channel

listen to the pronunciation of channel
English - Turkish
{i} kanal

Kanal 1'de İngilizce, ve Kanal 7'de Japonca dinleyebilirsin. - You can hear English on Channel 1, and Japanese on Channel 7.

Onuncu kanalda ne var? - What is on Channel 10?

yatak/oluk/kanal
{i} radyo, TV kanal
Kanalize etmek
yönlendirmek
hat
(İnşaat) geçit
(İnşaat) savak
mahreç
(Askeri) palasarte
akanak
arna
arna açmak
oluk
çevirmek
yöneltmek
(Mecâzen) Ruhani bir varlıkla veya olmuş bir insanın ruhuyla iletişim yapılan kanal
oymak
{f} kanala dökmek
mecraya sevketmek
{i} yol; su yolu; boğaz
palasartalar
yatak kanal
{i} iletişim
bir su yolunun derin kısıml
{f} maceraya sevketmek
geniş boğaz
(Askeri) KANAL: Bir sistem veya devre üzerinde müstakilen haberleşme sağlayan bir yol. Bir sistem veya devre üzerinde (frekans bölümünü çoğalma veya zaman bölümünü çoğaltma usulleriyle meydana gelen) müstakil kanal miktarı, bunun temin edilebileceği müstakil haberleşme yollarının miktarı ile ölçülür
{i} yol

Doğru bir yol bulmadıkça bu alanda asla ileri gitmeyeceksin. - You'll never get ahead in this place unless you go through the proper channels.

(Tıp) Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit
{f} kanal açmak
{i} nehir yatağı
kanal aç/yönlendir
İrc de tartısma ve konusma alanlarına verilen ad . Kanal
{i} bağlantı
{i} nehir yatağı, akak, mecra
{i} yön
{i} suyolu
kanal yolu
yatak
su yolu
akak
channel guide
(Bilgisayar) kanal rehberi
channel number
(Askeri) kanal numarası
channel spacing
(Askeri) kanal aralığı
Channel Islands
Anglo-Normand Adaları
channel adapter
kanal uyarlayıcısı
channel attached
kanala bağlı
channel bar
u demiri
channel capacity
kanal kapasitesi
channel command word
kanal komut sözcüğü
channel effect
arna etkisi
channel effect
kanal etkisi
channel erosion
kanal erozyonu
channel expansion
kanal genişlemesi
channel flow
kanal akımı
channel frequency
arna tezliği
channel frequency
kanal frekansı
channel improvement
kanal ıslahı
channel interference
kanal karışması
channel iron
oluklu demir
channel iron
u demiri
channel lining
kanal kaplaması
channel program
kanal programı
channel requency
kanal frekansı
channel result descriptor
kanal sonuç belirteci
channel sampling
oluk numune alma
channel selector
kanal seçici
channel selector
arna seçici
channel selector switch
kanal seçim düğmesi
channel seperation
kanal ayırımı
channel status table
kanal durumu tablosu
channel synchronizer
kanal eşzamanlayıcısı
channel terrace
kanal terası
channel to channel connection
kanaldan kanala bağlantı
channel tuning
kanal seçimi
channel width
kanal genişliği
channel 2
Kanal 2
channel 5
kanal 5
channel adapter
kanal uyarlayicisi
channel controller
kanal denetleyici
channel for carrying water
su taşımak için kanal
channel hop
Televizyon kanalları arasında gezinip durmak
channel islands
kanal adaları
channel members
radyo, tv gibi herhangi bir iletişim kanalının üyeleri
channel payment
kanal ödemesi
channel separation
kanal ayırımı
channel synchronizer
kanal eszamanlayicisi
channel tunnel
Manş Denizi altından geçen ve İngiltere'yi Avrupa'ya bağlayan tren yolu tüneli

the channel tunnel project ran into some predictable problems.

