to have runs scored off of ones bowling

listen to the pronunciation of to have runs scored off of ones bowling
Englisch - Türkisch

Definition von to have runs scored off of ones bowling im Englisch Türkisch wörterbuch

concede
bağışlamak
concede
bahşetmek
concede
kabul et

Muhasebeci hatayı kabul etmezdi. - The accountant would not concede the mistake.

Tartıştığım profesör sonunda haklı olduğumu kabul etti. - The professor I was arguing with finally conceded and said I was right.

concede
vermek
concede
itiraf etmek
concede
kabul etmek
concede
bırakmak
concede
teslim etmek
concede
teslim etmek, kabul etmek, ikrar etmek
concede
vermek, bırakmak, ihsan etmek
concede
{f} ödün vermek
concede
{f} kabullenmek
concede
{f} uygun bulmak
concede
teslim et/kabul et
concede
{f} kabul etmek zorunda kalmak
Englisch - Englisch
concede
to have runs scored off of ones bowling

  Silbentrennung

  to have runs scored off of ones bowl·ing

  Türkische aussprache

  tı häv rʌnz skôrd ôf ıv wʌnz bōlîng

  Aussprache

  /tə ˈhav ˈrənz ˈskôrd ˈôf əv ˈwənz ˈbōləɴɢ/ /tə ˈhæv ˈrʌnz ˈskɔːrd ˈɔːf əv ˈwʌnz ˈboʊlɪŋ/

  Wort des Tages

  lissotrichous
Favoriten