to tell whats going to happen in the future

listen to the pronunciation of to tell whats going to happen in the future
Englisch - Türkisch

Definition von to tell whats going to happen in the future im Englisch Türkisch wörterbuch

foretell
{f} kehanette bulunmak
foretell
önceden bilmek
foretell
geleceği haber vermek
foretell
önceden haber ver

Baykuşlar ölümü önceden haber verebilirler. - The owls foretell the death.

foretell
kestirimde bulunmak
foretell
{f} önceden haber vermek
foretell
{f} mek
foretell
{f} (fore.told) önceden haber vermek; kehanette bulunmak
foretell
önceden söyle
foretell
{f} gaipten haber vermek
Englisch - Englisch
foretell
to tell whats going to happen in the future

  Silbentrennung

  to tell whats Go·ing to hap·pen in the fu·ture

  Türkische aussprache

  tı tel hwıts gōîn tı häpın în dhi fyuçır

  Aussprache

  /tə ˈtel hwəts ˈgōən tə ˈhapən ən ᴛʜē ˈfyo͞oʧər/ /tə ˈtɛl hwəts ˈɡoʊɪn tə ˈhæpən ɪn ðiː ˈfjuːʧɜr/

  Wort des Tages

  tellurian
Favoriten