but

listen to the pronunciation of but
English - Turkish
(İnşaat) fakat

Dinledim fakat hiçbir şey duymadım. - I listened, but I didn't hear anything.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

ancak

Zürih'ten Boston'a uçmak sekiz saat sürer, ancak dönüş için sadece altı. - It takes eight hours to fly from Zurich to Boston, but only six for the return trip.

O her gün, dışarıda yemek yerdi, ancak şimdi buna gücü yetmiyor. - He used to eat out every day, but now he can't afford it.

conj. fakat
hariç

Tom hariç herkes vardı. - Everybody but Tom was present.

Tom hariç herkes oradaydı. - Everyone but Tom was there.

oysa

Tehlike bilmediğimiz şeyden gelmez, fakat oysa doğru değilken doğru olduğuna inandığımız şeyden gelir. - Danger doesn't come from what we don't know, but from what we believe to be true whereas it isn't.

ama

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

O genç ama deneyimli. - He is young, but experienced.

yalnızca

Yalnızca İngilizce değil, Fransızca da konuşabiliyor. - She can speak not only English but also French.

Yalnızca Fransızca değil, İspanyolca da konuşuyor. - He not only speaks French, but he speaks Spanish, too.

halbuki
-den başka
ki
sadece

Birbirimizi anlamaya çalışarak yakınlaşırız fakat sadece birbirimizi incitiriz ve ağlarız. - We get closer, trying to understand each other, but just hurt each other and cry.

Onun kitabı sadece İngiltere'de ünlü değil, Japonya'da da ünlü. - Her book is famous not only in England but also in Japan.

hiç olmazsa

Tom başarmak için bir şansı olduğunu düşünmüyordu fakat o hiç olmazsa bir fırsat vermek istedi. - Tom didn't think he had a chance to succeed, but he at least wanted to give it a shot.

{i} itiraz

İtiraz edebilirdim ama etmedim. - I could have objected, but didn't.

Benim de itirazım yok, ama bunun lehinde değilim. - I have no objection, but I'm not in favor of it, either.

{i} karşı çıkma

Önce plandan hoşlandığımı düşündüm fakat ikinci düşünüşümde ona karşı çıkmaya karar verdim. - At first I thought I liked the plan, but on second thought I decided to oppose it.

gene de
yani

Yani onlardan biri gitmek zorunda. Ama hangi biri? - That means one of them will have to go. But which one?

Tom ve Mary'nin yaklaşık 20 tane çocukları var, yani onlar kesin sayısı konusunda tam olarak emin değiller. - Tom and Mary have about 20 children, but they're not quite sure of the exact number.

(bağlaç) fakat, ama, ancak, halbuki, oysa, başka, hariç, ki
gayri
yalnız

Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor. - Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely.

Mutfakta bir gürültü duysam fakat evde yalnız olsam, ne olduğunu görmek için giderim. - If I heard a noise in the kitchen but was home alone, I would go to see what happened.

{e} -den gayri, -den başka: The new maid will do almost anything but wash windows. Yeni hizmetçi, pencere silmek hariç, hemen hemen her işi
olmasaydı

Fırtına olmasaydı daha erken varırdım. - But for the storm, I would have arrived earlier.

Yardımın olmasaydı, zorlukla baş edemezdim. - But for your help I could not have got over the hardship.

No if s or buts! itiraz yok! all but gayri az kalsın
rağmen

Herkes ona karşı çıktı fakat her şeye rağmen Mary ve John evlendi. - Every one opposed it, but Mary and John got married all the same.

Fakat bekar olmanın yararlarına rağmen, onlar birgün evlenmek istiyor. - But in spite of the merits of being single, they do want to get married some day.

başka

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Bu şakadan başka bir şey değildi. - It was nothing but a joke.

ne var ki
amma velakin
lakin
butler
uşak

Uşak Bay va Bayan Smith'i haber verdi. - The butler announced Mr. and Mrs. Smith.

Tom'un uşak ve aşçısı var. - Tom has a butler and a cook.

butler
{i} kâhya

Benim bir kahyam yok. - I don't have a butler.

