to make something worse

listen to the pronunciation of to make something worse
Englisch - Englisch
confound
disimprove
To make worse
worst
To make worse
worsen
to make worse
Aggravate
to make something worse

  Silbentrennung

  to make some·thing worse

  Türkische aussprache

  tı meyk sʌmthîng wırs

  Aussprache

  /tə ˈmāk ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈwərs/ /tə ˈmeɪk ˈsʌmθɪŋ ˈwɜrs/

  Wort des Tages

  tabby
Favoriten