık kestirimi
musical interval
müziksel aralık
sound interval
ses aralığı
time interval
zaman aralığı

Eğer konsantre olursanız, daha kısa zaman aralığında bitirebileceksiniz. - If you concentrate, you'll be able to finish within a shorter time interval.

interval?
aralık?
intervals
aralıkla
lunitidal interval
lunitidal aralığı
polling interval
oylama aralığı
reflection interval
yansıma aralığı
sunny interval
güneşli aralığı
Nyquist interval
Nyquist araligi
acceleration interval
(Bilgisayar) hızlanma aralığı
at close interval
(Askeri) DİRSEK TEMASI: Müteakip eğitim hareketlerini yapabilmek için şahıslar arasında bulunması gereken aralığı tespit eden bildirim komutu
augmented interval
(Muzik) artık aralık
biostratigraphic interval zone
biyostratigrafik
burst interval
(Askeri) paralanma aralığı
burst interval
(Askeri) paralanma fasılası
burst interval
(Askeri) PARALANMA ARALIĞI, PARALANMA FASILASI: Batarya ile yapılan bir sıra atışın (salvo fire), birbirini takip eden mermilerin paralandıkları noktalar arasındaki fasıla
bytes/interval
(Bilgisayar) bayt/aralık
calibration interval
(Ticaret) kalibrasyon aralığı
close interval
(Askeri) ARALIK: Herhangi bir düzende safta duran iki birlik arasında alınması emredilen en küçük aralık
contour interval
(Askeri) EŞYÜKSELTİ EĞRİSİ ARALIĞI: Birbirini takip eden iki eşyükselti eğrisi arasındaki yükseklik farkı
extended interval
(Askeri) açık aralık
extended interval
(Askeri) AÇIK ARALIK: Birlik ve şahıslar arasında normalden fazla olan aralık
firing interval
(Askeri) atım aralığı
firing interval
(Askeri) atım fasılası
firing interval
(Askeri) ATIM FASILASI: Atılan bir mermi ile bunu takiben atılan mermi arasındaki zaman farkı
firing interval
(Askeri) atış fasılası
grid interval
(Askeri) GRİD ARALIĞI: Grid hatları arasındaki mesafe. (Genellikle metre cinsinden)
grid interval
(Askeri) Grid aralığı
ideal irrigation interval
ideal sulama aralığı
irrigation interval
sulama aralığı
key frame interval
Anahtar Çerceve Aralığı
line blanking interval
satir karartma araligi
minimum interval takeoff
(Askeri) asgari aralıkla kalkış
nested interval property
(Matematik) iç içe aralıklar özelliği
normal interval
(Askeri) NORMAL ARALIK: Yan yana duran askerler arasındaki boşluk. Bu aralık; sol kolun omuz hizasına kadar kaldırılması ve parmak uçlarının, aynı sırada bulunan diğer elin omzuna değdirilmesi suretiyle alınır. Bak. "close interval"
observing interval
(Askeri) GÖZETLEME FASILASI: Müteharrik bir hedefe ait atış esaslarının tespiti maksadıyla, birbiri ardı sıra yapılan iki gözetleme arasındaki zaman fasılası
open interval
acik aralik
precise time and time interval
(Askeri) kesin zaman ve zaman aralığı
predicting interval
(Askeri) ÖLÜ ZAMAN: Hedefin gelecek noktasıyla ilgili olarak birbiri ardınca yapılan hesaplamalar arasındaki zaman fasılası
prediction interval
tahmin aralığı
ration interval
(Askeri) rasyon fasılası
ration interval
(Askeri) RASYON FASILASI: Sahra rasyon isteğinin (field ration request) gönderilmesi ile yiyecek maddesinin tüketilmesi arasında geçen süre
reading interval
okuma aralığı
refresh interval
(Bilgisayar) tazeleme sıklığı
renew interval
(Bilgisayar) yenileme aralığı
reporting time interval
(Askeri) RAPOR ETME FASILASI: 1. Gözetlemede, bir olayın tesbit edilmesi ile kullanıcı tarafından raporun alınması arasında geçen zaman. 2. Muhaberede, gönderen terminalden en son alıcıya kadar verilerin veya bir raporun gönderilmesi için geçen süre. Ayrıca bakınız: "near real time"
reporting time interval
(Askeri) rapor etme fasılası
retry interval
(Bilgisayar) yeniden deneme aralığı
rivet interval
perçin aralığı
scale interval
olcek boley de¤eri
scouting interval
(Askeri) KEŞİF DEVRİYE ARALIĞI: Aynı hat üzerinde devriye uçuşu yapan iki keşif uçağı arasındaki mesafe. Bu terim, yalnız belirli araştırma usullerinde kullanılır
scouting interval
(Askeri) keşif devriye aralığı
spark interval
(Otomotiv) ateşleme aralığı
tab interval
sekme aralığı
time interval
(Askeri) ZAMAN FASILASI, GÖZETLEME FASILASI: Hareket halindeki bir hedefi takipte, müteakip iki gözetleme arasındaki zaman fasılası
time interval recorder
(Askeri) KRONOMETRE: Dakika, saniye ve saniyenin küsuratına ait zaman fasılalarını gösteren ve istenildiği zaman durdurulabilen bir alet. Buna (stop watch) da denir
timer interval
(Bilgisayar) süreölçer aralığı
unbounded interval
(Matematik) sınırsız aralık
update interval
(Bilgisayar) güncelleştirme aralığı
update interval
(Bilgisayar) aralığı güncelleştir
vertical blanking interval