Keşke Tom gibi bir kahyam olsa. - I wish I had a butler like Tom.

but for that
olmasa
but not limited to
sınırlı olmaksızın
but only
aynı zamanda
but then
ama sonra

Mary piyangoyu kazandı ama sonra biletini kaybetti. - Mary won the lottery, but then she lost her ticket.

Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu. - But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London.

but then
fakat sonra

Twitter'ı kullanırdım, fakat sonra onu sıkıcı biraz buldum, bu yüzden onu kullanmayı durdurdum. - I used to use Twitter, but then found it a bit boring, so I stopped using it.

köye ulaşıncaya dek beraber yuruduler fakat sonra yolları ayrıldı - They walked along the road together until they reached the village, but then their paths diverged.

but then
bununla birlikte
but also
bundan başka
but also
fakat bunun yanında
but also of
ama aynı zamanda
but because
fakat çünkü
but i dont feel like it
ama i dont like it hissediyorum
but if
ancak eğer
but nevertheless
ama yine de
but now
ama şimdi

Tom her zaman bir saat takardı, ama şimdi o sadece akıllı telefonuna bakıyor. - Tom used to always wear a watch, but now he just looks at his smart phone.

Dün bavulumu bagaj odasına koydum ama şimdi kayıp gibi görünüyor. - I put my suitcase in the baggage room yesterday, but now it seems to be missing.

but that
ancak
but then again
ama sonra tekrar
but-for cause
ama-neden için
but for
olmasaydı

Ama yardımın olmasaydı, ben başarısız olurdum. - But for your help, I would have failed.

Fırtına olmasaydı daha erken varırdım. - But for the storm, I would have arrived earlier.

but for
olmasa

Tavsiyem olmasaydı, başarısız olurdun. - But for my advice, you would have failed.

Yardımın olmasaydı, zorlukla baş edemezdim. - But for your help I could not have got over the hardship.

but for
sayesinde, ... olmasaydı: But for her relationship with the boss she would have been fired long ago. Şefle ilişkisi olmasaydı çoktan
but the
hariç

Tom mutfak lavabosu hariç her şeyi paketlemiş gibi görünüyor. - Tom seems to have packed everything but the kitchen sink.

but then
ama diğer taraftan
but then
yine de
but there it is
bütün mesele burada
but what
rağmen
but what
ki
but what
gene de
but yet
karşın
but yet
rağmen
but yet
ama yine de
not only but also
sadece değil aynı zamanda
butler
{i} bir evin baş hizmetkârı; kâhya, baş uşak
nothing but
-den başka bir şey
nothing but
hariç hiçbir şey

İç çamaşırı hariç hiçbir şey giymiyordu. - He was wearing nothing but his underwear.

speech is silver but silence is gold
(Muhasebe) Söz gümüşse sükût altındır
butler
bir evin baş erkek hizmetkârı
nothing but
yalnızca

Bu yalnızca tesadüftü. - It was nothing but coincidence.

Gerçeği ama yalnızca gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz? - Do you swear to tell the truth and nothing but the truth?

nothing but
sadece

O sadece bir şakaydı. - It was nothing but a joke.

O, sadece bir öğrenci. - He is nothing but a student.

anything but
olmasın da ne olursa olsun
anything but
(Konuşma Dili) tam tersine
but not
yoksa
butler
baş kahya
butler
bir evin baş hizmetkarı
including but not limited to
sınırlı olmamak kaydıyla
last but not least
son ama çok önemli
none but
yalnız
not but
değil ama
not only but also
Keza
not only but also
aynı zamanda da
nothing but
yalnız

Gerçeği ama yalnızca gerçeği söyleyeceğinize yemin eder misiniz? - Do you swear to tell the truth and nothing but the truth?