channel, canal, duct, passage, pipe
kanal, kanal, kanal, geçit, boru
channel-surfing
Kanala sörf
channel airlift
(Askeri) havadan nakil ve ikmal kanalı
channel airlift
(Askeri) HAVADAN NAKİL VE İKMAL KANALI: İki nokta arasında programlanmış bir esasta sağlanan havadan nakil ve ikmal hizmetlerinin müşterek kullanıcıları
channel and vug porosity
kanal ve boşluk gözenekliliği
channel bar
u-demiri
channel column
u-profili çelik kolon
channel demultiplexing
(bir) kanali cogullamadan cikarma
channel designation
(Askeri) KANAL İŞARETİ: Bir istasyonun kimliğini bildirmek üzere, kanal numarasıyla birlikte kullanılan bir veya birkaç harf
channel designator; counterdrug
(Askeri) kanal işaretleyicisi; uyuşturucu ilaç ile mücadele
channel equipment
(Bilgisayar) kanal çoğullama donatısı
channel equipment
kanal (cogullama) donatisi
channel equipment
çoğullama donatısı
channel equipment
kanal donatısı
channel error
(Bilgisayar) kanal hatası
channel file
(Bilgisayar) kanal dosyası
channel fill
(Jeoloji) kanal dolgusu
channel gate
kanal kapisi
channel grade
kanal meyli
channel grade
yatak meyli
channel group
kanal grubu
channel guide
Kanal Kılavuzu
channel improvement
yatak ıslahı
channel iron
u-demiri
channel letter
(Askeri) KANAL HARFİ: Bir istasyon için birden çok kanal mevcut bulunduğu zaman, her kanala tahsis edilmiş tanıtma harfi
channel letter
(Askeri) kanal harfi
channel mode
(Televizyon) kanal modu
channel number
(Askeri) KANAL NUMARASI: Bir istasyon kanal veya yayını tanıtmaya yarayan harf veya rakamlar grubu
channel of communication
(Askeri) Muhabere kanalı
channel of communication
(Askeri) HABERLEŞME KANALI: Birlik komutanları veya karargahlar arasında resmi haberleşmenin takip ettiği yol
channel pipe
açık boru
channel rate
(Havacılık) kanal hızı
channel reassignment function
(Askeri) kanal yeniden tahsis fonksiyonu
channel refresh
Kanal Yenileme
channel s.t. into
bir şeyi (bir yere) vermek/dökmek/akıtmak/kanalize etmek
channel screen saver
Kanal Ekran Koruyucusu
channel slope
kanal meyili
channel spacing
kanal araligi
channel splitting
kanal bolumlenmesi
channel status
(Bilgisayar) kanal durumu
channel stone
oluklu taş
channel substructure
kanal altyapisi
channel tile
alt kiremit
channel tuning
(Teknik,Televizyon) oluk seçme
channel type
kanal tipi
channel width
(Teknik,Televizyon) oluk genişliği
channel works
(Çevre) kanal çalışması
channel; contingency hospital
(Askeri) kanal; ihtimalat hastanesi
change channel option
kanal seçeneğini değiştirin
chute channel
şüt kanalı
channeling
(Biyokimya) yönlendirme
adjacent channel interference
(Bilgisayar,İnşaat) komşu kanal karışması
adjacent channel selectivity
(Bilgisayar,İnşaat,Radyo) komşu kanal seçiciliği
analog channel
örneksel kanal
backward channel
(Bilgisayar) ters yönde kanal
bypass channel
(Bilgisayar,Teknik) yangeçit kanalı
bypass channel
yangeçiş kanalı
carrier channel
(Bilgisayar,Teknik) taşıyıcı kanalı
channels
(Askeri) emir ve komuta kanalı
commodity channel index
(Ticaret) emtia kanal endeksi
communication channel
haberleşme kanalı
distibution channel
dağıtım kanalı
drainage channel
drenaj kanalı
dual channel
iki kanallı
embedded control channel
(Askeri) gömülü kontrol kanalı
english channel
manş tüneli
enter channel
(Bilgisayar) kanala gir
entrance channel
(Askeri,Teknik) giriş kanalı
fading channel
(Bilgisayar,Teknik) sönümlü kanal
flood channel
(Coğrafya) taşkın kanalı
multiplex channel
(Bilgisayar,Teknik) çoğullamalı kanal
outlet channel
(Çevre) çıkış kanalı
reverse channel
ters yönde kanal
vendor channel specialist
(Ticaret) iş ortağı kanal uzmanı
virtual channel
(Bilgisayar) sanal kanal
voice grade channel
ses niteliğinde kanal
adjacent channel
bitişik kanal
admission channel
besleme kanalı
analog channel
analog kanal
audio channel
işitme arnası
bearing oil channel
yatak yağ kanalı
broadband channel
genişbantlı kanal
broadcast channel
yayın arnası
carburettor idle air bleed channel
karbüratör rölanti memesi hava tahliye kanalı
channelling
oluklanım
channelling
arnalama
channelling
arna açma
co channel interference
kanal karışması
common channel interference
ortak kanal girişimi
communication channel
iletişim kanalı
communications channel
iletişim oluğu
communications channel
iletişim arnası
communications channel
iletişim kanalı
data channel
veri kanalı
data channel
veri oluğu
data channel
veri arnası
data channel multiplexer
veri kanalı çoklayıcısı
dedicated channel
adanmış kanal
duplex channel
ikili kanal
frequency channel
tezlik arnası
head race channel
iletim arnası
information channel
bilgi arnası
input output channel
giriş çıkış kanalı
input/output channel
giriş / çıkış kanalı
interception channel
kuşaklama kanalı
intermediate frequency channel
ara frekans kanalı
juice channel
şerbet kanalı
luminance channel
parlaklık kanalı
radio channel
ünalgı arnası
radio channel
telsiz arnası
shaking channel
sarsıntılı oluk
shaking channel
sarsak oluk
sound channel
ses arnası
sum channel preselector
toplam kanal önseçicisi
television channel
sınalgı arnası
transmission channel
gönderme kanalı
two channel
iki kanallı
voice grade channel
ses kanalı
Channels
kanallar
back channel
İletişim ve anlaşma sağlamak için normal yollar dışındaki yol veya yollar
backward channel
geriye doğru kanal
broadband channel
genisbantli kanal
broadcast channel
yayın kanalı
channeling
Kanalize
channeling
oluklama
channeling
kanallık
channelling
kanal açma
channelling
kanallama, oluklanim
co-channel
Çift kanallı
cross channel
(Gemicilik) Kanal aşan, Manş denizi'ni aşan (gemi)
emergency radio channel
radyo imdat kanalı
Turkish - Turkish
English - English
the English Channel
The natural or man-made deeper course through a reef, bar, bay, or any shallow body of water

A channel was dredged to allow ocean-going vessels to reach the city.