dikey karartma araligi
vertical interval
(Askeri) YÜKSEKLİK FARKI: (ABD. Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Kurulu) iki nokta veya yer arasındaki yükseklik farkı, Örneğin: Bir topçu bataryası veya ateş halindeki gemiyle hedef; gözetleme yeriyle hedef; daha önce ateş açılmış bir hedefle yeni bir hedef; gözcüyle, patlama noktası; bir topçu bataryası veya atış halindeki gemiyle patlama noktası arasındaki yükseklik
weld interval
kaynak aralığı
English - English
The difference (a ratio or logarithmic measure) in pitch between two notes, often referring to those two pitches themselves (otherwise known as a dyad)
A distance in space
A connected section of the real line which may be empty or have a length of zero
A period of time
Either of the two breaks, at lunch and tea, between the three sessions of a day's play
An intermission
The 'distance' in pitch between two notes It is calculated by counting the diatonic notes from the lower note to the higher and including the notes at either end For example, the interval from C to G above it is a 'fifth' Intervals greater than an octave (eight notes) are 'compound intervals'
The time distance between two cars
In mathematics an interval is a connected section of the real line. It may be empty or have a length of zero
the distance between things; "fragile items require separation and cushioning" a set containing all points (or all real numbers) between two given endpoints the difference in pitch between two notes
The distance between two notes, in terms of occilations per second The difference in one half-step is about 35 beats per second
An interval during a film, concert, show, or game is a short break between two of the parts. During the interval, wine was served
of England, and the accession of Charles II
The distance between two pitches
the difference in pitch between two notes
a set containing all points (or all real numbers) between two given endpoints the difference in pitch between two notes
Cf
A distance in space or in time
The amount of time between the end of an eruption and the beginning of the next consecutive eruption
If something happens at intervals, it happens several times with gaps or pauses in between. She woke him for his medicines at intervals throughout the night
An interval between two events or dates is the period of time between them. The ferry service has restarted after an interval of 12 years = gap
The interval between two invocations of an agent process
the distance between two pitches; classified by size(distance) and quality
A brief space of time between the recurrence of similar conditions or states; as, the interval between paroxysms of pain; intervals of sanity or delirium
Difference in pitch between any two tones
Space of time between any two points or events; as, the interval between the death of Charles I
A set of numbers containing all real numbers between two given numbers
An interval is a set of all real numbers between two given endpoints that may or may not include one or both endpoints
{i} space of time between two events or actions; break, pause, intermission; space between two periods of time; difference in pitch between two musical tones
the distance between things; "fragile items require separation and cushioning"
Time in between printed activity reports
The distance between two tones
a definite length of time marked off by two instants
distance between two pitches
A distance between two notes The interval between to adjacent keys on a piano is a half-step (for instance, B to C) The interval between two keys that have one key in between them is a whole step, or two half-steps (for instance, C to D) Three half-steps are a minor third, four are a major third, and so on Some intervals have traditional tunes associated with them
Distance and relationship between two pitches
A space between things; a void space intervening between any two objects; as, an interval between two houses or hills
the distance between two notes, usually designated by a quantity (or generic number name) and quality (M, m, d, A); two consecutive notes form a melodic interval and two simultaneous notes form a harmonic interval
The distance between any two notes Also Diad
a set containing all points (or all real numbers) between two given endpoints
In music, an interval is the difference (a ratio or logarithmic measure) in pitch between two notes and often refers to those two pitches themselves (otherwise known as a dyad)
The difference in pitch between two tones