Bu yalnızca tesadüftü. - It was nothing but coincidence.

nothing but net
(Spor) çembere değmeden giren şut
nothing but net
(Spor) deliksiz basket
nothing for it but
hiç bir veçhile
there is but
dan başka yok
there is no god but allah
allahtan başka tanrı yoktur
all but
hemen hemen

Hemen hemen işi bitirdi. - He has all but finished the work.

all but
neredeyse

Deneme neredeyse yapılmıştı. - The trial was all but done.

Resim neredeyse bitti. - The painting is all but finished.

anything but
hariç hiç biri
butler
baş kâhya
hook and but joint
kurtağzı geçme
it never rains but it pours
felaketler hep üstüste gelir
none but
yalnızca
none but
sadece
not because but because
için değil için
nigh but
sadece
Bilge can´t help but win
k. dili Bilge´nin kazanması kesin
Deeds are fruits words are but leaves
(Atasözü) Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz
Friends may always meet but mountains never
(Atasözü) Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur
I can but think much of what
elimden düşünmekten ötesi gelmez
It never rains but it pours
1. Aksilikler hep üst üste gelir. 2. Allah verince yağdırır
It´s all very well but ...
Hepsi iyi hoş ama .../Her şey iyi güzel de
Not that it matters but ...
Önemli değil ama
Nothing is permanent but change
(Atasözü) Değişmeyen tek şey değişimdir
Nothing so bad but might have been worse
(Atasözü) Beterin beteri var
all but
az daha; -den başka
anything but that
bir şey ama bu
benevolent but sometimes intrusive
ama bazen müdahaleci hayırsever
butler
kahya

Keşke Tom gibi bir kahyam olsa. - I wish I had a butler like Tom.

Benim bir kahyam yok. - I don't have a butler.

cannot but
mecbur olmak
cannot but
başka çaresi olmamak

onun dediğini yapmaktan başka çarem yok - i cannot but do what he says.

everything but the kitchen sink
her şeyi ama evye
gentle but effective
yumuşak ve etkili
have nothing to fear but fear itself
Korkunun kendisi dışında korkulması gereken şeyi olmamak
in essence, but not in fact
özü, ama değil aslında
it never rains but it pours
(Atasözü) Sıkıntılar üstüste gelir. Belalar peşpeşe gelir
it resembles blubber, but contains no oil
o, bağıra bağıra ağlamak benzer ama yağ içerir
last but not least
(Konuşma Sanatı) Son fakat aynı derecede önemli
last but two
sondan iki önceki
not only ... but also
[not only ... (but) also] Used to say that two related things are true or happened, especially when this iş surprising or shocking:

1. Not only did he turn up late, he also forgot his books. 2. If this project fails it will affect not only our department, but als.

not only but also
[not only ... (but) also] Used to say that two related things are true or happened, especially when this iş surprising or shocking:

1. Not only did he turn up late, he also forgot his books. 2. If this project fails it will affect not only our department, but als.

nothing but misery
hiçbir şey ama sefalet
possible but not yet in existence
ancak henüz varlığı mümkün
sad but true
Acı ama gerçek
there is no god but Allah
(Din) Allahtan başka ilah yoktur. La ilâhe illallah
use your head, but live in your heart
kafanı kullan ama yürekten yasa
but still
gine de
butler
{i} baş uşak
butler
kilerci

Tom kilerciden tereyağ istedi. - Tom asked the butler for butter.

butler
kethuda
butting
{i} sınır
butting
(isim) sınır
Turkish - Turkish
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
Hayvanların, bacaklarının gövdeye bitişik olan dolgun, etli bölümü
Hayvanların, bacaklarının gövdeye bitişik olan dolgun, etli bölümü: "Kimi azık torbasını, kimi yanındakinin kaba budunu yastık yapmıştı kafasına."- R. Enis
English - English
Except (for), excluding

I have no choice but to leave.''.

However, although, nevertheless (implies that the following clause is contrary to prior belief or contrasts with or contradicts the preceding clause or sentence)

You told me I could do that, but she said that I could not.

Without it also happening that; unless that (introducing a necessary concomitant)

It never rains but it pours.

Without, apart from, except

I like everything but that.