A single path provided by a transmission medium via spectral or protocol separation, such as by frequency or time-division multiplexing

Their call is being carried on channel 6 of the T-1 line.

A narrow body of water between two land masses

The English Channel lies between France and England.

A particular area for conversations on an IRC network, analogous to a chatroom and often dedicated to a specific topic
The portion of a storage medium, such as a track or a band, that is accessible to a given reading or writing station or head

This chip in this disk drive is the channel device.

The navigable part of a river

We were careful to keep our boat in the channel.

A specific radio frequency or band of frequencies used for transmitting television

NBC is on channel 11 in San Jose.

A specific radio frequency or band of frequencies, usually in conjunction with a predetermined letter, number, or codeword, and allocated by international agreement

KNDD is the channel at 107.7 MHz in Seattle.

The physical confine of a river or slough, consisting of a bed and banks

The water coming out of the waterwheel created a standing wave in the channel.

To assume the personality of another person, typically a historic figure, in a theatrical or paranormal presentation

When it is my turn to sing Karaoke, I am going to channel Ray Charles.

An obsolete means of delivering up-to-date Internet content

To access channels in Windows 98, you don't have to go any farther than your desktop.

A channel of distribution
To direct the flow of something

We will channel the traffic to the left with these cones.

A single path provided by a transmission medium via physical separation, such as by multipair cable

The channel is created by bonding the signals from these four pairs.

A connection between initiating and terminating nodes of a circuit

The guard-rail provided the channel between the downed wire and the tree.

The part that connects a data source to a data sink

A channel stretches between them.

The way in a turbine pump where the pressure is built up

The liquid is pressurized in the lateral channel.

The narrow conducting portion of a MOSFET transistor
A path for conveying electrical or electromagnetic signals, usually distinguished from other parallel paths

We are using one of the 24 channels.