a set of integral points between two endpoints This domain is frequently represented using mathematical interval notation [a,b] even though it contains only the integral points, e g , a, a+1, a+2, …, b It is also generalized to an n-dimensional interval as the direct product of one-dimensional intervals Many containers' domains consist of these sets of ordered tuples See Also: domain, stride, range
the pitch distance between two notes Intervals are sometimes named by reference to a major or minor scale: thus the interval of a fifth is the distance between the first and the fifth notes in either of the scales ( = 7 semitones); a major third is the distance between the first and third notes of the major scale ( = 4 semitones); a minor sixth is the distance between the first and sixth notes of the minor scale ( = 8 semitones) In addition, the term "minor second" is reserved for the interval of a semitone
Either of the two breaks, at lunch and tea, between the three sessions of a days play
A tract of low ground between hills, or along the banks of a stream, usually alluvial land, enriched by the overflowings of the river, or by fertilizing deposits of earth from the adjacent hills
the space between two elytral striae
Musical term for the difference in pitch between two musical notes
The distance between two notes, in terms of oscillations per second The difference in one half-step is about 35 beats per second eg: The difference in pitch between two tones
If things are placed at particular intervals, there are spaces of a particular size between them. Several red and white barriers marked the road at intervals of about a mile. In music, the inclusive distance between one tone and another, whether sounded successively (melodic interval) or simultaneously (harmonic interval). In Western music, intervals are generally named according to the number of scale-steps within a given key that they embrace; thus, the ascent from C to G (C-D-E-F-G) is called a fifth because the interval embraces five scale degrees. There are four perfect intervals: prime, or unison; octave; fourth; and fifth. The other intervals (seconds, thirds, sixths, sevenths) have major and minor forms that differ in size by a half step (semitone). Both perfect and major intervals may be augmented, or enlarged by a half tone. Perfect and minor intervals may be diminished, or narrowed by a half tone
the distance between two notes, for example, a fifth C to G, a fourth C to F
Bottom, n
To alternate between forcing the pace and resting, with the intention of wearing out other riders
A period of time which occurs between events Kilohm One thousand ohms (1,000 or 1 K ohms) Leakage Current The maximum current which a solid state device still conducts when in the OFF state Leakage current is usually measured in milliamperes (mA)
interval class
: An interval measured by the distance between its two pitch classes ordered so they are as close as possible
interval cycle
In music, that which unfolds a single recurrent interval in a series that closes with a return to the initial pitch class
interval variable
An ordinal variable with the additional property that the magnitudes of the differences between two values are meaningful
interval variables
plural form of interval variable
interval estimation
statistical method for calculating the value of a parameter
beacon interval
When a device in a wireless network sends a beacon, it includes with it a beacon interval, which specifies the period of time before it will send the beacon again. The interval tells receiving devices on the network how long they can wait in low power mode before waking up to handle the beacon
bit interval
The time required to send one signal bit
confidence interval
a particular kind of interval estimate of a population parameter
contour interval
The difference in elevation represented by the space between adjacent contour lines
equal-interval chord
A chord characterized by one repeating interval
equal-interval chords
plural form of equal-interval chord
half-open interval
An interval in the real line which contains one of its endpoints but not the other one: i.e., it either contains its supremum or its infimum but not both
intervallic
Of, or pertaining to, intervals

The two Integrations of 1967 are the most intervallic of the selections here, emphasizing minor ninths and “minor” fifths (13 quarter tones), and, in the second Integration, setting up simultaneous “rotations” of descending and ascending “minor” fifths.