Merely, only

Now the Wicked Witch of the West had but one eye, yet that was as powerful as a telescope, and could see everywhere. So, as she sat in the door of her castle, she happened to look around and saw Dorothy lying asleep, with her friends all about her. They were a long distance off, but the Wicked Witch was angry to find them in her country; so she blew upon a silver whistle that hung around her neck.

On the contrary, but rather (introducing a word or clause that contrasts with or contradicts the preceding clause or sentence without the not)

I am not rich but (I am) poor.

The outer room of a small two-room cottage
Outside of

Away but the hoose and tell me whae's there.

An instance or example of using the word "but"

It has to be done – no ifs or buts.

conj. however, yet
{v} except, be out, without, take away, only
{c} more, further, noting addition
{n} a boundary, bound, limit, end
Although, nevertheless (implies that the following clause is contrary to prior belief)
A kind of hinge used in hanging doors, etc
{i} if; condition; opposition; limitation
conj tapi 2 conj tetapi
the larger or thicker end, or the blunt, in distinction from the sharp, end
See Butt, v
A thrust in fencing
The joint where two planks in a strake meet
Only; solely; merely
Otherwise than that; that not; commonly, after a negative, with that
"But" used at the end of a sentence replacing the english term "However" "It was raining that time when we went rollerblading we had a nice time but!"
A joint where the ends of two objects come squarely together without scarfing or chamfering; also called butt joint
See 1st Butt
But is used to mean `except'. Europe will be represented in all but two of the seven races He didn't speak anything but Greek The crew of the ship gave them nothing but bread to eat
so named because fastened on the edge of the door, which butts against the casing, instead of on its face, like the strap hinge; also called butt hinge
Outside of without
The end; esp
Except; besides; save
You use but then before a remark which suggests that what you have just said should not be regarded as surprising. He was a fine young man, but then so had his father been Sonia might not speak the English language well, but then who did?
Excepting or excluding the fact that; save that; were it not that; unless; elliptical, for but that
The outer apartment or kitchen of a two-roomed house; opposed to ben, the inner room
feelings You use but to introduce a reply to someone when you want to indicate surprise, disbelief, refusal, or protest. `I don't think I should stay in this house.' --- `But why?' `Somebody wants you on the telephone' --- `But no one knows I'm here!'
and Abut, v
You use but after you have made an excuse or apologized for what you are just about to say. Please excuse me, but there is something I must say I'm sorry, but it's nothing to do with you Forgive my asking, but you're not very happy, are you?
A mark to be shot at; a target
Butterfish
The hut or shelter of the person who attends to the targets in rifle practice
The thicker end of anything
A piece of land left unplowed at the end of a field
only; barely
and nothing more; "I was merely asking"; "it is simply a matter of time"; "just a scratch"; "he was only a child"; "hopes that last but a moment"
You use but to introduce something which contrasts with what you have just said, or to introduce something which adds to what you have just said. `You said you'd stay till tomorrow.' --- `I know, Bel, but I think I would rather go back.' Place the saucepan over moderate heat until the cider is very hot but not boiling He not only wants to be taken seriously as a musician, but as a poet too
However, on the contrary (introducing a word or clause that contrasts with or contradicts the preceding clause or sentence)
You use but then or but then again before a remark which slightly contradicts what you have just said. My husband spends hours in the bathroom, but then again so do I
A limit; a bound; a goal; the extreme bound; the end
if a person does NOT have perception then they are only using these Aroma techniques in the physical dimension, not the esoteric, because they cannot SEE a persons own AURA then they cannot diagnose correctly what the patient may need Let alone prescribe correctly for them
A person at whom ridicule, jest, or contempt is directed; as, the butt of the company
but WEAK STRONG
{f} say "but", make excuses, protest
But is used to mean `only'. This is but one of the methods used to try and get alcoholics to give up drink. Napoleon and Marie Antoinette, to name but two who had stayed in the great state rooms
The end of a connecting rod or other like piece, to which the boxing is attached by the strap, cotter, and gib
all but: see all anything but: see anything
emphasis You use cannot but, could not but, and cannot help but when you want to emphasize that you believe something must be true and that there is no possibility of anything else being the case. The pistol was positioned where I couldn't help but see it She could not but congratulate him
You use but when you are about to add something further in a discussion or to change the subject. They need to recruit more people into the prison service. But another point I'd like to make is that many prisons were built in the nineteenth century
You use but for to introduce the only factor that causes a particular thing not to happen or not to be completely true. the small square below, empty but for a delivery van and a clump of palm trees
On the contrary; on the other hand; only; yet; still; however; nevertheless; more; further; as connective of sentences or clauses of a sentence, in a sense more or less exceptive or adversative; as, the House of Representatives passed the bill, but the Senate dissented; our wants are many, but quite of another kind
The portion of a half-coupling fastened to the end of a hose
ale [AH-lih] A very useful word One I didn't learn until fairly recently This sentence no verb Date of entry: 9 May 2000
A push, thrust, or sudden blow, given by the head of an animal; as, the butt of a ram
The thickest and stoutest part of tanned oxhides, used for soles of boots, harness, trunks
{e} besides, except
Except with; unless with; without
A limit; a boundary
You use buts in expressions like `no buts' and `ifs and buts' to refer to reasons someone gives for not doing something, especially when you do not think that they are good reasons. `B-b-b-b-but' I stuttered. --- `Never mind the buts,' she ranted He committed a crime, no ifs or buts about it
conj however; other than; yet
She welcomed both faculty and staff She welcomed faculty, staff, and students She welcomed faculty, as well as staff
ac
but for
Except, except for, not counting; were it not for