{n} the course for a stream of water, a groove, gutter, strait, means
{v} to cut into channels, to hollow
A channel is the object or person through which a spirit communicates information
A channel is a route used by boats
In ordinary language, a channel is a path for passing data In MIDI, channels are used to separate different sections of a song that are going to play together Each channel is assigned to a single instrument in any particular instant of time One channel is usually reserved for a percussion voice To channelize means to move to another channel
(n ) A point-to-point connection between two processes through which messages can be sent Programming systems that rely on channels are sometimes called connection-oriented, to distinguish them from the more widespread connectionless systems in which messages are sent to named destinations rather than through named channels See also CSP, channel mask
(watercourse) An open conduit either naturally or artificially created which periodically or continuously contains moving water, or which forms a connecting link between two bodies of water River, creek, run, branch, anabranch, and tributary are some of the terms used to describe natural channels Natural channels may be single or braided (see Braiding of river channels) Canal and floodway are some of the terms used to describe artificial channels
The deeper part of a river, harbor, strait, etc
where the main current flows, or which affords the best and safest passage for vessels
a long narrow furrow cut either by a natural process (such as erosion) or by a tool (as e g a groove in a phonograph record)
a bodily passage or tube lined with epithelial cells and conveying a secretion or other substance; "the tear duct was obstructed"; "the alimentary canal"; "poison is released through a channel in the snake's fangs"
send from one person or place to another; "transmit a message"
a path over which electrical signals can pass; "a channel is typically what you rent from a telephone company"
(1) A natural or artificial waterway of perceptible extent which either periodically or continuously contains moving water, or which forms a connecting link between two bodies of water (2) The part of a body of water deep enough to be used for navigation through an area otherwise too shallow for navigation (3) The deepest portion of a stream, bay, or strait through which the main volume of current of water flows (4) An open conduit for water either naturally or artificially created, but does not include artificially created irrigation, return flow or stockwatering channels
A dynamic information-delivery source A web site becomes a web channel when it dynamically broadcasts its content to users who have expressed an interest in receiving that information Users can select channels they want to receive so they do not have to type the address for each site every time they want that information It's ready for them when they want it, stored in a cache for easy viewing offline See also Push
To form a channel in; to cut or wear a channel or channels in; to groove
transmit or serve as the medium for transmission; "Sound carries well over water"; "The airwaves carry the sound"; "Many metals conduct heat"
The basic unit of discussion on IRC Once one joins a channel, others read everything one types on that channel Channels can either be named with numbers or with strings that begin with a `#' sign and can have topic descriptions (which are generally irrelevant to the actual subject of discussion)
One signal path, such as one of the two composing a stereo signal or one of the three containing the bass, midrange and treble segments of an audio signal Also, a broadcast frequency as in TV and CB transmission
An open conduit either naturally or artificially created which periodically or continuously contains moving water or which forms a connecting link between two bodies of water River, creek, run, branch, anabranch, and tributary are some of the terms used to describe natural channels Natural channels may be single or braided Canal and floodway are some of the terms used to describe artificial channels (4)
A dedicated communication connection between a transmitting and receiving device Channel is also used to identify an I/O port in mini- and mainframe computers
That through which anything passes; means of passing, conveying, or transmitting; as, the news was conveyed to us by different channels
A channel is a band of radio waves on which radio messages can be sent and received
a television station and its programs; "a satellite TV channel"; "surfing through the channels"; "they offer more than one hundred channels"
A gutter; a groove, as in a fluted column
In communications, a medium for transferring information, which is also called a line or circuit Depending on its type, a communications channel can carry information in analog or digital form A communications channel can be a physical link, such as a cable that connects two stations in a network, or it can consist of some electromagnetic transmission
{f} convey through a particular medium, send through a channel; direct, refer
If you do something through a particular channel, or particular channels, that is the system or organization that you use to achieve your aims or to communicate. The Americans recognise that the UN can be the channel for greater diplomatic activity Moscow and the Baltic republics are re-opening channels of communication
a deep and relatively narrow body of water (as in a river or a harbor or a strait linking two larger bodies) that allows the best passage for vessels; "the ship went aground in the channel"
The frequency number used by the transmitter to send signals to the receiver If radios transmit on the same frequency, or channel, glitching will occur in the active receiver on that channel This is due to conflicting signals sent by the two radios Flying sites should have a frequency control system to ensure that only one radio operates on any given channel at one time This is usually a board with some type of marker for each channel If the marker is not available, someone else is using that channel Do not use your radio unless you are sure you are the only one on the frequency
The hollow bed where a stream of water runs or may run
{i} canal; station; television station and its programs; (Computers) group chat on the Internet, conference, chat room on the Internet
A single range of the electromagnetic spectrum as detected by a sensor The name Channel refers to the transmission to earth of the data sampled from that band See also Band
direct the flow of; "channel infomartion towards a broad audience
If you channel money or resources into something, you arrange for them to be used for that thing, rather than for a wider range of things. Jacques Delors wants a system set up to channel funds to the poor countries
(l) A defect in cement quality which prevents zone isolation, usually in the form of void space in the annulus behind cemented casing The channel constitutes a conduit for fluid flow between a completed interval and other permeable strata (2) A course or perceptible depression where surface water has traveled (3) In a pulse height analyzer, an energy gate in which only pulses occurring within a specific energy range are registered The difference between the upper and lower limits is the width of the channel The detail of the spectrum thus produced is related to the width and number of channels in the instrument (4) A path along which digital or other information may flow in a computer (5) An allocated frequency or time segment in a data multiplexing system; one of a stream of data bands (6) The position in a frame or sequence of data on magnetic tape that represents a specific measurement
A channel is a passage along which water flows. Keep the drainage channel clear
Channel refers to a set of hardware in a receiver that detects, locks on and continuously tracks the signal from a single navigation satellite The more receiver channels available, the greater number of satellite signals a receiver can simultaneously lock-on and track
Generically refers to the user access channel across which frame relay data travels Within a given T1 or E1 physical line, a channel can be one of the following, depending of how the line is configured
A pattern comprising two parallel lines that circumscribe a price trend The parallel comprise a support (the lower line) and a resistance (the upper line) The channel gives rise to presumption that price will not pass the support or resistance But ultimately, all channels break Thus the predictive value of a channel is subject to rules of interpretation which give a probability of turn or breakout depending on the relative term of the channel and the geometric patterns, if any, that are contained within the channel
A generic term for a communications path on a given medium; multiplexing techniques allow providers to put multiple channels over a single medium See also multiplexer
An open conduit either naturally or artificially created which periodically, or continuously contains moving water, or forms a connecting link between two bodies of water River, creek, run, branch, anabranch, and tributary are some of the terms used to describe natural channels Natural channels may be single or braided Canal and floodway are some of the terms used to describe artificial channels
chan·nel channels channelling channelled in AM, use channeling, channeled
a way of selling a company's product either directly or via distributors; "possible distribution channels are wholesalers or small retailers or retail chains or direct mailers or your own stores"
The Channel or the English Channel is the narrow area of water between England and France. the English Channel. stream channel Beagle Channel Bristol Channel Channel Islands Channel Tunnel English Channel the Channel Mozambique Channel Robeson Channel Saint George's Channel
To course through or over, as in a channel
a passage for water (or other fluids) to flow through; "the fields were crossed with irrigation channels"; "gutters carried off the rainwater into a series of channels under the street"
(often plural) a means of communication or access; "it must go through official channels"; "lines of communication were set up between the two firms"
The set of all samples of the same kind within an image; for example, all the blue samples in a truecolor image (The term "component" is also used, but not in this specification ) A sample is the intersection of a channel and a pixel
Communication path Multiple channels can be multiplexed over a single cable in certain environments In IBM, the specific path between large computers (such as mainframes) and attached peripheral devices Specific frequency allocation and bandwidth Downstream channels are used for television in the United States are 6 MHz wide
Channel Island fox
A species of fox native to the Channel Islands off the coast of California. Each of the six largest islands in the chain has its own native subspecies of fox
Channel Island foxes
plural form of Channel Island fox
Channel Island milk
A type of creamy, light-beige-coloured milk originally from the Jersey and Guernsey breeds of cattle native to the Channel Islands
Channel Islands
A group of islands in the English Channel - Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, Herm, Brecqhou, Lihou, Jethou and Burhou
Channel Islands
A group of islands off the coast of California
Channel Tunnel
The man-made tunnel under the English Channel joining England and France
channel coal
A kind of coal historically found near ground surface which split like shale rock and burned with medium smoke, a yellow flame and a sulfur smell
channel fever
the excitement on board ship as she approaches her destination with the prospect of liberty ashore
channel flashing
A type of flashing used at roof-to-wall junctures and other roof-to-vertical plane intersections where an integral gutter is needed to handle runoff
channel stopper
A television broadcast that causes the viewer to stop flipping through channels with their remote control and watch it, usually a blockbuster, sleeper hit, cult classic or broadcast containing celebrities
channel surf
To quickly scan the channels on a television using a remote control