mixed-interval chord
A chord that does not have one consistent interval
musical interval
An interlude in some performance during which music is played'
musical interval
The distance between two notes on the diatonic scale
open interval
an interval in the real number line which does not contain its supremum and infimum. If specified by a pair of real numbers, then it consists of all the points on the real line whose values lie strictly between those two real numbers
punctured interval
A neighborhood of a point in a space with an order, minus the point itself
serial interval
In epidemiology of communicable (infectious) diseases, the time period between infection by an organism (pathogen) to the transmission (infectious) period
time interval
A period of time with fixed, well-defined limits
unit interval
the interval , that is the set of all real numbers x such that zero is less than or equal to x and x is less than or equal to one
confidence interval
A confidence interval is the range of values that will include the population parameter based on information from a single sample of the population The population estimate from a sample is only one of the many estimates possible from all samples of the same size drawn from the same population The sampling error or standard error estimates the amount of variation in the sample estimates Random errors follow a normal (bell-shaped) distribution and therefore, the proportion of observations within segments can be calculated For example, 95% of all the values are in a range that is 1 96 standard units on either side of the midpoint A 95% confidence interval indicates that there is a 95% chance that the interval contains the actual population value
confidence interval
A range of values constructed around a point estimate that makes it possible to state that an interval contains the population parameter between its upper and lower confidence limits The most frequently used confidence interval is the 95% confidence interval This can be interpreted as there is only a 5% chance that the sample is so extreme that the 95% confidence interval calculated will not cover the population mean
ınterval
{n} a space, distance, respit, remission, low ground between hills, or on the banks of rivers, called also bottom
recurrence interval
A return period also known as a recurrence interval is an estimate of the likelihood of events like an earthquake, flood or river discharge flow of a certain intensity or size. It is a statistical measurement denoting the average recurrence interval over an extended period of time, and is usually required for risk analysis (i.e. whether a project should be allowed to go forward in a zone of a certain risk) and also to dimension structures so that they are capable of withstanding an event of a certain return period (with its associated intensity)
An interval
intervallum
An interval
diastem
closed interval
A set of numbers consisting of all the numbers between a pair of given numbers and including the endpoints
closed interval
An interval that includes it's endpoints
closed interval
A closed interval from a to b includes all real numbers greater than or equal to a and less than or equal to b The notation for a closed interval uses square brackets: [a,b] Compare to open interval
closed interval
an interval that includes its endpoints
confidence interval
The numerical interval constructed around a point estimate of a population parameter, combined with a probability statement (the confidence coefficient) linking it to the population's true parameter value If the same confidence interval construction technique and assumptions are used to calculate future intervals, they will include the unknown population parameter with the same specified probability
confidence interval
The 95% confidence intervals (CIs) of all estimates were calculated during the preparation of the report As a result, there is a 95% probability that the true value for the population lies somewhere in this range of values If the text reports a difference between two values, the 95% CIs of these estimates do not overlap, and one can be reasonably sure that a true difference exists If the text does not report on a difference found in the values, the reader should assume that none exists
confidence interval
A statistical range with a given probability associated with it The probability represents the chance that a certain value falls within the range For example, for a certain number of CAG repeats, a 95% confidence interval for age of onset means that an individual with that number of CAG repeats has a 95% probability of onset within that age range See Table C-2
confidence interval
A range of values (a1 < a < a2) determined from a sample of definite rules so chosen that, in repeated random samples from the hypothesized population, an arbitrarily fixed proportion of that range will include the true value, x, of an estimated parameter The limits, a1 and a2, are called confidence limits; the relative frequency with which these limits include a is called the confidence coefficient, and the complementary probability is called the confidence level
