a discussion that provides additional information

listen to the pronunciation of a discussion that provides additional information
English - Turkish

Definition of a discussion that provides additional information in English Turkish dictionary

elaboration
(Tıp) elaborasyon
elaboration
(Askeri) ayrıntılandırma
enlargement
(Fotoğrafçılık) agrandizman
enlargement
(Politika, Siyaset) ab genişlemesi
enlargement
(Tekstil) genişletmek
elaboration
inceden inceye işleme
elaboration
ihtimam
elaboration
detaylandırma
elaboration
Kompozisyonda gelişme bölümü
elaboration
(Tıp) incelikle işleme, özellikle ham madde veya maddaleri işleyerek belli bir özellikte bileşik (salgı vs.) haline getirme
elaboration
{i} özen
elaboration
{i} ayrıntı
elaboration
{i} dikkatle hazırlanma
elaboration
{i} detay
enlargement
(isim) büyütme, büyüme, genişleme, yayılma
enlargement
(Tıp) Büyüme, artma
enlargement
{i} büyüme
enlargement
{i} foto. agrandisman
English - English
expansion
enlargement
elaboration
a discussion that provides additional information

  Hyphenation

  a dis·cus·sion that provides ad·di·tion·al in·for·ma·tion

  Turkish pronunciation

  ı dîskʌşın dhıt prıvaydz ıdîşnıl înfôrmeyşın

  Pronunciation

  /ə dəˈskəsʜən ᴛʜət prəˈvīdz əˈdəsʜnəl ənˈfôrˈmāsʜən/ /ə dɪˈskʌʃən ðət prəˈvaɪdz əˈdɪʃnəl ɪnˈfɔːrˈmeɪʃən/

  Word of the day

  lee
Favorites