I channel surfed for half an hour before deciding nothing worth watching was on television.

channel surfed
Simple past tense and past participle of channel surf
channel surfing
Present participle of channel surf
channel surfs
Third-person singular simple present indicative form of channel surf
channel-hopping
that travels across the English Channel
channel-surf
To watch a series of television stations for a short time each, by repeated use of a remote control
channel catfish
(Hayvan Bilim, Zooloji) A freshwater food fish (Ictalurus punctatus) common to the central United States. Also called channel cat
channel tunnel
A train tunnel under the English Channel between England and France
Channel 4
one of the five main television stations in the UK. It broadcasts a wide range of programmes
Channel 5
one of the five main television stations in the UK. It broadcasts popular programmes and films
Channel Definition Format
{i} (Computers) file format for files that define WWW channels (with information about the Web pages, images, ActiveX controls, page content, etc.)
Channel Islands
{i} group of islands in the English Channel which are under British control
Channel Islands
the Channel Islands a group of British islands in the English Channel near the coast of France. The main islands are Jersey, Guernsey, Alderney, and Sark. or Santa Barbara Islands Chain of islands, southern California, U.S. Extending 150 mi (240 km) along and 25-90 mi (40-145 km) off the coast, it is divided into the Santa Barbara group (San Miguel, Santa Rosa, Santa Cruz, and Anacapa) and the Santa Catalina group (Santa Barbara, San Nicolas, Santa Catalina, and San Clemente). The islands range in size from Santa Cruz (98 sq mi [254 sq km]) to the small Anacapa islets. Rugged and mountainous, they are frequented by colonies of sea lions, seals, and birds and are noted for their distinctive plant life (about 830 varieties). The larger islands support sheep and cattle ranches, and Santa Catalina is a noted resort. Channel Islands National Park (established as a national monument in 1938) embraces Anacapa, San Miguel, Santa Barbara, Santa Cruz, and Santa Rosa. Island dependencies, United Kingdom. Located in the English Channel 10-30 mi (16-48 km) off the western coast of France, they cover an area of 75 sq mi (194 sq km) and include the islands of Jersey, Guernsey, Alderney, and Sark and several islets. They are domestically independent of the British government. Structures, including menhirs, are evidence of prehistoric occupation. A part of Normandy in the 10th century AD, the islands came under British rule at the time of the Norman Conquest in 1066. The islets of Ecrehous and Les Minquiers were disputed between England and France until 1953, when the International Court of Justice confirmed British sovereignty. The dispute revived in the late 20th century because sovereignty determines the rights to the continental shelf's economic development (especially petroleum). The Channel Islands were the only British territory occupied by Germany in World War II. The islands are famous for their cattle breeds, including the Jersey and Guernsey
Channel Registration Service
service provided by DALnet for controlling IRC channels, CHANSERV (Computers, Internet)
Channel Tunnel
a railway tunnel which runs under the English Channel, connecting England and France. or Eurotunnel Rail tunnel that runs beneath the English Channel between Folkestone, England, and Sangatte (near Calais), France. A rail tunnel was chosen over proposals for a very long suspension bridge, a bridge-and-tunnel link, and a combined rail-and-road link. The 31-mi (50-km) tunnel, which opened in 1994, consists of three separate tunnels, two for rail traffic and a central tunnel for services and security. Trains, which carry motor vehicles as well as passengers, can travel through the tunnel at speeds as high as 100 mph (160 kph)
channel 1
{i} government-owned television station
channel 2
channel which broadcasts on the frequency designated as channel 2 (on television)
channel black
A type of carbon black formed by exposing an iron plate to a natural gas flame and collecting the deposited soot
channel capacity
the maximum data rate that can be attained over a given channel
channel catfish
freshwater food fish common throughout central United States
channel guide
book or web site that lists television broadcast schedules
channel islands
a group of British islands in the English Channel off the northern coast of France
channel islands national park
a national park in California featuring sea birds and marine life
channel of information
route through which information is conveyed, path of knowledge
channel of investment
route through which one invests money, financial investment route
channel service unit
(Computers) device used to connect a computer to a digital communications line (similar to a modem), CSU
channel surf
{f} (Slang) channel-hop, change television channels quickly and repeatedly using a remote control looking for something interesting to watch
channel surfing
'channel .hopping when you change from one television channel to another, only watching a few minutes of any programme
channel surfing
{i} (Slang) channel-hopping, act of changing television channels quickly and repeatedly using a remote control looking for something interesting to watch
channel tunnel
the railroad tunnel between France and England under the English Channel
channel-hop
{f} (Slang) channel surf, change television channels quickly and repeatedly using a remote control looking for something interesting to watch
channel-hopping
Channel-hopping means switching quickly between different television channels because you are looking for something interesting to watch
channel-hopping
{i} (Slang) channel surfing, act of changing television channels quickly and repeatedly using a remote control looking for something interesting to watch
channel-surfing
Channel-surfing is the same as channel-hopping
Bristol Channel
an inlet of the Atlantic Ocean between South Wales and England; an extension of the estuary of the River Severn
C-channel
A structural framing member shaped like a squared-off letter C
English Channel
The part of the Atlantic Ocean that separates the island of Great Britain from northern France, and joins the North Sea to the Atlantic Ocean
Jamaica Channel
A strait between Jamaica and Hispaniola, in the Caribbean Sea
Mozambique Channel
A strait in the Indian Ocean between Madagascar and Mozambique
Robeson Channel
A strait between Greenland and Ellesmere Island, connecting the Arctic Ocean and Hall Basin, part of the Nares Strait
St George's Channel
The channel connecting the Irish Sea to the north and the Atlantic Ocean to the southwest
alpha channel
In computer graphics, a numerical value specifying a level of translucency to be applied to a colour
back channel
An unofficial communications channel used to make informal or subversive negotiations
back channel
A gesture or short prompt by which a listener invites a speaker to continue
back channel
The smaller of two channels in a river that diverge to form an island
calcium channel blocker
A class of drug used to treat hypertension and also angina and arrhythmia
calcium channel blockers
plural form of calcium channel blocker
channeled
Having a vehicle's height reduced by lowering the body with respect to the frame rails