confidence interval
The interval surrounding the mean of the sample that has a specified confidence of containing the mean of the population
confidence interval
A range of values for a variable of interest, e g , a rate, constructed so that this range has a specified probability of including the true value of the variable The specified probability is called the confidence level, and the end points of the confidence interval are called the confidence limits
confidence interval
The range within which the 'true' value (e g size of effect of an intervention) is expected to lie with a given degree of certainty (e g 95% or 99%) Note: Confidence intervals represent the probability of random errors but not systematic errors (bias) - Note: confidence intervals should only be used to compare independent samples, for example, when comparing severities it is correct to compare the CI for those with 40-69 dBHL impairments with those who have 70-94 dBHL impairments It is not correct to compare those with > 40 dBHL with those with > 70 dBHL
confidence interval
Quantifies the uncertainty in measurement It is usually reported as 95% CI, which is the range of values within which we can be 95% sure that the true value for the whole population lies For example, for an NNT of 10 with a 95% CI of 5 to 15, we would have 95% confidence that the true NNT value was between 5 and 15
confidence interval
A statistic constructed from sample data to provide an interval estimate of a population parameter For example, the average of a sample is generally a good estimate of the population mean However, another sample chosen from the same sample would almost certainly have a different value If the sample size is large enough, both of these estimates should be close to each other and the population mean The confidence interval provides an interval or range of values around the estimate For one parameter, such as the mean, standard deviation, or probability level, the most common intervals are or two sided (i e the statistic is between the lower and upper limit) and one sided (i e the statistic is smaller or larger than the end point) For two or more parameters, a confidence region, the generalization of a confidence interval, can take on arbitrary shapes For sensitivity testing, the smallest confidence regions are oval shapes
confidence interval
A statistical range with a specified probability that a given parameter lies within the range
confidence interval
An interval of results that is 95 percent likely to contain the true number; equals reported proportion plus or minus the margin of error (For an alternative explanation)
confidence interval
A confidence interval for a parameter is a random interval constructed from data in such a way that the probability that the interval contains the true value of the parameter can be specified before the data are collected
confidence interval
Quantifies the uncertainty in measurement It is usually reported as a 95% CI which is the range of values within which we can be 95% sure that the true value for the whole population lies For example, for an NNT of 10 with a 95% CI of 5 to 15, we would have 95% confidence that the true NNT value lies between 5 and 15
confidence interval
A range of values for a variable of interest e g , a rate, constructed so that this range has a specified probability of including the true value of the variable e g the reference to Dolk et al mentions "an excess risk of 1 83 (95% CI 1 22 ­ 2 74)" This means that the estimated risk is 1 83, and there is a 95% probability that the "true" risk (if that could be ascertained) is within the range 1 22 ­ 2 74
confidence interval
An interval that is believed, with a preassigned degree of confidence, to include the particular value of some parameter being estimated
confidence interval
A range (M - hw, M + hw) computed such that Pr{M - hw < x <M + hw} =1 - a Where M = the estimate mean, hw = the half width of the interval, 1 - a = the level of the confidence interval hw is computed as t1-a/2,df s/sqrt(n) Here s is the sample standard deviation n is the sample size, df is n -1 and the value of t is selected from a statistical table Note that t has excessivly large values for df < 11 Hence a sample size of at least 12 is recommended
confidence interval
An interval, with limits at either end, with a specified probability of including the parameter being estimated
confidence interval
A confidence interval is an interval used to estimate the likely size of a population parameter It gives an estimated range of values (calculated from a given set of sample data) that has a specified probability of containing the parameter being estimated Most commonly used are the 95% and 99% confidence intervals that have 95 and 99 probabilities respectively of containing the parameter The width of the confidence interval gives some indication about how uncertain we are about the unknown population parameter Confidence intervals are more informative than the simple results of hypothesis tests (where we decide 'reject the null hypothesis' or 'don't reject the null hypothesis') because they provide a range of plausible values for the unknown parameter