But for the stinging cold of January, this Casanova would not have taken shelter behind the coffeehouse window, .

but for
Pertaining to a test of causation whereby an agent or action is considered to have caused an event (and therefore to be responsible and/or liable for said event) if, had said agent or action not existed, the event would not have taken place

But in important ways the ' but for ' test obscures the true role played by causal principles in assessing legal responsibility.

but for the grace of God
Were it not for God's help, someone could have suffered that outcome
but hey
Used to show that what has just been referred to is not ideal and that the speaker or writer believes it cannot be helped or improved upon, or is unwilling to do so
but if
Unless

And therewithall he swange oute a swerde and seyde, ‘But yf thou telle me all who hath ben here, now shalt thou dey!’.

but me no buts
Used to cut off objections or qualifications
but seriously folks
Directs attention to immediately preceding failed attempt at humor

Take my life, … please, Colombo continued, a wry smile creasing his face. (Apparently he was a fan of Henny Youngman.) Badaboom! But, seriously, folks, I learn long ago, during my life, that justice, she does not exist. ..

but then
then again, on the other hand; used to show that the opposite viewpoint is possible

We may finish this wiki next year; but then, we may never finish.

but who's counting
Used as a retort or comeback, often to deprecate oneself or another for excessive concern or attention to

You've made that mistake eight times now. But who's counting?.

but-
Used as a combining form to denote the presence of 4 carbon atoms in the parent chain when forming names of organic compounds
but-for cause
(Kanun) A cause without which the result would not have occurred
but for
were it not for
but me no buts
do not make any excuses, do not talk back
but nevertheless
still, yet
but that's a different story
but that is a completely different idea or tale from what I just told you, but that's another matter altogether
but then
but still, but on the other hand
but then
(contrastive) from another point of view; "on the other hand, she is too ambitious for her own good"; "then again, she might not go"
but then again
on the other hand, from another point of view
but you knew that
although you were already aware of that
but-
Containing a group of four carbon atoms: butyl
Butler
An Anglicized form of the French surname Boutilier, of similar derivation
Butler
An English and Irish occupational surname for someone who was a butler or wine servant
I know you are but what am I
Assertion that an insult made by the party to whom the phrase is directed is actually true of that party, and not of the person using the phrase. Usually considered to be a playground taunt

I know you are but what am I? Jeannie would say out loud, whenever I mouthed a name at her.

all but
Very nearly

The food is all but finished.