He later bought a '33 Ford coupe, chopped and channeled it and installed a Mercury engine.

channeled
Simple past tense and past participle of channel
channels
Third-person singular simple present indicative form of channel
channels
plural form of channel
channels
Formal lines of command and procedure

I'd love to be able to help you, but you'll have put that request through channels.

co-channel interference
interference caused by two stations transmitting on the same frequency
cross channel
A cross- current

The channel across the Sandness is formed by the action of the seas, with winds from north-easterly and easterly points, throwing up the sand and obstructing the ebbing current in its progress to sea... My idea of the best mode of stopping the present cross channel, is to drive a double row of sheeting piles at the distance of about 30 feet from each other .

cross channel
A minor channel connecting two larger channels running parallel to each other

the Sulina, which runs on from the Danube in an eastern direction, forming, with the Kilia and a cross channel between the two arms, the deltoid islands of Lete and Chatel or Tchetal.

cross channel
Alternative spelling of cross-channel
cross-channel
That travels across a channel of water; relating to somewhere on the opposite side of the channel

Our fascination for cross-channel soccer never ceases to amaze me. We head to places like Old Trafford, Stamford Bridge and even Elland Road week in week out in our droves to support teams that have little or no Irish involvement yet we find little or no attraction in attending matches in the eircom League that are virtually on our doorstep.

frequency channel
The band used by one customer, among the given total frequency spectrum
ion channel
a protein complex or single protein which penetrates a cell membrane and catalyzes the passage of specific ions through that membrane

Ion channels, which facilitate this movement, are protein assemblies that penetrate the membrane and catalyze passage of specific ions such as sodium (Na+), potassium (K+), or calcium (Ca2+) into or out of the cell down the electrochemical gradient.