confidence interval
A range of values within which the true value of a variable is thought to lie, with a specified level of confidence A typical result would be 23 5 (23 1-23 9) The smaller the interval, the more reliable the result If the 95% confidence intervals do not overlap, there is a statistically significant difference Vitalnet uses Poisson distribution to calculate confidence intervals
confidence interval
(CI): The range of numerical values in which we can be confident (to a computed probability, such as 90 or 95%) that the population value being estimated will be found Confidence intervals indicate the strength of evidence; where confidence intervals are wide, they indicate less precise estimates of effect See Precision
confidence interval
The computed interval with a specified probability (by convention, usually 95%) that the true value of a population parameter is contained within the interval
confidence interval
A statistic constructed from a set of data to provide an interval estimate for a parameter For example, when estimating the mean of a normal distribution, the sample average provides a point estimate or best guess about the value of the mean However, this estimate is almost surely not exactly correct A confidence interval provides a range of values around that estimate to show how precise the estimate is The confidence level associated with the interval, usually 90%, 95%, or 99%, is the percentage of times in repeated sampling that the intervals will contain the true value of the unknown parameter
confidence interval
An interval (range of values) such that there is a specific probability that a parameter (e g the mean) lies within that interval E g , a "95% confidence interval" for the mean is a interval such that the probability of the mean lying with that interval is 0 95 The Upper Confidence Limit (Upper CL) and Lower Confidence Limit (Lower CL) refer to the upper and lower ends of the Confidence Interval
defensive interval
measure used to estimate the financial stability of a business (Accounting)
fixed interval order
(Ticaret) A purchase or production order that occurs at a regular time interval and covers the variable demand during that period
half-closed interval
part of a plane that borders on only one point (Mathematics)
half-open interval
part of a plane that borders on only one point (Mathematics)
intervals
plural of interval
intervals
Training in which short, fast "repeats" or "repetitions" often 200 to 800 meters, are alternated with slow "intervals" of jogging for recovery; usually based on a rigid format such as "six times 400 meters fast [these are the repeats] with 400-meter recovery jogs [the intervals]," interval training builds speed and endurance
intervals
Training in which short, fast "repeats" or "repetitions" often 200 to 800 meters, are alternated with show "intervals" of jogging for recovery; usually based on a rigid format such as "six times 400 meters fast [these are the repeats] with 400-meter recovery jogs [the intervals]," interval training builds speed and endurance
intervals
Speed workouts, usually run on a track, with distances and target paces decided before you run They typically consist of relatively short sprints of 220 yards to 1 mile interspersed with rest periods of slower running
intervals
The relationship among pitches (e g C4 and E4 produce a Major 3rd)
lunitidal interval
The time elapsing between the moon's transit of a particular meridian and the next high tide at that meridian
lunitidal interval
interval between the moon's transit of a particular meridian and the next high tide at that meridian
open interval
part of a line that is not bound by endpoints (Mathematics)
open interval
A set of numbers consisting of all the numbers between a pair of given numbers but not including the endpoints
open interval
an interval that does not include its endpoints
sub-interval
an interval that is included in another interval
time interval
The duration between two instants read on the same time scale
time interval
a definite length of time marked off by two instants
time interval
Represented as elapsed time e g x hours, 1 day, x days
time interval
The time interval is the portion of the event log currently displayed in the View Graph If timestamping is enabled, the time interval is an amount of time If sequential event display is used, the time interval is a number of events
time interval
A time interval is the period between any two time instants, measured in units, such as days, seconds, and fractions of a second, that are not associated with a specific calendar Time intervals may be negative The periods 2 days and 10 seconds, 86400 and 1/3 seconds and 31104000 75 seconds are all examples of time intervals Mathematical operations such as addition, multiplication and subdivision can be applied to time intervals
interval
Favorites