all over but the shouting
The substance of the contest is complete, leaving only the cheering
all-but
Alternative spelling of all but
butler
The chief male servant of a household who has charge of other employees, receives guests, directs the serving of meals, and performs various personal services
butler
A manservant having charge of wines and liquors
butler
A valet, a male personal attendant
cannot but
have to; cannot help but; cannot help; to be unable to do otherwise than
close, but no cigar
that's almost correct, but not quite
dictated but not read
Dictated, as to a secretary or stenographer, but not proofread by the person who dictated the text so annotated
everything but the kitchen sink
Almost everything, whether needed or not

She must have brought everything but the kitchen sink along on the trip, and how she lifted her suitcase, I do not know.

it never rains but it pours
Unfortunate events occur in quantity
it's not what you know but who you know
For success, and especially to obtain employment, one's knowledge and skills are less useful and less important than one's network of personal contacts

It's not what you know but who you know, Shelby said, as she rummaged through a bag to find the business card he'd handed her.

last but not least
An expression to start the last item of a list, emphasising that while it is listed last, it is just as important as the rest of the items
one can run but one can't hide
There is nothing someone can do to evade something

You can run but you can't hide.

slowly but surely
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
the dogs bark, but the caravan goes on
Life goes on, even if some will try to stop or talk against progress
the spirit is willing but the flesh is weak
For much as one wishes to achieve something, the frailties of the human body often make it impossible
there but for the grace of God go I
Man's fate is in God's hands
there but for the grace of God go I
A recognition that others' misfortune could be one's own, if it weren't for the blessing/kindness/luck bestowed by fate or the Divine
there but for the grace of God go I
More generally, our fate is not entirely in our own hands
there may be snow on the rooftop but there is fire in the furnace
Even if a person is in his or her senior years, with gray hair, he or she can still have ambition and energy, especially sexual energy
you can lead a horse to water but you can't make him drink
You can show someone how to do something, but you can't make them do it
last but not least
in addition to all the foregoing; "last not least he plays the saxophone
butler
{n} one who has the care of liquors and plate
You can lead a horse to water but you can't make it drink
(deyim) you can give someone the opportunity to do something, but you cannot force them to do it
cannot but
no other choice is possible in a specific situation

I cannot but do what he asked me. If I don't, I'll get into trouble.

cannot but
have no alternative but to
in all but name
(deyim) Existing in a particular state but not formally recognized as such
it never rains but pours
(Atasözü) when one bad thing happens, a lot of other bad things also happen, making the situation even worse
Butler
an English and Irish occupational surname for someone who was a butler or wine servant; Anglicized form of the French Boutilier
Butler
{i} family name; Nicholas Murray Butler (1862-1947), U.S. educator, president of Columbia college (1902-1912) and Columbia University (1912-1945), joint winner of the Nobel Peace Prize in 1931
butler
An officer in a king's or a nobleman's household, whose principal business it is to take charge of the liquors, plate, etc
butler
A butler is the most important male servant in a wealthy house. English poet remembered primarily for his three-part work Hudibras (1663-1678), a venomous mock-heroic satire on the Puritans. British writer best known for The Way of All Flesh (1903), a semiautobiographical novel satirizing family life in mid-Victorian England. American educator who advocated peace through education. He shared the 1931 Nobel Peace Prize. the main male servant of a house (bouteillier , from bouteille; BOTTLE). Butler Benjamin Franklin Butler Joseph Butler Nicholas Murray Butler Richard Austen baron of Saffron Walden Butler Samuel James Butler Hickok Leacock Stephen Butler Ormonde James Butler 12th earl and 1st duke of Sheridan Richard Brinsley Butler Yeats William Butler
butler
To buttle, to dispense wines or liquors; to take the place of a butler
butler
the head servant in a large house
butler
{i} male head servant
butler
a manservant (usually the head servant of a household) who has charge of wines and the table
buts
plural of but
butting
present participle of butt
butting
{i} limit, border, boundary
butting
An abuttal; a boundary
but
History
Favorites