navigation channel
A deeper channel cut into the sea or river bed, to enable larger ships to pass through to a port
news channel
a television channel dedicated to news, often operating continuously
potassium channel
A small pore in a cell membrane that is selective to potassium ions and has several regulatory functions
television channel
A station or broadcaster using the band
television channel
A specific radio frequency or band of frequencies used for transmitting television
channelled
{a} having a longitudinal groove
channeling
(mediumistic), a term used in reference to the claimed process of receiving messages or inspiration from invisible beings or spirits
channeling
(insurance, legal), a term used to indicate a contractual or legal redirection of responsibilities from an organization to another
channeling
(Physics) Channeling is the process that constrains the path of a charged particle in a crystalline solid
channeling
A practice based on the belief that dead people can communicate with living people by making their spirit enter a living person’s body and speaking through them
sales channel
The route that products take through the selling process from the supplier to the customer
Channeling
When a host (channel) serves as a vocal conduit for a so-called intelligent being or spirit that temporarily inhabits the channel
channeled
past of channel
channeling
A New Age word for mediumship, channeling involves allowing a spirit entity to speak through the chaneller The process is virtually impossible to prove and therefore does not enjoy a particularly good reputation
channeling
Communication with guides and others from the other side
channeling
the New Age name for the act of spiritism or mediumship
channeling
To convey through, as in channeling forces through a structure
channeling
Cutting, chipping or routing a prescribed sectional area in a linear pattern on any surface, usually in concrete or plaster
channeling
When a medium apparently allows a spirit to communicate through them
channeling
A channel or a system of channels; a groove
channeling
A method similar to that used by Spiritists in which a spirit of a long dead individual is conjured up However, while Spiritists generally believe that one's soul remains relatively unchanged after death, most channelers believe that the soul evolves to higher planes of existence They usually try to make contact with a single, spiritually evolved being That being's consciousness is channeled through the medium and relays guidance and information to the group, through the use of the medium's voice Channeling has existed since the 1850's and many groups consider themselves independent of the New Age movement The popular book, A Course in Miracles, was channeled by Jesus through a New Age psychologist, Dr Helen Schucman over an 8 year period
channeling
The phenomenon observed among gear lubricants and greases when they thicken due to cold weather or other causes, to such an extent that a groove is formed through which the part to be lubricated moves without actually coming in full contact with the lubricant A term used in percolation filtration; may be defined as: a preponderance of flow through certain portions of the clay bed
channeling
Cutting, chipping or routing a prescribed sectional area in a linear pattern on any surface, usually in concrete or plaster return to top
channeling
present participle of channel
channeling
(a form of communication of spirit or ones higher self through human form)
channeling
in New Age thought, "the growing awareness of any part of the one Being that it can access any of the rest of itself" (Van Rheenen 1996a, 161)
channeling
The act or process of forming a channel or channels
channeling
A grooved or furrowed effect
channeling
The illegal practice of directing people to, or away from, certain areas or neighborhoods because of minority status; Steering See Fair Housing
channeling
The phenomenon in which a metabolite 'I', product of an enzyme 'E1', is directly transferred to the next enzyme 'E2', which uses it as a substrate Thus in such a short pathway, the complex E1 I is a better substrate for E2, compared to the freely diffusible small molecule 'I' Both the following reactions may occur and compete: Direct transfer (channeling): E1 I + E2 --> E1 I E2 --> E1 + E2 I --> Release/rebinding ('normal'): E1 I --> E1+ I and then E2 + I --> E2 I -->
channeling
Channeling is a process where information from an external source of consciousness is accessed and expressed People can channel entities, their Higher Self or energy We are all connected at an energy level, in a deep and intimate way Channeling is the activity of consciously connecting to specific energies that we don't normally see in this reality It is an opening of the lines of communication between us and the Angelic Realm, the Kingdoms of Nature, Other Souls (some who have become Teachers and Guides) and to information that may assist us in our growth It is about listening to Spirit
channeling
the process of a person speaking the words of a discarnate entity who uses the person as a medium, instrument, vessel, or channel
channeling
"Channeling the sole, making a riggett in the outersole for the wax thread to be lain" [Holme, 1688] Cutting or incising the channel in the outsole "Riggett" is a variation of Riggot, a groove or channel
channeling
the practice of bringing information from higher dimensions into the third dimension - a spiritual or psychic medium channels information
channeling
Designing the plan's incentives to encourage plan members to use network providers
channeling
Bringing in messages from the other side Channelers convey messages from angels, ascended masters, guides and the deceased, though the latter are usually called "mediums "
channeling
Channeling is the act of receiving a communication from a spirit guide, an entity of higher wisdom Everyone has the capacity to be a channel, also referred to as a medium Spirit guides are beings who communicate through channels to help humans on their path in life
channeling
Mediumship; a word for an entity talking through a human to convey a message to the physical plane
channeling
A new age practice where a person goes into an altered state of consciousness and allows another spirit or entity to enter him/her in order to communicate to us According to New Age teaching, this spirit or entity can be from another dimension, the spirit realm, or from another part of the galaxy or universe
channeling
The flow of water or other solution through a limited number of passages in a filter or ion exchanger bed, instead of distributed flow through all passages in the bed May be due to fouling of the bed and plugging of many passages, poor distributor design, flow rates which are too low, faulty operational procedures, or other causes
channeling
formation of a channel in lubricating grease by a lubricated element, such as a gear or rolling contact bearing, leaving shoulders of grease that serve as a seal and reservoir This phenomenon is usually desirable, although a channel that is too deep or permanent could cause lubrication failure
channelling
a practice based on the belief that dead people can communicate with living people by making their spirit enter a living person's body and speaking through them
channelling
is the New Age name for mediumship
channelling
A system of grooves cut into binding boards to carry the cords that attach the boards to quires The use of channels meant that the cords would not stand proud on the inside of the boards
channelling
formation of a "groove" in grease (or in oil too viscous to flow readily under existing conditions) Channels are cut by the motion of a lubricated element, such as a gear or the rolling member of an anti-friction bearing The amount of channelling can be controlled to a large extent by the consistency or viscosity of the lubricant While some degree of channelling is desirable to prevent excessive churning of the lubricant, particularly in high speed rolling element bearings, a channel so permanent as to preclude further movement of lubricant to the contacting surfaces might cause equipment failure due to lack of lubricant
channels
The media through which information flows
channels
official routes of communication; "you have to go through channels"
channels
(or Nadis) Subtle energy paths through which the chi flows The three main channels are the central channel (sushumna), the left (ida) and the right (pingala) channels which run parallel to and in front of the spinal column
channels
Independent streams of audio For example, monophonic recordings contain a single channel of audio whereas stereo recordings contain two channels, left and right The number of channels affects the file size; stereo files are twice as large as mono files
channels
These are images in a hologram which change abruptly from one to another as the viewer passes by They can also fade or overlap as they change Animated holograms are essentially made up of hundreds of image channels
channels
plural of channel
channels
Channels (sometimes described as netcasting) enable users to subscribe to particular sites on the Internet, in much the same way that one might subscribe to a newspaper or magazine The use of channels allows both the user and the information provider to select the information to be sent and schedule its transmission
channels
(meridians) paths the chi flows within the body
channels
official routes of communication; "you have to go through channels
channels
An Internet technology based upon server push which broadcasts information to Web browsers so that users can view the information passively, as with television, rather than interactively as in traditional Web use
channels
Each image is divided up into separate channels and then recombined before being sent to the output device An output device is most usually a screen The channels that are used when rendering images to a screen are Red, Green, and Blue Other output devices may use different channels Channels can be useful when working on images that need adjustment to one particular color If, for example, the removal of "red-eye" is the goal, work on the Red channel is most obviously a ready solution Channels can be seen as masks that allow or restrict the output of the color that the channel represents By running filters against this channel information, many varied and subtle effects can be put in to play by the experienced GIMP user
channels
forms of communication with other players gossip- an open/ public communication channel say- communication heard only within the same virtual " room" tell- to say something to a particular individual, heard only by them page- a tell message which sends an audible "beep" to the receiver team- a channel heard only by members of the same team Socials- commands which demonstrate emotion/ action which cannot otherwise be demonstrated/enacted in a 2 dimensional setting, such as smiling, laughing, nodding,etc Client- software that is used that accesses gaming sites, such as Telnet-basic DOS based client which allows a person to create an open link rather than a standard internet connection which retrieves data and then closes/ terminates ZMUD- popular gaming client which has all the triggers, whistles, and bells
channels
Television broadcasts use particular areas of radiofrequency spectrum, which have been set aside for the purpose There are two areas - known as the VHF (very high frequency) and UHF (ultra high frequency) bands used in Australia In Australia, each band is divided into a number of equal width channels, each 7 MHz wide The channels in the bands are numbered sequentially (VHF is divided into channels 1-12, UHF channels 28-69) Each broadcaster uses a channel for its main transmitter and might use other channels for smaller, local area transmitters
channels
A bed or stream of a waterway
channels
In the Bradley model, the elements through which messages are transmitted 11 5b
channels
There are two types of "channels" when talking about R/C One is the channel the Tx transmits on, the other is how many control surfaces a Tx can control
channels
A range of wavelength intervals selected from the electromagnetic spectrum
channels
An individual UMTS radio channel is defined in the IMT 2000 standard as having a bandwidth of 5 MHz This means that an individual UMTS radio channel, for example, ranges from 1900 to 1905 MHz How many radio channels a UMTS provider can make available to customers depends on which frequency spectrum has been won in the auctioning of UMTS mobile phone frequencies Each radio channel can transport more than one connection So that more than one subscriber can use the same channel, multiple access methods such as W-CDMA (FDD), TD-CDMA (TDD) or cdma2000 are used for 3G networks It nevertheless depends on the service profile of the connection how many connections per channel can be managed at the same time It is also true that in the planning of the radio network, the effect of cellular respiration for CDMA should be considered
channels
Latest evolution of the "Push" technology Channels allow users to have select content sent to their desktops automatically Most channels contain data that's updated daily
channels
A system for delivering regular, updated content from a web site to a 'subscribing' browser
channels
Power Macs iMac Channel iBook/PowerBook MacInSchoolComputer Profiles iMac Power Mac PowerBook/iBook Performas Mac Clones Older Macs Lisa • NeXTEditorial ArchiveMac Daniel's AdviceEmail ListsLEMchat (uses AIM)Message BoardsOnline Tech JournalConsumer advice, reviews guides, dealsSoftwareApple HistoryBest of the Web Best of the Mac Web surveysMiscellaneous Links Best Used Mac Buys Used Mac Dealers Video Cards Mac OS X Mac Linux Macspeak RAM UpgradesAbout Low End MacSite Contacts
channels
Boards to hold chain-plates and shroud away from the side of the ship
channels
one of 16 different data paths that are available to carry messages in MIDI
channels
Energy channels into which the X-ray counts are accumulated The RÖNTEC software displays 1024 energy channels for EDX spectra They determine the width and height of a spectrum
channels
E g 32 channel, 24 channel - refers to the number of separate audio controls available to the sound man or the monitor man Note: more than one microphone could be connected to one channel Each channel typically controls the sound of one instrument, or one vocalist Submitted by Karl Kuenning RFL from Roadie Net
channels
Web pages or other content to which you may "subscribe" so that your browser (or some other software supplied by the channel provider) will periodically fetch new information from the channel provider
channels
Virtual circuits inside "paths" The objective behind paths and channels is to "gang" channels together and get quick switching at lower cost
channels
third-person singular of channel
channels
A 'Chat Room' on IRC, or Internet Relay Chat
the Channel
body of water that connects the North Sea with the Atlantic Ocean and separates France and the United Kingdom, English Channel
Turkish - English

Definition of channel in Turkish English dictionary

channel adaları
(Bilgisayar) channel islands
channel guide
(Bilgisayar) channel guide
channel
Favorites